V Zjazd – książka

zjazd 5 2005 r (67)

Poniżej – kilkaset stron wydawnictwa zjazdowego. Była to pierwsza, tak obszerna publikacja, poświęcona naszej szkole. Prócz przepisanych kilku kronik naszej szkoły, zawierała także rzecz najcenniejszą (moim zdaniem)  – płytę CD z setkami zeskanowanych zdjęć, efekt kilkunastu lat gromadzenia, poszukiwania, pożyczania fotografii związanych z I Liceum. W taki właśnie „praktyczny” sposób realizowałem swoje hobby; wiem, że mój pomysł i jego efekt w postaci płyty został przyjęty z dużą życzliwością. Ta praca jest kontynuowana cały czas. Nadal zgłaszają się osoby mające jakieś zdjęcia, które nie znalazły swego odbicia na nośniku CD.

Sama książka została złożona według wszelkich prawideł sztuki składu. Mieliśmy – niestety – wielkiego pecha! Drukarnia nie miała możliwości „przełożenia” formatu naszego pliku na format wymagany do druku. Aby zdążyć z książką na czas zjazdu, musieliśmy znaleźć kogoś, kto w 10 dni dokona takiej operacji. Znalazło się wydawnictwo, ale postawili jeden warunek – nie odpowiadają za ew. błędy, „rozsypane” formatowanie, jakość fotografii. Mieli zbyt mało czasu (owe 10 dni) na to, by wszystko było jak najbardziej zgodne z naszymi oczekiwaniami.

W czwartek 6 października, przed samym zjazdem przywieziono nam publikację. Produkt dalece odbiegał od naszego projektu. Ale też satysfakcja: mimo przeciwności – zdążyliśmy! pobieżna analiza wykazała jednak usterkę – gdzieś „zniknęły” przypisy z całej książki! Prawie całej – zostały jedynie w ostatnim rozdziale. Opracowałem naprędce erratę formatu A4 z brakującymi przypisami. Zakupiliśmy urządzenie do laminowania i ruszyła produkcja 600 szt. errat. Jeszcze w piątek do popołudnia dyżurni na zmiany tworzyli laminowane druki, wklejali kolorową wkładkę (drukowaną oddzielnie, bo taniej) ze sponsorami oraz wklejali kopertę z płytą CD, zawierającą skany fotografii.

Mimo widocznych w niektórych rozdziałach dziwnie wyglądających tabel czy akapitów, całość była przyjęta z dużym, zainteresowaniem.  Nauczony doświadczeniem, dokształcony praktyką (i teorią), mogę szczycić się wysokim poziomem edytorskim kolejnych publikacji związanych z naszą szkołą. Ci z Państwa, którzy nie mają drukowanego wydania zjazdowej publikacji, mogą na tej stronie poznać jej obszerne fragmenty.

Miłej lektury

Ryszard Więcek

Poniżej treść załączonej do publikacji erraty

Zamiast  erraty

Pomyłki wpisane są w działania ludzkie. Mamy świadomość, że mimo wielu starań nie udało nam się uniknąć różnego rodzaju błędów. Liczymy jednak na Państwa wyrozumiałość i przepraszamy tych, którzy poczuli się w jakikolwiek sposób pominięci lub dotknięci (np. wskutek błędów literowych w nazwiskach).

Jesteśmy również świadomi usterek typograficznych, powstałych w wyniku problemów technicznych i czasowych. Sądzimy jednak, że treść książki zrekompensuje Państwu wszelkie niedociągnięcia!

Z wyrazami szacunku – Redakcja

 

Przypisy do rozdziałów

Kronika Zakładu t. 2.

1) W rozdziale IX wykazano, że data powołania oraz nazwa szkoły jest błędna.

2) W kronice występują nazwiska uczniów posortowanych wg punktów a, b, c i d. W dzisiejszych czasach takie dane podaje się jedynie do protokołów rad pedagogicznych. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy pozostać wierni kronice i wymieniać tu niepromowanych, albo uczniów zdających egzaminy poprawkowe.

Historia i współczesność Szkolnego Koła PCK przy I LO

3) 35 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

Wspomnienia nauczycieli

4) Było to podczas zabawy noworocznej w mojej 2. kl. szkoły podst. Oczywiście przebolałem, a w świetle powyższych domniemań – dziękuję!

5) Ta swoista „opiekuńczość” prof. Marczyńskiego w stosunku do nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole trwa do dziś!

Wspomnienia absolwentów

6) Przypuszczalnie chodzi o nauczyciela biologii (dop. red.)

7) Gazeta Lokalna

8) Zwracam uwagę na ciekawą lekturę książki A. Hertza, Wyznania starego człowieka, Warszawa 1991.

9) Informacje zaczerpnąłem z książki R. Pacułta, Liceum Ogólnokształcące w Koźlu 1945-1970, s.75-78.

10) Przed laty badania zostały już wszczęte przez cytowanego wyżej b. dyrektora R. Pacułta i utrwalone w cytowanej wyżej pozycji.

11) Władysław Salamon, profesor języka łacińskiego i dyrektor od 20 sierpnia 1948 r. do l5 września 1950 r.

12) Zob. Plutarch, Żywoty sławnych mężów, Wrocław Warszawa- Kraków 1996, dosłownie płynąć trzeba koniecznie, żyć niekoniecznie.

13) Autor listu miał na myśli „Ziemię Kozielską” pod redakcją Stefana Popiołka, Koźle 1963. Pozycja ta została wydana z okazji uroczystych obchodów 800-lecia Miasta Koźla w dniach 9 do l6 czerwca 1963 r. W konferencji naukowej uczestniczył m.in. nasz zasłużony profesor-polonista Józef Balwirczak (1893-1970) oraz piszący te słowa.

14) Mowa tu o przesłanej J. Szewczukowi książce K. Joncy i A. Koniecznego, Upadek Festung Breslau, Wrocław – Warszawa- Kraków 1963. W obronie „Festung Breslau” (l5 lutego do 6 maja 1945 r.) nie uczestniczyły jednostki „własowcow”. Nie wiadomo skąd J. S. zaczerpnął informacje o ich walce.

15) Autorem tej książki wydanej w Koźlu w 1936 r. był Hans Alexander.

16) Wizyta w domu moich rodziców miała miejsce l4. sierpnia 1959 r. Matka zmarła 24 grudnia 1963 r. Ojciec żył w latach 1899-1977. Wspomniana tu siostra Krystyna była w czasie wizyty uczennicą.

17) „Światowid” – nazwa naszej szkolnej gazetki ściennej. Inna gazetka redagowana w j. francuskim miała nazwę „L’ Hebdomadaire” (do 1950r.). Autor listu wspomina Zbigniewa Malika ur. 30 września 1930 r. w Chyrowie pow. Sambor, absolwenta Liceum w 1950 r.

18) „Upadek Festung Breslau” (cyt. wyżej). „Kronika dni oblężenia” Paula Peikerta, wyd. K. Jonca i A. Konieczny, Wrocław 1963

19) K. Jonca, Polityka narodowościowa Trzeciej Rzeszy na Śląsku Opolskim w latach 1933-1941, Katowice 1970.

20) P. Dąbkowski był m.in. autorem syntetycznego opracowania „Prawo prywatne polskie” (2. t. 1910-1911) oraz wielu prac monograficznych z zakresu historii prawa polskiego.

21) Tekst na widokówce z wiatrakiem w Grodkowie. Kontynuował go autor na widokówce przedstawiającej Liceum Ogólnokształcące w Koźlu.

22) Józef Tarczyński (vel Torba ur. 21. stycznia 19l2 r. we Lwowie) nauczał w kozielskim Liceum od 1 września 1945 r do 31 sierpnia 1950 r. Był profesorem j. łacińskiego oraz propedeutyki filozofii. J. Szewczuk reagował tu na wiadomość o śmierci J. Tarczyńskiego, która nastąpiła 30 listopada 1968 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pęgowie pod Wrocławiem.

23) Tekst na widokówce „Koźle. Fragment rynku”. z fotografii barwnej Z. Kamykowskiego. Stempel pocztowy Grodkowa. Na kolejnej widokówce (Koźle Port na Odrze) z 24.11.69 r. J. Szewczuk prosi o przesłanie mu „jakichkolwiek wydawnictw naukowych, bo zardzewiałem i chcę trochę wykąpać się w atmosferze naukowej..”

24) Józef Balwirczak był w kozielskim Liceum profesorem języka polskiego od 3 listopada 1945 r. do 31 sierpnia 1958 r. Urodził się l0 marca 1893r. w Tarnopolu, studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. W stopniu oficerskim w latach 1916-1918 walczył na froncie austriacko-włoskim w Alpach, gdzie dostał się do niewoli. Jako dowódca kompanii brał udział w wojnie polsko-sowieckiej 1920 r. Po wojnie nauczał w Gimnazjum w Tarnopolu, następnie w Jaworowie i Kołomyi. Jako porucznik rezerwy uczestniczył w wojnie 1939 r., w okresie okupacji pracował jako księgowy, w 1944r. jako nauczyciel j. polskiego w Kołomyi. Po przejściu na emeryturę w 1958 r. pracował społecznie, kierując m.in. kółkiem plastycznym w Miejskim Domu Kultury w Koźlu. Był swietnym malarzem – porttrcistą. Na kilku portretach uwiecznił twarze naszych koleżanek i kolegów Zmarł l2 sierpnia 1970 r. i został pochowany na cmentarzu w Koźlu.

25) Wiosną 1970 r. z drem Zdzisławem Keglem złożyliśmy wizytę J. S. w Grodkowie. W liście z 7 czerwca 1970 r, J. S. informował o zamiarze uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów 19 i 20 czerwca 1970 r. w murach Liceum Ogólnokształcącego w Koźlu O Zjeździe wspominał też w jednym z kolejnych listów. Również w czerwcu J. S. złożył nam wizytę we Wrocławiu.

26) W liście z 4 grudnia 1970 r. J. S. donosił, że „Uroczystości Elsnerowskie” zawiodły jego oczekiwania. Stały się one jedynie występem Orkiestry Symfonicznej im. J. Elsnera w Opolu.

27) Franciszek Bujak (1875-1953),historyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego (1909-1919 i 1946-48),Uniwersytetu Warszawskiego (1919-20) i Uniwersytetu i. Jana Kazimierza we Lwowie (1920-1939),od 1917 r. członek PAU, 1932-34 prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor licznych monografii, m.in. Studiów nad osadnictwem Małopolski (1905) i nowatorskich socjologicznych opisów wsi. Stworzył serię wydawniczą „Badania Dziejów Społecznych i Gospodarczych” (1925),wraz z J. Rutkowskim założył „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych „(1931) nadto „Bibliotekę Dziejów Kultury Wsi”, oraz miesięcznik „Wieś i Państwo” (1938).

28) J. Szewczuk był autorem książki pt. Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848, Lwów 1939 (w serii: Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, nr. 35). W 1937 r. ukazała się książka St. Namaczyńskiej, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1648-1696.- W t. III / 1934 „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych” ukazały się recenzje J. Szewczuka z książek Józefa Umińskiego oraz Stanisława Węclewskiego (s. 694-695 i 748-749).

29) Oswald Balzer (1858-1933), historyk prawa, od 1900 członek PAU, autor m.in. monografii: Geneza Trybunału Koronnego (1886), Genealogia Piastów (1895), Królestwo Polskie 1295-1370 (1919-20) i wielu innych.

30) W liście z 9 lutego 1970 r. J. Szewczuk wspomina, że „dużo materiału, na czysto przepisanego do 2-giej części mojej pracy (1848-1914) zostało bezpowrotnie w mojej szafce na Uniwersytecie lwowskim, co jest wytłumaczalne po prostu życiem i wydarzeniami”.

31) Karol Koranyi (1897-1964), habilitował się w 1931r. z historii prawa na Zachodzie Europy, w latach 1945-1949 kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu, przeniósł się do Warszawy, do 1964 r. w Instytucie Historii PAN.

32) Attycki rozbójnik Prokrustes schwytanych podróżnych dopasowywał w okrutny sposób do żelaznego łoża, osobom dłuższym niż łóżko obcinał nogi, natomiast krótszym naciągał ciało do rozmiarów łoża.

33) Tekst na widokówce: Opole. Fragment Rynku.

34) Jan Szewczuk urodził się 27 maja 1903 r. Był synem Onufrego S. i jego żony Julii. Pochowany został w Grodkowie 26 lipca 1975 r. Datę śmierci Jana Szewczuka ustaliliśmy na podstawie ksiąg zgonów przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrzeniu Wielkim.

35) Błędy w tekście odpowiadają oryginalnej pisowni kopii dokumentów sądowych.

36) Zobacz plik „p komiks da4 (98).tif” i dalsze na płycie CD

37) Zdjęcia z opisywanej przygody znajdują się na płycie CD. Drabinka istnieje do dziś, zabezpieczona na terenie szkoły (red.)

38) Oczywiście – prof. Rudolf Marczyński. Polecam lekturę!!!

39) Niestety, pamiętam do dziś (bez żalu czy urazy oczywiście!)

40) Nazwa być może dziwi, ale wymyślił ją Włodek, określając w ten sposób drewniane krzesło, po którym bębnił zapamiętale, z wyczuciem taktu, w grubych rękawicach.

41) R. Pacułt „35 lat Liceum Ogólnokształcącego…” 1980, 2.. opr. zb. „IV Zjazd Absolwentów…” 1995

 

KSIĄŻKA

 

 

 

 

 

V Zjazd Absolwentów

I Liceum Ogólnokształcącego

Henryka Sienkiewicza

w Kędzierzynie-Koźlu

1945 – 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt okładki

Mieczysław Kruk

 

© I Liceum Ogólnokształcące

H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

 

 

 

 

Redakcja i DTP

Ryszard Więcek

 

Skanowanie i retusz fotografii, fotografie współczesne:

Ryszard Więcek

 

 

 

Autorzy

Ryszard Więcek,

Alfons Rataj

Zofia Haliniak

Zbigniew Urych

Rudolf Marczyński

 

Wkład pracy w przepisywanie tekstów włożyli:

Agata Wiśniewska 3c, Aleksandra Kowalewska, Lilianna Lipińska, 2g (Kronika LO t. II), Marta Dusza 1g, Agata Kura, Aleksandra Dąbrowska, Łukasz Wąsik, Klaudia Lindner kl. 2a (Kronika Wyróżnionych), Mateusz Góra 1g (Kronika lat 80.), Teresa Janda 1g, Sławomir Swatek 3f (wybrane wspomnienia nauczycieli),

 

Specjalne podziękowania dla kol. Bogusławy Łydki za okazaną pomoc przy analizie tekstów.

 

Komitet Organizacyjny Zjazdu:

 

przewodniczący –       Teodor Bek

zastępca –               Andrzej Mazur

sekretarz –                Piotr Pokrywka

sekretarz –                Danuta Piotrowska

sekretarz –                Jakub Mączyński

skarbnik –                Stefan Marszewski

pozostali członkowie:

Anna Kwiatkowska

Mariola Sula

Małgorzata Targosz

Zyta Zarzycka

Ryszard Więcek

Grzegorz Duszel

Mieczysław Kruk

 

 

 

 

 

Książka ukazała się dzięki wydatnej pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
oraz Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

 

 

 

Spis treści

 

I Preliminaria zjazdowe..

II Ważniejsze daty z historii szkoły..

III Historia szkoły..

III  1.      Kroniki szkoły.

III  1.1.       Kronika Zakładu t. 2.

III  1.2.       Księga Organizacji Młodzieżowych.

III  1.3.       Kronika lat 80.

III  1.4.       Księga pochwał i wyróżnień.

III  2.      Wychowanie obronne w kozielskim Liceum..

III  3.      Sport w szkole.

III  4.      Historia i współczesność Szkolnego Koła PCK przy I LO..

III  5.      Broszura III Zjazdu Absolwentów..

III  6.      Jarmark papierowych pamiątek..

IV Listy wyróżnionych absolwentów…

IV  1.       Tablica Zasłużonych Absolwentów w Sali Tradycji

IV  2.       Złota tarcza.

IV  3.       Absolwenci wyróżnieni Dyplomem Przodownika Nauki I Pracy Społecznej w latach 1971 – 2005

IV  4.       Uczestnicy olimpiad..

V Grono pedagogiczne..

VI Wspomnienia nauczycieli.

VII Wspomnienia absolwentów…

VII  1.     Lata 45 – 59.

VII  2.     Lata 60-79.

VII  3.     Lata 80-do dziś.

VIII Lista absolwentów z lat 1945-2005.

IX Początki szkoły przed 1945 r.

IX  1.       Wspomnienia uczniów o nauczycielach i szkole.

X Fotografie (płyta CD).

 

 

I   Preliminaria zjazdowe

Na początku 2002. roku podjąłem inicjatywę zawiązania Komitetu Organizacyjnego. Nie ukrywam, że początkowo miałem duże trudności ze znalezieniem osób, które wziąłyby na siebie duży ciężar pracy i – co tu ukrywać – odpowiedzialności. Zawsze jednak spotykałem się z życzliwym zainteresowaniem. Najczęstszą przyczyną odmowy udziału był, jakże często dziś spotykany, brak czasu. Czy to z powodów rodzinnych, czy zawodowych.

Jednak już we wrześniu 2004 r. udało się skompletować zasadniczy skład. Ogółem odbyło się ponad 30. spotkań Komitetu. Na pierwszym podjęta została decyzja, by nie tylko zawiadamiać o V Zjeździe w prasie, ale również rozesłać listy do absolwentów, których adresy znajdują się w szkole po ostatnim IV Zjeździe. Był to duży wysiłek finansowy i znaczny nakład pracy. Ogółem zostało wysłanych ok. 1400 listów, w tym ok. 400 poza granice kraju. Wróciło do szkoły 348 listów, głównie ze względu na zmianę adresu. Najsmutniejszymi były adnotacje poczty, informujące o śmierci adresata. Aby zaoszczędzić nieco, wiele listów rozesłaliśmy doręczając osobiście przez znajomych, albo przy pomocy naszej licealnej młodzieży. Nie obyło się bez problemów. Wskutek nieporozumienia, jedna z klas otrzymała podwójne zawiadomienia.

Pojawiła się realna szansa remontu auli, trzeba było jednak przesunąć termin naszej imprezy. W ślad za pierwszym listem rozpoczęliśmy wysyłkę kart zgłoszeń. Pierwszą wpłatę i wypełnioną kartę złożył absolwent ’75 Mirosław Szczerek, drugim był Janusz Wojtuś ‘76.

Chciałbym złożyć gorące podziękowania wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel dotyczący przekazywania zdjęć czy nadsyłania wspomnień. Przyczynili się wydatnie do powstania multimedialnego albumu fotograficznego.

Ryszard Więcek

 

II Ważniejsze daty z historii szkoły

Sześćdziesiąt lat…Niejedno życie ludzkie jest krótsze. A jednak – ile w tym czasie się wydarzyło. Jak trudno wybrać to, co dla całej społeczności szkolnej jest najistotniejsze. Są jednak daty, które stanowią o dalszych losach placówki. Takie właśnie zostały wybrane do niniejszego kalendarium.

 

Tabela 1. Ważniejsze daty z dziejów szkoły

1860 pierwsze próby utworzenia wyższej szkoły w Koźlu Julius Kittelmann

Gustaw Schwarzkopf

Linus Patschowsky

22. 05. 1877 powołanie Prywatnej Wyższej Szkoły Męskiej w Koźlu
29. 09. 1883 oddanie nowego gmachu szkoły przy ul. Żeromskiego
1910 budowa szkoły przy ul. Piramowicza
1914 zmiana nazwy szkoły na „Królewskie Progimnazjum”
1919 oddanie budynku przy ul. Piramowicza na potrzeby szkoły
1933 zakończenie budowy lewego skrzydła budynku szkolnego
1938 kolejna zmiana nazwy na „Państwowe Liceum dla Chłopców
w Koźlu”
24. 06. 1945 przybycie do Koźla polskich władz administracyjnych, przejęcie budynku szkolnego, sali gimnastycznej przy ul. Filtrowej, folwarku zaopatrującego internat i internatu przy ul. Piastowskiej przez dyrektora szkoły dr Wojciecha Czerwińskiego 20.IV.1945

-31.VIII. 1948

dr Wojciech Czerwiński

(historia)

15. 06. 1945 rozpoczęcie przygotowawczego roku szkolnego

w Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym w Koźlu

14. 07. 1945 uzyskanie przez szkołę budynku przy ul. Piastowskiej 11- przeznaczenie budynku – internat
1. 09.1948 przekształcenie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Koźlu na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Koźlu 1.IX.1948

– 31.VIII.1950

mgr Władysław Salamon

(filologia klasyczna)

1952 przekazanie folwarku dla Domu Dziecka 1.X.1950

– 31.VIII.1953

Jerzy Gutowski

(matematyka)

26. 04.1959 wręczenie szkole sztandaru 1.IX.1953

-31.VIII.1964

mgr Antoni hr. Cieciura (biologia)

1959 nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza
1. 09.1966 oddzielenie szkoły podstawowej od liceum;

utworzenie Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koźlu; obydwie szkoły mieszczą się
w tym samym budynku

1.IX.1964

– 31.VIII.1969

dr Jan Pacławski

(język polski)

1968 początek budowy sali gimnastycznej
19. i 20. 06. 1970 I Zjazd Absolwentów 1.IX.1969

– 31.VIII.1991

dr Ryszard Pacułt

(historia)

1. 09.1970 likwidacja Szkoły Podstawowej nr 4, przeniesienie z Kędzierzyna Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Koźlu
17.10.1970 uroczyste przekazanie do użytku sali gimnastycznej
1. 05. 1972. przeniesienie internatu z budynku przy ul. Piastowskiej 11

do budynku przy ul. Piramowicza

20. 06.1974 likwidacja internatu szkolnego
14. 06.1975 obchody XXX lecia Liceum, odsłonięcie pomnika Henryka Sienkiewicza
15. 03.1977 nadanie szkole odznaki „Zasłużonemu Opolszczyźnie”
21. 06.1980 II Zjazd Absolwentów
1.02.1985 rozwiązanie zespołu szkół ogólnokształcących, ustalenie nazwy szkoły – I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
27. 04.1985 III Zjazd Absolwentów
06. 1995 IV Zjazd Absolwentów 1.IX.1991

– 31.VIII.1992

mgr Krystyna Ignacy (matematyka)

1.IX.1992

– 31.X.2000

mgr Jarosława Słowiak (matematyka)

p.o. 1.XI.2000

– 8.II.2001

mgr Alicja Bachowska

(matematyka, informatyka)

1. 09.1995 początek nauczania dwujęzycznego
7-11. 07.1997 POWÓDŹ – poziom wody w budynku liceum (na parterze) 1,20 m. Remont piwnic, sali gimnastycznej i parteru szkoły (wymian okien, podłóg i in.). Początek roku szkolnego – zajęcia popołudniowe w Zespole Szkół nr 1 (ul. Skarbowa)
8. 06. 2002 uroczyste obchody 55. rocznicy Pierwszej Matury; nadanie szkole medalu Zasłużony dla Miasta Kędzierzyna-Koźla,

wizyta ministra Tomasza Gobana-Klasa

9.II.2001 – nadal

mgr Ryszard Więcek (technika, informatyka)

1. 09. 2002 rozpoczęcie nauki w klasach 1. w zreformowanym

trzyletnim liceum ogólnokształcącym

przez pierwszych absolwentów szkół gimnazjalnych

30 10 2002 przekazanie szkole daru Ministra Edukacji dr Krystyny Łybackiej – internetowej i multimedialnej pracowni komputerowych
 xx 04. 2004 pożegnanie ostatniego rocznika czteroletniego liceum
wakacje 2004 wymiana wszystkich okien i kaloryferów
maj 2005 pierwszy egzamin maturalny według nowych zasad
wakacje 2005 kompleksowy remont auli
8. 10. 2005 V Zjazd Absolwentów, 60. rocznica istnienia szkoły

 

 

 

 

III      Historia szkoły

 

 

III  1.       Kroniki szkoły

 

W Sali Tradycji naszego liceum znajduje się szereg kronik zawierających opis kolejnych lat. Często są to kroniki bogato zdobione, zawierające szereg zdjęć. Mało mamy okazji, by przejrzeć te dokumenty, które tyle mówią o naszych szkolnych latach. Pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie wydanie drukiem przynajmniej części z nich, a okazją do tego i miejscem jest z pewnością niniejsze opracowanie. Mam nadzieję, że przytoczona tu treść dostarczy czytelnikom wzruszeń i pomoże przypomnieć niejeden ciekawy fakt czy zdarzenie. Najtrudniejsza do odtworzenia była „Księga Pochwał i Wyróżnień”. Kronika ta nie była przechowywana w Sali Tradycji. Odnaleziona w zakamarku szkoły była zawilgocona i wiele stron uległo uszkodzeniu. Stąd mogące pojawić się przekłamania w datach czy nazwiskach. Pozostałe skopiowane kroniki były przechowywane w odpowiednich warunkach i nie było problemu z ich odczytaniem.

Nie prowadziliśmy również korekty pisowni tekstów kronik. Mogą niejednego czytelnika zaskoczyć niezgodności między ich pisownią, a nowymi zasadami.

Najstarszą księgą jest Kronika Zakładu tom 2. Nie spotkałem nikogo, kto mógłby rzucić nieco światła na losy tomu 1. Czy istniał? Co zawierał i jakie są jego dzieje? Jeśli pomysł wydania drukiem tych pisarskich „zabytków” spodoba się, to z okazji kolejnego zjazdu wydamy drukiem (a może już tylko w wersji elektroniczej?) dalsze tomy. Na dołączonej płycie CD-ROM znajduje się elektroniczna wersja niniejszego opracowania, nieco szersza. Zawiera dodatkowo broszurę III Zjazdu Absolwentów z 1985 r. Mam nadzieję, że lektura kronikarskich stron dostarczy czytelnikom wielu wzruszeń, a z pewnością pomoże w przypomnieniu różnych wydarzeń z życia szkoły.

Chciałbym w tym miejscu podkreślić duże zaangażowanie młodzieży licealnej w mozolną pracę przepisania treści. Nazwiska tych uczniów zostały wymienione na str. 2., a w imieniu absolwentów – serdecznie dziękuję.

Ryszard Więcek

 

 

 

Zdjęcie 1. Szkoła w 1946 r.                                                                                                                                                                                                                                                                      Zdjęcie 2. Szkoła w 1970 r.

III  1.1.         Kronika Zakładu t. 2.

Historia zakładu

Niniejszy Zakład został założony w 1860[1] roku. Występował on wówczas pod nazwą „Johanneum”. Początkowo był instytucją naukowo-wychowawczą o charakterze średnim, prywatnym i koedukacyjnym. Dopiero w roku 1877 szkoła ta przekształciła się w Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. W tym to czasie Zarząd Miejski wybudował obecny główny gmach z willą dyrektora. W 1910 roku Zakład tutejszy obchodził 50-lecie założenia. Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne istnieje od roku 1877 do roku 1915. W tym to roku następuje przyjęcie budynku gimnazjalnego na własność Państwa Niemieckiego. Dokument upaństwowienia istnieje z datą 4 grudnia 1914 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1915 roku.

W krótkim czasie Zarząd Miejski przydziela Zakładowi nowy gmach szkolny w Koźlu przy ul. Żeromskiego 3. Następuje rozdział. Powstają dwie szkoły średnie: męska i żeńska. Początkowo Gimnazjum Żeńskie miało charakter gimnazjum miejskiego, ale przed samą drugą wojną światową została i ta uczelnia średnia upaństwowiona.

Ze względu na to, że Państwowe Gimnazjum Męskie nie mogło pomieścić w budynku uczniów, Państwo Niemieckie wybudowało przy bloku głównym lewe skrzydło, które zostało oddana do użytku szkolnego w roku 1933.

Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne zostało zorganizowane i uruchomione 15. czerwca 1945 roku. Organizatorem był pierwszy dyrektor p. dr. Wojciech Czerwiński wraz z nauczycielem matematyki p. Tadeuszem Ślósarzem.

Kronika niniejsza jest drugim tomem kroniki szkolnej.

Wrzesień 1957

Jadwiga Gałecka

Rok 1957/58

 

Z kroniki żałobnej. Włodzimierz Kruba uczeń kl. VIIIa Zmarł śmiercią tragiczną dnia 17 lipca 1958r. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby na cmentarzu nastąpiło w dniu 19 lipca 1958 r. o godzinie 17-tej. W pogrzebie wzięła udział delegacja grona nauczycielskiego i młodzieży.

I Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1957/58

 1. Nauczyciele etatowi Zakładu czynni z końcem roku sprawozdawczego:

Cieciura Antoni – dyrektor, opiekun pracowni chemicznej, uczył chemii w kl. IXa – 2, IXb – 2, X – 2. tygodniowo godz. 6. Cichy Józefa, zastępca dyrektora, wychowawca kl. VIIIb, uczyła języka łacińskiego w kl. VIIIa – 3, VIIIb – 3, IXa – 3, X – 3. tygodniowo godz. 12. Badura Alfons, nauczyciel liceum, opiekun gabinetu matematycznego, wychowawca kl. IXa, uczył matematyki w kl. VIIIa – 5, VIIIb -5, IXa – 4, IXb – 4, X – 4, XI – 4, logiki w kl. XI – 1. tygodniowo godz. 27. Balwirczak Józef, nauczyciel liceum, opiekun gabinetu rysunkowego, wychowawca kl. X, uczył języka polskiego w kl. X – 5, XI – 5, rysunku w kl. VIIIa – 2, VIIIb – 2, IXa – 1, IXb -1. tygodniowo godz. 16. Bunio Danuta, nauczycielka liceum, wychowawca kl. XI-tej, uczyła języka rosyjskiego w kl. VII – 3, VIIIa – 3, VIIIb – 3, IXb – 3, X – 3, XI – 3. tygodniowo godz. 21. Ciepaj Helena, nauczycielka liceum, uczyła języka polskiego w kl. VIIIa -5, VIIIb – 5, IX – 5, rysunku w kl. VII – 1. tygodniowo godz. 21. Florkowski Wiktor, nauczyciel liceum, opiekun gabinetu filologicznego, uczył języka francuskiego w kl. VIIIa – 3, VIIIb – 3, IXa – 3, IXb – 3, X – 3, XI – 3. tygodniowo godz. 22 Gałecka Jadwiga, nauczycielka szkoły podstawowej, wychowawca kl. V-tej, opiekun biblioteki i czytelni, uczyła języka polskiego w kl. V – 7, VI – 6, VII – 6, prac ręcznych w kl. V – 1, VI – 1, VII – 1. Tygodniowo godz. 22. Komosa Tadeusz, nauczyciel liceum, opiekun pracowni biologicznej, wychowawca kl. VIIIa, uczył biologi w kl. IV – 2, V – 2, VI – 3, VII – 2, IXa – 3, IXb – 3, X – 3, XI – 2, chemii w kl. VII – 2, VIIIa – 2,VIIIb – 2. tygodniowo godz. 26 Kotowicz Stanisław, nauczyciel szkoły podstawowej, wychowawca kl. VI-tej, uczył matematyki w kl. IV – 6,V – 6, VII – 5. Tygodniowo godz. 23. Michalik Henryk, nauczyciel liceum, opiekun pracowni fizycznej, wychowawca kl. IXb, uczył fizyki w kl. VI – 3, VII – 3, VIIIa – 4, VIIIb – 4, IXa – 3, IXb – 3, X – 3, XI – 3. tygodniowo godz. 26. Misiewicz Stanisława, nauczycielka szkoły podstawowej, wychowawca kl. II, uczyła kl. II – gą, oraz języka polskiego w kl. IV – 8, rysunku w kl. IV – 2, pracy ręcznej w kl. IV – 1, śpiewu w kl. IV – 1. Tygodniowo godz. 32. Ostojska Wanda, nauczycielka szkoły podstawowej, wychowawca kl. III-ciej, opiekun metodycznego gabinetu nauczania początkowego, uczyła kl. III-cią oraz języka rosyjskiego w kl. V – 3, VI – 3, rysunku w kl. V – 1. tygodniowo godz. 30. Reichert Jan, nauczyciel szkoły podstawowej, opiekun gabinetu przysposobienia wojskowego w kl. IX -4, X – 4, XI – 4, historii w kl. IV – 2, V – 2, VII – 3, śpiewu w kl. V – 1, VI – 1, VII – 1, wychowania fizycznego w kl. IV i V – 3. Tygodniowo godz. 25. Klukowa Stanisława, nauczycielka szkoły podstawowej, wychowawca kl. I-szej, uczyła kl. I-szą. Tygodniowo godz. 21. Swedek Tadeusz, nauczyciel liceum, opiekun gabinetu historycznego, uczył historii w kl. VI – 3, VIIIa – 3, VIIIb – 3, IXa – 3, IXb – 3, X – 3, XI -3, wiadomości o Polsce w kl. XI – 2. tygodniowo godz. 23. Szołdra Józef, nauczyciel liceum, opiekun sali gimnastycznej, uczył wychowania fizycznego w kl. IV i V – 3, VI – VII – 6, VIII – 6, IX – 4, X – 4, XI -4. Tygodniowo godz. 24 Wędzicha Maria, nauczycielka liceum, opiekun gabinetu geograficznego, wychowawca kl. IV-tej, uczyła geografii w kl. IV – 2, V – 3, VI – 2,VII – 3, VIIIa – 2, VIIIb -2, IX a – 3, IXb – 3, X – 2, astronomii w kl. XI – 1, rysunku w kl. VI – 1. Tygodniowo godz. 24

 1. Nauczyciele Zakładu nieczynni z końcem roku sprawozdawczego.

Kotowicz Genowefa, nauczycielka szkoły podstawowej, przeniesiona na własną prośbę w stan spoczynku z dniem 31.8.1957 roku. Łuczkiewicz Maria, nauczycielka szkoły podstawowej, przeniesiona na własną prośbę do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźlu na równorzędne stanowisko z dniem 1.12.1957 r.

Nauczyciele kontraktowi.

1) Ks. Dominik Pyka, nauczyciel kontraktowy religii, uczył tegoż przedmiotu w kl. VIIIa – 1, VIIIb – 1, IXa – 1, IXb – 1, X – 1, XI – 1. Tygodniowo godz. 6. 2) Ks. Jan Ploch, kontraktowy nauczyciel religii, uczył tegoż przedmiotu w kl. V – 2, VI – 2, VII – 2. Tygodniowo godz. 6. 3) Siostra Weronika Deresińska, kontraktowa katechetka, uczyła religii w kl. I – 1, II – 2, III – 2, IV – 2. Tygodniowo godz. 7

Zmiany i ruch służbowy w Gronie nauczycielskim w ciągu roku sprawozdawczego:

Rozp. z dnia 11 lipca 1957 r. Nr O. II Kl. 54/9/57 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu udzielił ob. Stanisławie Klukowej nauczycielce szkoły podstawowej zniżki godzin lekcyjnych od obowiązującego wymiaru godzin nauczania do 21. godzin tygodniowo na czas od 1. września 1957 r. do dnia 31. sierpnia 1958 roku celem poratowania zdrowia. Rozp. z dnia 12. lipca 1957 r. Nr. O. II Ba 163/18/57 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu udzielił ob. Józefowi Balwirczakowi, nauczycielowi liceum zniżki godzin lekcyjnych od obowiązującego wymiaru godzin nauczania do 16 lekcyjnych tygodniowo na czas od dnia 1. września 1957 r. do dnia 31. sierpnia 1958 r. celem poratowania zdrowia. Rozp. z dnia 17. lipca 1957 r. Nr. O. II Ko 220/15/57 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu udzielił ob. Stanisławowi Kotowiczowi, nauczycielowi szkoły podstawowej zniżki godzin lekcyjnych od obowiązującego wymiaru godzin nauczania do 23. godzin lekcyjnych tygodniowo na czas od 1. września 1957 r. do dnia 31. sierpnia 1958 r. celem poratowania zdrowia. Rozp. z dnia 13. sierpnia 1957 r. Nr O. II Ci 134/2/57 P.W.R.N .Wydział Oświaty w Opolu powołał ob. Helenę Ciepaj za Jej zgodą do pracy w charakterze kontraktowej nauczycielki języka polskiego od dnia 16. sierpnia 1957 r. do odwołania. Rozp. z dnia 10. września 1957 r. Nr O. II Ko 251/11/57 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu przeniósł ob. Genowefę Kotowiczową, nauczycielkę szkoły podstawowej na własną prośbę w stan spoczynku z dniem 31. sierpnia 1957 r. Rozp. z dnia 19. października 1957 r. Nr O. II Ga 141/7/57 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu przeniósł na własną prośbę ob. Jadwigę Gałecką, nauczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźlu na równorzędne stanowisko do tut. Zakładu z dniem 1. września 1957 r. Rozp. z dnia 18. listopada 1957 r. Nr O. II Fo 8/17/57 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu udzielił ob. Wiktorowi Florkowskiemu, nauczycielowi liceum zniżki godzin lekcyjnych od obowiązującego wymiaru godzin nauczania do 18 godzin lekcyjnych tygodniowo na czas 1. września 1957 r. do dnia 30. czerwca 1958 r. clem poratowania zdrowia. Rozp. z dnia 4. grudnia 1957 r. Nr O. II Łu 10/14/57 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu przeniósł na własną prośbę nauczycielkę szkoły podstawowej ob. Marię Łuczkiewicz na równorzędne stanowisko do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźlu z dniem 1. grudnia 1957 r. Rozp. z dnia 20. marca 1958 r. Nr O. II Ci 59/33/58 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu mianował p.o. dyrektora Antoniego Cieciurę dyrektorem tegoż Zakładu z dniem 1. kwietnia 1958 r. Rozp. z dnia 29. marca 1958 r Nr O. II Ci 134/6/58 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu udzielił ob. Helenie Ciepaj, nauczycielce liceum bezpłatnego urlopu rocznego dla poratowania zdrowia od dnia 1. września 1958 r. do 31. sierpnia 1959 r. Rozp. z dnia 3. maja 1958 r. Nr O. II Re 31/14/58 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu udzielił ob. Janowi Reichertowi, nauczycielowi szkoły podstawowej rocznego urlopu bezpłatnego celem kontynuowania studiów od dnia 1. września 1958 r. do dnia 31. sierpnia 1959 r. Rozp. z dnia 7. maja 1958 r. Nr O. II Ba 163/22/58 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu przeniósł na własną prośbę ob. Józefa Balwirczaka, nauczyciela liceum w stan spoczynku z dniem 31. sierpnia 1958 r. Rozp. z dnia 16. maja 1958 r. Nr O. II Bu 139/14/58 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu przeniósł ob. Krystynę Bugalską, nauczycielkę wychowania fizycznego dziewcząt Państwowego Liceum Pedagogicznego w Raciborzu na równorzędne stanowisko do tut. Zakładu z dniem 1. września 1958r. Rozp. z dnia 4. lipca 1958 r. Nr O. II Ku 54/11/58 P.W.R.N. Wydział Oświaty w Opolu przeniósł ob. Stanisławę Klukową, nauczycielkę szkoły podstawowej na własną prośbę w stan spoczynku z dniem 30. czerwca 1958 r. Rozp. z dnia 19. lipca 1958 r. Nr O. II Ko 220/17/58 Kuratorium O.S.O w Opolu przeniosło ob. Stanisława Kotowicza, nauczyciela szkoły podstawowej tut. Zakładu na własną prośbę w stan spoczynku z dniem 30. czerwca 1958 r. Rozp. z dnia 1. lipca 1958 r Nr O. II Ko 220/17/58 Kuratorium O.S.O. W Opolu powołało ob. Stanisława Kotowicza za Jego zgodą do pracy w charakterze kontraktowego nauczyciela szkoły podstawowej w wymiarze 17 godzin tygodniowo od dnia 1. lipca 1958 r. do dnia 31. sierpnia 1959 r. Rozp. z dnia 5 sierpnia 1958 r. Nr O. II Ko 251/19/58 Kuratorium O.S.O. W Opolu powołało ob. Genowefę Kotowiczową za Jej zgodą do pracy w charakterze kontraktowej nauczycielki szkoły podstawowej w wymiarze 18 godzin tygodniowo od dnia 1. września 1958 r. do dnia 31. sierpnia 1958 r. Rozp. z dnia 27. sierpnia 1958 r. Nr S.O. Py 36/4/58 Kuratorium O.S.O. W Opolu powołało Ks. mgr Dominika Pykę za Jego zgodą do pracy w charakterze kontraktowego nauczyciela religii w wymiarze 18 godzin tygodniowo od dnia 1. września 1958 r. do dnia 31. sierpnia 1959 r. Rozp. z dnia 24. września 1958 r. Nr S.O. Ba 163/24/58 Kuratorium O.S.O. W Opolu powołało ob. Józefa Balwirczaka za Jego zgodą do pracy w charakterze kontraktowego nauczyciela j. polskiego w wymiarze 10 godzin tygodniowo od dnia 1. lipca 1958 r. do dnia 31 sierpnia 1959 r. Rozp. z dnia 30. września 1958 r. Nr. S.O. VII Kl 54/12/58 Kuratorium O.S.O. W Opolu powołało ob. Stanisławę Klukową za Jej zgodą do pracy w charakterze kontraktowej nauczycielki szkoły podstawowej w wymiarze 20 godzin tygodniowo od dnia 1. lipca 1958 r. do dnia 31. sierpnia 1959 r.

Pomieszczenie Zakładu i Personel

 1. Pomieszczenie Zakładu

W pomieszczeniu Zakładu zaszło w tym roku dalsza zmiana na lepsze. Z powodu przeniesienia Powiatowej Pracowni Pracy Ręcznej do Kędzierzyna, została jedna sala wolna, którą przeznaczono na gabinet rysunkowy. W roku sprawozdawczym oddano do użytku kompletnie wyposażoną czytelnię. Zainstalowano jeden piec centralnego ogrzewania. Przebudowano ustępy uczniowskie. Przeprowadzono kapitalny remont pracowni chemicznej. Odmalowano w budynku głównym 26 okien i 42 radiatory. Zakupiono drobny sprzęt i pomoce naukowe.

 1. Personel administracyjno – gospodarczy: Ob. Stanisława Tekiel – kontraktowy księgowy

Ob. Krystyna Battel – kontraktowa sekretarka. Ponadto zatrudniony była palacz – rzemieślnik, woźny i 4 sprzątaczki.

Nauka

Rok szkolny 1957/58 rozpoczęto dnia 2. września 1957 r. o godz. 9-tej. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się w auli. Do zebranych przemówił dyrektor Zakładu ob. Antoni Cieciura, zachęcając młodzież do intensywnej pracy. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna.

Normalna nauka rozpoczęła się dnia 3. września 1957 r. Z powodu epidemii grypy azjatyckiej nauka doznała przerwy na okres 10 dni.

W dniach od (?) do (?) wizytował Zakład Kierownik Oddziału Szkolnictwa Licealnego ob. Łazarz Brandt.

Pomoce naukowe były wyłącznie w tym roku szkolnym zakupione z budżetu państwowego. Poniższe zestawienie ilustruje wartość pomocy naukowych:

 

Lp. Nazwa Zakupiono w latach ubiegłych Zakupiono w roku sprawozdawczym
Wartość Wartość
1 Sprzęt 116 321.71 380.00
2 Pracownia fizyczna 24 690.80
3 Pracownia chemiczna 2 308.12 1 433.25
4 Pracownia biologiczna 11 324.84
5 Gabinet geograficzny 3 309.92
6 Gabinet historyczny 1 529.47
7 Gabinet p.w. 20 199.05 1 118.25
8 Gabinet w.f. 15 307.94
9 Biblioteka 62 936.33 546.70
10 Gabinet muzyczny 23 128.19
11 Różne 3 031.82
Razem 283 998.19 3 478.20
 1. Działalność wychowawcza

Działalność wyżej wymienioną rozwijali wychowawcy klasowi na terenie samorządów klasowych oraz opiekunowie organizacji młodzieżowych i kółek przedmiotowych.

Wychowawcy poszczególnych klas zmierzali do wyrobienia w młodzieży porządku, karności, koleżeńskości, do podniesienia poziomu intelektualnego młodzieży i pogłębienia w niej uczuć narodowych. Temu celowi służyły przeprowadzone pogadanki na lekcjach wychowawczych, apelach porannych i referaty uczniów podczas posiedzeń klasowych.

Oprócz samorządów klasowych, samorządu szkolnego rozwijały w naszym Zakładzie żywą działalność wychowawczą następujące instytucje szkolne.

 1. a) Czytelnia której gorliwym opiekunem była nauczycielka szkoły podstawowej p. Jadwiga Gałecka. Czytelnia obejmowała bibliotekę i Koło Przyjaciół Książki. Czytelnia była otwarta w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 15-tej do 18-tej. Młodzież w czytelni korzystała przeszło z 60 czasopism krajowych i zagranicznych, słowników, encyklopedii, ilustrowanych wydawnictw artystycznych, podstawowych wydawnictw popularno – naukowych z zakresu poszczególnych przedmiotów.
 2. b) Koło Przyjaciół Książki składające się z uczniów kl. VI i VII współdziałało z bibliotekarzem w zakresie opracowywania i udostępniania księgozbioru. Praca członków Koła polegała nie tylko na okładaniu książek w papier i naprawianiu drobnych uszkodzeń, ale do nich należało organizowanie konkursów czytelniczych, pięknego czytania, konkursów pytań – „Zgaduj – zgaduli”. Bliższa działalność Koła Przyjaciół Książki zawarta jest w kronice biblioteki i czytelni.
 3. c) Kółko Historyczne pozostawało pod opieką p. mgr T. Swedka – nauczyciela historii. Przewodniczącym Koła był uczeń kl. IXb – Janusz Owsiński. Koło liczyło 10. członków, którzy rekrutowali się z klasy IX i X. Formami pracy były referaty opracowywane przez zespoły uczniów, wycieczki, zapoznawanie się ze źródłami naukowymi. Zebrania odbywały się w każdą sobotę.
 4. d) Kółko Filomatów Opiekunem Koła była p. prof. J. Cichy. Koło liczyło 65 członków. Podzielone było na 3 sekcje klasowe. Działalnością Koła kierowali uczniowie z klasy X: H. Szurgacz, H. Mutwil, I. Mynte i H. Pendziołek. Prenumerowano czasopismo „Filomata”. Członkowie Koła organizowali wieczory poetyckie poświęcone twórczości poetów rzymskich, omawiali artykuły, rozwiązywali szarady w języku łacińskim.
 5. e) Kółko Geograficzne Opiekunem była prof. M. Wędzicha – nauczycielka geografii. Przewodniczącym Koła była uczeń Zbigniew Szocik. Koło liczyło 20. członków. Członkowie rekrutowali się przeważnie z klasy VIII-mej. Zebrania odbywały się 2 razy w miesiącu. Członkowie opracowywali referaty, przeprowadzali dyskusje nad artykułami zawartymi w czasopismach: „Problemy”, „Poznaj Świat”, „Wiedza i Życie”. Organizowali dalsze i bliższe wycieczki.
 6. Wychowanie fizyczne młodzieży koncentrowało się w roku sprawozdawczym w 2. instytucjach szkolnych: drużynie harcerskiej i kółku sportowym. Należy również podnieść dodatni wpływ wycieczek szkolnych na rozwój fizyczny młodzieży.
 7. a) Drużyna Harcerska Opiekunem drużyny harcerskiej z ramienia Rady Pedagogicznej była prof. M. Wędzicha, natomiast z ramienia Komitetu Rodzicielskiego ob. St. Hajduk. Drużynową była uczennica kl. IX Adela Talmann. Drużyna była podzielona na 4 zastępy. Zbiórki zastępów odbywały się raz na tydzień, natomiast zbiórki drużyny raz na miesiąc. Drużyna brała udział we wszystkich uroczystościach państwowych, urządzała ogniska, kominki, wycieczki, biwaki oraz była na obozie harcerskim w Turawie.
 8. b) Koło Sportowe pozostawało pod opieką ob. J. Szołdry – nauczyciela wychowania fizycznego. Przewodniczącym Zarządu S.K.S. był uczeń klasy IXb Stanisław Durkacz. Koło liczyło 64 członków. Młodzież uprawiała sport w następujących sekcjach: koszykówki, lekkoatletyki, piłki nożnej, siatkówki i gimnastycznej. W ciągu roku sprawozdawczego odbyło się 8 spotkań z S.K.S.-ami sąsiednich szkół: Głogówek, Prudnik, Głubczyce, Koźle, Kędzierzyn i Bytom.

S.K.S. było organizatorem wielu imprez sportowych miejskich i powiatowych.

 1. c) Wycieczki. W ciągu roku sprawozdawczego odbyło się 36 wycieczek szkolnych bądź to przewidzianych programem poszczególnych przedmiotów nauki szkolnej, bądźto prowadzonych przez wychowawców klasowych. Z pośród nich wymienić należy wycieczkę do Pokrzywnej k. Głuchołaz zorganizowana dla uczniów od kl. I-IV pod opieką wychowawców tych klas, do Barda Śl. dla klas od V-VII pod opieką ob. St. Kotowicza i sekretarza Komitetu Rodzicielskiego ob. J. Makowieckiej i do Wisły dla klas od VIII-XI pod opieką prof. J. Szołdry i prof. M. Wędzichy. Komitet Rodzicielski przeznaczył kwotę 6 000 zł.
 2. Instytucje współdziałające ze szkołą
 3. Komitet Rodzicielski

W roku sprawozdawczym przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego byl ob. Stanisław Chyla, pracownik umysłowy P.Z.G.S. W Koźlu. Zebrania prezydium odbywały się regularnie raz na dwa tygodnie, natomiast Komitetu Rodzicielskiego raz na miesiąc. Zorganizowane były 3 sekcje: wychowawcza, nauki i finansowa. Opłata roczna wynosiła 30 zł od ucznia. W ciągu roku sprawozdawczego zebrano ze składek na rzecz Komitetu Rodzicielskiego kwotę (?) zł, natomiast z różnych imprez (?) zł.

 1. Statystyka uczniów z końcem roku sprawozdawczego.

Zestawienie klasyfikacji uczniów za rok szkolny 1957/58

 1. Szkoła Podstawowa

Zestawienie klasyfikacji uczniów za rok szkolny 1957/58

 1. Liceum Ogólnokształcące

VII. Statystyka egzaminów dojrzałości odbytych w roku sprawozdawczym

Pisemny egzamin dojrzałości w terminie wiosennym odbył się w dniach 15. i 16. maja 1958 r., zaś ustny w dniach 9, 10, 11 i 12 czerwca 1958 r. pod przewodnictwem p. Antoniego Cieciury, dyrektora Zakładu na podstawie rozporządzenia P.W.R.N. Wydziału Oświaty w Opolu z dnia 14 kwietnia 1958 r. Nr O. VII/20 30/58-R/Bra.

Tematy wypracowań pisemnych były następujące:

 1. Z języka polskiego do wyboru:

Twórczość J. Kochanowskiego jako poetyki wyraz naczelnego hasła epoki humanizmu: – „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce”.

Urok staropolskiego życia i przyrody litewskiego zakątka we wspomnieniach tułaczych Adama Mickiewicza.

Społeczeństwo polskie i jego ocena w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

 1. Z matematyki:

Pracownik nabyła materiał na ubranie za 2 100 zł, z warunkiem spłaty tej kwoty w ratach miesięcznych. W pierwszym miesiącu miał spłacić 320 zł, a w każdym miesiącu następnym o 50 zł więcej. W ciągu ilu miesięcy pracownik spłacił dług i jaka będzie ostatnia rata.

Obliczyć objętość stożka opisanego na ostrosłupie prawidłowym, w którym wysokość równa się h, a kąt płaski przy wierzchołku ostrosłupa wynosi 2. Wykonać obliczenie przy h = 24,7 dcm, 2 = 51˚43′.

Dla jakich wartości „m” rozwiązanie układu równań: (m-1)x+y=5 x-(m-1)y=1 wyraża się liczbami dodatnimi.

Świadectwa dojrzałości otrzymali następujący uczniowie:

(tabela z nazwiskami)

VIII. Wykaz absolwentów ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe w roku sprawozdawczym:

(tabela z nazwiskami)

 1. Wykaz uczniów i uczennic w roku sprawozdawczym[2]

a – promowani (podkreśleni – postęp b. dobry)

b – wystąpili (data – dzień wystąpienia)

c – egzamin uzupełniający (cyfra – ilość przedmiotów)

d – niepromowani (cyfra – ilość przedmiotów)

 

 1. Szkoła Podstawowa

Klasa I (40)            a)

 1. Banaś Danuta2. Dachnowski Piotr3. Drzewicki Jerzy4. Dziubka Bronisław5. Ficek Gabriela6. Fritz Łucja7. Furman Bernard8. Golczyk Łucja9. Grabert Brygida10. Greń Małgorzata11. Jabłoński Wiesław12. Kaliga Krystyna13. Kosiński Zbigniew14. Kryspin Józef15. Michlak Tomasz16. Mucha Zbigniew17. Nocoń Alicja18. Pasikiewic Zdzisława19. Rajna Józef20. Słota Irena21. Strzępka Janina22. Szenajch Jadwiga23. Steuer Józef24. Urbanek Urszula25. Szydłowska Barbara26. Szadkowski Tadeusz27. Szczepański Jerzy28. Olewicz Krystyna29. Sweigert Barbara30. Urbanowicz Andrzej31. Klimek Jerzy32. Winckiewicz Anatol33. Gajda Krystyna

Klasa II (38) a)

 1. Apostel Józef2. Barcz Anna3. Chyla Jan4. Cieciura Bogdan5. Ficek Barbara6. Friszer Zdzisław7. Golenia Barbara8. Jackowski Jacek9. Kozłowski Eugeniusz10. Kret Krystyna11. Krupa Teresa12. Nanowska Stefania13. Nowak Jerzy14. Ostrowska Zofia15. Pietras Barbara16. Pięta Jerzy17. Puszewicz Barbara18. Róg Lucyna19. Sachanko Aniela20. Sitko Maria21. Strzępka Henryk22. Szadkowska Iwona23. Szozda Krystyna24. Wiencaszek Jerzy25. Wróbel Adam26. Benda Jerzy

Klasa III (32) a)

 1. Bajewicz Jadwiga2. Brandt Weronika3. Bukowski Michał4. Dworzański Eugeniusz5. Dzygała Ewa6. Janicki Janusz7. Janyk Jerzy8. Marcik Ludwik9. Olma Maksymilian10. Olma Marian11. Pięta Alicja12. Płachtyna Alicja13. Rajna Edward14. Sajkowski Zbigniew15. Sobolewski Zdzisław16. Weiss Róża17. Werbowski Włodzimierz18. Węgier Andrzej19. Wiśniewska Krystyna20. Woda Wojciech21. Lewandowski Andrzej22. Mańczyk Elżbieta23. Szenajch Małgorzata

Klasa IV (34)

 1. Bednarz Wanda2. Chrząszcz Irena3. Cimek Krystyna4. Fiszer Krystyna5. Golenia Piotr6. Goździk Marek7. Hajduk Bogusław8. Hnatów Aniela9. Janicki Józef10. Kret Henryk11. Kryspin Jan 12. Lewandowska Bogusława13. Maleńki Edward14. Mazarz Krystyna15. Miśków Danuta16. Piziak Urszula17. Barabasz Piotr18. Sitko Piotr19. Urban Jerzy20. Urbanowicz Zdzisław21. Winckiewicz Regina22. Szozda Zbigniew

Klasa V (32) a)

 1. Blicharski Janusz2. Brzezinka Danuta3. Hryniewicz Anna4. Jastrzębski Bogusław5. Koliga Rozwita6. Klose Henryk7. Kryspin Czesław8. Makowiecki Andrzej9. Mazurkiewicz Grażyna10. Onyszczuk Władysław11. Paliświat Kazimierz 12. Pejm Anna13. Róg Halina14. Sikora Janusz15. Sośnierz Danuta16. Śnitkowski Edward17. Werbowski Teodor18. Wiencaszek Genowefa19. Wiśniewski Stanisław20. Wiśniewski Tadeusz21. Żabicka Krystyna

Klasa VI (31) a)

 1. Apostel Krystyna2. Barcz Adam3. Durkacz Maria4. Gawrońska Genowefa5. Golenia Józef6. Hadamek Irena7. Hajduk Bogusław8. Janyk Jan9. Kilarski Lesław 10. Kościółek Teresa11. Krompiec Monika12. Makowiecki Jerzy13. Ogińska Elżbieta14. Piegza Maria15. Przymus Jan16. Sawicki Jan 17. Szweigert Teresa18. Szydłowska Stanisława19. Urban Anna20. Wiliczkiewicz Tadeusz 21. Wycisk Róża

Klasa VII (29) a)

Auer JerzyBajewicz AlicjaBlicharski WładysławDrzewicka ElżbietaDubois MichałHantów StanisławaHolzhauser AlicjaKowalska IrenaKoziołek MonikaKrajczyk MariaKrompiec KarolKubicki BernardMarchowski KrzysztofMisków StanisławOlewicz PaulinaPankiewicz ZbigniewPejm OskarPizak AnnaSolarska GrażynaSzargut JanUlka ElizaWróbel UrszulaZelner Gizela

Klasa VIIIa (33) a)

 1. Giese Ingeborga2. Hajduk Halina 3. Janyk Lidia4. Jędrzko Grażyna5. Kiryłowicz Krystyna6. Kowal Jan7. Krawczyk Jadwiga8. Kruba Włodzimierz †17.7.58 9. Latacz Karol 10. Nowaczyńska Mirosława11. Nowaczyński Janusz12. Pacja Stanisław13. Panasiuk Lukrecja14. Sielicka Teresa15. Sikorska Elżbieta16. Siodlaczek Jerzy

Klasa VIIIb (34)

 1. Baranowski Janusz2. Bulenda Horst3. Diakowski Henryk4. Działach Wanda5. Głatki Brygida6. Hahn Leszek7. Hołda Romana8. Jaskólska Zofia9. Koszowska Barabara 10. Królikowska Małgorzata11. Preising Ginter12. Rydygiel Urszula13. Sasińska Halina14. Stelmach Jerzy15. Szocik Zbigniew16. Zyrodowicz Grzegorz17. Gakowska Ryszarda18. Brzeska Henryka

Klasa IXa (28) a)

 1. Cieplak Grażyna2. Głombik Michalina3. Golenia Izolda4. Janukowicz Czesława5. Pendziałek Margot6. Merc Alfred7. Stelmach Ryszard 8. Wladnurg Marianna9. Woźniak Janina10. Zając Helga11. Zauder Krzysztof12. Mańka Anastazja13. Michalik Helena14. Malec Mieczysław

Klasa IXb (23) a)

 1. Bajkiewicz Jan2. Bigos Lesława3. Durkacz Stanisław4. Gorywoda Manfred5. Kambach Ingeborga6. Karwat Karol7. Mierzwiński Mieczysław8. Koś Janina 9. Owsiński Janusz10. Polanowska Halina11. Sielicka Teresa12. Vogt Rita13. Widera Henryk14. Wyrwoll Klaus15. Słota Jerzy16. Ściborska Joanna

Klasa X (30) a)

 1. Chmuchmacz Ryszard2. Giese Helga3. Hajduk Juliusz 4. Hałabała Halina5. Jurczyk Marianna 6. Kusze Józef7. Makowiecka Wiesława8. Mutwill Helena 9. Ostojska Halina10. Pacaj Stanisław11. Pendziałek Henryk12. Polaczek Henryk13. Sabacki Werner14. Szurgacz Herbert15. Zymelka Antoni16. Pamuła Alfreda

Klasa XI (23) a)

 1. Burczyk Wolfgang 2. Bury Aniela3. Hamczyk Helena4. Hnatów Krystyna5. Kałuża Bernard6. Korolewicz Teofil 7. Kołodziejczyk Anna8. Kołodziejczyk Wilhelm 9. Klemenz Krystyna10. Kura Jerzy 11. Łuczkiewicz Marek12. Moczek Anna13. Olma Elżbieta14. Pejm Sebastian15. Płachtyna Elżbieta16. Schindzielorz Anna17. Talmann Adelajda18. Zaremba Rudolf19. Małek Irena20. Puszko Jerzy
 2. Informacje na rok szkolny 1958/59

Wpisy do klasy I-szej Szkoły Podstawowej odbędą się od dnia 15 kwietnia 1958 r. do dnia 5 maja 1958r. włącznie. Egzaminy wstępne do Liceum Ogólnokształcącego odbędą się dnia 23, 24 i 25 czerwca 1958 r. Egzaminy poprawkowe odbędą się dnia 28, 29 i 30 sierpnia 1958 r. Egzaminy wstępne do Liceum Ogólnokształcącego w okresie powakacyjnym odbędą się od dnia 28, 29 i 30 sierpnia 1958 r. Rok szkolny 1958/59 rozpocznie się dnia 2 września 1958. Normalna nauka rozpocznie się dnia 3 września 1958 r.

Osoby, które mają zamiar przyjąć uczniów i uczennice tut. Zakładu na stancję winny uzyskać na to pozwolenie Dyrekcji.

 

Rok szkolny 1958/59

 1. Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1958/59
 2. Nauczyciele etatowi Zakładu czynni z końcem roku sprawozdawczego:

Cieciura Antoni – dyrektor, opiekun pracowni chemicznej, uczył chemii w kl. VIIIa – 2, VIIIb – 2, X – 2 oraz śpiewu w kl. V – 1, VI – 1, VII – 1. Tygodniowo godz. 6. Cichy Józefa – p. o. zastępcy dyrektora, wychowawca kl. IX, uczyła j. łacińskiego w kl. VIIIa – 3, VIIIb – 3, IX – 3, X – 3, XI- 3. Tygodniowo godz. 15. Badura Alfons – nauczyciel liceum, opiekun gabinetu matematycznego, wychowawca kl. VIII a, uczył matematyki w kl. Vii – 4, VIIIa – 5, VIIIb – 5, IX – 4, X – 4, XI – 4 oraz logiki w klasie XI – 1. Tygodniowo godz. 28. Bugalska Krystyna – nauczycielka liceum, opiekun S.K.S. dziewcząt, uczyła wychowania fizycznego dziewcząt w kl. II – 2, V – 3, VI-VII – 6, VIII – 3, IX – 2, X – 2, XI – 2, S.K.S. – 9. tygodniowo godz. 29. Florkowski Wiktor – nauczyciel liceum, p. o. bibliotekarza, uczył j. francuskiego w kl. X – 3, XI – 3. Tygodniowo godz. 6. Komosa Tadeusz – nauczyciel liceum, wychowawca kl. VII, opiekun pracowni biologicznej, uczył biologii w kl. V – 3, VI – 2, VII – 2, IX – 2+2, X – 3+2, XI – 2 oraz chemii w kl. VII – 2, IX – 2+2. Tygodniowo godz. 25. Kurek Agnieszka – nauczycielka liceum, uczyła j. polskiego w kl. VII – 6, VIIIa – 5, VIIIb – 5, IX – 5, X -5. Tygodniowo godz. 26. Michalik Henryk – nauczyciel liceum, wychowawca kl. X, opiekun pracowni fizycznej, uczył w kl. VI – 3, VII – 3, VIIIa – 4, VIIIb – 4, IX – 3+2, XI – 3. tygodniowo godz. 28. Misiewicz Stanisława – nauczycielka szkoły podstawowej, wychowawca kl. III, uczyła kl. III – 22, pracy ręcznej w klasie V – 1, VI – 1, VII – 1 oraz rysunku w kl. V – 1, VI – 1, VII – 1. Tygodniowo godz. 28. Ostojska Wanda – nauczycielka szkoły podstawowej, wychowawca kl. IV, opiekun gabinetu metodycznego nauczania początkowego, uczyła kl. IV – 25 oraz j. rosyjskiego w kl, V – 3. Tygodniowo godz. 31. Swedek Tadeusz – nauczyciel liceum, wychowawca kl. VIIIb, opiekun gabinetu historycznego, uczył historii, w kl. V – 2, VI – 3, VII – 2, VIIIb – 3, IX – 3, X – 3, XI – 3, wiadomości o Polsce w kl. XI – 2, j. polskiego w kl. VI – 6. Tygodniowo godz. 31. Szołdra Józef – nauczyciel liceum, opiekun S.K.S. i boiska sportowego i sali gimnastycznej, uczył w.f. Chłopców w kl. VIII – 3, IX – 2, X – 2, XI – 2, S.K.S. – 9; oraz przysposobienia wojskowego w kl. IX – 4, X – 4, XI – 4. Tygodniowo godz. 30. Wędzicha Maria – nauczycielka liceum, wychowawca kl. V, opiekun gabinetu geograficznego, uczyła geografii w kl. V- 2, VI – 2, VII – 3, VIIIa – 2, VIIIb – 2, IX – 3, X – 3, astronomii w kl. XI – 1 oraz j. polskiego w kl. V – 7. Tygodniowo godz. 25.

 1. Nauczyciele kontaktowi Zakładu czynni z końcem roku sprawozdawczego

Balwirczak Józef – nauczyciel liceum, wychowawca kl. XI, opiekun gabinetu rysunkowego, uczył j. polskiego w kl. XI – 5, rysunku w kl. VIIIa – 2, VIIIb – 2, IX – 1. Tygodniowo godz. 11. Bunio Danuta – nauczycielka liceum, uczyła j. rosyjskiego w kl. VI – 3, VII – 3 VIIIa – 3, VIIIb – 3, IX – 3, X – 3, XI – 3. Tygodniowo godz. 21. Kotowicz Genowefa – nauczycielka szkoły podstawowej, wychowawca kl. I, uczyła kl. I – 18. Tygodniowo godz. 18. Kotowicz Stanisław – nauczyciel szkoły podstawowej, wychowawca kl. VI, uczył matematyki w kl. VI – 6, V – 6. Tygodniowo godz. 13. Klukowa Stanisława – nauczycielka szkoły podstawowej, wychowawca kl. II, uczyła kl. II – 18. Tygodniowo godz. 18.

 1. Nauczyciele Zakładu nieczynni z końcem roku sprawozdawczego

Ks. Dominik Pyka – nauczyciel liceum, odwołany od pełnienia obowiązków nauczyciela religii z dniem 31.XII.1958 r. przez Kurię Biskupią w Opolu.

ROK 1966

Styczeń

Dnia 10.I.1966 r. w kędzierzyńskim szpitalu zmarł uczeń klasy jedenastej – Antoni Damboń. Zmarły był bardzo dobrym uczniem oraz świetnym kolegą. Zachowywał się wzorowo na terenie szkoły i poza szkołą. Jego osoba powinna być wzorcem dla wszystkich uczniów.

Dnia 17. bm. w szkole odbyła się wystawa widokówek i ilustracji przedstawiających rozwój Warszawy w ostatnim dwudziestoleciu. Wystawa ta została zorganizowana z okazji 21. rocznicy wyzwolenia naszej Stolicy.

Dnia 19. bm. odbyła się zabawa karnawałowa dla klas I – IV. Dużą atrakcją zabawy był konkurs z kotylionami. Na zakończenie wyświetlono kilka filmów – bajek. Następna zabawa tego typu odbyła się dnia 22.I w auli naszej szkoły. Zorganizowana została dla klas od V – VII. Miłą niespodzianką zabawy okazał się quiz historyczny, a jego zwycięzcą został uczeń klasy VII – Marek Bomba.

Dnia 29. bm. odbyła się zabawa karnawałowa dla klas licealnych. Głównym punktem zabawy był konkurs poświęcony twórczości Henryka Sienkiewicza. Konkurs wygrała uczennica klasy Xa – Krystyna Niczek.

Dn. 27.I-1.II odbyła się wystawa zdjęć poświęconych 21. rocznicy wyzwolenia największego obozu zagłady podczas II wojny światowej, który znajduje się w Oświęcimiu. Wystawę zorganizował Zarząd ZMS.

Luty

Dnia 15.II w klasach od V-VII przeprowadzono eliminacje konkursowe ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Z dużej ilości uczestników wybrano sześciu najlepszych, którzy uczestniczyli w eliminacjach powiatowych w Kędzierzynie i zajęli tam czwarte miejsce. Młodzież zrzeszona w szeregach ZMS postanowiła wysłać rezolucję, w której potępia prowadzenie napastliwej wojny w Wietnamie. Rezolucja ta została odczytana we wszystkich klasach, a młodzież złożyła na niej swoje podpisy.

Dnia 13. bm. w szkole została otwarty przez Spółdzielnię Uczniowską sklepik. Prowadzony jest przez uczennice klasy VIIIa. Sklepik zaopatrzony jest w przybory szkolne oraz słodycze.

Dnia 19. bm. odbyła się dla uczniów klas jedenastych zabawa – tzw. Studniówka. Tegoroczna studniówka odbyła się w bardzo przyjemnym nastroju i przyszli maturzyści bawili się doskonale.

Dn. 23. bm. o godz. 7:45 w szkole odbył się apel poświęcony 48. rocznicy powstania Armii Radzieckiej, połączony z deklamacjami wierszy poświęconych temu wydarzeniu.

Dn. 28.II-18.III odbyła się wystawa prac uczniów z klas ósmych. Obejmowała ona najciekawsze projekty obwolut czy też gazetek ściennych.

Marzec

Dnia 8. III odbyła się uroczysta akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Udział w niej wzięli uczniowie klas licealnych wypełniając cześć artystyczną.

Dn. 19. bm. Oglądaliśmy uteatralniony recital poświęcony twórczości Stefana Żeromskiego. Udział w nim wzięli aktorzy scen łódzkich: Maria Jurkiewicz, Jerzy Arski.

Dn. 21. marca rozpoczął się wielki cykl wystaw poświęcony 1000-leciu państwa polskiego. Pierwsza wystawa przedstawiała portrety królów polskich i wielkich postaci historycznych. Inne wystawy obrazowały zabytki architektury różnych okresów oraz przedstawiały nam książki mówiące o historii naszego kraju.

W dniu 21. bm. w naszej szkole odbyła się akademia, na którą przybyli przedstawiciele Komitetu Frontu Jedności Narodu. W części oficjalnej usłyszeliśmy referaty wygłoszone przez: dyrektora – Jana Pacławskiego, prof. Pacułta oraz tow. Czerniejeskiego. Następnie przedstawiciele szkolnych kół ZMS, ZHP wręczyli tow. Czarniejewskiemu zobowiązanie, w którym uczniowie klas licealnych podejmują się przepracować 1500 godzin przy porządkowaniu parku i skwerów naszego miasta.

Kwiecień

Dnia 17. kwietnia odbyła się w Sławięcicach manifestacja ludności z okazji 21 rocznicy wyzwolenia tamtejszego obozu koncentracyjnego. Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar zbrodni hitlerowskich.

W dniu 30. kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Pracy. Odbył się także capstrzyk, w którym udział wzięła młodzież szkół kozielskich.

Maj

Dnia 1. maja uczniowie tutejszych szkół oraz mieszkańcy Koźla zgromadzili się na boisku szkolnym, gdzie wysłuchali przemówienia I sekretarza Komitetu Powiatowego – towarzysza Sikory, a następnie przemówienia radiowego Władysława Gomułki. Ulicami: Chrobrego, Piastowską, Rynkiem, M. Skłodowskiej, K. Miarki przemaszerował barwny pochód. Na zakończenie tego uroczystego dnia odbyły się w mieście różnego rodzaju imprezy artystyczne.

W dniu 2. maja została ogłoszona lista uczniów klas jedenastych dopuszczonych do matury. Dopuszczono do tegorocznego egzaminu dojrzałości 52 uczniów. Większość maturzystów została zwolniona z takich przedmiotów jak: historia, język rosyjski i język francuski.

Dnia 3. bieżącego miesiąca w amfiteatrze nad Odrą odbył się uroczysty wiec z okazji 45 rocznicy wybuchu Powstania Śląskiego. Udział w nim wzięła młodzież szkół oraz pracownicy zakładów pracy.

Dnia 18. bieżącego miesiąca odbyła się wystawa znaczków. Pierwsze miejsce za zbiory znaczków o tematyce przyrodniczej zdobył uczeń klasy VIIIb Waldemar Lipiński. Drugie miejsce zdobył Leszek Frąckiewicz, uczeń klasy VII.

W dniach od 20. do 22. maja odbył się w Kotlinie Kłodzkiej rajd z okazji 1000-lecia państwa polskiego. W rajdzie tym udział wzięła dwudziestoosobowa grupa uczniów z naszej szkoły pod kierownictwem profesor M. Wędzichy.

W dniach 20. i 21. maja odbyła się na stadionie „Odry” II Spartakiada Szkolna. Na szczeblu licealnym I miejsce w ogólnej punktacji zajęła klasa Xa. Miejsce drugie przypadło w udziale klasie IXa. W punktacji indywidualnej dziewcząt pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IXb Małgorzata Greń. W punktacji chłopców najwięcej punktów zdobył uczeń klasy Xa Jerzy Wiktor. W szkole podstawowej pierwsze miejsce zajęła klasa VI, następne miejsca klasy IV i klasa VII.

Czerwiec

Dnia 12 bieżącego miesiąca na Górze Anny odbyła się wielka manifestacja z okazji 45. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego. W manifestacji obok pracowników z różnych zakładów pracy oraz młodzieży innych szkół wzięła udział młodzież naszej szkoły. Podczas tej manifestacji Orderami Zasługi odznaczono weteranów wszystkich trzech Powstań Śląskich. W części artystycznej wystąpił Państwowy Zespół Pieśni i Tańca – „Mazowsze”.

W dniu 15. czerwca klasa IXa udała się zbiorowo na wagary. Wszystkim uczestnikom wagarów obniżono zachowanie do stopnia dobrego. Trzy osoby przeniesiono do klasy równoległej.

W dniach od 18. do 20. czerwca odbyła się wycieczka uczniów klas od V do XI. Uczniowie tych klas zostali w ten sposób wyróżnieni za dobre wyniki w nauce, sporcie, lub pracy społecznej. Program wycieczki przewidywał zwiedzenie zabytków – Krakowa, Oświęcimia, Nowej Huty, Zakopanego, Rabki.

Dnia 24. bieżącego miesiąca odbyło się zakończenie tegorocznego roku szkolnego. Po zakończeniu akademii młodzież udała się do klas, gdzie zostały wręczone im świadectwa + plan całorocznej pracy.

Wakacje letnie trwały od 24. czerwca do 1. września.

Wrzesień

Dnia 1. września odbyła się uroczysta akademia otwierająca nowy rok szkolny 1966/67. Podczas akademii wysłuchaliśmy przez radio przemówienia ministra oświaty W. Tułodzieckiego. Następnie przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Jan Pacławski przypominając zebranej młodzieży o obowiązkach ucznia.

Od 7. do 9. września odbyła się wycieczka klasy VIII do Beskidu Śląskiego. Trasa wycieczki wiodła do Bielska, skąd udano się na Szyndzielnię, Klimczok i stamtąd do Szczyrku wyciągiem krzesełkowym.

Dnia 17. września odbyło się pierwsze zebranie kółka historycznego. Kółko prowadzone jest przez profesora Pacułta, a liczy sobie 23. członków. Kółko to prowadzi na terenie szkoły rozległą działalność: redaguje gazetkę historyczną, urządza wystawy związane tematycznie z historią. Do zasług tego kółka należy uporządkowanie gabinetu historycznego, sporządzenie plastycznego planu Koźla w XVIII wieku oraz prowadzenie Kroniki Szkoły. Także we wrześniu powstały inne kółka tematyczne na terenie szkoły.

Październik

Dnia 3. bieżącego miesiąca odbyła się w auli naszej szkoły uteatralniona prelekcja poświęcona twórczości Henryka Sienkiewicza. Impreza została przygotowana przez opolskich artystów.

W dniach 8.-10. października zorganizowano wycieczkę dla klasy XI. Program tej wycieczki przewidywał poznanie gór Karkonoszy oraz podejście na Śnieżkę. Obie wycieczki zarówno klasy ósmej, jak i jedenastej były bardzo udane.

W dniu 12. października został zorganizowany pod Pomnikiem Wdzięczności capstrzyk z okazji Dnia Wojska Polskiego. Z tej samej okazji w dniach od 12. do 14. października odbyła się wystawa książek i albumów o tematyce związanej ze świętem Wojska Polskiego. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród chłopców.

Dnia 15. bieżącego miesiąca odbył się apel poświęcony 500-setnej rocznicy II pokoju toruńskiego, który to zakończył wojnę trzynastoletnią prowadzoną przez Koronę i Zakon Krzyżacki. Apel ten został przygotowany przez uczniów klasy dziewiątej.

Listopad

Dnia 7. bieżącego miesiąca odbyła się w Kędzierzynie na tamtejszym cmentarzu wojskowym wielka manifestacja z okazji 49. rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Manifestacje zakończył uroczysty apel poległych ku czci żołnierzy radzieckich, którzy zginęli w walce o wyzwolenie naszej Ojczyzny spod okupacji hitlerowskiej.

Dnia 18. października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Po złożeniu życzeń i wręczeniu wiązanek profesorom nastąpiła część artystyczna. Została ona przygotowana przez uczniów klasy IXa. Inscenizacja przygotowana obrazowała historię szkoły i uczniów na przestrzeni wieków.

Dnia 29. bieżącego miesiąca odbył się apel poświęcony 126. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Została także zorganizowana wystawa starej broni, które cieszyła się dużym powodzeniem.

Grudzień

Z okazji Dnia Górnika; 4 grudnia odbył się apel przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej. Podczas apelu uczniowie recytowali wiersze, a przewodnicząca Samorządu Szkoły Podstawowej, uczennica klasy ósmej Elżbieta Mazur odczytała referat obrazujący dzieje rozwoju naszego górnictwa.

W końcu miesiąca aula szkolna została odremontowana i odświeżona. W tak przygotowanej auli miło było się bawić na kolejnej serii zabaw karnawałowych.

ROK 1967

Styczeń

Dnia 20.01.1967 roku w szkole odbyła się zabawa dla klas licealnych. Urządzały ją klasy dziesiąte. Było wiele ciekawych konkursów z dowcipnymi nagrodami (smoczek, papier toaletowy). Grała nam orkiestra wojskowa. Na zabawie byli uczniowie Technikum Żeglugi Śródlądowej.

Dnia 29.01.1967 roku odbyła się wywiadówka dla rodziców. Po ogólnym zebraniu w auli rodzice rozeszli się do poszczególnych klas, gdzie dowiedzieli się o postępach w nauce swoich dzieci.

Luty

Dnia 23.02.1967 roku na dużej przerwie odbył się apel z okazji 49. rocznicy powstania Armii Czeskiej. Uczeń klasy IX-ej Konrad Mrozik wygłosił referat związany z tą rocznicą. Następnie młodzież odśpiewała rosyjską pieśń „Briobs Lozaru”.

Marzec

Dnia 8. bieżącego miesiąca w szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji akademię przygotowali chłopcy. Każda z profesorek otrzymała miły, drobny upominek wraz z wierszem czy piosenką. Poza tym w klasach koledzy złożyli swym koleżankom życzenia.

Kwiecień

W sobotę 15.04.1967 roku o godzinie 16.00 odbył się konkurs piosenki radzieckiej, w którym udział wzięła młodzież klas V-XI. Odbył się konkurs na piosenkę indywidualną, duet, tercet i piosenki chóralne. Było bardzo dużo emocji. Indywidualnie pierwsze miejsca zajęły: uczennica klasy Xb Maria Pietros, II – miejsce Emilia Koziniecka z klasy XIb, III miejsce – Krystyna Pietras z klasy VI. W duetach triumfowały koleżanki z klasy VIII – Balawender i Mazur. W tercetach bezkonkurencyjne były siostry Pietras. I miejsce w piosenkach chóralnych zajęła w szkole podstawowej klasa VI, a w liceum – klasa Xb.

Dnia 16. bieżącego miesiąca odbyła się manifestacja ludności na terenie byłego obozu hitlerowskiego w Sławięcicach. Młodzież naszej szkoły wzięła udział w manifestacji. Kółko historyczne przy LO pomogło w ogłoszeniu aktu erekcyjnego wmurowanego pod budowę pomnika dla uczczenia pamięci ofiar zamordowanych w obozie pracy.

Dnia 21.04.1967 roku w szkole odbyło się spotkanie z panem Wygędą – uczestnikiem powstań śląskich. Pan Wygęda w sposób bardzo interesujący opowiadał o walkach i losach powstańców.

23.04.1967 roku odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym wywiadówka dla rodziców.

Dnia 29 bieżącego miesiąca po piątej lekcji odbyła się akademia z okazji święta pracy. Młodzież zebrała się w auli, gdzie wysłuchała okolicznościowego referatu wygłoszonego przez profesora Cieleckiego. Po części oficjalnej klasa Xb wystąpiła z programem artystycznym, na który złożyły się pieśni i wiersze mówiące o walce proletariatu polskiego oraz wiersze i pieśni mówiące o czasach dzisiejszych.

Dnia 30. bieżącego miesiąca młodzież naszej szkoły wyjechała na wycieczkę do Głuchołaz. Wycieczka była bezpłatna. Po drodze zwiedziła Pokrzywną i okolice Głuchołaz. Do Koźla powróciła o 17:00.

Maj

Dnia 01.05.1967 roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w pochodzie pierwszomajowym o godzinie 10.00. Na boisku Liceum Ogólnokształcącego wysłuchaliśmy przemówienia towarzysza Władysława Gomułki. Następnie nastąpił przemarsz ulicami miasta Koźle.

Dnia 8. bieżącego miesiąca o godzinie 18.00-tej odbył się capstrzyk z okazji 22 rocznicy podpisania aktu o bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Młodzież naszej szkoły od klasy VII-X wzięła udział w uroczystości. Zbiórka młodzieży odbyła się o godzinie 17:00 przed szkołą. Następnie młodzież przemaszerowała ulicami miasta w kierunku szkoły nr.1, gdzie nastąpiło podsumowanie przez komendantkę hufca wyników III harcerskiego alertu. Następnie harcerstwo i młodzież szkolna przemaszerowali ulicami miasta i zebrali się pod pomnikiem wdzięczności, gdzie odbyło się składanie wieńców i apel poległych.

Dnia 11.05.1967 roku w szkole odbył się koncert poświęcony 95 rocznicy śmierci Stanisława Moniuszki. Usłyszeliśmy pieśni z oper Moniuszki w wykonaniu znakomitego barytonu Ryszarda Gruszczyńskiego. Konferansjerką prowadziła aktorka Teatru Powszechnego – Maryla Pawłowska. Koncert bardzo się wszystkim podobał.

Dnia 17. bieżącego miesiąca na dużej przerwie odbył się apel z okazji rocznicy bitwy pod Monte Casino. Okolicznościowy referat wygłosiła uczennica klasy IXa Anna Pająk. Następnie słuchaliśmy wiersza w wykonaniu Alicji Bilińskiej i pieśni „Czerwone maki na Monte Casino” w wykonaniu klasy Xb.

Dnia 18. bieżącego miesiąca młodzież naszej szkoły wzięła udział w zgaduj-zgaduli, pt: „Czy znasz Opolszczyznę i swój powiat”. Mimo, że było bardzo dużo uczestników, nasze koleżanki i koledzy triumfowali. Uczennica klasy IXa Lidia Suskiewicz zajęła I miejsce.

Czerwiec

W roku szkolnym 1966/1967 wykonano pomocy naukowych na sumę 6255 złotych. W skład tych pomocy weszły plany, wykresy, albumy, mapy, oprawki itp.

Z biologii wykonano pomoc na sumę 350 złotych, z chemii wykonano pomoce na sumę 130 złotych, z języka francuskiego wykonano pomoce na sumę 100 złotych, z języka polskiego wykonano pomoce na sumę 200 złotych, z fizyki wykonano pomoce na sumę 575 złotych, z matematyki wykonano pomoce na sumę 100 złotych, z zajęć technicznych wykonano pomoce na sumę 200 złotych, z języka rosyjskiego wykonano pomoce na sumę 100 złotych, z historii wykonano pomoce na sumę 4000 złotych, z geografii wykonano pomoce na sumę 200 złotych.

W ubiegłym roku szkolnym wyróżniły się swoją pracą niektóre organizacje, np. ZMS zorganizował wiele wieczorków dyskusyjnych, apeli, imprez na terenie szkoły, olimpiadę o Polsce i świecie współczesnym. Szkolne koło filatelistyczne gromadziło znaczki, organizowało pogadanki, a uczeń M. Stysiak, członek Koła Filatelistycznego zajął 10. miejsce na skalę krajową.

Na 279. uczniów szkoły podstawowej promocję uzyskało 260. 13. uczniów nie uzyskało promocji a 6 dopuszczono do egzaminów poprawkowych.

Wrzesień

Rozpoczęcie nauki w tym roku odbyło się nieco później niż zawsze, bo 4 września. Młodzież naszej szkoły zebrała się jak zwykle w auli, gdzie odbyła się część oficjalna a po niej artystyczna. Pan dyrektor Jan Pacławski przywitał dzieci i młodzież szkoły. Po nim głos zabrała kierowniczka szkoły podstawowej, pani Skowron, życząc również dobrych postępów w nowym roku szkolnym. Po części oficjalnej uczniowie wszystkich klas wręczyli gronu profesorskiemu kwiaty, a o tym nastąpiła część artystyczna. Rozpoczął ją uczeń Mazur Andrzej z klasy Ib. Następnie uczennica Jara i Becka odśpiewały piosenkę „Mały książę”. Piosenki śpiewały również uczennice Elżbieta Mazur oraz Joanna Szafraniec. Część artystyczną zamknęła Izabella Mazur wierszem, w którym witała szkołę i żegnała wakacje. Po części artystycznej uczniowie rozeszli się do klas, aby zapoznać się z programem nauczania na nowy rok szkolny 1967/1968.

Listopad

04.11.1967 roku o godzinie 13.30 w Kędzierzynie odbyło się przyrzeczenie młodzieży. Zbiórka uczniów była na dużej przerwie. Wszyscy w strojach uczniowskich wyruszyli pieszo do Kędzierzyna.

05.11.1967 roku o godzinie 15.40 odbyło się w Kędzierzynie złożenie wieńców na cmentarzu żołnierzy radzieckich. W uroczystości udział wzięła młodzież Koźla, Kędzierzyna oraz pobliskich miejscowości.

10 listopada po szóstej godzinie lekcyjnej odbyła się w naszej szkole akademia z okazji 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Wygłoszone zostały referaty oraz odbyła się część artystyczna.

12.11.1967 roku o godzinie 10:00 odbyła się wywiadówka za I okres.

 1. listopada na dużej przerwie odbył się apel z okazji 100-ej rocznicy urodzin M. Curie-Skłodowskiej.

22.11.1967 roku z okazji 50 rocznicy Rewolucji Październikowej odbyły się w naszej sali gimnastycznej rozgrywki międzyszkolne w siatkówce. Drużyna dziewcząt z naszej szkoły zdobyła I miejsce. Dyrekcja Szkoły rozdzieliła pochwały drużynie w składzie: J. Strzępka, A. Trybus, T. Nawrat, M. Januszewicz, J. Lenart, A. Wiktor za zdobycie pucharu w tym turnieju.

Grudzień

02.12.1967 roku odbyła się w naszej szkole zabawa taneczna przygotowana i opracowana przez klasy dziesiąte.

Czwartego grudnia z okazji dnia Górnika odbył się uroczysty apel. Miłą niespodzianką był program artystyczny przygotowany przez najmłodsze pociechy ze szkoły podstawowej.

 1. grudnia rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe.

31.12.1967 roku w pięknie przystrojonej auli odbyła się zabawa sylwestrowa uatrakcyjniona miłymi niespodziankami.

ROK 1968

Styczeń

 1. stycznia po wakacjach zimowych zostały wznowione zajęcia szkolne.

20.01.1968 na dużej przerwie na korytarzu odbył się apel z okazji 44 rocznicy śmierci wielkiego wodza Rewolucji Październikowej Włodzimierza Ijlicza Lenina. Z tej okazji został odczytany referat oraz zacytowano wiersze. Na zakończenie młodzież odśpiewała piosenkę.

Luty

3 lutego odbyła się atrakcyjna doroczna zabawa karnawałowa, w której udział wzięli uczniowie i uczennice naszej szkoły.

04.02.1968 roku o godzinie 10:00-tej odbyło się zebranie wywiadowcze rodziców.

 1. lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielkiej manifestacji społeczeństwa Ziemi Kozielskiej z okazji 50. rocznicy powstania Armii Radzieckiej połączonej z apelem poległych i złożeniem wieńców u stóp pomnika wdzięczności.

Marzec

04.03.1968 roku na dużej przerwie na korytarzu odbył się pokaz mody uczniowskiej zorganizowany i opracowany przez klasy dziesiąte. Na pokazie zostały przedstawione stroje uczniowskie na różne uroczystości i okazje.

08.03.1968 roku odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet połączona z tradycyjnym wręczeniem kwiatów i upominków oraz częścią artystyczną.

 1. marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielkiej manifestacji społeczeństwa Ziemii Kozielskiej u stóp Pomnika wdzięczności z okazji 23. rocznicy wyzwolenia Koźla, a zarazem zamanifestować swe poparcie dla polityki kierownictwa Partii i rządu oraz potępić przywódców marcowych zajść.

Kwiecień

01.04.1968 roku uczniowie klas jedenastych przystąpili do próbnego piśmiennego egzaminu dojrzałości z języka polskiego.

04.04.1968 roku uczniowie klas jedenastych przystąpili do próbnego piśmiennego egzaminu dojrzałości z matematyki.

Dnia 21. bieżącego miesiąca uczniowie klas licealnych i uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej udali się na wielką manifestację na terenie dawnego hitlerowskiego obozu śmierci w Sławięcicach połączonej z odsłonięciem pomnika ofiar faszyzmu.

Dnia 22.04.1968 roku odbył się apel z okazji 98 rocznicy urodzin wielkiego wodza rewolucji Włodzimierza Lenina.

Dnia 24. bieżącego miesiąca szkołę naszą zaszczycił swoją obecnością poseł ziemi opolskiej towarzysz Paweł Wojas, który na spotkaniu z gronem nauczycielskim i młodzieżą przedstawił tło i podłoże marcowych zajść na Uniwersytecie Warszawskim oraz wyjaśnił politykę kierownictwa Partii i rządu oraz omówił aktualne problemu międzynarodowe. Pod koniec spotkania zebrani jednomyślnie przyjęli rezolucję potępiającą inspiratorów marcowych zajść i wyrażającą poparcie dla kierownictwa Partii i rządu.

Dnia 26. bieżącego miesiąca wystawione zostały plakaty wykonane przez uczniów, a przeznaczone do konkursu na najlepszy plakat o tematyce 1-majowej.

Dnia 30. kwietnia na szóstej lekcji odbyła się uroczysta akademia pierwszomajowa połączona z okazyjną częścią artystyczną. Tego samego dnia młodzież naszej szkoły wzięła udział w przemarszu młodzieży ulicami miasta.

Dnia 29. kwietnia odbyła się konferencja z udziałem inspektora T. Komosy i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego.

29 bieżącego miesiąca odbyła się konferencja nauczycieli klas XI poświęcona dopuszczeniu uczniów do egzaminu dojrzałości. Na 52 uczniów klas XI do matury zostało dopuszczonych 51 uczniów. Uczennica klasy xxxx do egzaminu dojrzałości.

Maj

01.05.1968 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystej manifestacji pierwszomajowej społeczeństwa miasta Koźla, a potem w pochodzie ulicami miasta manifestując w ten sposób swoją solidarność z klasą robotniczą naszej Ojczyzny i innych krajów.

04.05.1968 roku uczniowie naszej szkoły spotkali się w auli z góralem Mieckiem Cholewą, który przeszło trzy godziny opowiadał swoje przeżycia i różne zasłyszane przypowieści, legendy i bajki z życia górali oraz zaproponował wysłuchanie pieśni góralskich bardzo rytmicznych i ładnych.

09.05.1968 roku na dużej przerwie, na korytarzu odbył się apel z okazji Dnia Zwycięstwa.

18.05.1968 z okazji przypadającej w tym roku XXV rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego po południu w auli naszej szkoły odbył się międzyklasowy konkurs piosenek żołnierskich z udziałem chórów klasowych i solistów. Na stopniu licealnym I miejsce zajęła klasa Xb, II miejsce klasa Ia, a III miejsce klasa Xa. Na stopniu podstawowym I miejsce zajęła klasa VIII.

20.05.1968 klasy XI piszą pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego.

21.05.1968 klasy XI piszą pisemny egzamin dojrzałości z matematyki.

24.05.1968 do egzaminu dojrzałości zostali dopuszczeni wszyscy uczniowie.

24.05.1968 Początek maturalnych egzaminów ustnych.

24.05.1968 uczniowie naszej szkoły cały dzień pracowali w czynie społecznym przy budowie miejskiego kąpieliska.

25.05.1968 początek podjęcia prac remontowych centralnego ogrzewania w naszej szkole.

Czerwiec

01.06.1968 na dużej przerwie odbył się apel dla uczniów szkoły podstawowej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

 1. bieżącego miesiąca zakończony został dwutygodniowy egzamin dojrzałości i podano liczbę uczniów, którzy zdali maturę.
 2. bieżącego miesiąca uczniowie – maturzyści urządzili uroczysty komers pożegnalny.
 3. bieżącego miesiąca praca uczniów naszej szkoły w czynie społecznym przy urządzaniu terenu kąpieliska miejskiego.
 4. bieżącego miesiąca młodzież naszej szkoły po południu wzięła udział w „żakinadzie” z okazji rozpoczynających się w tym dniu Dni Ziemi Kozielskiej.

13.06.1968 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości otwarcia kąpieliska miejskiego.

14.06.1968 uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w wielobarwnym pochodzie harcerskim ulicami miasta w ramach Dni Ziemi Kozielskiej.

 1. bieżącego miesiąca uczniowie klas X wzięli udział w uroczystej manifestacji u stóp Pomnika Wdzięczności z okazji Dnia Kombatantów w ramach Dni Ziemi Kozielskiej połączonej z wręczeniem sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo miejscowej organizacji ZBOWiD-u.
 2. bieżącego miesiąca prace społeczne uczniów przy remoncie centralnego ogrzewania w naszej szkole.
 3. bieżącego miesiąca na boisku naszej szkoły odbyła się IV Spartakiada Szkolna, która obejmowała lekkoatletykę i gry zespołowe. I miejsce na szczeblu podstawowym zdobyła klasa VIII, a na szczeblu Liceum klasa Xb. W lekkiej atletyce ustanowiono kilka nowych rekordów szkoły, między innymi 7,1 sekundy w biegu na 60m (tylko o 1,1 sekundę gorszy od rekordu świata), ok. 380cm skoku w dal dziewcząt.

21.06.1968 prace porządkowe w budynku szkolnym przed końcem roku szkolnego.

 1. bieżącego miesiąca uroczyste zakończenie roku szkolnego 1967/1968. Uroczyste rozdanie świadectw uczniom, nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i pracy społecznej. Pożegnanie absolwentów liceum i szkoły podstawowej.

29.06.1968 remont generalny centralnego ogrzewania w pełnym toku. Wakacje trwały od 22.VI. do 2.IX. 1968 roku.

Lipiec i sierpień

Remont generalny naszej szkoły.

Wrzesień

02.09.1968 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1968/1969 w naszej szkole. Po południu młodzież naszej szkoły wzięła udział w manifestacji antywojennej społeczeństwa Ziemi Kozielskiej obok Zakładów Chemicznych w Blachowni Śląskiej połączonej z odsłonięciem pomnika ofiar hitleryzmu na terenie zakładów dłuta Jana Borowczaka.

 1. bieżącego miesiąca odbyła się zabawa szkolna zorganizowana przez klasy XI.

16.09.1968 na dużej przerwie na korytarzu odbył się apel poświęcony tradycjom przyjaźni polsko-radzieckiej.

 1. bieżącego miesiąca na dużej przerwie na korytarzu odbył się apel poświęcony 22. rocznicy powstania Demokratycznej Republiki Wietnamu.
 2. bieżącego miesiąca na dużej przerwie odbył się apel poświęcony powstaniu warszawskiemu.
 3. bieżącego miesiąca na dużej przerwie odbył się apel poświęcony 25. rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego.
 4. bieżącego miesiąca na dużej przerwie odbył się apel poświęcony stolicy Polski Ludowej – Warszawie. Kontynuowanie remontu centralnego ogrzewania w naszej szkole. Udział uczniów w uchwalaniu i realizowaniu czynów społecznych na cześć V zjazdu P.Z.P.R.

Październik

03.10.1968 uczniowie klas XI wzięli udział w uroczystej akademii inaugurującej nowy rok kulturalno-oświatowy, która odbyła się w sali kina „HEL”.

 1. bieżącego miesiąca na dużej przerwie odbył się apel poświęcony XIX rocznicy powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
 2. bieżącego miesiąca odbyło się wstępne zebranie rodziców uczniów naszej szkoły, na którym omówiono problemy związane z nowym rokiem szkolnym.

07.10.1968 na dużej przerwie odbył się apel poświęcony ideowym poprzednikom organizacji młodzieżowych ZMS i ZMW tj. Hance Sawickiej i Jankowi Krasickiemu.

 1. bieżącego miesiąca na dużej przerwie odbył się apel na temat roli PPR w walne narodu polskiego z hitlerowskim okupantem o wolność i niepodległość. Po południu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w capstrzyku i wiecu społeczeństwa miasta Koźla u stóp Pomnika Wdzięczności z okazji 25. rocznicy Ludowego Wojska Polskiego.
 2. bieżącego miesiąca klasa XIa zorganizowała po lekcjach wieczornicę.
 3. bieżącego miesiąca odbył się apel poświęcony przodującej roli P.Z.P.R. w budownictwie socjalizmu w naszym kraju. Po piątej lekcji uczniowie naszej szkoły spotkali się w auli z przedstawicielem Ludowego Wojska Polskiego, który przedstawił bojowy szlak I i II Armii Wojska Polskiego w walce z hitlerowskimi bandami.

Od 15.10.1968 praca uczniów poszczególnych klas w czynie społecznym przy wykopach pod fundamenty nowo budowanej sali gimnastycznej.

 1. bieżącego miesiąca na dużej przerwie odbył się apel na temat zobowiązań i czynów podjętych dla uczczenia V Zjazdu naszej Partii.

19.-20. bieżącego miesiąca na stadionie „Unii” w Kędzierzynie odbyły się lekkoatletyczne Igrzyska ZMS szkół średnich powiatu kozielskiego, w których również udział brali utalentowani w tej dziedzinie sportu uczniowie naszej szkoły.

 1. bieżącego miesiąca na dużej przerwie na apelu przedstawiono uczniom osiągnięcia powiatu kozielskiego w ciągu XXV lat Polski Ludowej.

O godzinie 16.00 dla uczniów – członków Z.M.S., a także dla uczniów niezorganizowanych lektor KWPZPR miał odczyt na temat rewizjonizmu w Niemczech Zachodnich.

24.10.1968 uczniowie klas licealnych i starszych klas szkoły podstawowej udali się do miejscowego kina „Hel” na projekcję filmu pt. „Hrabina Cosel” opartego na powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego pod tym samym tytułem.

 1. bieżącego miesiąca. Dzisiejszy apel poświęcony był ostatnim sukcesom Związku Radzieckiego w podboju Kosmosu.

27 bieżącego miesiąca uczniowie-członkowie Z.M.S pracowali społecznie w ramach „Niedzieli Czynów” w różnych miejscach naszego miasta.

 1. bieżącego miesiąca na dużej przerwie odbył się uroczysty apel poświęcony mijającej właśnie 51. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.

O godzinie 16.00 odbył się kolejny odczyt lektora KW PZPR poświęcony ostatnim wydarzeniom w Czechosłowacji.

31.10.1968 roku uczniowie klas XI udali się na trzeciej i czwartej lekcji w celu zwiedzenia miejscowego garnizonu wojskowego.

Dalsze prace przy kapitalnym remoncie centralnego ogrzewania w naszej szkole.

Listopad

02.11.1968 roku. W tym dniu zajęć lekcyjnych nie było. Uczniowie i uczennice klasy XIa w czynie społecznym kontynuowali prace przy budowie sali gimnastycznej obok naszej szkoły.

 1. bieżącego miesiąca na dużej przerwie sprawdzano tarcze i czapki uczniowskie.
 2. bieżącego miesiąca po południu z okazji 51 rocznicy Rewolucji Październikowej młodzież naszej szkoły wzięła udział w capstrzyku, który przeszedł ulicami miasta.
 3. bieżącego miesiąca po raz pierwszy nowe centralne ogrzewanie zaczęło ogrzewać pomieszczenia naszej szkoły.

08.11.1968 odbył się apel na temat stosunków polsko-niemieckich przed i po II wojnie światowej. Po południu lektor KWPZPR spotkał się na kolejnej prelekcji z ZMS-owcami naszej szkoły.

 1. bieżącego miesiąca klasa XIb zorganizowała po lekcjach wieczornicę.
 2. bieżącego miesiąca delegaci ZMS naszej szkoły wzięli udział w uroczystej manifestacji społeczeństwa Ziemi Kozielskiej na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kędzierzynie z okazji 51. rocznicy Rewolucji Październikowej.
 3. bieżącego miesiąca na dużej przerwie odbył się apel poświęcony rozpoczynającemu właśnie swe obrady V Zjazdowi PZPR. Po szóstej lekcji odbyła się akademia z okazji mijającej właśnie 50 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po przeszło wiekowej niewoli.

15.11.1968 w klasie VIII szkoły podstawowej odbyła się lekcja pokazowa. Na dużej przerwie kolejny apel poświęcony był życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza (z okazji 52 rocznicy jego śmierci).

 1. bieżącego miesiąca odbyła się lekcja pokazowa z wychowania fizycznego (w klasie II-licealnej)
 2. bieżącego miesiąca o godzinie 10:00 odbyło się zebranie wywiadowcze dla rodziców, na którym przedstawiono wyniki uczniów za I okres.

18.11.1968 na dużej przerwie odbył się apel, na którym omawiano wyniki obrad V Zjazdu PZPR. Po lekcjach uczniowie klasy XIb pracowali w czynie społecznym przy budowie sali gimnastycznej.

 1. bieżącego miesiąca w tym dniu uczniowie klasy XIa pracowali w czynie społecznym przy budowie sali gimnastycznej.

22.11.1968 w sali kina „Hel” odbyła się powiatowa, uroczysta akademia z okazji „Dnia Nauczyciela”.

23.11.1968 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji „Dnia Nauczyciela”, na której uczniowie wszystkich klas podziękowali nauczycielom za ich trud w wychowaniu młodzieży, wręczając naręcza kwiatów i upominki. Po części oficjalnej akademii nastąpiła interesująca i ciekawa część artystyczna.

 1. bieżącego miesiąca na apelu, który odbył się na dużej przerwie podsumowano czyny społeczne naszej szkoły zrealizowane dla uczczenia V Zjazdu PZPR. Po lekcjach pewna część uczniów udała się do miejscowego kina „Hel” na projekcję filmu pt. „Kierunek Berlin”.
 2. bieżącego miesiąca pewna grupa uczniów udała się do Zasadniczej Szkoły Zawodowej na spotkanie ze złotym medalistą XIX Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w strzelaniu z pistoletu dowolnego – Józefem Zapędzkim.

Grudzień

02.12.1968 na dużej przerwie odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Górnika”

 1. bieżącego miesiąca chłopcy klasy XIb pracowali w czynie społecznym przy budowie sali gimnastycznej.
 2. bieżącego miesiąca chłopcy klasy XIa pracowali w czynie społecznym przy budowie sali gimnastycznej.
 3. bieżącego miesiąca uczniowie klas XI spotkali się z pracownikami Prokuratury Powiatowej w Koźlu. Po południu klasa XIb pracowała w czynie społecznym przy wykopach pod budowę sali gimnastycznej.

06.12.1968 przy wykopach pracowała w czynie społecznym klasa Ia.

Na dużej przerwie kolejny apel poświęcony był aktualnym wydarzeniom krajowym i międzynarodowym.

5-10.12.1968 w klasach uroczyście obchodzono „św. Mikołaja” połączonego z wręczeniem atrakcyjnych upominków.

 1. bieżącego miesiąca na dużej przerwie odbył się apel poświęcony 15. rocznicy śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W tym dniu została otwarta także wystawa książek.
 2. bieżącego miesiąca na dużej przerwie odbył się apel zorganizowany przez Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na lekcji siódmej odbyła się w klasie XIa prelekcja przedstawiciela Powiatowej Komisji Przeciwalkoholowej na temat skutków nadużywania alkoholu i sposobów zwalczania alkoholizmu jako groźnej choroby społecznej.

 1. bieżącego miesiąca o godzinie 10:00 w naszej szkole odbyła się sesja popularnonaukowa ZMS poświęcona 50. rocznicy powstania KPP i 25. rocznicy zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego.

21.12.1968 rozpoczęły się wakacje zimowe.

Dalszy ciąg prac przy remoncie centralnego ogrzewania i prac malarskich.

ROK 1969

Styczeń

06.01.1969 po feriach zimowych rozpoczęły się normalne zajęcia szkolne.

Na apelu uczniów klas licealnych zaznajomiono z nowymi zarządzeniami dyrekcji dotyczącymi zachowania porządku w okresie prac remontowych.

 1. bieżącego miesiąca odbył się apel poświęcony 25. rocznicy wyzwolenia naszej stolicy- Warszawy.
 2. bieżącego miesiąca. Dzisiejszy apel związany był z 45. rocznicą śmierci wielkiego wodza Rewolucji Październikowej- Włodzimierza Iljicza Lenina.

25.01.1969. W naszej szkole odbyła się karnawałowa zabawa taneczna dla klas licealnych zorganizowana i doskonale opracowana przez klasy IIa i II b.

 1. bieżącego miesiąca. Tematem apelu, który odbył się na dużej przerwie był udział Armii Radzieckiej i I Armii Wojska Polskiego w wyzwoleniu ziem polskich.

Luty

02.02.1969 roku o godzinie 10:00 odbyła się wywiadówka, na której podsumowano wyniki nauczania za I półrocze roku szkolnego 1968/69.

 1. bieżącego miesiąca. Na dużej przerwie, na korytarzu odbył się apel poświęcony 26 rocznicy zwycięstwa wojsk i narodu radzieckiego nad Wołgą, które zapoczątkował okres stopniowego wyzwalania się narodów Europy z pod okupacji hitlerowskiej.
 2. bieżącego miesiąca. Dzisiejszy apel poświęcony był życiu i twórczości Władysława Broniewskiego, w związku z siódmą rocznicą śmierci tego wielkiego, rewolucyjnego poety.
 3. bieżącego miesiąca. Dziś wieczorem odbyła się uroczysta zabawa studniówkowa, zorganizowana przez klasy XI-ste.

21.02.1969 roku. Dzisiejszy apel poświęcony był 51 rocznicy powstania Armii Radzieckiej.

 1. bieżącego miesiąca. O godzinie 13.00 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości składania wieńców u stóp Pomnika Wdzięczności z okazji 51. rocznicy powstania Armii Radzieckiej.
 2. bieżącego miesiąca. Po lekcjach wypłacone zostało stypendium za miesiąc luty.

Luty- dalszy ciąg prac remontowych centralnego ogrzewania w naszej szkole.

Marzec

03.03.1969 roku. Dzień ten był wolny od nauki dla uczniów naszej szkoły z powodu konferencji nauczycielskiej.

 1. bieżącego miesiąca odbyła się uroczysta akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
 2. bieżącego miesiąca. Na dzisiejszym apelu, młodzież klas licealnych została zapoznana z uchwałami Powiatowej Konferencji P.Z.P.R.(dotyczącymi zwłaszcza spraw młodzieży). Na szóstej lekcji odbyła się ciekawa impreza teatralna pod nazwą „Spotkanie z Pantomimą”. Wystąpił w niej popularny aktor Teatru Pantomimy z Wrocławia Janusz Kieszczyński.
 3. bieżącego miesiąca. Po lekcjach wypłacone zostało stypendium za miesiąc marzec.
 4. bieżącego miesiąca odbyła się w VI klasie szkoły podstawowej lekcja pokazowa.
 5. bieżącego miesiąca. Po lekcjach zaprezentowali się młodzieży naszej szkoły najmłodsi adepci muzyki z miejscowego Ogniska Muzycznego.
 6. bieżącego miesiąca. Na apelu zapoznano uczniów z działalnością K.Z.M.P. w Polsce międzywojennej.
 7. bieżącego miesiąca. O godzinie 17:00 odbył się finał szkolny X Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. I miejsce zajął zespół Haliny Kominek (uczennicy z klasy IIa), uzyskując tym samym prawo reprezentowania naszej szkoły w rozgrywkach powiatowych tejże olimpiady.
 8. bieżącego miesiąca. Na apelu zaprezentowano najmilszych uczniów z poszczególnych klas licealnych. Następnie, zostały rozstrzygnięte wyniki konkursu na najmilszego ucznia lub uczennicę naszej szkoły. Najmilszą uczennicą została Anna Pająk uczennica klasy XIa.

22.03.1969 roku. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w manifestacji u stóp Pomnika Wdzięczności z okazji 24. rocznicy wyzwolenia Koźla.

 1. bieżącego miesiąca odbył się apel poświęcony zbliżającym się wyborom do Sejmu R.P.L i rad narodowych. W wyborach, które odbędą się 1 czerwca weźmie również udział kilkunastu uczniów z klas XI, którzy do 31 maja ukończą 18. lat.
 2. bieżącego miesiąca. Dla uczczenia 22. rocznicy śmierci generała Karola Świerczewskiego „Waltera”, na dużej przerwie zorganizowano apel poświęcony jego pamięci. W przygotowaniu do tego uroczystego apelu wzięła udział klasa IIa, która przygotowała montaż słowno-muzyczny.

Kwiecień

02.04.1969 roku. W tym dniu uczniowie klas XI pisali próbny, pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego.

 1. bieżącego miesiąca. Rozpoczęły się wiosenne wakacje.
 2. bieżącego miesiąca. Koniec wiosennych wakacji. W tym dniu uczniowie klas XI pisali próbny egzamin dojrzałości z matematyki.
 3. bieżącego miesiąca. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystej manifestacji społeczeństwa powiatu kozielskiego i powiatów sąsiednich na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Sławięcicach (filii obozu oświęcimskiego), zorganizowanej z okazji Tygodnia Solidarności Bojowników Ruchu Oporu.
 4. bieżącego miesiąca. Dzisiejszy apel zapoznał uczniów z ofiarami poniesionymi przez naród polski i narody Europy w walce z Hitleryzmem, oraz ze zbrodniami dokonanymi przez faszyzm w okresie II wojny światowej
 5. bieżącego miesiąca. Wypłacone zostało stypendium za miesiąc kwiecień.
 6. bieżącego miesiąca odbyło się zebranie wywiadowcze dla rodziców, na którym podsumowano wyniki nauczania za III okres.
 7. bieżącego miesiąca. Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony 99 rocznicy urodzin wielkiego wodza rewolucji Włodzimierza Iljicza Lenina, oraz 25 rocznica zawarcia układu pomiędzy ZSRR a Polską o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej.
 8. bieżącego miesiąca. Dziś po lekcjach pracowała w czynie społecznym przy budowie sali gimnastycznej klasa XIa.
 9. bieżącego miesiąca odbyło się zebranie Szkolnego Koła Z.M.S., na którym dokonano podsumowania dotychczasowej działalności i nakreślono plan pracy na najbliższą przyszłość.
 10. bieżącego miesiąca. Na dzisiejszym apelu zapoznano młodzież z działalnością Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, współpracą państw socjalistycznych w ramach tej organizacji, oraz korzyściami, jakie daje Polsce udział w pracach tej organizacji.
 11. bieżącego miesiąca. Po południu odbyła się konferencja dopuszczeniowa do egzaminów dojrzałości.
 12. bieżącego miesiąca. Po południu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w capstrzyku zorganizowanym w ramach obchodu święta Pracy w naszym mieście.

Dalszy ciąg prac przy budowie sali gimnastycznej i udziału w niej w czynie społecznym poszczególnych klas.

Maj

01.05.1969 roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w uroczystej manifestacji mieszkańców Koźla z okazji Święta Pracy i barwnym, pierwszomajowym pochodzie ulicami miasta.

 1. bieżącego miesiąca. Dzisiejszy apel poświęcony był zbliżającej się rocznicy zwycięstwa narodów świata nad hitleryzmem i kapitulacji III Rzeszy.
 2. bieżącego miesiąca. Klasa XI a przepracowała w czynie społecznym przy budowie sali gimnastycznej sześć godzin.

09.05.1969 roku. O godzinie 10:00 uczniowie naszej szkoły udali się do miejscowego kina „HEL” na premierę nowego, brawurowego filmu polskiego w reżyserii Jerzego Hoffmana pod tytułem „Pan Wołodyjowski”, zrealizowanego w oparciu o znaną powieść Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem.

Po południu młodzież wzięła udział w uroczystym capstrzyku z okazji Dnia Zwycięstwa.

11.05.1969 roku. Niedziela czynów społecznych uczniów naszej szkoły.

W dniu tym uczniowie klasy XIa przepracowali na terenie budowy sali gimnastycznej pięć godzin.

 1. bieżącego miesiąca. Na apelu zapoznano uczniów z podstawowymi wiadomościami oraz założeniami programu wyborczego F.J.N. powiatu kozielskiego. W dniu tym, swój wysiłek w dalszy rozwój budowy sali gimnastycznej włożyły uczennice klasy II a.
 2. bieżącego miesiąca. W dniu tym, zostało wypłacone stypendium za miesiąc maj.

15.05.1969 roku o godzinie 12:00 uczniowie naszej szkoły udali się na powitanie kolarzy, uczestników XXII Wyścigu Pokoju „Trybuny Ludu”, „Neues Deutschland”, oraz „Rudeho Prava” przejeżdżających na trasie V etapu przez nasze miasto.

 1. bieżącego miesiąca. Rozpoczął się pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego.
 2. bieżącego miesiąca. Rozpoczął się pisemny egzamin dojrzałości z matematyki.

19.05.1969 roku. Dzisiejszy apel poświęcony był 25. rocznicy bitwy pod Monte Cassino i bohaterstwu żołnierza polskiego w walkach o wzgórze.

22.-25. bieżącego miesiąca odbył się rajd turystyczny zorganizowany przez grupę aktywistów turystycznych naszej szkoły.

 1. bieżącego miesiąca. Rozpoczęły się ustne egzaminy dojrzałości w naszej szkole. W dniu tym zdawano egzaminy z fizyki i chemii.
 2. bieżącego miesiąca. Trwają egzaminy ustne z biologii.

28.05.1969 roku. Maturzyści zdają egzaminy ustne z historii.

29.05.1969 roku rozpoczęły się egzaminy ustne z geografii i języka rosyjskiego.

 1. bieżącego miesiąca. Dalszy ciąg egzaminów ustnych z języka rosyjskiego.
 2. bieżącego miesiąca Zakończenie egzaminów ustnych z języka francuskiego, historii, fizyki i biologii.

Czyny społeczne przy budowie sali gimnastycznej.

Czerwiec.

2-3.06.1969 roku. Ustne egzaminy dojrzałości z języka polskiego i matematyki.

4.06.1969 roku. Oficjalne zakończenie egzaminów dojrzałości w naszej szkole. Ogłoszenie wyników egzaminu dojrzałości odbyło się w gabinecie polonistycznym. Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej był dr Jan Pacławski. Egzaminu poprawkowego nie złożyli: Marszałek Janina i Pasikiewicz Grażyna.

07.06.1969 roku odbył się pożegnalny komers absolwentów naszej szkoły po egzaminach maturalnych.

09.06.1969 roku absolwentom naszej szkoły zostały uroczyście wręczone świadectwa dojrzałości.

21.06.1969 roku odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznego roku szkolnego 1968/69. W części oficjalnej nastąpiło uroczyste rozdanie nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Po części oficjalnej odbył się międzyklasowy Konkurs Piosenki Śląskiej. Mimo dużej konkurencji i wysokiego poziomu wykonawców, konkurs ten, wygrała zdecydowanie klasa II a, która wystąpiła w pięknych, oryginalnych strojach śląskich.

Wrzesień

Rok szkolny 1969/70 rozpoczął się 2. września. O godzinie 9:00 młodzież zebrała się w auli. Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn narodowy. Następnie wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły – mgr Ryszard Pacułt, bardzo serdecznie przyjęty przez młodzież. W dalszym toku akademii głos zabrała kierowniczka szkoły podstawowej- Cecylia Skowron żegnając w imieniu nauczycieli i młodzieży byłego dyrektora szkoły- dr Jana Pacławskiego. Następnie przedstawiona młodzieży nowych nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Są to: mgr Halina Broda, mgr Zenobia Majewska, mgr Rudolf Marczyński, Adam Majchrzak, mgr Bogumiła Wacowska. Po prezentacji młodzież klas pierwszych złożyła uroczyste przyrzeczenie. Dalszą część akademii wypełnił program artystyczny przygotowany przez członków ZMS oraz zespół „Arkady”

05.09.1969 Grupa ZMS z A. Mazurem na czele wysłała do ambasady WRL szkolny tekst kondolencyjny związany ze śmiercią Ho Chi Mina.

08.09.1969 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony bohaterstwu ludności w czasie obrony Warszawy. Referat przygotowała uczennica klasy IIIa K. Krzystkiewicz pod kierunkiem M. Wędzichy.

09.09.1969 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony życiu i działalności rewolucyjnej Ho Chi Mina. Apel prowadziła mgr J Gajdzińska, referat odczytał uczeń klasy IIIb Andrzej Mazur.

15.09.1969 O godzinie 16:00 rozpoczęło się zebranie sprawozdawcze szkolnego koła ZMS. Na zebraniu członkowie organizacji podjęli uchwałę potępiającą odradzanie się faszyzmu w NRF. Ponadto wyróżniający się swą postawą i pracą ZMS-owcy otrzymali dyplomy uznania. W czasie dużej przerwy odbył się apel związany z 50. rocznicą wybuchu I powstania śląskiego. Referat przygotował uczeń klasy IIIb M. Bomba pod kierunkiem profesor J. Gajdzińskiej.

21.09.1969 Z inicjatywy szkolnego koła ZMS w parku większyckim odbyło się ognisko powiązane z pieczeniem ziemniaka. Młodzież zaprosiła na tę uroczystość również nauczycieli: opiekunkę koła ZMS mgr J. Gajdzińskąoraz mgr H.Zborowską, M. M. Wędzichę, J. Otrębowicz. Ognisko upłynęło w miłej atmosferze urozmaiconej artystycznymi występami dziewcząt z klasy III a.

22.09.1969 W czasie dużej przerwy miał miejsce apel poświęcony rozwojowi oświaty w Polsce Ludowej. Apelem kierowała mgr B. Wacowska. Po lekcjach odbyło się walne zebranie członków PTTK. Dokonano na nim wyboru przewodniczącego, którym ponownie został uczeń klasy IIIb Marek Bomba. Opracowano również plan działania na rok szkolny.

23.09.1969 Młodzież klas VI-VIII, I-III brała udział w inauguracji roku kulturalno- oświatowego. W ramach uroczystości nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki powiatowej. Członkowie koła ZMS z klasy IIIb w czynie społecznym obcięli żywopłot, naprawili zniszczone krzesła oraz zrzucili koks. W pracy wyróżnili się: A. Kopacz, L. Frąckiewicz, A. Mazur, A. Zieliński.

29.09.1969 Na dużej przerwie odbył się apel przedstawiający dowody polskości znajdujące się w naszym kąciku muzealnym. Apel prowadził uczeń klasy IIa P. Noakowski pod kierunkiem profesor H. Zborowskiej

Październik

04.10.1969 Po lekcjach odbyła się pierwsza rozprawa sądu koleżeńskiego. Dotyczyła ona złego zachowania ucznia klasy IIIb- S. Sądowi przewodniczyła uczennica klasy IIIa Halina Kominek. Wyrokiem sądu udzielono uczniowi klasy IIIb S. upomnienia wobec zebranej młodzieży. Spośród nauczycieli obecne były mgr J. Otrębowicz i mgr H. Zborowska.

06.10.1969 Na dużej przerwie profesor H. Imielska przeprowadziła apel poświęcony omówieniu stanu higieny w szkole.

10.10.1969 Po lekcjach odbyło się zebranie szkolnego koła PTTK. Zarząd koła opracował plan imprez i pogadanek.

11.10.1969 O godzinie 16:00 młodzież licealna wzięła udział w capstrzyku zorganizowanym z okazji powstania Ludowego Wojska Polskiego.

13.10.1969 W czasie dużej przerwy odbył się apel związany z rocznicą powstania Ludowego Wojska Polskiego. Apel przygotowali uczniowie klasy IIIb- Z. Lachowicz, M. Rusin, pod kierunkiem profesor J. Gajdzińskiej.

18.10.1969 Po lekcjach odbyło się zebranie szkolnego koła ZMS. Opracowano na nim cele i zadania Młodych Racjonalistów oraz wybrano komisję do przeprowadzenia XI Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Tematem olimpiady jest postać W. Lenina.

20.10.1969 W czasie dużej przerwy odbył się apel poświęcony rocznicy ogłoszenia wyroku na zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze. Referat przygotował uczeń klasy IIIb A. Mazur pod kierunkiem profesor J. Gajdzińskiej.

W apelu brała udział cała młodzież LO Po lekcjach odbyło się zebranie Szkolnego Koła LOK, na którym dokonano wyboru zarządu.

23.10.1969 Młodzież klas IIIa i b o godzinie 7:30 wyruszyła autobusem na wycieczkę do Krakowa. Celem wycieczki było zwiedzanie zabytków Krakowa oraz obejrzenie sztuki Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Spośród nauczycieli w wycieczce udział brały profesor J. Gajdzińska i H. Zborowska. Towarzyszyły im przedstawicielki Komitetu Rodzicielskiego: K. Bombowa i W. Noakowska.

27.10.1969 W czasie dużej przerwy odbył się apel związany z 40.-leciem Ligi Ochrony Przyrody. Referaty wygłosiły uczennice IIIb E. Mazur i T. Sergot. Apel prowadził profesor J. Kałuża. Po referatach profesor J. Gajdzińska ogłosiła komunikat o rozpoczęciu Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Listopad

03.11.1969 W czasie dużej przerwy odbył się apel poświęcony 52. rocznicy Rewolucji Październikowej. Apel prowadziły uczennice klasy IIIb: E. Mazur i M. Rusin pod kierunkiem profesora Rudolfa Marczyńskiego.

05.11.1969 Po lekcjach odbyła się akademia poświęcona 52. rocznicy Rewolucji Październikowej. Akademię prowadziła mgr J. Gajdzińska. Po odśpiewaniu przez młodzież Międzynarodówki głos zabrał profesor Z. Capi, który przedstawił wrażenia z pobytu w ZSRR. Następnie młodzież liceum i szkoły podstawowej wystąpiły z interesującym programem artystycznym przygotowanym przez profesor B. Wacowską. Zawierał on wiersze polskich i radzieckich poetów oraz pieśni śpiewane przez chór z klasy IIIa.

09.11.1969 Młodzież wszystkich klas licealnych wzięła w manifestacji społeczeństwa Ziemi Kozielskiej na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kędzierzynie. W trakcie manifestacji młodzież wysłuchała przemówienia przewodniczącego PMRN w Kędzierzynie, Porucznika Sadłuckiego oraz przedstawiciela R.W.P. i zaproszonego gościa z ZSRR. Następnie odbył się apel poległych, a na koniec delegacje różnych instytucji złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

10.11.1969 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony historii ZHP i działalności tej organizacji. Prowadziła uczennica klasy IIb U. Siemionka pod kierunkiem profesor H. Brody. W apelu udział wzięli uczniowie wszystkich klas LO

15.11.1969 O godzinie 16:00 rozpoczęła się wieczornica klasy IIIa poświęcona poezji Leśmiana i Norwida. W czasie wieczornicy uczennice C. Gaś i T. Iwaniszewska scharakteryzowały twórczość obu poetów, a szereg koleżanek z klasy recytowało wiersze. Dalsza część wieczornicy upłynęła pod znakiem gier i zabaw. W wieczornicy udział wzięli nauczyciele: M. Wędzicha, J. Kałuża, J. Otrębowicz, H. Zborowska.

16.11.1969 O godzinie 10:00 odbyła się konferencja wywiadowcza dla rodziców młodzieży klas licealnych. Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony 25. rocznicy powstania Ligi Obrony Kraju. Apel prowadził uczeń klasy IIIb A. Zieliński pod kierunkiem profesora R. Marczyńskiego.

20.11.1969 Członkowie ZMS wypuścili ankiety przynależności Klubu Książki Człowiek-Świat- Polityka.

21.11.1969 O godzinie 13:00 rozpoczęła się Akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Przedstawiciele młodzieży złożyli nauczycielom życzenia połączone z wiązankami kwiatów. W bogatej części artystycznej uczniowie śpiewali piosenki dedykowane poszczególnym nauczycielom. Akademię przygotowały wszystkie organizacje a szczególnie Samorząd Szkolni i ZMS.

24.11.1969 W czasie dużej przerwy odbył się apel związany z osiągnięciami nauki w dziedzinie Kosmosu. Referat przygotowała uczennica klasy IIb- J. Świętek pod kierunkiem profesora P. Adamca. W apelu udział wzięła cała młodzież LO

25.11.1969 W klasie IIa przeprowadzona została przez profesor J. Gajdzińską lekcja koleżeńska z języka polskiego.

26.11.1969 Profesor H. Zborowska przeprowadziła lekcję koleżeńską z matematyki w klasie Ia.

27.11.1969 Drużyna starszoharcerska zorganizowała wieczornicę andrzejkową. Głównym punktem programu było tradycyjne lanie wosku oraz szereg zabaw andrzejkowych. W wieczornicy udział wzięli nauczyciele: H. Broda, Z. Majewska, J. Otrębowicz, H. Zborowska.

29.11.1969 O godzinie 16:00 rozpoczęła się zabawa szkolna przygotowana przez klasy IIIa i b dla całej młodzieży licealnej. Zabawa trwała do godziny 21:00

Grudzień

01.12.1969 Na dużej przerwie odbył się apel, na którym profesor Z. Majewska przedstawiła aktualny stan czytelnictwa książek. W apelu wzięła udział cała młodzież LO

04.12.1969 Po lekcjach odbyło się zebranie koła LOK, na którym posumowano realizację dotychczasowych zadań oraz opracowano plan na najbliższy okres.

Klasa IIIb przepracowała w czynie społecznym 96. roboczogodzin przenosząc przewożąc cegły do budowy sali gimnastycznej.

05.12.1969 O godzinie 11:00 odbyła się pogadanka doktora Górskiego na temat gruźlicy. W pogadance uczestniczyła młodzież wszystkich klas licealnych.

06.12.1969 Członkowie ZMS zorganizowali wieczornicę, na której profesor R. Marczyński oraz uczennica klasy IIb U. Siemionka odczytali referaty związane z 21. rocznicą powstania PZPR. Po części oficjalnej odbył się wieczorek taneczny.

08.12.1969 Na dużej przerwie odbył się apel, którego tematem był zarys historyczny rozwoju matematyki w Polsce. Referat wygłosiła uczennica klasy IIIa K. Wysocka. Nauczycielem dyżurnym była profesor H. Zborowska. W apelu udział wzięli uczniowie wszystkich klas LO

11.12.1969 Klasa IIIb zorganizowała wieczornicę poświęconą patronowi naszej szkoły H. Sienkiewiczowi. W programie wieczornicy przewidziano krótki zarys życia i twórczości H. Sienkiewicza, konkurs oparty na znajomości dzieł patrona szkoły, czytanie wybranych fragmentów z dzieł oraz szereg wspólnych zabaw. Spośród nauczycieli obecni byli: Z. Capi, J. Gajdzińska, H. Broda, Z. Majewska, A. Majchrzak, B. Wacowska, H. Zborowska. Wieczornica trwała od godziny 16:00 do 20:00.

12.12.1969 O godzinie 11:00 odbyło się spotkanie uczestników konkursu pod hasłem „Gruźlica” z doktorem Górskim, który udzielił uczniom szereg cennych wskazówek.

13.12.1969 Członkowie koła ZMS zorganizowali kulig. Trasa wiodła do Raszowej. W kuligu udział wzięli nauczyciele: J. Gajdzińska, H. Broda, Z. Majewska, A. Majchrzak, S. Misiewicz, H. Zborowska oraz pani Noakowska.

14.12.1969 Po lekcjach odbyło się zebranie koła LOP. Tematem zebrania było posumowanie dotychczasowej działalności oraz omówienie prac na najbliższy okres.

15.12.1969 Na dużej przerwie odbył się apel związany z rocznicą powstania PZPR. Referat wygłosiła uczennica klasy IIc J. Pielech. Nauczycielem dyżurnym była J. Gajdzińska. W apelu udział wzięła cała młodzież LO

16.12.1969 Po lekcjach odbyło się zebranie koła PTTK, na którym podsumowano pracę za I półrocze oraz zatwierdzono plan dalszej działalności.

18.12.1969 Po lekcjach odbyło się zebranie ZMS, na którym przeprowadzono szkoleni pod hasłem „Faszyzm”. Członkowie LOP ustawili karmniki na szkolnym podwórku. Odtąd codziennie wyznaczeni uczniowie będą zajmowali się dokarmianiem ptaków oraz będą przeprowadzali obserwacje mające na celu rejestrację ptaków żyjących w okolicach naszej szkoły.

20.12.1969 O godzinie 13:30 cała młodzież szkoły obejrzała film „Lalka” według B. Prusa. Był to prezent gwiazdkowy dla młodzieży. Ferie zimowe trwać będą od 21.12.1969 do 04.01.1970 roku.

ROK 1970

Styczeń

05.01.1970 Na dużej przerwie odbył się apel na temat powstania i działalności KRN. Referaty wygłosiły uczennice z klasy IIIb K. Flarczak i T. Sergot. Nauczycielem dyżurnym był profesor R. Marczyński. W apelu udział wzięli uczniowie wszystkich klas LO

06.01.1970 Po lekcjach odbyło się zebranie koła LOP. Wręczono na nim legitymacje członkowski uczniom klasy IIIa, odczytano referat na temat „Rzut oka na ochronę przyrody w Polsce” oraz przeprowadzono zgaduj- zgadulę z dziedziny biologii.

12.01.1970 Na zebraniu ZMS podjęto uchwałę następującej treści: „Wzywamy młodzież naszej szkoły do natychmiastowego poprawienia wyników w nauce, gdyż w przeciwnym razie Rada Pedagogiczna zmuszona będzie do podjęcia decyzji odwołującej zabawę karnawałową w dniu 17.01.1970 roku”. Uchwała została podana do wiadomości młodzieży w kurendzie numer 21.

12.01.1970 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony rocznicy wyzwolenia Warszawy. Referat wygłosiła uczennica klasy IIIa K. Krzystkiewicz, a wiersz deklamowała uczennica C. Gaś. Nauczycielem dyżurnym była profesor M. Wędzicha. W apelu udział wzięła cała młodzież LO

16.01.1970 Uczeń klasy IIIb M. Bomba przeprowadził we wszystkich klasach licealnych II etap Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

17.01.1970 Wszystkie klasy LO zaznajomiono z kurendą numer 23. następującej treści: „Mimo wielokrotnych apeli do młodzieży nie obserwuje się poprawy wyników nauczania. W związku z tym Dyrekcja odwołuje zabawę karnawałową w dniu 17.01.1970 roku”

19.01.1970 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony śmierci W. Lenina. Referat wygłosiła uczennica klasy IIIa R. Kandziora. Nauczycielem dyżurnym był profesor Z. Capi. W apelu udział wzięli uczniowie wszystkich klas LO Po lekcjach odbyło się zebranie koła ZMS, na którym przeprowadzono seminarium dla nowo przyjętych członków- uczniów klas pierwszych.

26.01.1970 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony powstaniu i działalności PPR. Referat wygłosił uczeń klasy IIIb S. Dąbek. W apelu udział wzięła cała młodzież LO

27.01.1970 Odbyły się eliminacje konkursu recytatorskiego z okazji 100. rocznicy urodzin W. Lenina. Pierwsze miejsce zdobyła B. Borszowska z klasy IIb.

28.01.1970 Profesor J. Jeński przeprowadził lekcję koleżeńską z wychowania muzycznego w klasie Ia.

30.01.1970 W klasie IIIb odbyła się lekcja koleżeńska z wychowania obywatelskiego przeprowadzona przez profesora Z. Capiego.

31.01.1970 Drużyna starszoharcerska zorganizowała kulig przy wydatnej pomocy jednostki WP. Kulig rozpoczął się o godzinie 17:00. Trasa wiodła przez Koźle-Port i Kłodnicę do Raszowej. W kuligu udział wzięli oprócz harcerek nauczyciele: H. Broda i Z. Majewska. W POK odbyły się powiatowe eliminacje konkursu recytatorskiego. Szkołę reprezentowali uczniowie: H. Kominek, A. Mazur i E. Mazur. Uczennica klasy IIIb – Elżbieta Mazur zdobyła wyróżnienie. Członkowie szkolnego ZMS wykonali w czynie społecznym meble do klubu.

Luty

01.02.1970 O godzinie 10:00 odbyła się konferencja wywiadowcza dla rodziców wszystkich klas licealnych.

02.02.1970 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony bitwie pod Staliningradem. Referat odczytała uczennica klasy IIa Gizela Kubica, a wiersz J. Szenwalda „Ballada o pierwszym batalionie” recytował L. Staszewski. Nauczycielem dyżurnym była profesor H. Zborowska.

06.02.1970 Po lekcjach odbyło się zebranie ZMS pod hasłem „Witamy nowych członków ZMS”. Na zebraniu przeprowadzono również szkolenie na temat „Handel zagraniczny PRL”. Referat na ten temat opracowała uczennica IIc- B. Saczko.

07.02.1970 Na dużej przerwie odbył się apel, na którym zapoznano wszystkich uczniów liceum z wynikami nauczania za pierwsze półrocze. Dyrektor mgr R. Pacułt pogratulował oraz udzielił pochwały uczniom: H. Matusiewiczowi z klasy IIa, B. Banaś z Ia za uzyskanie najlepszych wyników w nauce. Zespołowo pierwsze miejsce zajęła klasa Ia, drugie klasa IIb.

Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy.

09.02.1970 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony rozwojowi poczty polskiej. Referat przygotowała uczennica klasy IIc G. Kasprzyk. Nauczycielem dyżurnym był profesor P. Adamiec. W apelu wzięła udział cała młodzież licealna.

10.02.1970 O godzinie 17:00 w auli rozpoczęła się wieczornica klasy IIb poświęcona Fryderykowi Chopinowi. Część artystyczną wieczornicy stanowił montaż słowno-muzyczny, na który złożyły się utwory Chopina oraz wiersze i myśli wielkich ludzi, poświęcone genialnemu kompozytorowi. Program został przedstawiony bardzo nastrojowo.

Po części artystycznej zorganizowane zostały wspólne zabawy i gry. Wieczornica trwała do godziny 20:00.

15.02.1970 W Opolu odbył się finał VIII Festiwalu Opolszczyzny. Reprezentantka szkoły- T. Iwaniszewska, uzyskała wyróżnienie za interesujące wykonanie piosenek żołnierskich.

16.02.1970 Na dużej przerwie odbył się apel na temat „Międzynarodowy Dzień Walki z Kolonializmem.” W czasie apelu został wygłoszony referat na temat kolonializmu oraz wiersz „Nowa chata Wuja Toma”. Apel przygotowały uczennice klasy Ia- Anna Mazur i Bogumiła Wis pod kierunkiem profesor J. Kałuży.

W apelu wzięła udział cała młodzież liceum.

O godzinie 11:00 odbył się występ artystów PTZO poświęcony lirycznej twórczości Gałczyńskiego.

Po lekcjach cała młodzież licealna obejrzała film „Jarzębina Czerwona”.

17.02.1970 Po lekcjach odbyło się zebranie szkolnego ZMS, na którym opracowano szczegóły planu włączenia się koła do obchodów Roku Leninowskiego, oraz omówiono dotychczasową działalność koła Młodych Racjonalistów.

22.02.1970 W MDK „Chemik” w Kędzierzynie odbyły się powiatowe eliminacje konkursu piosenki radzieckiej. Reprezentantka naszej szkoły, uczennica klasy III a- T, Iwaniszewska, zdobyła pierwsze miejsce. Śpiewała ona piosenki: „Serce na śniegu” i „Modlitwę”.

Jest to już drugi sukces Teresy Iwaniszewskiej, ponieważ we wcześniej przeprowadzonych eliminacjach powiatowych konkursu polskiej piosenki zajęła ona drugie miejsce. Dzięki tym sukcesom będzie ona reprezentowała szkołę w eliminacjach wojewódzkich.

23.02.1970 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony 52. rocznicy powstania Armii Czerwonej.

Apel składał się z referatu przygotowanego przez ucznia klasy IIIb- A. Zielińskiego oraz wierszy „Opowiadanie czołgisty” i „Kamsamolski bilet” recytowanych przez koleżanki R. Kaudziorę i B. Borszowską. Na zakończenie apelu uczennica klasy IIIa- Teresa Iwaniszewska zaśpiewała piosenkę „Serce na śniegu”.

Nauczycielem dyżurnym był profesor Z. Capi. W apelu udział wzięli wszyscy uczniowie LO

O godzinie 17:00 odbył się capstrzyk poświęcony 52. rocznicy powstania Armii Czerwonej. W czasie capstrzyku został wygłoszony referat okolicznościowy a następnie nastąpiło składanie wieńców pod pomnikiem żołnierzy radzieckich poległych w walce o wyzwolenie Opolszczyzny.

 

Zmarł uczeń klasy IIa- Janek Szit.

 

24.02.1970 Po lekcjach odbyła się zgaduj-zgadula na temat „Walka z gruźlicą”. Było to spotkanie międzyszkolne. Uczestniczyli w nim przedstawiciele T.B.W., TŻŚ, szkół zawodowych oraz LO Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy I c, a drugie również uczennica LO.- C. Gaś z klasy IIIa. Uczennice te zdobyły cenne nagrody w wysokości 500 i 400 złotych.

25.02.1970 W PDK w Koźlu odbył się konkurs teatrzyków amatorskich. Szkołę reprezentował zespól złożony z siedmiu osób. Przedstawił on montaż poświęcony W. I. Leninowi. Opiekunką zespołu jest profesor J. Gajdzińska.

26.02.1970 W godzinach rannych odbył się pogrzeb ucznia Janka Szita, zmarłego nagle z powodu choroby serca. W pogrzebie udział wzięły klasy IIa i b oraz przedstawiciele innych klas. Młodzież złożyła nad grobem wieńce i kwiaty, a kolega Janka- Leszek Staszewski wygłosił słowa pożegnalne.

Po lekcjach odbyło się zebranie szkoleniowe Sk ZMS. Wygłoszono na nim referaty o następującej tematyce „Życie i działalność Lenina”, „Osiągnięcia ZSRR w okresie 50. lat budowy socjalizmu”, „Partia PZPR kontynuatorką tradycji ruchu marksistowsko- leninowskiego w Polsce”

27.02.1970 O godzinie 16:00 rozpoczął się w auli konkurs piosenki radzieckiej. Na uroczystość tę zaproszono między innymi: przewodniczącego MRN B. Chodynieckiego, pierwszego sekretarza KPPZPR- S. Składowskiego, inspektora szkolnego- panią Jagiellę, panią J. Pająk, B. Szumlakowskiego.

W czasie konkursu wszystkie klasy oraz soliści i zespoły zaprezentowały bardzo ciekawe i dobre wykonanie piosenek radzieckich.

Jury złożone z zaproszonych gości przyznało w grupie chórów klasowych pierwsze miejsce klasie IIIa, drugie- IIa, trzecie- Ia. W grupie solistów pierwsze miejsce zdobyła Teresa Iwaniszewska, drugie- Renata Kandziora, trzecie- Elżbieta Mazur. Konkurs uznano za imprezę stojącą na wysokim poziomie.

Marzec

02.03.1970 Na dużej przerwie odbył się apel z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Uczeń klasy IIa- H. Matusiewicz odczytał humorystyczny referat poświęcony roli kobiety w społeczeństwie. Ponadto przedstawił historię emancypacji kobiet. Nauczycielem dyżurnym był profesor R. Marczyński. W apelu udział wzięła cała młodzież LO

O godzinie 16:00 odbył się finał szkolnej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Udział wzięli zwycięscy trzech etapów rozgrywek, które odbyły się w klasach.

Startowały trzy trójosobowe drużyny w składzie: I- Gerhard Szweda, Andrzej Kuś, Renata Pijewska; II- Teresa Sergot, Krystyna Krzystkewicz, Tadeusz Nocoń; III- Zdzisława Zoń, Halina Kominek, Wiesław Bereta. Program prowadził A. Mazur. W przerwach grał zespół szkolny „Notabene”. Teresa Iwaniszewska prezentowała swoje najlepsze piosenki.

Pytania dotyczyły przede wszystkim życia i działalności Lenina oraz zagadnień współczesnych. Zwycięzcami okazali się uczniowie: Teresa Sergot, Halina Kominek, Andrzej Kuś.

O godzinie 17:00 w PDK odbyła się wieczornica dla młodzieży szkół średnich, przygotowana przez klasę IIb pod kierunkiem profesor Z. Majewskiej. Tematem wieczornicy było życie i twórczość Fryderyka Chopina.

04.03.1970 O godzinie 17:00 rozpoczęła się wieczornica harcerska poświęcona Władkowi Planetorzowi. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: brat Władka Kazimierz Planetorz oraz przyjaciel Władka z lat szkolnych- Władysław Karkosz, kierownik szkoły w Ciskach, słynący z głębokich tradycji polskości. Harcerki przedstawiły krótki rys życia W. Planetorza oraz bardzo nastrojowy montaż poetycko-muzyczny poświęcony historii Opolszczyzny. Zaproszeni goście podzielili się z harcerzami swoimi wspomnieniami o W. Planetorzu – działacza harcerstwa polskiego na terenie opolszczyzny w okresie międzywojennym.

07.03.1970 Po lekcjach odbyła się uroczysta akademia z okazji MDK. Uczniowie złożyli serdeczne życzenia i wiązanki kwiatów wszystkim paniom pracującym w szkole. W czasie bogatej części artystycznej śpiewano piosenki i recytowano wiersze poświęcone kobietom.

09.03.1970 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony historii walk o Kołobrzeg i Wał Pomorski. Referat przeczytała uczennica klasy Ic- E. Kalicka. Nauczycielem dyżurnym była profesor B. Wacowska. W drugiej części apelu odczytany został Apel Olimpijski skierowany do działaczy sportowych i trenerów.

10.03.1970 Po lekcjach odbyło się zebranie ZMS, na którym zatwierdzono przyjęcie kandydatów w poczet członków SK ZMS.

14.03.1970 W auli szkoły odbył się wieczorek klasy IIc, poświęcony twórczości J. Tuwima. Uczennice przedstawiły życie poety przeplatając je recytacją utworów związanych z poszczególnymi okresami życia Tuwima. Po części artystycznej odbyły się wspólne gry i zabawy. W wieczorku udział wzięli również przedstawiciele pedagogów.

15.03.1970 W Opolu odbyły się eliminacje wojewódzkie Festiwalu Piosenki Radzieckiej. Szkołę reprezentowała Teresa Iwaniszewska. Zdobyła ona pierwsze miejsce i w nagrodę otrzymała bilet na dwutygodniową wycieczkę do ZSRR. Będzie ona również reprezentowała Opolszczyznę na następnym szczeblu eliminacji w Inowrocławiu. W Domu Ludowym w Kłodnicy odbyła się akademia z okazji wyzwolenia tej miejscowości. W akademii udział wzięła uczennica klasy IIIa LO- Renata Kandziora śpiewając piosenki związane z wojskiem.

W Technikum Mechanicznym w Raciborzu odbyły się Rejonowe Zawody Matematyczne. W zawodach udział wzięli również uczniowie naszej szkoły: J. Chomontowska, B. Blazy, H. Matusiewicz, T. Pulter. Krystyna Nawa zajęła piąte miejsce i będzie reprezentowała szkołę w eliminacjach wojewódzkich.

16.03.1970 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony Komunistycznemu Związkowi Młodzieży. Nauczycielem dyżurnym była profesor M. Wędzicha. Działalność KZM przedstawiła uczennica klasy IIIa- K. Alker a R. Rudzka recytowała wiersz „Na śmierć rewolucjonisty” Na zakończenie apelu dyrektor mgr R. Pacułt udzielił pochwały i złożył gratulacje uczennicy Teresie Iwaniszewskiej za zajęcie pierwszego miejsca w eliminacjach wojewódzkich Festiwalu Piosenki Radzieckiej.

17.03.1970 W PDK w Koźlu odbyła się sesja popularno- naukowa poświęcona 25. rocznicy wyzwolenia Ziemi Kozielskiej. Na sesję została zaproszona T. Iwaniszewska w celu zaprezentowania uczestnikom piosenek, dzięki którym zdobyła pierwsze miejsce. W szkole numer 2 w Koźlu odbył się konkurs recytatorski na szczeblu powiatowym. Pierwsze miejsce zajęła reprezentantka LO- R. Kandziora.

19.03,1970 Po lekcjach odbyło się szkolenie SK ZMS. Tematem było wyzwolenie Opolszczyzny prowadził uczeń klasy IIIb- Adam Zieliński. Przedstawił on w referacie walki prowadzone na terenie województwa opolskiego przez Armię Radziecką. Uczeń tej samej klasy- Marek Bomba opisał organizację życia w powiecie kozielskim w pierwszych dniach po wyzwoleniu.

W sali PSS w Koźlu odbył się wieczorek zorganizowany przez ZMS, poświęcony Leninowi.

W części artystycznej wystąpiła R. Kandziora śpiewając piosenki radzieckie.

20.03.1970 O godzinie 17:00 rozpoczął się capstrzyk zorganizowany z okazji 25. rocznicy wyzwolenia Ziemi Kozielskiej. Udział wzięła cała młodzież LO W czasie capstrzyku przemówienie okolicznościowe wygłosił przewodniczący PPRN- W. Krawczyk, a następnie delegacje zakładów pracy złożyły pod pomnikiem Wdzięczności wieńce i wiązanki kwiatów.

21.03.1970 W sali widowiskowo- sportowej odbyła się sesja popularno- naukowa poświęcona 25-leciu powrotu ziemi Kozielskiej do Macierzy. W części artystycznej wystąpiła również przedstawicielka szkoły – T. Iwaniszewska.

22.03.1970 W „Chemiku” odbył się finał XI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Szkołę reprezentowali: T. Sergot, R. Pijewska i A. Kuś. Zajęli oni trzecie miejsce.

23.03.1970 O godzinie 8:00 młodzież całej szkoły udała się do kina „Hel” w celu obejrzenia filmu „Sól ziemi czarnej” poświęconemu bohaterom powstań śląskich. Po powrocie z kina w szkole odbyła się sesja ZMS-u poświęcona Leninowi.

25.03.1970 W ostatnim dniu nauki dyrektor złożył życzenia wszystkim uczniom szkoły przyjemnego spędzenia ferii wiosennych.

26.03.-01.04.1970 Ferie wiosenne.

Kwiecień

03.04.1970 w hali sportowej w Kędzierzynie odbył się zlot członków ZMS województwa opolskiego. Wzięła w nim również udział młodzież naszej szkoły. Do zgromadzonej młodzieży przemówił towarzysz M. Miśkiewicz, a następnie głos zabrali przedstawiciele szkolnych i przyzakładowych kół ZMS podsumowując swój dotychczasowy dorobek. Na zakończenie uroczyście zostały wręczone legitymacje o numerach: 39999, 40000, 40001.

06.04.1970 na dużej przerwie odbył się apel prowadzony przez profesor H. Imielską. Tematem apelu były sprawy związane z higieną osobistą oraz z czystością w szkole.

10.04.1970 po lekcjach odbyło się szkolenie członków ZMS prowadzone przez magistra inżyniera Franciszka Kreta. Wygłosił on prelekcję na temat „Gospodarka naszego powiatu na tle zadań gospodarczych kraju”. Prelegent przedstawił dorobek gospodarczy powiatu Kozielskiego, szczególną uwagę poświęcając kędzierzyńskim Azotom.

11.04.1970 o godzinie 11:00 odbyło się spotkanie młodzieży wszystkich klas LO z warszawskim recytatorem Jerzym Klimaszewskim, który w sposób przejmujący przedstawił szereg utworów w większości związanych z okresem II wojny światowej.

12.04.1970 w ramach obchodu miesiąca pamięci narodowej na terenie byłego obozu w Sławięcicach odbyła się manifestacja społeczeństwa Ziemi Kozielskiej. Udział w niej wzięła również cała młodzież LO Przy pomniku ufundowanym przez społeczeństwo tysiące ludzi oddało hołd ofiarą hitlerowskich oprawców. Po złożeniu wieńców pod pomnikiem odczytany został tekst rezolucji głoszący solidarność z walczącymi o wolność narodami.

13.04.1970 na dużej przerwie odbył się apel prowadzony przez profesora P. Adamca. Referat pt. „Socjalistyczna wspólnota gospodarcza” wygłosiła uczennica klasy IIc Krystyna Lenart. W apelu wzięła udział cała młodzież LO.

20.04.1970 na dużej przerwie odbył się apel poświęcony 25. rocznicy podpisania układu Polsko-Radzieckiego o wzajemnej współpracy. Referat na ten temat odczytał uczeń lasy IIIb Stanisław Dąbek. Nauczycielem dyżurującym był profesor Z. Capi. W apelu wzięła udział cała młodzież LO.

21.04.1970 o godzinie 10:00 odbyła się pogadanka lekarza szkolnego na temat szkodliwości alkoholu i nikotyny.

23.04.1970 w domu „Chemika” w Kędzierzynie na sesję przybyli przedstawiciele kół ZMS całego województwa oraz szereg zaproszonych gości m.in. sekretarz PRN magister S. Broczkowski, przedstawiciel ZW ZMS B. Brouner i Ziemniak. Podkreślona została sprawa stosunku Lenina do Polski.

24.04.1970 po lekcjach odbyło się zebranie szkolnego koła ZMS. Celem zebrania było zapoznanie członków z działalnością w szkołach, na uczelniach oraz zakładach pracy. Referat na ten temat wygłosił uczeń kl. IIa. W trakcie ożywionej dyskusji, jaka wywiązała się po wygłoszeniu referatu, młodzież podjęła uchwałę o powoływaniu na każdym spotkaniu komisji porządkowej. W drugiej części zebrania przeprowadzony został quiz „25 lat PRL”, w którym brali udział przedstawiciele poszczególnych klas. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy IIa A. Czerkawski.

27.04.1970 na dużej przerwie odbył się apel poświęcony sprawom szkolnym. Profesor J. Kałuża udzielił pochwały uczniom, którzy w trzecim okresie uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Są to m.in. ucz. klasy IIa H. Matusiewicz, ucz. klasy Ia B. Banaś i ucz. klasy Ia R. Kojzar. Ponadto profesor Kałuża złożył gratulacje uczennicy klasy IIIa Renacie Kandziorze, która zajęła pierwsze miejsce na eliminacjach wojewódzkich w konkursie recytatorskim i będzie reprezentowała Opolszczyznę na szczeblu ogólnopolskim.

29.04.1970 po lekcjach odbyła się uroczysta akademia z okazji święta 1. Maja. Część oficjalną prowadziła profesor M. Wędzicha. Referat okolicznościowy wygłosił profesor Z. Capi. Następnie na części artystycznej młodzież zaprezentowała ciekawy program związany ze świętem klasy robotniczej.

30.04.1970 o godzinie 17:00 odbyła się uroczystość otwarcia klubu młodzieżowego w szkole. Na uroczystość tą przybyli zaproszeni goście: inspektor szkolny W. Hajdun, sekretarz KPPZPR S. Broczkowski, architekt powiatowy inżynier R. Wawrzynowicz, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej – W. Krawczyk, magister J. Mysiak, redaktor Trybuny Opolskiej s. Kubik. Przy otwarciu klubu obecni byli przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz aktyw uczniowski. Na wstępie dyrektor R. Pacułt wręczył dyplomy przedstawicielom instytucji, którzy mieli największy wkład w tworzeniu klubu. Ponadto nagrodzeni zostali przedstawiciele organizacji młodzieżowych wyróżniający się w pracy na terenie szkoły. W dalszej części uroczystości dokonano wyboru nazwy klubu, która brzmi: „Przy magnoliach”. Uczestnicy uroczystości obejrzeli również wystawę prac redaktora S. Kubika „Przyroda w fotografii” zorganizowaną przez szkolne koło LOP. Wystawa ta będzie reprezentowana przez członków koła w kilku sąsiednich miejscowościach.

30.04.1970 o godzinie 17:00 odbył się capstrzyk z okazji 1. Maja. Wzięli w nim udział uczniowie pod opieką prof. M. Wędzichy.

Maj

01.05.1970 młodzież wszystkich klas LO wzięła udział w obchodach święta 1 Maja. W pochodzie młodzież naszej szkoły zaprezentowała się okazale, była wzorowo umundurowana. Niosła biało czerwone szarfy oraz tabliczki z napisem 25. lat LO Swoim wyglądem i zachowaniem zyskała uznanie w oczach społeczeństwa kozielskiego.

04.05.1970 na dużej przerwie odbył się apel związany z 25. rocznicą kapitulacji hitlerowskich Niemiec. Apel prowadziła profesor J. Gajdzińska. Referat wygłosiła uczennica klasy IIc J. Pielech, a wiersz z wiązany z Dniem Zwycięstwa wygłosiła B. Saczko. Na zakończenie apelu młodzież odśpiewała hymn państwowy.

06.05.1970 uczniowie klasy IIIb podjęli hasło rzucone przez IIc – wzywajcie do współzawodnictwa w podejmowaniu czynów społecznych. Do tej pory uczniowie klasy IIIb przepracowali już 130 roboczogodzin pomagając w budowie sali gimnastycznej.

08.05.1970 o godzinie 19:00 odbył się capstrzyk poświęcony 25. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. W czasie capstrzyku wygłoszony został referat poświęcony powrotowi Ziemi Kozielskiej do Macierz, a następnie odbył się apel poległych. Po apelu przedstawiciele różnych organizacji i zakładów pracy złożyli wieńce pod pomnikiem.

09.05.1970 o godzinie 16:00 rozpoczęła się zabawa szkolna zorganizowana przez uczniów klas pierwszych. Młodzież bawiła się znakomicie przy akompaniamencie 5 zespołów z trzech szkół: TŻŚ, ZSB i LO Każdy zespół zaprezentował swój najlepszy program. Uczniowie klas pierwszych wykonali bardzo ciekawą dekorację.

11.05.1970 o godzinie 11:00 odbyło się spotkanie młodzieży z panią J. Cichy, pełniącą kilka lat temu funkcję zastępcy dyrektora LO Pani J. Cichy w przemówieniu do młodzieży przedstawiła historię swego pobytu w tej szkole, swój wkład w wychowanie młodzieży. Po przemówieniu pani J. Cichy wpisała się do księgi pamiątkowej, a następnie zwiedziła szkołę. Na zakończenie spotkania pani J. Cichy zaprosiła młodzież do zwiedzenia Brzegu, w którym obecnie mieszka.

W klubie odbył się finał zgaduj-zgaduli zorganizowanej przez LOP „Parki Narodowe w Polsce”. Spośród 10. uczestników I miejsce zdobył uczeń klasy IIa Marek Szwedowski, II – Jan Pchałek, III – Renata Kandziora. W przerwach miedzy poszczególnymi etapami finału Renata Kandziora i szkolny zespół prezentowali swoje najlepsze utwory wokalne i muzyczne. Obecni byli zaproszeni goście: inspektor szkolny H. Jagiella, inżynier J. Cyprys.

15.05.1970 szkolne koło LOP zorganizowało wycieczkę klas IIIa i b do Kamienia Śląskiego w celu badania biocenozy rezerwatu przyrody „Brekinia”. Uczniowie zostali podzieleni na 12 grup, którym przydzielone zostały odmienne zadania. Materiały zebrane będą służyły jako pomoc naukowa.

16.05.1970 o godzinie 16:00 rozpoczęła się zabawa szkolna zorganizowana przez klasy IIIa i b. W czasie zabawy nakręcony był film z życia szkoły. Grały dwa zespoły: z TŻŚ i LO Zabawa trwała do godziny 21:00.

17.05.1970 zespół szkolny i aktywiści szkolnego koła ZMS pod opieką profesor Z. Majewskiej brali udział w obchodach święta ludowego w Dębowej. Przedstawiciele szkoły zaprezentowali publiczności ciekawy program artystyczny, za który zdobyli uznanie wśród publiczności. Szczególnie gorące oklaski zdobyła Renata Kandziora za swoje piosenki.

20.05.1970 Teresa Iwaniszewska z klasy IIIa brała udział w programie artystycznym zorganizowanym przez PDK na Festiwalu Powiatów w Opolu reprezentując w dziedzinie piosenki powiat kozielski.

23.05.1970 o godzinie 11:00 odbył się w auli szkoły koncert orkiestry symfonicznej, która zaprezentowała zgromadzonej młodzieży utwory Chopina i Moniuszki. Koncert spotkał się z dużym uznaniem młodzieży.

24.05.1970 na dużej przerwie odbył się apel z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Apel ten prowadziła profesor J. Gajdzińska. Referat na temat „Rola kobiety w walce o przywrócenie Śląska Macierzy” wygłosiła uczeń klasy IIIa K. Krzystkiewicz.

Uczennica klasy IIIa R. Kandziora wzięła udział w ogólnokrajowym konkursie recytatorskim w Koszalinie. Otrzymała na nim wyróżnienie oraz jako nagrodę „Słownik historii Polski”.

Szkolne koło ZMS zorganizowało quiz z zakresu znajomości chemii. I miejsce zajął uczeń klasy IIa – A. Czerkawski.

26.05.1970 po lekcjach odbyło się zebranie sprawozdawcze koło LOP. Na zebraniu tym przewodnicząca E. Mazur przedstawiła zarys działania tej organizacji i osiągnięcia w bieżącym roku. Osiągnięcia te są duże, ponieważ dzięki nim koło zostało uznane za jedno z najlepszych kół w województwie. Profesor J. Kałuża opiekun koła przedstawił perspektywy działania na rok następny.

Uczniowie klasy IIa pod opieka profesor H. Zborowskiej udali się na wycieczkę w Pieniny. Równocześnie SKTK pod opieką profesor M. Wędzichy udało się na raj w Kotlinie Kłodzkiej.

27.05.1970 Teresa Iwaniszewska brała udział w programie artystycznym zorganizowanym przez PDK z okazji powtórzenia dnia Ziemi Kozielskiej w ramach Festiwalu Powiatów.

Czerwiec

04.06.1970 młodzież wszystkich klas LO obejrzała w kinie „Hel” sztukę A. Fredry „Gwałtu co się dzieje”

06.06.1970 klasa Ib zorganizowała wieczornicę poświęconą S. Wyspiańskiemu. W trakcie wieczornicy uczniowie przedstawili twórczość Wyspiańskiego – poety i malarza.

Uczennica klasy IIIa – Teresa Iwaniszewska zdobyła nagrodę dziennikarzy na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. W ostatnim dniu Festiwalu wzięła udział w koncercie laureatów transmitowanym przez telewizję.

08.06.1970 na dużej przerwie odbył się apel. Na wstępie dyrektor R. Pacułt złożył na ręce uczennicy klasy IIIa T. Iwaniszewskiej w imieniu całego Grona Pedagogicznego i młodzieży najserdeczniejsze gratulacje z powodu zdobycia przez T. Iwaniszewską jednego z czołowych miejsc na Festiwalu Piosenki Radzieckiej z Zielonej Górze. Następnie profesor J. Kałuża jako opiekun naszego koła LOP przedstawił działalność koła w roku bieżącym oraz szerokie perspektywy na przyszłość.

12.06.1970 po lekcjach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze szkolnego koła ZMS. Przewodniczący koła A. Mazur omówił obszernie działalność koła w ciągu bieżącego roku szkolnego podkreślając osiągnięcia pracy społecznej dla szkoły. Następnie wszyscy członkowie organizacji dokonali nowego wyboru zarządu w skład którego weszli: A. Kryzar – przewodniczący, P. Noakowski – zastępca do spraw organizacyjnych, W. Pelc – zastępca do spraw szkoleniowych, członkowie zarządu: W. Komosiński, J. Pielech, B. Blazy, J. Wawrzynowicz. Na zebraniu tym przyznano także wyróżnienia uczniom klasy IIIb za bardzo aktywną pracę w ciągu całego roku szkolnego.

Po lekcjach odbyło się zebranie samorządu szkolnego, na którym szczegółowo omówiono przygotowania do zjazdu.

16, 17.06.1970 na dużej przerwie odbył się apel związany z przygotowaniem szkoły do zjazdu. Profesorowie Z. Capi i H. Imielska odczytali listę dyżurów uczniów oraz wyznaczyli pracę poszczególnym klasom.

18.06.1970 o godzinie 9:00 odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Akademię otworzył profesor J. Kałuża. Następnie zabrał głos dyrektor szkoły R. Pacułt, który przedstawił rozwój szkoły w ciągu 25. lat istnienia. W dalszym ciągu swego przemówienia złożył młodzieży życzenia spędzenia miłych wakacji. Po dyrektorze głos zabrała kierowniczka pani Skowron, która pożegnała Grono Pedagogiczne i młodzież liceum w imieniu rozwiązującej się szkoły podstawowej. Po wystąpieniu pani kierowniczki młodzież oby szkół wręczyła wiązanki pani Kotowiczowej, która obchodzi 50. lecie pracy pedagogicznej. Następnie głos zabrali zaproszeni na akademię goście: inspektor szkolny A. Jagiella, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego J. Mysiak oraz pan Szumlakowski. Wręczyli oni dyplomy organizacjom szkolnym: Samorządowi Szkolnemu, Szkolnemu Kołu ZMS, kołu LOP oraz szkolnemu kołu TPPR. W czasie przerwy odbyło się wręczenie nagród wyróżniającym się uczniom, spośród których najlepsze wyniki w nauce uzyskali: Banaś, Kryzar i Matusewicz. Po przerwie nastąpiła część artystyczna, na której wystąpili uczniowie reprezentujący naszą szkołę w różnych konkursach.

19.06.1970 ukoronowaniem obchodów srebrnego jubileuszu naszej szkoły był zjazd absolwentów. Odbył się on w dniach 19-20 czerwca. 19 czerwca o godzinie 15:00 w obecności zebranej młodzieży dyrektor szkoły magister Ryszard Pacułt przekazał symboliczny klucz zebranym licznie absolwentom (około 150 osób). Młodzież szkolna otrzymała w tym dniu w prezencie salę gimnastyczną. We wszystkich pracowniach i na korytarzach została zorganizowana wystawa dorobku liceum. Wystawa cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, a szczególnie prace Józefa Balwirczaka – byłego nauczyciela, Józefa Schillera oraz prace wykonane przez uczniów.

20.06.1970 drugi dzień zjazdu rozpoczął się uroczystą akademią w kinie „Hel” o godzinie 10:00. Akademię prowadził były absolwent liceum – gospodarz zjazdu – przewodniczący PRN, obywatel Waldemar Krawczyk. Referat okolicznościowy obrazujący historię i dorobek liceum odczytał dyrektor magister Ryszard Pacułt. W imieniu rodziców podziękowanie za trud i pracę gronu nauczycielskiemu złożył dyrektor UL w Większycach, obywatel Henryk Hahn. Jako gość a zarazem była długoletnia nauczycielka, zastępca dyrektora profesorka Józefa Cichy podziękowała organizatorom za włożony trud w organizowaniu tak uroczystego spotkania zarówno nauczycieli jak i starszych i młodszych uczniów. Za włożony trud i pracę nad rozwojem naszego liceum towarzysz Władysław Kordyaczny w imieniu Komitety Rodzicielskiego udekorował medalami 800-lecia miasta Koźla zasłużonych nauczycieli. Medal otrzymali: Maria Wędzicha, Waldemar Krawczyk, Stanisława Misiewicz, Zygmunt Capi, Halina Imielska, Janina Otrębowicz, Paweł Adamiec, Jan Pacłowski, Hildegarda Czerkawska, Cecylia Pijewska, Józef Mysiak, Henryk Michalik. W części artystycznej wystąpił chór mieszany, zespół „Notabene” oraz soliści naszego liceum. Po akademii absolwenci złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności, a następnie byli uczestnikami uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej wmurowanej z okazji 25-lecia szkoły i zjazdu „W 25. lecie Liceum Ogólnokształcącego Koźlu w dniach 19 i 20 czerwca 1970 roku odbył się zjazd absolwentów, których wykształciła i wychowała szkoła otwarta w roku powrotu ziemi kozielskiej do macierzy”. Po wspólnym obiedzie w hotelu w Azotach absolwenci spotkali się ze swoimi wychowawcami w swoich dawnych klasach. Uroczysty bal absolwentów zakończył to miłe spotkanie, które na długo pozostanie w pamięci nie tylko uczestników, ale i obecnych uczniów liceum.

Wrzesień

01.09 W dniu dzisiejszym odbyła się uroczysta akademia rozpoczynająca nowy rok szkolny 1970/1971. W części oficjalnej głos zabrał dyrektor szkoły magister Ryszard Pacułt. Powitał on nauczycieli oraz młodzież, życząc powodzenia w pracy i jak najlepszych wyników w nauce. Przedstawił także nowych nauczycieli. Są nimi: magister Cecylia Skowron – nauczycielka matematyki, magister Maria Ratyńska – nauczycielka fizyki, magister Leokadia Gajda – nauczycielka chemii, magister Barbara Sękowska – nauczycielka języka polskiego i angielskiego, magister Elżbieta Deutscher – nauczycielka wychowania fizycznego i magister Jan Dziadkowiec – nauczyciel zajęć technicznych i wychowania fizycznego. Następnie głos zabrali: przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – mjr Józef Mysiak, przewodniczący Samorządu Szkolnego – uczeń klasy IIa Roman Kojzar oraz przewodnicząca ZPZMS.

Uczniowie klas I złożyli uroczystą przysięgę. W części artystycznej wystąpili przedstawiciele wszystkich klas. Szczególnie wszystkim podobało się „Echo Szkolne” przygotowane przez klasę IIIb.

07.09 Po lekcjach odbyło się zebranie Samorządu Szkolnego, na którym dokonano wyboru przewodniczących sekcji i ustalono plan pracy na cały rok szkolny 1970/1971. Przewodniczącymi sekcji wybrano: Anna Hajdun – sekcja kulturalna, Krystyna Nawa – sekcja naukowa, Zdzisława Zajdel – sekcja redakcyjna, Barbara Saczko – sekcja do spraw higieny, Czesław Olichwer – sekcja gospodarcza.

14.09 Apel, który odbył się na dużej przerwie, został poświęcony wrześniowi – miesiącowi pamięci narodowej. Nauczycielem dyżurującym był profesor Rudolf Marczyński.

16.09 Po lekcjach odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej poświęcona sprawom BHP na terenie szkoły, zatwierdzeniu planu pracy na cały rok, planu imprez, tematyki apeli.

21.09 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony dorobkowi Opolszczyzny w XXV-leciu. Referat wygłosiła Krystyna Krzystkiewicz – uczennica klasy IVa. Nauczycielem dyżurującym była profesor Maria Wędzicha.

28.09 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony walce Ślązaków o język narodowy. Nauczycielem dyżurującym była profesor Jadwiga Gajdzińska.

Październik

05.10 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony higienie w szkole. Nauczycielem dyżurującym była profesor Halina Imielska.

12.10 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony Wojsku Polskiemu. Nauczycielem dyżurującym był profesor Rudolf Marczyński.

13.10 Po lekcjach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Wojska Polskiego. Po części artystycznej przedstawianej przez młodzież głos zabrał mjr Mysiak. W krótkim zarysie przedstawił historię Ludowego Wojska Polskiego, następnie młodzież zapoznała się z obecnym stanem uzbrojenia L.W.P.

14.10 Od dzisiaj sekcja naukowa organizuje co tydzień pomoc koleżeńską w klubie w godzinach od 14:00 do 16:00 z języka polskiego, matematyki, chemii, języka rosyjskiego i francuskiego.

16.10 O godzinie 14:00 Rada Pedagogiczna oraz przedstawiciele wszystkich klas uczestniczyli w pogrzebie Franciszka Fernezego, podinspektora do spraw opieki nad dzieckiem.

O godzinie 16:00 odbyło się szkolenie ZMS w klubie. Na szkoleniu obecna była opiekunka ZMS, profesor Jadwiga Gajdzieńska. W zebraniu uczestniczyli również uczniowie pragnący w tym roku przystąpić do organizacji. Referat był na temat „Własność burżuazyjna, a własność społeczna”. Po referacie i ciekawej, ożywionej dyskusji odbyła się krótka zabawa, przy akompaniamencie szkolnego zespołu „Notabene”.

17.10 W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste przekazanie młodzieży szkolnej nowo wybudowanej sali gimnastycznej. W dniu tym o godzinie 11:00 młodzież w strojach galowych zebrała się na placu przed salą. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz partyjnych, administracyjnych: przewodniczący PRN w Koźlu – Waldemar Krawczyk, inżynier Jan Goslar, inżynier Stanisław Kojzar, inżynier Emil Mangold, inspektor szkolny Alina Jagiella oraz zasłużeni nauczyciele uczący dawniej w tej szkole: profesor Krystyna Bugalska, Wiktoria Ostojska, Genowefa Kotowicz, Mieczysława Janyk. W krótkim przemówieniu dyrektor szkoły magister Ryszard Pacułt podkreślił, ile trudu kosztowało wybudowanie sali gimnastycznej. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak pięknego obiektu, który będzie służył całej młodzieży. W imieniu młodzieży uczeń Roman Kojzar podziękował wszystkim za ten wspaniały czyn. Przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia dokonał przewodniczący PRN Waldemar Krawczyk. Następnie zaproszeni goście i cała młodzież udali się w celu zwiedzenia sali, a potem dokonano otwarcia wystawy prac byłego polonisty naszego liceum, profesora Józefa Balwirczaka. Wystawę pod kierownictwem profesorek: Marii Wędzichy i Stanisławy Misiewicz przygotowali uczniowie klasy Ia. Na wystawie czynnej w dniach 17-22.10.1970 roku dyżur pełnili uczniowie klasy IIa. Wystawę zwiedzili mieszkańcy Koźla i uczniowie różnych szkół.

19.10. Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony omówieniu stanu czytelnictwa. Nauczycielem dyżurującym była profesor Zenobia Majewska.

22.10. Odbyła się pomoc koleżeńska w klubie w godzinach 14:00- 16:00 z języka polskiego, rosyjskiego, francuskiego, matematyki i chemii.

24.10. O godzinie 17:00 odbyła się zabawa szkolna przygotowana przez klasy III. Młodzież bawiła się przy akompaniamencie zespołu „Notabene” oraz orkiestry wojskowej. Na zabawę zostali zaproszeni uczniowie TŻŚ oraz żołnierze. Zabawa trwała do godziny 21:00. Uczniowie klas III wykonali ciekawą dekorację.

26.10. Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony akcjom odwetowym GL. Referat wygłosiła uczennica klasy Ia Iwona Gwiżdż. Nauczycielem dyżurującym była profesor Janina Otrębowicz.

Listopad

02.11. Na dużej przerwie odbył się apel na temat Rewolucji Październikowej- 1917 roku. Nauczycielem dyżurującym była profesor Bogusława Wacowska.

05.11. Uroczyście i w podniosłym nastroju obchodziliśmy 53. rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Akademię przygotowali profesorowie: profesor Bogusława Wacowska i profesor Jan Jeński. W części oficjalnej dyrektor szkoły mgr Ryszard Pacułt podkreślił znaczenie Rewolucji Październikowej.

O godzinie 14:00 cała młodzież udała się do kina na film produkcji ZSRR „Nad jeziorem”.

06.11. W dniu dzisiejszym odbył się w klubie „Pod magnoliami” wieczorek poświęcony 53. rocznicy Rewolucji Październikowej zorganizowany przez GWS klasy IIIb. W okolicznościowym wieczorku udział wzięli profesorowie: profesor Janina Otrębowicz i profesor Jadwiga Gajdzińska, dwóch członków ZMS oraz trzynaście uczennic z klasy IIIb. W części oficjalnej wygłoszono referat i przeprowadzono ożywioną dyskusję. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjemnej atmosferze.

07.11. Z okazji 53. rocznicy Rewolucji Październikowej członkowie ZMS przyszli do szkoły w strojach organizacyjnych. O godzinie 11:00 odbyła się dla pozostałych klas pogadanka o cholerze i innych chorobach zakaźnych. Pogadankę wygłosił lekarz szkolny p. Gutowski.

08.11. Uczniowie klas I i II byli na manifestacji na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kędzierzynie z okazji Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Została odsłonięta tablica pamiątkowa na grobie bohatera ZSRR Nazipa Chazipowa.

09.11. Na dużej przerwie odbył się apel na temat: „Jan Matejko jako jeden z największych polskich malarzy”. Nauczycielem dyżurującym była profesor Maria Wędzicha.

11.11. O godzinie 14:00 odbyła się konferencja klasyfikacyjna.

12.11. W godzinach od 14:00-16:00 w klubie „Pod Magnoliami” były udzielane konsultacje.

13.11. O godzinie 16.00 odbyło się szkolenie ZMS nz temat „Technika”. Bardzo ciekawy referat wygłosił Wiesław Pelc. Po ożywionej dyskusji zostały rozdane legitymacje ZMS nowo przyjętym członkom. Na zakończenie odbyła się bardzo przyjemna zabawa.

15.11. O godzinie 10:00 odbyło się zebranie wywiadowcze za I okres. Rodzice oglądnęli film o naszej szkole.

16.11 Od dnia dzisiejszego uczniowie klasy IIa pełnią przez II okres dyżury w szatni i na wszystkich piętrach.

Na dużej przerwie odbył się apel na temat: Henryk Sienkiewicz – wielki pisarz i patron naszej szkoły. Nauczycielem dyżurującym była profesor Jadwiga Gajdzińska.

O godzinie 14.00 odbyło się pierwsze zebranie kółka fotograficzno-filmowego.

18.11 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony historii ZHP i jego działalności. Nauczycielem dyżurującym była profesor Gajda.

Aktorzy Teatru Wielkiego w Warszawie zaprezentowali młodzieży utwory komponowane przez wielkich artystów. Były to arie z najpiękniejszych oper i operetek świata. Występ był bardzo udany.

O godzinie 15:00 odbyła się konferencja Rady pedagogicznej poświęcona problemom aktywności i angażowania uczniów.

20.11 O godzinie 12:00 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Akademię przygotowały organizacje szkolne: Samorząd Szkolny i ZMS pod opieką profesor Haliny Zborowskiej. Akademia składała się z części oficjalnej i artystycznej. W części oficjalnej głos zabrali: mgr Jan Kałuża, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego mjr Mysiak. Następnie w imieniu całej zebranej młodzieży przewodniczący Samorządu Szkolnego Roman Kojzar podziękował nauczycielom za ich ciężki, codzienny trud, życzył im owocnej, dalszej pracy z młodzieżą. Bożena Cybulska, zastępca przewodniczącego wygłosiła liryczny wiersz poświęcony nauczycielom.

Następnie Roman Kojzar, Bożena Banaś, Bożena Cybulska, przedstawiciele wszystkich klas oraz Komitetu Rodzicielskiego wręczyli nauczycielom symboliczne wiązanki kwiatów. W części artystycznej w humorystyczny sposób zostały przedstawione fragmenty z życia szkoły.

21.11 Dzień dzisiejszy był dniem wolnym od nauki dla młodzieży szkolnej, natomiast nauczyciele brali udział w uroczystej konferencji powiatowej w Kędzierzynie, zorganizowanej z okazji „Dnia Nauczyciela”.

 1. 11 Przed lekcjami odbył się apel związany z czytelnictwem w naszej szkole. Wykaz czytelnictwa przygotowała Jolanta Frąckiewicz- uczennica klasy Ic pod kierunkiem profesor Zenobii Majewskiej.

28.11 Klasa Ia przygotowała wieczornicę klasową związaną z tradycjami „Andrzejkowymi”. Zostali zaproszeni wszyscy chłopcy o imieniu Andrzej. Odbyło się tradycyjne lanie wosku oraz szereg zabaw andrzejkowych. Zabawa upłynęła w przyjemnej atmosferze przy akompaniamencie „Notabene”.

W tym tygodniu odbyła się w naszej szkole inauguracja „Kozielskiej Jesieni Muzycznej”

30.11 O godzinie 17:00 odbyło się szkolenie ZMS, na którym była obecna profesor Janina Otrębowicz. Szkolenie przygotowało koło klasowe ZMS w klasie II a. Okolicznościowy referat na temat: „Ogólne treści patriotyzmu” wygłosił przewodniczący koła klasowego Andrzej Kryzar. Temat ten zmusił wszystkich do zabrania głosu w ożywionej dyskusji.

Grudzień

04.12 Przed lekcjami odbył się apel poświęcony pisarzowi amerykańskiemu- Markowi Twainowi. Referat wygłosił Piotr Pokrywka z klasy Ia. Nauczycielem dyżurującym była profesor Sękowska.

05.12 Klasa IIa zorganizowała wycieczkę do Krakowa- do teatru na sztukę „Janosik czyli na szkle malowane”. W drodze do Krakowa uczniowie zwiedzili Oświęcim- Brzezinkę, złożyli kwiaty na miejscach pamiątkowych. Uczniowie pojechali pod opieką profesorów; profesor Jadwigi Gajdzińskiej, profesor Haliny Zborowskiej, dyrektora mgr Ryszarda Pacułta.

07.12 Na dużej przerwie odbył się apel związany z rozwijem chemii w Polsce Ludowej. Nauczycielem dyżurującym była profesor Ratyńska.

Dyrektor profesor Ryszard Pacułt udzielił pochwał najlepszym uczniom w szkole: Henrykowi Matusiewiczowi, Bożenie Banaś, Bożenie Cybulskiej, Andrzejowi Kryzarowi, Bogumile Wis, Romanowi Kojzarowi i Andrzejowi Mazurowi.

Zespołowo I miejsce zajęła klasa IIa.

07.12 Został przeprowadzony I etap olimpiady „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym”. Eliminacje zostały przeprowadzone przez uczniów klasy IIIa: Jacka Wawrzynowicza i Leszka Staszewskiego.

14.12 O godzinie 16:00 odbyła się wieczornica przygotowana przez koło klasowe ZMS klasy III c. Referaty o „PZPR” przeczytała Barbara Saczko i Rozwita Rudzka. Następnie odbył się konkurs na temat PPS-u, PPR-u i głównych przedstawicieli. Pierwsze miejsce zajął Antoni Czerkawski. Po części oficjalnej odbył się wieczorek taneczny przy dźwiękach „Notabene”.

15.12 Po lekcjach członkowie LOP- uustawili karmniki na szkolnym podwórku oraz na drzewach w parku. Odtąd codziennie wyznaczeni członkowie LOP- u zajmują się dokarmianiem ptaków.

18.12 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony I zjazdowi PPR. Nauczycielem dyżurującym była profesor Cecylia Skowron. Na przerwach został przeprowadzony drugi etap olimpiady „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym”. Ten etap przeprowadzili uczniowie klasy IIIa.

Po lekcjach odbyło się zebranie Samorządu Szkolnego. Na zebraniu byli obecni: profesor Zborowska i mgr Ryszard Pacułt. Na zebraniu tym podsumowano dotychczasową działalność wszystkich sekcji. Również w tym samym czasie odbyło się zebranie koła PTTK, na którym podsumowano pracę w I i II okresie oraz wybrano nowy zarząd: Przewodnicząca- Danuta Trybus, zastępca przewodniczącej- Lucyna Kłębek, skarbnik- Zdzisława Zoń.

19.12 Przez wszystkie klasy przeszła kurenda, w której mgr Ryszard Pacułt życzył wszystkim uczniom przyjemnego spędzenia ferii zimowych.

21.12- 04.01.1971 Ferie zimowe.

ROK 1971

Styczeń

05.01 W dniu tym, po lekcjach, o godzinie 14:00 odbyło się zebranie wyborcze SKS-u. Na zebraniu obecni byli opiekunowie: profesor Elżbieta Deutscher i profesor Jan Dziadkowiec oraz członkowie SKS- u. W wyniku głosowania został wybrany nowy zarząd: przewodnicząca- Bożena Banaś, zastępca przewodniczącej- Janusz Misiewicz, sekretarz- Anna Mazur, gospodarz- Andrzej Kryzar, skarbnik- Andrzej Wysocki, kronikarz- Krystyna Zajdel.

06.01 O godzinie 16:00 najlepsi i najaktywniejsi uczniowie z wszystkich klas poszli do kina na film „Szlacheckie gniazdo”.

07.01 Po lekcjach odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze koła LOP. Była przewodnicząca Elżbieta Mazur serdecznie podziękowała opiekunowi koła profesorowi Janowi Kałuży za żywe zainteresowanie się działalnością koła i za owocną współpracę. Przedstawiła działalność koła LPO podkreślając fakt zajęcia pierwszego miejsca w województwie i IV w Polsce w „Ogólnopolskim konkursie na najlepiej pracujące koło LOP”. Koło ma na swoim koncie takie prace jak: inwentaryzacja parków, zakładanie domków lęgowych, pomoce naukowe do gabinetu biologicznego, liczne filmy i pogadanki na temat parków narodowych, rezerwatów oraz organizowanie wystaw z działalności koła dla szkół w powiecie kozielskim. Na zebraniu wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli: przewodnicząca- Bożena Cybulska, Zastępca przewodniczącej- Bożena Banaś, sekretarz- Jolanta Kulawik, skarbnik- Wanda Gawlik.

08.01 Przed lekcjami odbył się apel poświęcony powstaniu KRN. Okolicznościowy referat wygłosiła Anna Nowak. Nauczycielem dyżurnym była profesor Janina Otrębowicz. Po lekcjach odbyło się zebranie Samorządu Szkolnego. Obecni byli: dyrektor Ryszard Pacułt i profesor Halina Zborowska. Tematy poruszone na zebraniu to: problem higieny w szkole, problem szatni i dokuczania.

Postanowiono, że konsultacje w klubie odbywać się będą w trzech dniach: poniedziałek, środę, piątek.

11.01 O godzinie 16:00 rozpoczęły się w klubie rozgrywki szachowe o tytuł mistrza szkoły w tej dyscyplinie. Na rozgrywki szachowe zostali zaproszeni: dyrektor Ryszard Pacułt, wice mistrzyni Polski w tej dyscyplinie- pani Karaś oraz reprezentant województwa opolskiego- pan Ferenzy. Był to pierwszy etap.

12.01 Dzień dzisiejszy był dniem wolnym od nauki. O godzinie 10:00 w szkole odbyła się Konferencja Rejonowa nauczycieli szkół ogólnokształcących w powiecie kozielskim.

15.01 Przed lekcjami odbył się apel na temat rocznicy Wyzwolenia Warszawy. Apel został przygotowany pod kierunkiem profesora Rudolfa Marczyńskiego. Referat odczytała uczennica klasy Ia- Iwona Gwiżdż.

O godzinie 12:30 doktor Baranowska przeprowadziła pogadankę dla dziewcząt na temat „Choroby weneryczne, a higiena osobista”.

17.01 O godzinie 10 w POK-u odbył się przegląd solistów i zespołów artystycznych na szczeblu powiatowym. Był to Konkurs Piosenki Żołnierskiej. Naszą szkołę reprezentowali: Teresa Iwaniszewska, Monika Willert i zespół „Notabene”. Teresa Iwaniszewska zajęła I miejsce, Monika Willert- V miejsce, a zespół „Notabene”- III miejsce. Teresa Iwaniszewska będzie reprezentować nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.

18.01 O godzinie 17:00 odbyło się zebranie ZMS-u przygotowane przez koło klasowe ZMS klasy IIIb. Tematem szkolenia była obecna sytuacja polityczno- społeczna w Polsce a wypadki grudniowe 1970 roku. Po odczytaniu referatu przez Urszulę Norek wywiązała się interesująca, żywa dyskusja.

21.01 W związku ze zbiórka funduszy na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie ZMS wraz z Samorządem Szkolnym ogłosili apel do młodzieży, aby każda klasa włożyła swój wkład w tę Ogólnopolską akcję.

23.01 W dniu dzisiejszym odbył się uroczysty apel poświęcony śmierci W.I. Lenina. Referat przygotował uczeń klasy IIa Roman Kojzar, a okolicznościowy wiersz pod tytułem „Lenin” wygłosiła również uczennica klasy IIa- Bożena Cybulska. Nauczycielem dyżurującym był profesor Zygmuny Capi. Również w dniu dzisiejszym o godzinie 17:00 odbył się wieczorek harcerski, na który zaproszono dyrektora szkoły mgr Ryszarda Pacułta, grono pedagogiczne oraz opiekunkę ZHP profesor Leokadię Gajdę. Wieczorek upłynął w bardzo przyjemnej atmosferze przy akompaniamencie szkolnego zespołu „Notabene”.

25.01 O godzinie 16:00 odbył się drugi etap rozgrywek szkolnych. Spośród 50 uczestników wyłoniono zwycięzców; W grupie chłopców: I miejsce- Marek Szwedowski, II miejsce- Gerard Szweda, III miejsce- Maksymilian Przybyła.

W grupie dziewcząt: I miejsce- Bogumiła Wis, II miejsce- Danuta Trybus, III miejsce- Hajdun.

Rozgrywki przygotowała gospodyni klubu „Pod Magnoliami”- Urszula Siemionka- uczennica klasy III b.

26.01 Po lekcjach odbyło się zebranie SKS- u. Obecni na zebraniu byli: profesor Deutscher i profesor Dziadkowiec oraz członkowie SKS- u. Przewodnicząca Bożena Banaś przedstawiła plan działania na II półrocze: zorganizowanie rozrywek międzyklasowych w siatkówkę i koszykówkę, zorganizowanie balu i „Dnia Sportowca”, zakup luster i ręczników do szatni.

27.01 W dniu dzisiejszym rozpoczęła się wizytacja w szkole.

Również w dniu dzisiejszym odbyła się konferencja klasyfikacyjna za I półrocze.

29.01 Po pierwszej lekcji odbył się apel poświęcony powstaniu i działalności PPR i PPS. Pod kierunkiem profesor Jadwigi Gajdzińskiej referat wygłosił uczeń klasy IIIa Czesław Olichwer.

W tym samym dniu o godzinie 16:00 grupa uczniów pod opieką profesor Barbary Sękowskiej udała się na pogrzeb znanego i cenionego działacza ruchu spółdzielczego.

30.01 O godzinie 11:00 w POK- u odbyły się powiatowe eliminacje konkursu recytatorskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Elżbieta Mazur, Monika Willert, Renata Kandziora. Monika Willert zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich.

31.01 O godzinie 10:00 odbyło się zebranie wywiadowcze dla rodziców za II okres.

Luty

04.02 W dniu dzisiejszym o godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze towarzyskie w koszykówce dziewcząt między klasami: IIa- II a, Ic IIc, Ib- Ia.

Po lekcjach, o godzinie 14.00 odbyła się pogadanka popularna- naukowa na temat: „Żubry w Puszczy Białowieskiej” przygotowana przez uczennicę klasy IVb Grażynę Roniewicz. Obecni na prelekcji członkowie LOP- u obejrzeli bardzo ciekawy film o Tatrach i Parku Tatrzańskim. Na koniec wywiązała się ożywiona dyskusja.

05.02 Po pierwszej lekcji odbył się apel poświęcony sprawie czytelnictwa. Nauczycielem dyżurnym była profesor Zenobia Majewska.

Również na apelu uczeń klasy IIa Andrzej Kryzar ogłosił, że na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie zebrano kwotę 1310 złotych.

W dniu dzisiejszym o godzinie 16:00 młodzież klas od I do III udała się do kina na film „Twarz anibta”. Bilety na film ufundował Komitet Rodzicielski.

06.02 W dniu dzisiejszym, o godzinie 18:00 odbyła się studniówka. Została zorganizowana przez klasy IV 93 dni przed maturą.

Na studniówkę zostali zaproszeni: dyrektor naszej szkoły Ryszard Pacułt, grono pedagogiczne, chłopcy z Technikum Energetycznego w Blachowni, chłopcy z klas młodszych- IIIa i IIa. Studniówka rozpoczęła się odczytaniem supliki napisanej w języku staropolskim na ozdobnym papierze. Suplika była przyozdobiona artystycznie wykonaną pieczęcią na roztopionym laku. Po części oficjalnej dyrektor Ryszard Pacułt, grono pedagogiczne i młodzież zasiedli do suto zastawionych stołów.

Przy dźwiękach szkolnego zespołu „Notabene”, wojskowego zespołu muzycznego i big- beatowego zespołu TE z Blachowni młodzież, goście oraz grono pedagogiczne bawili się dobrze, o czym świadczy godzina zakończenia zabawy 0:30.

08.02 W klubie „Pod magnoliami” o godzinie 16:00 odbyła się interesująca dyskusja na temat filmu „Saga rodu Forseytów” przygotowana przez gospodarzy klubu. Obecni byli: dyrektor Ryszard Pacułt, profesor Halina Zborowska, profesor Janina Otrębowicz, oraz uczniowie różnych klas. Dyskusja była bardzo ożywiona.

10.02 Profesor Halina Zborowska przeprowadziła lekcję koleżeńską z matematyki w klasie Ia.

W tym samym dniu, o godzinie 15:00 odbyła się konferencja plenarna.

11.02 O godzinie 15.00 zostały rozegrane mecze towarzyskie w koszykówce dziewcząt między klasami: IIa- Ia, Ib- IIe, IIb- Ie.

12.02 Po pierwszej lekcji odbył się apel poświęcony Poczcie Polskiej. Referat o znaczkach polskich wygłosił uczeń klasy Ia Piotr Pokrywka. Nauczycielem dyżurnym była profesor Zenobia Majewska.

W drugiej części apelu dyrektor Ryszard Pacułt pogratulował najlepszym uczniom w szkole: Henrykowi Matusiewiczowi, Bożenie Cybulskiej, Monice Willert, Bożenie Banaś, Andrzejowi Kryzarowi, Bogumile Wis, Grażynie Roniewicz, Jolancie Chomentowskiej, Edmundowi Cibisowi.

Zespołowo pierwsze miejsce zajęła klasa IIa.

Ponadto zwycięzcy turnieju szachowego otrzymali nagrody książkowe.

W tym samym dniu, w godzinach 10:00- 11:30 uczniowie klas II wzięli udział w szkolnych zawodach matematycznych.

13.02 W dniu dzisiejszym o godzinie 17:00 odbyła się zabawa szkolna zorganizowana przez uczniów klas II. Program artystyczny o Warszawie przygotowała klasa IIa. Zostali zaproszeni uczniowie klas VIII. Wszyscy bawili się bardzo dobrze przy akompaniamencie zespołów: „Notabene” i TŻŚ.

14.02 O godzinie 11:00 w POK w Koźlu odbył się Konkurs Piosenki Radzieckiej na szczeblu powiatowym. Naszą szkołę reprezentowali: uczennica klasy IVa Renata Kandziora oraz uczeń klasy Ib Mieczysław Kruk. Renata Kandziora uplasowała się na drugim miejscu, a Mieczysław Kruk na siódmym miejscu.

Również w dniu dzisiejszym o godzinie 17:00 odbył się wieczorek taneczny zorganizowany przez IV klasy TŻŚ, na który zostały zaproszone uczennice klas II naszego liceum. Wieczorek upłynął w przyjemnej atmosferze przy dźwiękach zespołu big- beatowego.

15.02 O godzinie 14:00 uczniowie wszystkich klas spotkali się z mjr milicji Janem Antoniewiczem.

O godzinie 16:00 odbył się pierwszy etap konkursu pod hasłem „Co wiem o patronie szkoły”.

16.02 Po lekcjach, o godzinie 14:00 odbyło się zebranie Zarządu ZMS. Na zebraniu obecni byli: opiekunki ZMS- u: profesor Jadwiga Gajdzińska i profesor Janina Otrębowicz oraz członkowie Zarządu i przewodniczący GWS- u. Celem zebrania było podsumowanie dotychczasowego planu działania oraz poruszenie sprawy działalności GWS.

18.02 O godzinie 15.00 w sali gimnastycznej zostały rozegrane mecze w koszykówce dziewcząt między klasami: IIa- IIc, IIb- Ia, Ic- Ib.

Na rozgrywkach obecni byli: profesor Elżbieta Deutscher, profesor Halina Zborowska, profesor Jan Dziadkowiec oraz liczne grono kibiców.

20.02 W dniu dzisiejszym na dużej przerwie odbył się uroczysty apel poświęcony dorobkowi Ziemi Kozielskiej w Polsce.

O godzinie 17:00 odbył się wieczorek klasowy zorganizowany przez klasę IIa. Na wieczorek taneczny zostali zaproszeni: profesor Jan Kałuża, byli absolwenci naszej szkoły- Jan Polak- student prawa, Henryk Nikiel- student medycyny oraz koledzy z klasy IIb. Uczniów interesowało wiele problemów związanych z nauką i życiem studenckim, na które zaproszeni goście udzielali odpowiedzi wyczerpujących i bardzo interesujących.

Po godzinnej dyskusji rozpoczął się wieczorek taneczny. Młodzież bawiła się doskonale.

Również w dniu dzisiejszym o godzinie 17:00 młodzież klas III została zaproszona na wieczorek taneczny, który został zorganizowany przez chłopców Technikum Rolniczego w Komornie.

21.02 Dziewczęta z klasy IIa zostały zaproszone na godzinę 16:00 przez samorząd klasy III TŻŚ, na wieczorek taneczny. Wieczorek upłynął w bardzo przyjemnej atmosferze.

25.02 O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze towarzyskie w koszykówce dziewcząt między klasami: II a- I b, I e- Ia, II e- II b.

26.02 Po pierwszej lekcji odbył się apel poświęcony 53. rocznicy powstania Armii Czerwonej. Referat wygłosił uczeń klasy IIa- Andrzej Kryzar. Nauczycielem dyżurnym był profesor Zygmunt Capi.

28.02 O godzinie 9:00 w sali Technikum Mechanicznego w Raciborzu odbyły się Rejonowe Zawody Matematyczne klas II. Reprezentacja naszej szkoły składała się z uczniów klasy IIa. Byli to: Bożena Banaś, Maria Pijewska, Bogumiła Wis, Roman Kojzar, Andrzej Kryzar, Henryk Maugold.

Uczniowie Maria Pijewska i Roman Kojzar będą reprezentować szkołę na szczeblu wojewódzkim.

Marzec

01.03 W dniu dzisiejszym o godzinie 15:00 rozpoczęły się mecze towarzyskie w grupie chłopców w koszykówce. Pierwsze spotkania zostały rozegrane między klasami: IIb-IIa, Ib-Ia, IIIa-IVb.

02.03 O godzinie 16:00 zarząd klubu „Pod Magnoliami” zorganizował konkurs rysunkowy pod hasłem „Nikifor w szkole”. W jury zasiedli: dyrektor Ryszard Pacułt, profesor Halina Zborowska, profesor Jadwiga Gajdzińska, profesor Maria Wędzicha, profesor Antoni Cielecki. W konkursie wzięło udział około 40 osób, z których wyłoniono 5. osobową grupę zwycięzców: I miejsce zdobyło Maria Sulik, II miejsce zdobył Ryszard Węgier, III miejsce zdobyli Maria Bujak, Włodzimierz Wiktor, Marian Rączkowski.

03.03 O godzinie 15:00 odbyła się konferencja powizytacyjna. Inspektor Alina Jagiella oceniła pracę szkoły.

05.03 Po pierwszej lekcji odbył się apel poświęcony walce kobiet o równouprawnienie. Referat odczytał uczeń klasy IIIa Czesław Olichwer. Nauczycielem dyżurnym był profesor Jan Dziadkowiec.

06.03 O godzinie 17:00klasa Ia pod opieką profesor Stanisławy Misiewicz wzięła udział w kuligu. Trasa kuligu wiodła z Kłodnicy przez Lenartowice do Miejsca Kłodnickiego, gdzie uczestnicy wypili gorącą herbatę. Wszyscy w świetnym nastroju wrócili tą samą trasą do domu.

08.03 O godzinie 11:00 odbyła się uroczysta akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Dyrektor szkoły Ryszard Pacułt oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego, uczeń klasy IIa Roman Kojzar złożyli wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia, powodzenia w życiu osobistym, dużo uśmiechów, zadowolenia w pracy. Wszystkie panie pracujące w liceum otrzymały symboliczne wiązanki kwiatów. W części artystycznej wystąpił Teatr Szkolny ze sztuką Aleksandra Fredry „Nikt mnie nie zna”. Amatorskim Teatrem Szkolnym opiekuje się profesor Zenobia Majewska. Chłopcy ze wszystkich klas ofiarowali swoim koleżankom miłe upominki.

O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze towarzyskie w koszykówce chłopców między klasami: IIIa-Ia, IIa-Ib, IVb-IIb.

11.03 O godzinie 13:00 koło klasowe ZMS klasy IIIb zorganizowało spotkanie z byłym absolwentem naszej szkoły, dziennikarzem „Kuriera Warszawskiego” Karolem Schndzielorzem, który bardzo interesująco opowiadał swoje wspomnienia z lat szkolnych i o pracy korespondenta zagranicznego. Wywiązała się ożywiona dyskusja, podczas której młodzież poruszała najbardziej interesujące ją tematy między innymi: „Problem zycia młodzieży amerykańskiej” oraz „Praca redaktora kroniki filmowej”.

O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze koszykowe w grupie dziewcząt między klasami: IIa-Ic, Ia-IIc, Ib-IIb.

12.03 Po pierwszej lekcji przy udziale całej młodzieży odbył się apel. Tematem apelu były „Walki I Armii Wojska Polskiego o Wał Pomorski”. Referat okolicznościowy wygłosił uczeń klasy IIa Andrzej Kryzar pod kierunkiem profesora Jana Kałuży.

13.03 O godzinie 17:00 klasa IIa pod opieką rodziców: pana Zbigniewa Kryzara i Jana Małeckiego udała się na kulig. Trasa kuligu wiodła z Kłodnicy przez Lenartowice do Miejsca Kłodnickiego, gdzie uczestnicy wypili gorącą herbatę. Wszyscy w dobrym nastroju wrócili do domu.

Również o tej samej godzinie w klubie „Pod Magnoliami” chłopcy z klasy Ib zorganizowali wieczorek dla swoich koleżanek z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Miejsce honorowe zajęła wychowawczyni klasy, profesor Cecylia Skowron. W części artystycznej wystąpiły: Teresa Iwaniszewska i Urszula Siemionka. Czas upłynął na recytacjach, piosenkach i tańcach.

15.03 O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze w koszykówce w grupie chłopców miedzy klasami: IIIa-IIa, IVb-Ia, Ib-IIb.

16.03 O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze towarzyskie w drugiej grupie dziewcząt w koszykówce między klasami: IIIa-IIIb, IVb-IVa.

18.03 O godzinie 15:00 zostały rozegrane mecze w koszykówce dziewcząt między klasami: IIIa-IVb, IIIc-IIIb. Obecni na rozgrywkach byli: profesor Elżbieta Deutscher, profesor Halina Zborowska, profesor Bogusława Wacowska i profesor Jan Dziadkowiec oraz liczne rzesze rodziców.

19.03 Po pierwszej lekcji odbył się apel poświęcony powstaniu w 1922 roku Związku Młodzieży Komunistycznej. Nauczycielem dyżurującym był profesor Rudolf Marczyński. W drugiej części dyrektor Ryszard Pacułt wręczył zwycięzcom konkursu „Nikifor w szkole” nagrody książkowe.

Uczniowie klasy IIa zorganizowali spotkanie z byłym powstańcem śląskim, panem stanikiem. Spotkanie odbyło się na godzinie wychowawczej. Pan Stanik bardzo interesująco opowiadał swoje wspomnienia z lat szkolnych i z trzech powstań śląskich.

20.03 O godzinie 12:00 uczniowie klas I i II pod opieką wychowawców wzięły udział w capstrzyku z okazji rocznicy Wyzwolenia Koźla.

O godzinie 17:00 młodzież uczestniczyła w występie Państwowej Orkiestry Symfonicznej, w programie której znajdowały się utwory Mozarta, Bacha i Straussa.

W dniu dzisiejszym profesor Jadwiga Gajdzińska wyszła za mąż i od tej pory nosi nazwisko Stefanowicz.

21.03 W dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 odbył się Finał XI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Finał ten odbywał się w naszej szkole i został przygotowany przez Szkolne Koło ZMS. Przewodniczący Rejonowej Komisji Olimpiady – Jerzy Kroker powitał uczestników Olimpiady, ich opiekunów oraz pozostałych kibiców. Przed przystąpieniem do eliminacji przemawiał przewodniczący Wydziały Szkoleń ZWZMS Stanisław Dolota. Finał odbywał się na II stopniach: w pionie szkół zawodowych i średnich. Podczas eliminacji pisemnych pozostałym na sali kibicom umilał czas szkolny zespół „Notabene”. Po eliminacjach ustnych wyłonili się zwycięzcy: I miejsce – TŻS, II miejsce – TCh, III miejsce – TDB. Naszą szkołę na Wojewódzkiej Olimpiadzie Polonistycznej reprezentowała uczennica klasy IIIb – Urszula Siemionka. Zdobyła XI miejsce i otrzymała dyplom.

22.03 O godzinie 15:00 chłopcy rozegrali mecze w koszykówce między klasami: IIa-Ia, IIIa-IIb, IVb-Ib.

Od dnia dzisiejszego w naszej szkole przebywa dwóch praktykantów z matematyki.

23.03 Koło klasowe ZMS klasy IIIc zaprosiło na godzinę 16:00 byłego powstańca – pana Stanika. Na spotkaniu obecny był profesor Paweł Adamiec.

25.03 o godzinie 15:00 w grupie II zostały rozegrane mecze w koszykówce dziewcząt między klasami: IIIc-IIIa, IIIb-IVa.

26.03 Po pierwszej lekcji odbył się apel przygotowany przez profesor Leokadię Gajdę. Tematem apelu były akcje Szarych Szeregów (odbicie 25. więźniów politycznych pod Arsenałem).

28.03 O godzinie 9:00 w sali WSP w Opolu odbyły się Okręgowe Zawody Matematyczne. Naszą szkołę reprezentowali: Maria Pijewska i Roman Kojzar – uczniowie klasy IIa.

31.03 O godzinie 14:00 odbyło się zebranie sprawozdawcze Samorządu Szkolnego, na które zostali zaproszeni praktykanci. Podsumowano dotychczasową pracę sekcji i klubu.

O godzinie 15:00 odbyło się szkolenie SzOS przeprowadzone przez profesora Rudolfa Marczyńskiego.

Kwiecień

02.04 W dniu dzisiejszym zakończyła się próbna matura, która trwała od 31.03 – 02.04. W dniu 31.03 – matura z języka polskiego, 01.04 – matura z matematyki, 02.04 – matura z wybranego przedmiotu.

05.04 Organizacja ZHP przy naszej szkole wzięła udział w „Akcji Frombork”, która jest organizowana z okazji zbliżającej się 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W związku z tym harcerze postanowili wykonać szereg pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej we wsi Koperniki w województwie opolskim, w której żyli dziadkowie astronoma.

05-07.04 Młodzież uczestniczy w pracach społecznych takich jak: sadzenie drzewek i prace w parku wokół szkoły.

05.04 O godzinie 11:00 młodzież klas II pod opieką wychowawców udała się do kina „Hel” na akademię „Rapsod Śląski” poświęconą trzem powstaniom śląskim. Wystąpili aktorzy Teatru Opolskiego.

08-14.04 Ferie wiosenne.

15.04 O godzinie 15 odbyła się konferencja klasyfikacyjna za okres III.

15-16.04 Młodzież uczestniczyła w pracach społeczno-wiosennych przy ogródku szkolnym.

16.04 O godzinie 16:00 w klubie odbyła się dyskusja przy udziale licznej młodzieży na temat filmu „Saga rodu Forsytów”.

O godzinie 19:00 dziewczęta wszystkich klas wzięły udział w pogadance seksuologicznej.

17.04 Dzień wolny od nauki. O godzinie 9:00 w LO w Kędzierzynie odbyła się Konferencja Rejonowa Nauczycieli Szkół Ogólnokształcących powiatu kozielskiego. Tematem konferencji była „Rola nauczyciela w kształtowaniu patriotycznej postawy młodzieży”.

Profesor Zenobia Majewska wyszła za mąż i nosi nazwisko Majchrzak.

18.04 W ramach obchodu miesiąca pamięci narodowej na terenie byłego obozu w Sławięcicach odbyła się manifestacja społeczeństwa Ziemi Kozielskiej. Wzięła w niej również udział młodzież LO Tysiące ludzi oddało hołd ofiarom hitlerowskich oprawców.

21.04 Klasy IIa i IIIa wzięły udział w sadzeniu drzewek na terenie parku kozielskiego.

O godzinie 12:45 profesor Maria Wędzicha przeprowadziła lekcję koleżeńską z geografii w klasie IIa na temat: „Pojezierze Pomorskie”.

O godzinie 14:00 odbyła się konferencja plenarna.

22.04 Z okazji urodzin W. I. Lenina, dzień dzisiejszy był dniem mundurowym dla członków ZMS-u.

O godzinie 14:00 młodzież uczestniczyła w koncercie Państwowej Orkiestry Symfonicznej z Opola.

23.04 W Sławięcicach o godzinie 10:00 odbył się przegląd zespołów artystycznych i chórów powiatu kozielskiego w pionie szkół średnich. Naszą szkołę reprezentował chór 3. głosowy.

24.04 Na dużej przerwie odbył się apel z okazji 101. rocznicy urodzin W. I. Lenina. Referat przygotowały uczennice klasy Ib pod opieką profesora Zygmunta Capiego.

W dniu dzisiejszym profesor Leokadia Gajda wyszła za maż i nosi nazwisko Orzeszyna.

25.04 O godzinie 10:00 odbyło się zebranie wywiadowcze dla rodziców za okres III.

27.04 O godzinie 14:00 odbyło się zebranie zarządu ZMS. Obecna była opiekunka ZMS-u, profesor Jadwiga Stefanowicz. Podsumowano dotychczasową działalność ZMS i przedstawiono plan działania na okres IV.

28.04 O godzinie 14:30 odbyło się szkolenie SzOS, które prowadził profesor Rudolf Marczyński.

30.04 O godzinie 12:00 odbyła się uroczysta akademia związana z otwarciem Izby Pamięci Narodowej. Na otwarcie zostali zaproszeni przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych m.in. naczelnik kuratorium Julian Karczewski, dr Stefan Popiołek, I sekretarz PZPR Eugeniusz Broczkowski, inspektor szkolny Aniela Jagiella oraz szereg działaczy kulturalnych i oświatowych powiatu kozielskiego. Jest to pierwsza tego rodzaju sala w powiecie kozielskim. Inicjatorem stworzenia izby był dyrektor magister Ryszard Pacułt. Projekt opracowała nauczycielka historii magister Janina Otrębowicz. W wykonaniu ogromną pomocą służył pułkownik Stanisław Nowak i żołnierze tutejszej jednostki wojskowej. Praca nad salą wypełniła kilka miesięcy. Nie mały wkład w pracę wniosła również młodzież naszej szkoły. W sali zostały zgromadzone eksponaty przede wszystkim dotyczące naszej szkoły oraz dowody polskości Śląska, a w szczególności Ziemi Kozielskiej. W sali zostały umieszczone również znaleziska archeologiczne powiatu kozielskiego, które poprzednio zgromadzone były w „Kąciku muzealnym” stworzonym kilka lat temu przez nauczyciela historii, magistra Ryszarda Pacułta, obecnego dyrektora. Uroczystego otwarcia dokonał naczelnik kuratorium szkolnego Julian Karczewski. W swoim przemówieniu podkreślił ogromną rolę sal tego typu w wychowaniu i kształtowaniu osobowości młodzieży. Następnie głos zabrał magister Ryszard Pacułt, który podziękował wszystkim za włożony trud w zorganizowaniu Izby Pamięci Narodowej, podkreślając fakt, że szczególne słowa uznania należą się magister Janinie Otrębowicz i pułkownikowi Stanisławowi Nowakowi. Potem zaproszeni goście rozpoczęli oglądanie zgromadzonych eksponatów, wyrażając podziw nad pięknym urządzeniem sali. Po obejrzeniu i wpisaniu się przez gości do księgi pamiątkowej nastąpił bardzo uroczysty moment ofiarowania przez pana Jacka panu dyrektorowi pamiątek rodzinnych świadczących o polskości Ziemi Kozielskiej. Pod koniec tej uroczystości głos zabrał pułkownik Stanisław Nowak wyrażając w imieniu Komitetu Rodzicielskiego podziękowania dyrektorowi Ryszardowi Pacułtowi i magister Janinie Otrębowicz za inicjatywę i pracę nad salą.

Po uroczystym otwarciu wszyscy zaproszeni goście udali się do auli, aby uczestniczyć w akademii pierwszomajowej. W części oficjalnej referat na temat III Powstania Śląskiego wygłosił dr Stefan Popiołek. W części artystycznej młodzież szkolna przedstawiła montaż słowno-muzyczny związany z martyrologia ludu śląskiego.

Tego samego dnia młodzież naszej szkoły brała udział w capstrzyku zorganizowanym z okazji 1. Maja.

O godzinie 19:00 w ZDK „Chemik” w Kędzierzynie odbyła się powiatowa akademia pierwszomajowa. Część artystyczną zorganizował PDK przy współudziale szkół średnich. Szkołę naszą reprezentował chór mieszany pod batutą profesora Jana Jeńskiego oraz Renata Kandziora i Teresa Iwaniszewska.

Maj

01.05 W dniu dzisiejszym, Święcie 1. Maja młodzież wszystkich klas naszej szkoły wzięła udział w uroczystym pochodzie. Na czele szkoły szedł poczet sztandarowy, dalej ZMS-owcy, grono pedagogiczne oraz pozostała młodzież.

04.05 O godzinie 11:00 odbył się uroczysty apel związany z rocznicą urodzin Henryka Sienkiewicza i pożegnaniem maturzystów. Po odczytaniu okolicznościowego referatu przez uczennicę klasy IIIb, Reginę Surmik, dyrektor magister Ryszard Pacułt uroczyście pożegnał maturzystów. Wyróżnił najlepszych uczniów, którzy nauką i zaangażowaniem społecznym oraz rzetelną pracą przyczynili się do rozsławiania dobrego imienia szkoły. Są to: Krystyna Krzystkiewicz – przewodnicząca Samorządu Szkolnego; Teresa Iwaniszewska – laureatka konkursów recytatorskich i piosenkarskich, zdobywczyni nagrody dziennikarzy na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze; Renata Kandziora – reprezentantka szkoły na konkursach recytatorskich i piosenkarskich; Krystyna Wysocka – przewodnicząca TPPR; Urszula Balawender – praca w LOP, wykonywała zdjęcia z wszelkich uroczystości; Andrzej Mazur – przewodniczący ZMS; Elżbieta Mazur – przewodnicząca LOP-u; Grażyna Roniewicz – praca w LOP i kółku biologicznym; Marek Bomba – przewodniczący SKTK; Małgorzata Scheithauer – uczestniczka Olimpiady Języka Francuskiego.

Obecny przewodniczący Samorządu Szkolnego, uczeń klasy IIa Roman Kojzar w imieniu młodzieży pożegnał maturzystów. Uczniowie młodszych klas pożegnali starszych kolegów wręczając im symboliczne kwiaty. Krystyna Krzystkiewicz podziękowała w imieniu swioch koleżanek i kolegów, uczniów klas IV, wszystkim nauczycielom za trud i pracę włożoną przez 4 lata w nauczanie i ich wychowanie.

Dokonano też zmiany pocztu sztandarowego. Sztandar przeszedł z rąk uczniów klas IV-tych: Renaty Kandziory, Grażyny Roniewicz, Stanisława Dąbka, w ręce uczniów klas pierwszych w składzie: Krystyna Drzygała, Irena Żyłka, Edmund Cibis.

O godzinie 16:00 w Sławięcicach odbyły się rozgrywki piłki koszykowej dziewcząt szkół średnich. Wzięła w nich udział również drużyna naszej szkoły.

07.05 Na górze Świętej Anny u stóp pomnika Powstańców Śląskich odbył się apel z okazji 50 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Brali w niej udział harcerze z naszej szkoły pod opieką profesor Leokadii Orzeszyny.

09.05 W dniu dzisiejszym z okazji Dnia Zwycięstwa w Dziergowicach odbyła się manifestacja z udziałem społeczeństwa powiatu kozielskiego. W manifestacji wzięli również udział harcerze naszej szkoły.

10.05 O godzinie 8:00 rozpoczął się egzamin dojrzałości. W dniu dzisiejszym pisano prace z języka polskiego.

11.05 W dniu dzisiejszym, drugim dniu matury, przedmiotem z którego maturzyści składali egzamin była matematyka.

12.05 dzisiaj każdy maturzysta zdawał egzamin z wybranego przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, historii.

13.05 O godzinie 11:00 klasa IIa z wychowawcą, magistrem Janem Kałużą wyjechała do Kuźniczek na akcję zalesiania. Byłą to jedna z akcji koła LOP. Posadzono około 3000 drzewek.

15.05 O godzinie 17:00 w auli naszej szkoły rozpoczęła się zabawa szkolna. Została ona zorganizowana przez uczniów klas I-szych. Na zabawę zostali zaproszeni chłopcy z TŻS, TE i TOB. Wesoło bawiącej się młodzieży przygrywały zespoły big-beatowe naszej szkoły. Piosenki wykonywały uczennice klasy Ia: Monika Willert i Krystyna Zajdel.

19.05 O godzinie 10:00 ogłoszono wyniki matury pisemnej.

O godzinie 13:.00 odbył się koncert orkiestry symfonicznej z Opola. Wykonywano utwory Bacha, Beethovena, Karpińskiego, Mozarta. Partie solowe wykonywał tenor Opery Bytomskiej.

21.05 O godzinie 15:00 w Kłodnicy odbył się mecz piłki ręcznej dziewcząt naszej szkoły z reprezentacją klubu sportowego w Kłodnicy.

22.05 O godzinie 12:00 klasy: IIb, IIIb i IIIc poszły do kina „Hel” na projekcję filmu „Westerplatte”.

24.05 W dniu dzisiejszym odbyła się druga część matury, egzaminy ustne. Egzaminy będą trwały do 29.05.

27.05 O godzinie 12:00 klasa IIa wyjechała do Karpacza, gdzie w schronisku „Zarzecze” czekał ich pierwszy nocleg. Wycieczka obejmowała teren Karkonoszy i Karkonoskiego Parku Narodowego. Trasa wycieczki biegła z Karpacza przez – Świątynię Wang – schronisko imienia Bronisława Czecha – Śnieżkę – Równinę pod Śnieżką – schronisko „Odrodzenie” – Śnieżne Kotły – schronisko na Hali Szrenickiej – do Szklarskiej Poręby.

Celem wycieczki było zapoznanie się ze swoistym pięknem krajobrazu ojczystego, z wartościami naukowymi i wychowawczymi karkonoskiego Parku Narodowego, z budową geologiczną i morfologiczną Karkonoszy na podstawie widocznych przykładów. W wycieczce brały udział 33 osoby w tym 11. chłopców i 22. dziewczyny pod opieką profesor Zenobii Majchrzak. Uczestnicy wycieczki m.in. zobaczyli Karkonoski Park Narodowy i Śnieżne Kotły będące ścisłym rezerwatem; uczestników zachwycił pełen uroku krajobraz górski. Podczas wycieczki wszyscy uczestnicy zdobywali punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej. Wycieczka trwała od 27-30 maja.

28.05 W Raciborzu odbyły się rejonowe rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce i przeszła do eliminacji wojewódzkich.

Czerwiec

04.06 Po pierwszej lekcji odbył się apel z okazji Dnia Matki. Okolicznościowy referat wygłosiła uczennica klasy IIb Jadwiga Boruta. Apelem kierowała profesor Leokadia Orzeszyna.

O godzinie 2:09 klasa Ia wyjechała na wycieczkę geograficzno-historyczną w Beskid Żywiecki. Trasa wycieczki prowadziła z Suchej przez – Babią Górę – przełęcz Krowianki do Makowa Podhalańskiego.

Celem wycieczki było zapoznanie uczestników z budową i krajobrazem gór fałdowych., ze wszystkimi przejawami erozji wód płynących, z roślinnością i klimatem terenów górzystych. Oprócz tego wycieczka miała na celu poznanie kultury i folkloru oraz historii terenów objętych wpływami kultury orawskiej.

W wycieczce uczestniczyło 38 osób, 22. dziewczyny i 14. chłopców oraz opiekunowie: profesor Paweł Adamiec i profesor Jan Dziadkowiec.

Wycieczka upłynęła w miłej atmosferze, zalicza się do wycieczek udanych i atrakcyjnych.

05.06 O godzinie 11:00 odbyły się zawody kościuszkowskie. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny dziewcząt i jedna drużyna chłopców. Drużyna dziewcząt w składzie: Danuta Trybus, Grażyna Batog i Grażyna Korpul zajęła I miejsce. Drugie miejsce zajęła druga drużyna dziewcząt z naszej szkoły w składzie: Jadwiga Kopacz, Bożena Cybulska i Krystyna Smyła.. Drużyna chłopców zajęła I miejsce. Skład drużyny: Jerzy Czarniewski, Jan Chlubek.

06.06 W tegorocznym konkursie Złoty Kłos – dla Twórcy, Srebrny – dla czytelnika uczennica klasy IIa Krystyna Kalbrun została nagrodzona Srebrnym Kłosem. W związku z tym została zaproszona na uroczystość finałową do Warszawy. Występowała ona przed kamerą telewizyjną.

08.06 klasa Ib wyjechała na wycieczkę w Beskid Śląski. Trasa wycieczki prowadziła z Bielska Białej przez Szyndzielnię – Klimczok – Szczyrk – Bielsko-Białą do Pszczyny. W wycieczce brało udział 28. uczniów, w tym 9. chłopców i 19. dziewcząt. Opiekę nad uczniami w czasie wycieczki sprawowały profesor Cecylia Skowron i profesor Bogusława Wacowska. Celem wycieczki było zwiedzenie rezerwatu żubrów, poznanie budowy geologicznej i formy terenu, fauny i flary Beskidu Śląskiego oraz zwiedzenie trzech miast: Bielska-Białej, Szczyrku i Pszczyny.

W czasie wycieczki zwiedzono wytwórnie Filmów Rysunkowych oraz teatr Banialuka, muzeum i rezerwat żubrów w Pszczynie.

Pogoda na wycieczce była ładna i wszyscy w doskonałych humorach wrócili do domu.

O godzinie 10:00 odbyło się uroczyste rozdanie świadectw w klasach czwartych.

09.06 o godzinie 19:00 w kasynie wojskowym odbył się bal maturalny. Na wstępie dyrektor magister Ryszard Pacułt wygłosił przemówienie, życzył wszystkim dostania się na studia i osiągnięć w nauce i pracy zawodowej. Uczniowie wręczyli nauczycielom i rodzicom symboliczne wiązanki kwiatów.

10.06 o godzinie 17:45 grupa uczniów z klasy IIIa licząca 27 osób, w tym chłopców 21. i 6 dziewcząt pod opieką magister Haliny Zborowskiej i profesor Stanisławy Misiewicz. Wycieczka obejmowała teren Tatr Wysokich i miasto Zakopane. Po drodze zwiedzono Kraków. Trasa biegła z Łysej Polany do Doliny Roztoki, zwiedzono Morskie Oko, schronisko imienia W. Pola, schronisko w Pięciu Stawach, Zakopane. Celem wycieczki było zapoznanie się z budową geologiczna Tatr i zapoznanie się z roślinnością wysokogórską, poznanie Parku Narodowego, poznanie kultury Podhala.

11.06 Po pierwszej lekcji odbył się apel poświęcony 100 – rocznicy urodzin Karola Dickensa. Referat wygłosiła Grażyna Kasprzycka pod opieką profesor B. Sękowskiej.

13.06 O godzinie 12:00 w sali Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego z wręczeniem nagród. Na tę uroczystość zostali również zaproszeni: wykładowca biologii – magister Jan Kałuża oraz przedstawiciele młodzieży w celu odebrania nagród. Grażyna Roniewicz, Maria Kałamarz i Krystyna Florczak zostały wyróżnione za prace nadesłane na Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika. Praca Grażyny Roniewicz „Historia żubra w Polsce” zdobyła szczególne uznanie komisji konkursowej, za swoją pracę otrzymała dyplom i aparat fotograficzny, a Maria Kałamarz i Krystyna Florczak otrzymały nagrody w postaci książek i dyplomów.

15.06 Po czwartej lekcji odbył się uroczysty apel związany z XXVI-leciem szkoły. Referat wygłosiła uczennica klasy IIa – Maria Pijewska pod opieką magister Jadwigi Stefanowicz.

Po apelu odbyły się rozgrywki w koszykówce o mistrzostwo szkoły między klasami: IIa – IIIc, IIIa – IIa.

Mistrzem szkoły w koszykówce dziewcząt została klasa IIa, a w koszykówce chłopców klasa IIIa.

17.06 O godzinie 10:00 dwie przedstawicielki naszego koła TPPR: Bożena Cybulska i Lidia Gaczyńska wzięły udział w wojewódzkim zjeździe przedstawicieli SKPPR.

18.06 Po pierwsze lekcji odbył się apel na temat „Praktyczne rady na wakacje”. Referaty w tonie żartobliwym wygłosiły uczennice klasy IIIb: Urszula Siemionka i Lilianna Duszewska.

O godzinie 14:00 odbyła się konferencja klasyfikacyjna.

21.06 O godzinie 12:00 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZMS-u, na które zaproszono: magistra Ryszarda Pacułta, magister Jadwigę Stefanowicz i magister Janinę Otrębowicz oraz członków ZMS-u.

Na wstępie zabrał głos Paweł Noakowski i poprosił prezydium: mgr Jadwigę Stefanowicz, mgr Janinę Otrębowicz i Andrzeja Kryzara oraz mgr Ryszarda Pacuułta, który przybył nieco później na zebranie. Paweł Noakowski poprosił Brygidę Blazy o odczytanie sprawozdania ZSz ZMS z wykonania pracy w roku szkolnym 1970/71. Do akcji ZMS-u, które należy podkreślić są: w dziale szkoleniowym – prowadzenie KMR i KMP, przeprowadzenie XII Olimpiady WoPiŚW, szkolenia, seminarium dla nowo przyjętych w dziale kulturalno-oświatowym, inauguracja roku „zetemesowskiego”; – zorganizowanie wieczornicy z okazji utworzenia PZPR, – redagowanie gazetki ściennej „Płomienie”, – rozwieszanie plakatów

w dziale organizacyjnym:- zwiększanie stany liczebnego organizacji, – zebranie składek ZMS- owskich i na odbudowę zamku królewskiego w Warszawie, – prowadzenie dyżurów ZMS- u,

ZMS może poszczycić się również wieloma czynami społecznymi:- opieka nad pomnikiem Henryka Sienkiewicza, – wrzucanie węgla do kotłowni, – pomalowanie rur w kotłowni, – praca w sali gimnastycznej

Następnie odbyły się wybory nowego ZSzZms-u: przewodniczący- Andrzej Kryzar, wiceprzewodniczący do spraw naukowych- Krystyna Drzygała, wiceprzewodniczący do spraw szkolenia- Bożena Szwedowska, wiceprzewodniczący do spraw organizacji- Mieczysław Kruk, wiceprzewodniczący do spraw propagandy- Anna Mazur, skarbnik- Zdzisława Zoń

członkowie: Hanna Szymończyk, Bogumiła Wis, Dorota Bielska, Barbara Ficoń, Bernard Golczyk,

skład komisji rewizyjnej: Maria Sulik, Tomasz Cybulski, Anna Nowak

Na końcu dyrektor mgr Ryszard Pacułt podsumował pracę ZMS-u.

22.06 W dniu dzisiejszym w Opolu odbył się „Zjazd Przodowników Nauki i Pracy”. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół średnich i podstawowych województwa opolskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Monika Willert i Roman Kojzar.

Zjazd miał na celu zapoznanie uczestników z historią powstań śląskich, z pracą MO oraz nagrodzenie uczestników za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej.

Trasę do Opola uczestnicy odbyli statkiem po Odrze. Towarzyszył im zespół muzyczny.

23.06 O godzinie 9.30 odbyła się uroczysta akademia związana z zakończeniem roku szkolnego 1970\71. W części oficjalnej dyrektor mgr Ryszard Pacułt podsumował pracę w minionym roku szkolnym i życzył wszystkim przyjemnych wakacji. Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk dyrektora mgr Ryszarda Pacułta dyplomy. Są to: Monika Willert, Henryk Matusiewicz, Bożena Cybulska, Bożena Banaś.

Pozostali uczniowie wyróżniający się w nauce i pracy społecznej otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Komitet Rodzicielski.

W części artystycznej przedstawiono montaż słowno- muzyczny z życia naszej szkoły.

Po akademii wszyscy uczniowie rozeszli się do klas, gdzie otrzymali świadectwa.

Wrzesień

01.09.1971 Z okazji inauguracji roku szkolnego 1971/72 odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczęła się, tradycyjnie już, wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem przez młodzież hymnu narodowego. Następnie profesor H. Zborowska powitała grono pedagogiczne i uczniów, po czym dyrektor mgr Ryszard Pacułt dokonał oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego. W swoim przemówieniu pan dyrektor życzył młodzieży owocnej pracy oraz przedstawił wyniki egzaminów na wyższe uczelnie, podkreślając, że nasi absolwenci odnieśli duży sukces dostając się w 80% na wybrane kierunki studiów, co chlubnie świadczy o szkole. Następnie przedstawiciele klas pierwszych złożyli wraz z młodzieżą szkoły przysięgę uczniowską. PO wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna akademii. Złożył się na nią montaż słowno- muzyczny, przedstawiający w humorystyczny sposób kontrast pomiędzy okresem wakacyjnym a okresem nauki w szkole. Na zakończenie mgr J. Kałuża zapoznał młodzież z porządkiem życia szkolnego.

O godzinie 12:00 delegacja szkolnej organizacji ZMS złożyła kwiaty przed pomnikiem Wdzięczności z okazji 32. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

06.09.71 Po lekcjach odbyło się zebranie wyborcze Samorządu Szkolnego. Na zebraniu ustalono następujący skład zarządu: 1. Przewodniczący- Roman Kojzar, 2. Zastępca- Bożena Cybulska, 3. Sekretarz- Jolanta Kulawik, 4. Skarbnik- Maria Gulcz.

Ponadto zmieniono skład poszczególnych sekcji oraz połączono sekcję porządkową z gospodarczą. Na zebraniu obecna była opiekunka Samorządu Szkolnego profesor H. Zborowska. Zarząd podziękował również uczniom klasy IV za dotychczasową pracę i zwolnił ich z pełnionych dotychczas funkcji.

Na zakończenie R. Kojzar zapoznał przewodniczących sekcji z zadaniami, jakie mają wykonać.

29.09.71 Klasa Ia zorganizowała wieczorek zapoznawczy. Na wieczorku obecni byli przedstawiciele grona pedagogicznego. Wśród gości obecni byli dyrektor mgr Ryszard Pacułt, wychowawca klasy S. Misiewicz, profesor J. Otrębowicz, profesor B. Sękowska, profesor Stasiak, profesor H. Zborowska, profesor S. Wendykier. Prowadzącym wieczorek był K. Staszewski. Na część artystyczną złożyły się piosenki, wiersze i skecze. Wśród wykonawców wyróżniali się: J. Żoń, R. Więcek, M. Wojdyła. W trakcie wspólnego spotkania nawiązała się dyskusja na tematy szkolne. Cały wieczór wypełniły różne konkursy i zabawy. Wieczorek minął w miłej i wesołej atmosferze.

30.09.71 Na przerwie odbył się apel poświęcony pokazowi mody uczniowskiej.

Październik

07.10.71 Odbyło się spotkanie ze znanym literatem panem Ryszardem Jegorowem. Przybył on na spotkanie z nami, aby opowiedzieć o swej pracy nad książkami, które znamy i cenimy. Bardzo ciekawie opowiedział o swojej (pracy nad książkami) powieści „Sędziowie bez togi” oraz kilku innych powieści. Swoją opowieścią bardzo zainteresował młodzież, która ze swej strony pytała pana Jegorowa o prace nad powieściami, o dobór materiałów historycznych itd. Spotkanie pozwoliło nam poznać i pogłębić wiadomości o trudnej pracy literata. Pan Jegorow wzbudził sympatię młodzieży, która pożegnała go gorącymi oklaskami.

07.10.71 Odbyło się zebranie ZMS inaugurujące rok zetemesowski. Na zebraniu obecni byli opiekunowie organizacji profesor J. Otrębowicz i profesor S. Wendykier. Przewodniczący poszczególnych sekcji zapoznali członków z programem zajęć na rok 1971/72. Następnie wręczono legitymacje członkowskie ZMS nowo przyjętym członkom.

08,09.10.71 Odbył się w Warszawie Zjazd Młodych Działaczy LOP. Na zjazd ten pojechał dyrektor J. Kałuża- opiekun szkolnego koła LOP oraz przewodnicząca koła Bożena Cybulska. W pierwszym dniu zjazdu minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Henryk Jabłoński wygłosił przemówienie, a następnie na temat znaczenia pracy LOP mówił prezes Z.G. LOP Janiszewski. Następnie referaty przeczytali uczniowie szkół warszawskich, które opracowali wybrane zagadnienia z działu ochrony przyrody. Prezes Janiszewski podsumował pierwszy dzień obrad stwierdzeniem słynnego profesora Michajłowa „Jeżeli do roku 2000 nie zrobi się wszystkiego w zakresie ochrony przyrody, to potem już będzie za późno”.

W dniu 9 października uczestnicy zjazdu podzielili się na sekcje, w których opracowali wybrane zagadnienia, i w których zgłosili szereg postulatów. Zostały one przez prezesa Janiszewskiego na ogólnym zebraniu rozpatrzone i w większości zaakceptowane. To wspólne zebranie zakończyło zjazd.

07-10.10.71 W Opolu odbyły się zawody hippiczne z okazji Centralnych Dożynek. Brał w nich udział uczeń naszej szkoły, reprezentant LZS Koźle, Olgierd Kuleszyński. Spisał się znakomicie zajmując w poszczególnych konkurencjach trzecie, drugie i pierwsze miejsce oraz zdobywając puchar.

Ten sam uczeń brał udział w mistrzostwach Polski, które odbyły się na hipodromie Warszawskiej Legii. Zdobył tam punktowane siódme miejsce.

15.10.71 Klasa IIa miała zaszczyt gościć pana pułkownika Gąsowskiego. Przybył on, aby w kilkudziesięciu minutach podzielić się wspomnieniami z trudnego okresu- okresu, w którym tworzyło się Ludowe Wojsko Polskie, w okresie, w którym realna stawała się szansa przywdziania polskiego munduru. Bardzo ciekawie opowiadał pan Pułkownik o przejściach ludzi, którzy zdecydowali się walczyć w szeregach LWP. Wspomniał o kolegach, znajomych i nieznanych mu ludziach, którzy zginęli na jego oczach, prowadząc walkę z najeźdźcą. Młodzież bardzo interesowała się opowiadaniem pana pułkownika Gąsowskiego, gdyż było bardzo ciekawe, a potęgowane jeszcze przez nastrój jaki wytworzył się w Sali Tradycji Narodowej, w której to niezwykle ciekawe spotkanie się odbyło.

Koło ZMS klasy IIIa podjęło pracę związaną z urządzeniem czytelni.

21.10.71 Po lekcjach odbyło się zebranie ZSZMS, na którym przewodniczący kól klasowych podjęli w imieniu swoich klas szereg czynów społecznych dla uczczenia szóstego Zjazdu PZPR.

28.10.71 Na przerwie odbył się apel poświęcony procesowi zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze. Referat przygotowali uczniowie klasy IIa M. Willert i P. Pokrywka.

Listopad

05.11.71 W dniu tym odbyła się akademia z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej. Na akademię przybyli goście z KOFAMY oraz gość ze Związku Radzieckiego, który przedstawił nam osiągnięcia ZSRR na przestrzeni 54. lat po rewolucji. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez profesora Capiego i profesor Wacowską.

06.11.71 Po lekcjach odbyła się zbiórka harcerska poświęcona 54 rocznicy Rewolucji Październikowej.

09.11.71 Po lekcjach odbyło się szkolenie ZMS na temat „Moralność socjalistyczna”

17.11.71 Uczniowie naszej szkoły udali się do kina „Hel”, by obejrzeć film „Czerwony Namiot”. Film ten wzbudził wielkie zainteresowanie, ponieważ przedstawił historyczne tło słynnej wyprawy generała Nobilego sterowcem „Italia”. Tragiczne dzieje członków tej ekspedycji, a także ich późniejsze przeżycia oddał ten film znakomicie. Wszyscy uczniowie byli z filmu zadowoleni i stwierdzili, że podobał im się.

W bieżącym tygodniu koła ZMS przeprowadziły dyskusje nad wytycznymi na szósty zjazd.

19.11.71 Odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Akademia rozpoczęła się o godzinie 8:30 powitaniem profesorów przez Samorząd Szkolny, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego. Następnie wręczono profesorom kwiaty i rozpoczęła się część artystyczna, która trwała do godziny 10:00.

24.11.71 O godzinie 16:00 odbył się wieczorek Andrzejkowy klasy Id. Na wieczorek ten przybyło zaproszone grono nauczycielskie. Wieczorek upłynął wśród zabaw, gier, wierszy i piosenek. Wieczorek uzupełniony był zabawą taneczną.

25.11.71 Zbiórka harcerska poświęcona dyskusji nad wytycznymi szóstego zjazdu.

30.11.71 W czasie lekcji przeprowadzony został pierwszy etap eliminacji w ramach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

W szkolnym klubie „Pod Magnoliami” odbył się zorganizowany przez drużynę ZHP przy naszej szkole wieczorek Andrzejkowy. Na wieczorek ten przybyły: profesor Orzeszyna- opiekunka oraz profesor Stasiak. Oprócz harcerzy na wieczorek przybyło wiele osób nienależących do tej organizacji.

Prócz zabaw i wróżb Andrzejkowych przeprowadzono wiele innych konkursów. Na wieczorku tym grał szkolny zespół „FATUM”, a atmosfera jaka się tam wytworzyła była bardzo przyjemna.

Grudzień

01.12.71 Po lekcjach odbyła się konferencja klasyfikacyjna za I okres. Po konferencji ogłoszone zostały wyniki uzyskane przez poszczególne klasy. Są one następujące. Pierwsza- klasa IIIa- 3,62, druga klasa Ia- 3,49, trzecia klasa IVa- 3,47.

W klasyfikacji indywidualnej najlepsze wyniki uzyskali: pierwszy Monika Willert- klasa IIa- 4,69, drugi Henryk Matusiewicz- klasa IVa- 4,38, trzeci Bożena Cybulska- klasa IIIa- 4,31, Maria Pijewska- klasa IIIa- 4,31, Roman Kojzar- klasa IIIa- 4,31.

05.12.71 O godzinie 10:00 odbyła się konferencja wywiadowcza dla rodziców.

06.12.71 Na przerwie odbył się apel z okazji otwarcia obrad VI Zjazdu, na którym koła klasowe ZMS złożyły sprawozdania z realizacji czynów podjętych dla uczczenia szóstego zjazdu.

Na terenie naszej szkoły został zorganizowany punkt oglądania obrad szóstego Zjazdu, zlokalizowany w gabinecie historycznym. Dyżurny pełnili członkowie koła klasowego ZMS klasy IIa. Punkt był czynny od godziny 15:30 do godziny 20:30.

08.12.71 O godzinie 17:00 w Sali Tradycji Narodowej odbyła się zbiórka drużyny harcerskiej. Poświęcona została życiu i działalności Władka Planetorza, którego to imię nosi drużyna. Na początku jeden z harcerzy- Herbert Grutner wygłosił krótki referat. Wiadomości na ten temat miał uzupełnić jego brat. Na zbiórce omawiano jeszcze kilka problemów związanych z drużyną. Zbiórkę zakończono hymnem harcerskim.

09.12.71 W dniu tym odbyło się zebranie Zarządu Szkolnego ZMS. Na zebraniu obradowano nad organizacją sesji popularno- naukowej na temat PPR. Podjęto apel koła ZMS ze składkami na pomnik „Matki Polki” w Raciborzu.

10.12.71 W dniach od 24 listopada do 6 grudnia odbywał się konkurs na plakat pod hasłem „Chrońmy naszą przyrodę”. Zorganizowany przez szkolne koło LOP. Konkurs objął wszystkie szkoły podstawowe i średnie Koźla oraz Kędzierzyna. Obecnie trwa wystawa prac nagrodzonych.

16.12.71 W dniu tym SKZMS ogłosiło konkurs na plakat poświęcony trzydziestej rocznicy powstania PPR. Konkurs ten jest jednym z punktów obchodów tej rocznicy.

17.12.71 Od września 1971 roku trwały przygotowania do pierwszej olimpiady Biologicznej. Obejmuje ona trzy etapy. Pierwszy na szczeblu szkolnym i wojewódzkim, drugi na szczeblu okręgowym i trzeci ogólnokrajowy.

Etap pierwszy zakończyło czterech uczniów naszej szkoły z dziesięciu, którzy brali w niej udział. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego to: Stanisław Mysiak, Leszek Staszewski, Anna Hajdun i Monika Willert. Drugi etap odbędzie się w dniach 29-30 stycznia 1972 roku, we Wrocławiu na Uniwersytecie.

17.12.71 Odbyło się szkolenie członków ZMS poświęcone w całości tematyce związanej z szóstym zjazdem.

20.12.71 Odbyło się zebranie Samorządu Szkolnego, na którym zostały omówione zadania do wykonania w przyszłym okresie oraz zostały przedstawione wyniki dotychczasowe. Zebranie prowadził przewodniczący Samorządu Szkolnego R. Kojzar. Obecna była opiekunka samorządu profesor H. Zborowska.

22.12.71 Dyrekcja złożyła życzenia uczniom.

ROK 1972

Styczeń

29.01-30.01.72 W tych dniach odbywały się we Wrocławiu egzaminy drugiego stopnia I Olimpiady Biologicznej. Z naszej szkoły brali udział: A. Hajdun IVa, St. Mysiak IVa, L. Staszewski VIa, M. Willert IIa.

 1. Hajdun, St. Mysiak, L. Staszewski uzyskali wyróżnienia.

Luty

13.02.72 Dnia 13 lutego odbyły się w PDK w Koźlu powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. W kategorii solistów naszą szkołę reprezentowali M. Kruk IIb i M. Willert IIa. W kategorii zespołów duet J. i Z. Zoń, który zdobył drugie miejsce i zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich. M. Willert uzyskała wyróżnienie.

26.02.72 Dnia 26 lutego odbyły się powiatowe eliminacje XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Brali w nich udział: Mirosława Sprenecka, Bożena Rostek, Bernard Kukieciak, Monika Willert.

Pierwsze miejsce zdobyła Monika Willert kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich.

Marzec

19.03.72 W dniu 19 marca zakończono w szkole rozgrywki o tytuł mistrza szkoły w piłce ręcznej i siatkowej. Tytuł ten przypadł w udziale klasom: wśród dziewcząt IIc, wśród chłopców IVa.

W piłce siatkowej tytuł mistrza szkoły zdobyli chłopcy z IIIa. Poziom rozgrywek był wysoki.

20.03.72 W dniu tym odbył się apel poświęcony 27. rocznicy wyzwolenia Koźla. Okolicznościowy referat wygłosiła Bożena Cybulska z klasy IIIa, a wiersze recytowały: Bożena Rostek i Jolanta Kulawik.

Kwiecień

19.04.72 W dniu 19 kwietnia w szkole naszej zorganizowano apel z okazji rocznicy śmierci Władysława Broniewskiego. Na apelu koleje losu poety, na zakończenie zaś grupa młodzieży recytowała wiersze poety.

22.04.72 W Opolu odbyły się dnia 22 kwietnia Wojewódzkie Eliminacje XIX Konkursu Recytatorskiego poświęconego Władysławowi Broniewskiemu. Z Liceum Ogólnokształcącego udział brała M. Willert, która uzyskała wyróżnienie.

23.04.72 Niedziela 23 kwietnia była dniem czynu społecznego. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego wzięła udział w pracach porządkowych w mieście a także przy remoncie prawego skrzydła gmachu szkolnego przeznaczonego na internat. Praca trwała od 9:00 do 11:00.

29.04.72 W dniu tym odbyła się Akademia Pierwszomajowa, na której zebrała się młodzież całej szkoły. Program przygotowali uczniowie klas drugich i trzecich.

Maj

01.05.72 W dniu tym cała młodzież naszej szkoły wzięła udział w pochodzie pierwszomajowym. Uczniowie nieśli czerwone maki i biało- czerwone oraz kolorowe krążki, które w zestawieniu z przepisowym umundurowaniem wyglądały bardzo ładnie. Na czele szli członkowie ZMS w strojach organizacyjnych.

04-11.05.72 Wielkim wydarzeniem w życiu naszej szkoły były obchody Tygodnia Sienkiewicza. Na program obchodów złożyły się: Konkurs o Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu, akademia poświęcona życiu i twórczości pisarza, odczyt pani doc. Simonides na temat znaczenia dzieł Sienkiewicza w literaturze światowej, dyskusja nad recepcją dzieł Sienkiewicza przez młodzież, oraz nawiązanie kontaktu ze szkołami podstawowymi i średnimi noszącymi imię Henryka Sienkiewicza. Obchody Tygodnia Sienkiewicza zakończył apel, na którym dokonano wręczenia nagród uczniom biorącym udział w konkursach i podsumowano wyniki poszczególnych imprez.

06-09.05.72 W dniach od szóstego do dziewiątego maja został przeprowadzony wśród uczniów naszej szkoły Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. Eliminacje odbywały się w dwu etapach. Po pierwszym etapie wyłoniono czołówkę, która stanęła do rozgrywek o pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Wyniki były następujące: pierwsze miejsce- B. Szczepańska IIb, drugie miejsce- P. Simonides IIa, trzecie miejsce P. Pokrywka IIa.

11.05.72 W dniu 11 maja odbyła się dyskusja na recepcję dzieł Henryka Sienkiewicza przez młode i starsze pokolenie. Na dyskusję została zaproszona przedstawicielka starszego pokolenia, pani Kotowiczowa. Młodzież skonfrontowała swoje zdanie o książkach Sienkiewicza z opinią pani Kotowicz, która była świadkiem powstania tych dzieł dochodząc do wniosku, iż dzieła pisarza są dzisiaj tak samo cenne i lubiane jak przed 50 lat temu. Dyskusję prowadziła profesor J. Stefanowicz.

18.05.72 W dniu 18 maja odbył się premierowy występ Klubu Poetyckiego „Alea iacta est”. Był to wieczór poezji zatytułowany „Zaczarowana dorożka Mistrza Gałczyńskiego”, a złożony z utworów tego poety. W wieczorze uczestniczyła zaproszona przez członków klubu pani doc. Simonides a także profesor Języka polskiego pani Danielewska (opiekunka klubu), pani Sękowska i pani Stasiak.

27.05.72 W dniu 27 maja na uroczystym apelu młodzież pożegnała uczniów klas IV. Przedstawiciele młodszych klas wręczyli swym starszym kolegom i koleżankom pamiątkowe podkowy mające przynieść przysłowiowe szczęście. Z kolei uczniowie klas maturalnych złożyli serdeczne podziękowania za pracę i czteroletni trud wychowawczy Gronu Pedagogicznemu a także pożegnali swych młodszych kolegów.

29.05.72 W dniu tym odbył się capstrzyk związany z obchodami Święta Pracy. Uczestniczyła w nim młodzież kozielskich szkół podstawowych i średnich, która wraz z harcerzami przemaszerowała ulicami miasta.

Czerwiec

10.06.72 W dniu tym odbył się z okazji obchodów Dni Oświaty Książki i Prasy barwny korowód uczniów przebranych za postacie znanych bohaterów książkowych połączony z konkursem wiedzy o książce.

W konkursie brały udział następujące szkoły: TŻŚ- Koźle, TB- Koźle, LO- Koźle.

Zwyciężyło Liceum Ogólnokształcące przed Technikum Budowlanym i Technikum Żeglugi.

24.06.72 Dnia 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Młodzież szkoły zebrała się najpierw w auli, gdzie dokonano wręczenia nagród i dyplomów. Po części oficjalnej młodzież obejrzała cztery odcinki znanego serialu „Bolek i Lolek”.

Następnie wychowawcy klas wręczyli w swych klasach świadectwa.

Od 24.06.72 roku do 01.09.72 roku- wakacje.

Wrzesień

01.09.72 W szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego, kolejnego 27. już roku nauczania w naszym Liceum. W części oficjalnej dyrektor Liceum pan mgr R. Pacułt przedstawił krótką historię szkoły, złożył również życzenia młodzieży. Po nim głos zabrał przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Skatuła, który złożył również młodzieży życzenia owocnej pracy.

01.09.72 W tym samym dniu młodzież wzięła udział w manifestacji z okazji 33. rocznicy wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem Wdzięczności. Tam też złożono kwiaty.

08.09.72 Po lekcjach odbyło się zebranie Samorządu Szkolnego. Miało ono charakter sprawozdawczo- wyborczy. Na zebraniu tym wybrano nowy samorząd: przewodniczący- W. Pułka, zastępca przewodniczącego- J. Grudniak, sekretarz- A. Hawryluk, skarbnik- B. Simonides. Nową opiekunką samorządu została profesor J. Otrębowicz.

11.09.72 Zorganizowano wyjście szkoły do kina na polski film dokumentalno- fabularny „Ostatni etap”.

23.09.72 W dniu tym zorganizowano w szkole dyskotekę, inaugurującą działalność nowej Rady Klubu. Na dyskotekę przybyło liczne grono miłośników dobrej muzyki młodzieżowej. Przy dźwiękach muzyki z magnetofonu młodzież bawiła się do godziny 20:00.

25.09.72 Samorząd Szkolny zorganizował apel poświęcony pokazowi mody uczniowskiej.

30.09.72 Zgodnie z programem Rady Klubu zorganizowano wspólnie z ZHP drugą dyskotekę. Ponieważ zbiegła się ona z taką imprezą w Technikum Żeglugi Śródlądowej- na naszą przybyła tylko grupa najzagorzalszych sympatyków. Zabawa trwała do 20:30.

Październik

02,03,04.10.72 W tych dniach klasy trzecie naszej szkoły brały udział w pracach polowych- wykopkach ziemniaków w kombinacie PGR w Gierałtowicach. W ciągu trzech dni pracy młodzież zebrała około 65 ton ziemniaków.

05.10.72 W szkole wystąpiła Opolska Orkiestra Symfoniczna imienia J. Elsnera z ciekawym programem.

11.10.72 Po lekcjach szkoła udała się na film „Love story”.

12.10.72 Uroczyste obchody Dnia Wojska Polskiego- uczniowie zwiedzili koszary i wręczyli kwiaty żołnierzom.

14.10.72 Odbyła się w szkole akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Wręczono pedagogom kwiaty. Akademię zakończyła ciekawa część artystyczna.

17.10.72 W szkole zorganizowano sesję popularno- naukową ZMS, poświęconą 50. rocznicy ZP w Niemczech. Wzięli w niej udział oprócz pana dyrektora mgr J. Kałuży oraz grona profesorskiego i uczniów klas starszych, zaproszeni goście- referanci ZP w Niemczech. Z tej samej okazji w Sali Tradycji zorganizowana była wystawa, którą obejrzała liczna grupa gości i młodzieży.

19.10.72 W dniu tym zorganizowano w szkole apel poświęcony najważniejszym wydarzeniom miesiąca października. Referaty wygłosili uczniowie: A. Kryzar i W. Mangold.

22.10.72 Zebranie śródokresowe dla rodziców.

24.10.72 Klasa Ib zorganizowała swój wieczorek klasowy. Wraz ze swym wychowawcą, profesorem Klagiem, bawiono się do 20:15.

Listopad

07.11.72 Obchodzono uroczyście 55. rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Oprócz krótkiej części oficjalnej, ciekawa była część artystyczna, w której uczniowie szkoły deklamowali wiersze poświęcone ZSRR.

08.11.72 Klasa Id zorganizowała w Klubie swój wieczorek klasowy. Zabawa trwała do 20:00.

11.11.72 Uczennice klasy IVc zorganizowały wieczornicę, na którą zaproszono Grono Pedagogiczne i uczniów innych klas.

11.11.72 Odbyło się zebranie Samorządu Szkolnego, na którym omówiono sprawy zorganizowania zabawy szkolnej. Podzielono pracę między uczniów klas trzecich. Ustanowiono osoby odpowiedzialne za wykonanie prac. Termin zabawy ustalono na 18 listopada.

11.11.72 Po lekcjach szkoła udała się na projekcję filmu „Waterloo”.

16.11.72 W auli odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze LOP. W referatach zapoznano członków z osiągnięciami koła; następnie opiekun koła pan dyrektor mgr J. Kałuża podziękował dotychczasowej przewodniczącej B. Cybulskiej za aktywną pracę. Następnie przedstawiono kandydatury członków nowego zarządu, które przyjęto jednomyślnie. Nową przewodniczącą została B. Szczepańska. Następnie pan dyrektor mgr J. Kałuża wręczył kilkadziesiąt nagród rzeczowych najaktywniejszym członkom.

18.11.72 Odbyła się zabawa szkolna, zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Zaproszono na nią Grono Profesorskie naszej szkoły oraz Grono Pedagogiczne i uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej. Bawiono się do 21:00, a w końcowym fragmencie zabawy do tańca przygrywał zespół beatowy Technikum Żeglugi Śródlądowej.

22.11.72 W sali gimnastycznej odbył się apel, na którym zapoznano ogół młodzieży z osiągnięciami koła LOP. Przekazano również Statuetkę Żubra- pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim konkursie na najlepiej pracujące szkolne koło LOP, zdobytą przez naszą szkołę (koło) w bieżącym roku- przedstawicielom uczniów szkoły. Dyrektor szkoły pan mgr J. Kałuża podzielił się wrażeniami z pobytu w Warszawie, gdzie odbierano nagrodę.

25.11.72 O godzinie 17:00 w klubie odbyła się trzecia dyskoteka. Przybyli na nią jak zwykle- miłośnicy dobrej muzyki młodzieżowej. Dyskoteka przeciągnęła się do 20:00.

28.11.72 Klasa If zorganizowała w klubie wieczorek klasowy. Zaproszono uczniów starszych klas, głównie chłopców. Niestety ci ostatni nie dopisali i w związku z tym wieczorek zakończono o 19:30.

Grudzień

03.12.72 Odbyło się zebranie wywiadowcze dla rodziców. O godzinie 8:45 zebrały się trójki klasowe, natomiast o 9:00 w Auli zebrali się wszyscy rodzice. Do nich przemówił dyrektor szkoły mgr R. Pacułt. Po części oficjalnej rodzice rozeszli się do gabinetów macierzystych swych dzieci.

17.12.72 W PDK w Koźlu odbył się Powiatowy Turniej wiedzy o ZSRR, zorganizowany z okazji 50. rocznicy powstania ZSRR. Wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły- A. Kryzar, H. Mangold z klasy IVa oraz uczeń klasy IIIb J.Wójcik. Zajęli oni zespołowo pierwsze miejsce, kwalifikując się do Turnieju Wojewódzkiego. Otrzymali oni nagrody rzeczowe oraz nagrodę dla szkoły w wysokości 700 zł, którą przeznaczyli na wyjście całej szkoły do kina na film „Wesele”.

19.12.72 W szkole zorganizowano wystawę choinek- prac konkursowych na konkurs, ogłoszony przez koło LOP. Młodzież obejrzała eksponaty, a następnie oddała swe głosy na najciekawsze eksponaty.

20.12.72 Apel poświęcony rocznicy powstania PZPR- referat wygłosiła uczennica klasy IVa A. Szymańczyk. Pan dyrektor mgr J. Kałuża udzielił pochwał uczniom A. Kojzarowi i B. Cybulskiej- dawnym przewodniczącym Samorządu Szkolnego oraz A. Kryzarowi- dawnemu przewodniczącemu szkolnego zarządu ZMS, za pracę w ubiegłym roku szkolnym. Udzielił również pochwały klasie IVb za pracę przy gotowaniu mleka.

ROK 1973

Styczeń

09-11.01.73 We Wrocławiu odbyły się eliminacje Olimpiady Biologicznej. Naszą szkołę reprezentowały: Monika Willert- IIIa, Barbara Szczepańska- IIIb, Teresa Kudrisz- IIIa.

17.01.73 Dzisiaj odbyły się eliminacje powiatowe piłki ręcznej dziewcząt. Uczennice naszej szkoły zajęły pierwsze miejsce.

20.01.73 W zawodach piłki koszykowej o mistrzostwo naszego powiatu nasze dziewczęta uplasowały się na drugiej pozycji.

25.01.73 Po lekcjach odbył się koncert Filharmonii Opolskiej. W wykonaniu orkiestry usłyszeliśmy symfonię Haydna, a solista wykonał koncert skrzypcowy Piotra Czajkowskiego.

27.01.73 Po lekcjach uczniowie liceum udali się na film „Wesele” według powieści S. Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy.

30.01.73 W klubie szkolnym po lekcjach odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich organizacji TPPR. Nowo promowanym członkom pogratulował dyrektor Ryszard Pacułt. Ponadto rozstrzygnięty został trzeci etap konkursu „Osiągnięcia kulturalne ZSRR”. Celem konkursu było szerzenie wiedzy o Kraju Rad, popularyzacja wśród młodzieży osiągnięć nauki i techniki Kraju Rad, jego dorobku gospodarczego i kulturalnego, umacniania przyjaźni łączącej oba nasze narody.

Laureatami konkursu zostali: I- Bujak Maria klasa IVb, II- Sulik Maria klasa IVb, III- Szary Jan klasa IIa, IV Langer Renata klasa IVb.

W komisji sędziowskiej zasiadali: pan dyrektor Ryszard Pacułt, opiekun TPPR profesor Bogusława Wacowska, profesor Danielewska. Pośród zwycięzców rozdzielone zostały cenne nagrody książkowe.

31.01.73 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony zakończeniu wojny w Wietnamie. Referat mówiący o historii walk narodowo- wyzwoleńczych narodu wietnamskiego wygłosiła uczennica klasy IVa Jolanta Małecka.

Luty

03.02.73 W dniu tym o godzinie 17:00 rozpoczęła się studniówka. Inicjatorami jej byli uczniowie klas maturalnych.: IVa, IVb, IVc. Udział w niej wzięli również uczniowie Technikum Budowlanego z naszego miasta zaproszeni przez szkołę oraz delegaci młodszych klas. Uczniowie klas czwartych przygotowali część artystyczną, która urozmaiciła uroczystość. Obecna była także większa część Grona Pedagogicznego. Wychowawcy klas czwartych mgr J. Stefanowicz, mgr B. Wacowska, mgr P. Adamiec oraz wszyscy nauczyciele otrzymali od swych wychowanków kwiaty z podziękowaniami za wieloletnią nad nimi opiekę. Liczne konkursy i zabawy przeplatane były tańcami.

04.02.73 W Raciborzu odbyły się rejonowe eliminacje olimpiady języka rosyjskiego. Naszą szkołę reprezentowały B. Ficoń, J. Wójcik, M. Kusz z klasy IIIb. Zajęły one miejsca: I- B.Ficoń, III- J. Wójcik, V- M. Kusz.

12.02.73 W grupie eliminacyjnej piłki ręcznej chłopcy LO zajęli II miejsce.

13.02.73 Po lekcjach odbył się konkurs piosenki radzieckiej. Udział brały klasi I- III. Nagrody uzyskały następujące klasy: 1- IIIb, 2- IIIa, 3- IIa.

W klasyfikacji na najlepszych solistów nagrody zdobyli:1- Jolanta Zoń-IIa, 2- Monika Willert- IIIa, 3- Mieczysław Kruk- IIIb, 4- Grażyna Pijewska- Ia.

Nagrodę publiczności zdobył Mietek Kruk.

W czasie przerwy ogłoszono wyniki konkursu na plakat, którego tematem była 50. rocznica powstania ZSRR.

Jury konkursu oceniło 106 prac i wyłoniła zwycięzców, którymi zostali: 1- Irena Śpiewak klasa Ia, 2- Zygmunt Niedbala klasa Ic, 3- Regina Kubina klasa Ie.

19.02.73 Po lekcjach młodzież obejrzała montaż słowno- muzyczny pod tytułem „Droga do gwiazd”. W wykonaniu aktorów Teatru Wrocławskiego. Był on poświęcony 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Tego samego dnia w MDK odbył się Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kozielskiej, na którym przedstawicielom naszego szkolnego Koła Przyjaciół Ziemi Kozielskiej wręczono medal z okazji jubileuszu 50. lecia Związku Polaków w Niemczech za przygotowanie sesji związanej z 50. rocznicą powstania ZP w Niemczech.

27.02.73 Na dużej przerwie odbył się apel, na którym pożegnano dyrektora pana Jana Kałużę. W imieniu grona pedagogicznego serdeczne podziękowania na ręce dyrektora Kałuży złożył dyrektor mgr Ryszard Pacułt. Podziękował on dyrektorowi Kałuży za długoletnią pracę pedagogiczną oraz za zasługi wniesione dla liceum, wspomniał sprawnie działającą, a prowadzoną przez dyrektora Kałużę działalność szkolnej organizacji LOP. W imieniu uczniów słowa podziękowania za długoletni z nimi kontakt złożył były przewodniczący Samorządu Szkolnego, uczeń IV klasy Roman Kojzar.

28.02.73 Po lekcjach uczniowie udali się na film „Kopernik”;

Marzec

08.03.73 Odbyła się uroczysta akademia z okazji M.D.K. Akademię przygotowali uczniowie klasy II a. Na wstępie pan dyrektor na ręce pani księgowej złożył wszystkim paniom pracującym w naszej szkole serdeczne życzenia. Serdeczne życzenia złożyli również przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego. Po uroczystym wręczeniu kwiatów odbyła się część artystyczna. Była ona bardzo ciekawa. Usłyszeliśmy piosenki, anegdoty i wiersze w wykonaniu uczniów klasy IIa i III.

Akademia wszystkim bardzo się podobała.

10.03.73 Dzisiaj podano do wiadomości osiągnięcia w nauce poszczególnych klas. Uplasowały się one następująco: 1- Ia, 2- IV a, 3- IIa, 4- Ib, 5- IIIa.

Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: 1- Monika Willert klasa IIIa i Tomasz Goslar klasa Ia, 2- Stanisława Szubińska klasa Ia, 3- Robert Żyłka klasa Ia, 4- Bożena Banaś klasa IVa, 5- Aleksandra Mierzwicka klasa Id.

11.03.73 O godzinie 9:00 odbyło się zebranie wywiadowcze dla rodziców połączone z występami naszego chóru szkolnego i solistów.

W PDK odbyły się powiatowe eliminacje konkursu recytatorskiego. Uczennica klasy IIIa Monika Willert zajęła Pierwsze miejsce, a uczennica klasy IIb Mirosława Sprenecka zdobyła wyróżnienie.

14.03.73 Po lekcjach odbyły się eliminacje konkursu czytelniczego na temat: „Ludowe Wojsko Polskie”. Kolejne miejsca zajęli: I- K. Staszewski, II- M. Willert, III- A. Ziobrowski, IV- J. Wróbel, V- P.Pokrywka

20.03.73 W PDK w Koźlu odbyły się powiatowe eliminacje Turnieju Wiedzy o Śląsku Naszą szkołę reprezentowały: B. Ficoń z klasy IIIb, L. Kopytko z klasy IId i A. Mierzwicka z klasy Id. Pokonały one dziesięciu groźnych przeciwników i uplasowały się drużynowo na II miejscu.

Po lekcjach odbyło się w auli otwarcie wystawy artysty malarza profesora Józefa Szyllera. Ekspozycja przyciąga zwiedzających.

23.03.73 Delegacja naszej szkoły złożyła kwiaty pod Pomnikiem Wojska Polskiego z okazji 28 rocznicy wyzwolenia Koźla.

23-25.03.73 W Opolu odbyły się wojewódzkie eliminacje konkursu piosenki radzieckiej. Przedstawiciel naszej szkoły M. Kruk z klasy IIIb uzyskał wyróżnienie i nagrodę w wysokości 1000 złotych.

25.03.73 W szkole odbyły się powiatowe eliminację konkursu czytelniczego na temat „Ludowe Wojsko Polskie”. Przedstawiciele naszej szkoły: K Staszewski z klasy IIa, M. Willert z klasy IIIa, A. Ziobrowski z klasy Ib zajęli pierwsze miejsce i będą reprezentować szkołę i powiat na eliminacjach wojewódzkich.

25.03.73 W Raciborzu odbyły się rejonowe eliminacje olimpiady matematycznej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: I. Karaś, Z. Kalbron, R. Meicher z klasy IIa i A. Głowania z klasy II d. I. Karaś zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich.

28.03.73 Dzisiaj na dużej przerwie odbył się apel. Wyniki nauczania za drugi okres, osiągnięcia kulturalne i sportowe omówił pan dyrektor Ryszard Pacułt. Pan dyrektor udzielił również pochwał uczniom wyróżniającym się w tych dziedzinach i życzył in dalszych sukcesów. W następnej części apelu poruszone zostały sprawy nurtujące młodzież, a więc problem włosów i mundurków uczniowskich. Dalsza część apelu poświęcona była czynom społecznym. Młodzież zobowiązała się wykonać jakieś prace wokół szkoły. Klasom, które wyróżniają się w czynach społecznych, które jako pierwsze zainicjowały i najlepiej wywiązały się ze swych zobowiązań Ib i IIIc pan dyrektor udzielił pochwały.

Kwiecień

14.04.73 Komitet organizacyjny XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Opolu składa serdeczne podziękowanie za udział w tegorocznym turnieju, jednocześnie zawiadamia, że koleżanka Monika Willert decyzją Wojewósdzkiego Sądu Konkursowego otrzymała tytuł LAUREATA Turnieju Wojewódzkiego XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

19.04.73- 24.04.73 Wakacje.

26.04.73 Chór szkolny wziął udział w akademii powiatowej, poświęconej świętu pracy.

30.04.73 Odbył się bieg przełajowy między pomnikami: Pomnik Wdzięczności Koźle- Kędzierzyn. Uczniowie naszej szkoły zajęli trzecie miejsce.

Akademia pierwszomajowa, pożegnanie absolwentów naszego liceum, rozpoczął się tydzień sienkiewiczowski.

Maj

01.05.73 O godzinie 08:45 nastąpiła zbiórka młodzieży. Po wyprowadzeniu sztandaru młodzież udała się na boisko, gdzie miała miejsce zbiórka wszystkich uczestników manifestacji. Po wysłuchaniu przemówienia pierwszego sekretarza KCPZPR E. Gierka rozpoczął się pochód.

04.05.73 Dyskusja w klubie szkolnym poświęcona fikcji literackiej w utworach Henryka Sienkiewicza.

05.05.73 Młodzież całej szkoły wzięła udział w konkursie poświęconym życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Pierwsza- Izabella Mazur z klasy IId, drugi- Wacław Pułka z klasy IId, trzecia Barbara Szczopańska z klasy IIIb, czwarta Barbara Simonides z klasy IId.

Klasyfikacja klasowa: pierwsza- klasa IId, druga- klasa IIIb, trzecia- klasa IIa.

07.05.73 Finał szkolnej Olimpiady Chemicznej.

Kategoria klas pierwszych: I- Stanisława Szubińska, Józef Madloch, Monika Gola, II- Aleksandra Mierzwicka, Dariusz Andrzejewski, III- Rudolf Neukirch.

Klasy drugie: I- Alfred Głowania, II- Rajnard Maicher, III- Teresa Kryspin, IV- Maria Gajda, V- Alfred Klingberg.

Klasy trzecie: I- Edmund Cibis, II- Zbigniew Gutek, III- Mikołaj Żyłka, IV- Piotr Pokrywka.

09.05.73 Odczyt poświęcony rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dyskusję przygotowało kółko polonistyczne klasy Id.

10.05- 14.05.73 Pisemne egzaminy dojrzałości.

12.05-16.05.73 W kinie „Hel” szkolne koło LOP „Wrzos” urządziła wystawę, która obrazowała dorobek koła.

21.05.73 Piotr Simonides zajął III miejsce w VIII Olimpiadzie Plastycznej w Opolu.

21.05-.26.05.73 Ustne egzaminy maturalne.

23.05.73 Uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce zespołowo w powiatowych eliminacjach X teleturnieju marynistycznego pod tytułem „Biało-Czerwona na morzach i oceanach świata”.

24.05.73 Spartakiada szkolna.

Wyniki: pierwsza- IIa- 418 punktów, druga- IIIb- 271 punktów, trzecia- IIIa- 213 punktów, czwarta- Ie- 177 punktów, piąta- Id- 157 punktów, szósta IIb- 147 punktów, siódma- Id- 108 punktów, ósma- Ic- 98 punktów, dziewiąta- IIc- 88 punktów, dziesiąta- IId- 71 punktów, jedenasta- If- 34 punkty, dwunasta- Ib- 17 punktów, trzynasta- IIIc-0 punktów.

28.05.73 Chór szkolny zdobył wyróżnienie drugiego stopnia w wojewódzkim przeglądzie zespołów artystycznych.

Czerwiec

02.06.73 Apel poświęcony omówieniu wyników sportowych.

08.06.73 Kółko recytatorskie zorganizowało wieczór, na którym odczytano fragmenty dzieł Henryka Sienkiewicza.

11.06.73 Drużyna piłki ręcznej dziewcząt zdobyła pierwsze miejsce w finale wojewódzkim.

12.06.73 Zakończenie rozgrywek szachowych. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy Ia: Jacek Żurek, Gotfryd Włodarz.

15.06.73 Uczniowie klas pierwszych i drugich udali się na wycieczkę do Koźla-Portu. Zwiedzano obiekty portowe.

20.06.73 Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie zebrali się w auli szkolnej o godzinie 09:00. Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn naszej szkoły. Następnie przemawiał dyrektor Ryszard Pacułt. Mówił między innymi o wynikach nauczania za rok 1972/73. Pogratulował uczniom, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce. Pan dyrektor życzył także wszystkim uczniom miłych wakacji i dobrego wypoczynku. Następnie zastępca dyrektora profesor Halina Zborowska i dyrektor liceum wręczyli uczniom nagrody za udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także za pracę w organizacjach. Na zakończenie części oficjalnej uczniowie wręczyli profesorom wiązanki kwiatów. Przewodniczący Samorządu Szkolnego podziękował profesorom za ich pracę i trud, a swoim koleżankom i kolegom życzył wesołych i pogodnych wakacji. Ostatnim akcentem uroczystości była część artystyczna, w której wystąpili uczniowie należący do kółka recytatorskiego. Cały program wypełniły piosenki, wiersze i humorystyczne dialogi. Program został bardzo dobrze przyjęty, wszystkim się podobał. Po zakończeniu części artystycznej, uczniowie po raz ostatni w roku szkolnym 1972/73 rozeszli się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa.

20.06.73- 03.09.73 Wakacje.

Wrzesień

03.09.73 Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie zebrali się w auli szkolnej o godzinie 08:30. Po odśpiewaniu hymnu szkolnego, rozpoczęła się część oficjalna. Na wstępie przemawiał dyrektor Ryszard Pacułt, który zapoznał uczniów z nowymi założeniami na rok 1973/74. Potem, jak co roku uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Odbyło się także uroczyste wręczenie tarcz uczniom, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez członków kółka recytatorskiego. Część tą wypełniły wiersze i piosenki.

W bieżącym roku szkolnym pracę w naszym liceum rozpoczęli nowi nauczyciele: magister Zofia Jaszcz- matematyka, magister Zenobia Lisek- fizyka, profesor Elwira Kozak- język polski, magister Anna Krauz- biologia, magister Aleksandra Misiołek- matematyka(wizytator Wydziału Oświaty), magister Krystyna Pużak- matematyka, magister Emil Rudol- język francuski, magister Krystyna Tarabasz- język rosyjski, magister Anna Wawrzyk- język polski, magister Urszula Więcek- historia.

Odeszli z naszej szkoły: profesor Genowefa Gawlik- wychowanie fizyczne, magister Jan Kałuża- biologia, magister Jakub Klag- historia, profesor Władysław Sarek- fizyka.

Pozostali w szkole: magister Paweł Adamiec- fizyka, profesor Krystyna Bugalska- wychowanie fizyczne, magister Zygmunt Capi- język rosyjski (wizytator Wydziału Oświaty), magister Danuta Danielewska- język polski, magister Jan Dziadkowiec- wychowanie fizyczne, Halina Imielska- język francuski, profesor Jan Jeński- wychowanie muzyczne, magister Rudolf Marczyński- PO, historia, profesor Stanisława Misiewicz- wychowanie techniczne, magister Janina Otrębowicz- historia, język łaciński, dyrektor magister Ryszard Pacułt- historia, PNOS, magister Barbara Sękowska- język angielski, język polski, magister Cecylia Skowron- matematyka, magister Krystyna Stasiak- język polski, magister Jadwiga Stefanowicz- język polski (wizytator Wydziału Oświaty), magister Bogusława Wacowska- język rosyjski, magister Stefan Wendykier- chemia, profesor Maria Wędzicha- geografia, dyrektor magister Halina Zborowska- matematyka.

13.09.73 Zebranie członków Samorządu Szkolnego, na którym wybrano nowy zarząd. Przewodniczącym- podobnie jak roku ubiegłym został wybrany Wacław Pułka- IIId, zastępca Anna Malinowska- IIIa, zastępca Zygfryd Littman- IIc, sekretarz Adrianna Hawryluk- IIId, skarbnik Barbara Simonides- IIId, opiekun- magister Janina Otrębowicz.

16.09.73 Zebranie informacyjne dla rodziców.

17.09.73 Uczniowie udali się na film pod tytułem „Hubal” w reżyserii W. Poręby.

22.09.73 W klubie szkolnym odbyła się dyskoteka, którą urządzili uczniowie klasy IIIa.

30.09.73 Grono Pedagogiczne wzięło udział w niedzieli czynów PZPR. W pracy społecznej na rzecz szkoły udzielili się także członkowie szkolnego koła ZMS.

Październik

01.10.73 Spotkanie klas drugich z przedstawicielami ZboWiD i LWP z okazji XXX rocznicy powstania LWP.

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ludowego Wojska Polskiego z oficerem służby czynnej majorem Rebeczko oraz z byłym żołnierzem, obecnym prezesem Powiatowego Zarządu ZboWiD obywatelem Domagałą. Pierwszy z prelegentów przedstawił warunki powstania i szlak bojowy LWP od Lenina po kapitulację Niemiec hitlerowskich.

Przedstawiciel ZboWiD omówił stan umundurowania, ekwipunek i wyżywienie walczącego żołnierza. Przedstawił także rolę WP w odbudowie administracji i gospodarki w wyzwolonym kraju obecnie.

03.10.73 Wyjście na film produkcji NRF pod tytułem „Helga”.

06.10.73 Młodzież wzięła udział w koncercie symfonicznym. Koncertowała Orkiestra Filharmonii Opolskiej. Jako solistka wystąpiła skrzypaczka amerykańska Fradell Lack.

09.10.73 Spotkanie z synem pułku.

11.10.73 Odbył się konkurs piosenki żołnierskiej. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIIc- 40 punktów, drugie miejsce zajęła klasa IIIb- 39 punktów, trzecie miejsce zajęła klasa IIIa i klasa Ie- 38 punktów, czwarte miejsce zajęła klasa Ia- 37 punktów, piąte miejsce zajęła klasa III d- 36 punktów.

12.10.73 Uczniowie Liceum wzięli udział w Powiatowej Olimpiadzie w pływaniu klas pierwszych. Pierwsze miejsce w sztafecie 4×50 metrów zajęła reprezentacja w składzie: Danuta Markowska, Ewa Bugalska, Irena Linart, Sybila Wietrzykwska.

Trzecie miejsce sztafeta 8×50 metrów chłopców. Skład reprezentacji: Szołdra Zbigniew, Pośpiech Olaf, Krzyszewski Rafał, Głowacki Michał, Kudła Manfred, Wiktor Marek, Łakomik Piotr, Pluta Benedykt.

12.10.73 Uczennice Maria Letyk i Małgorzata Moszek otrzymały dyplom uznania za udział w konkursie „XXX rocznica LWP w filmie”.

12.10.73 Odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Na wstępie przewodniczący Samorządu Szkolnego Wacław Pułka złożył naszym profesorom życzenia z okazji ich święta. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nominacji na profesorów szkół średnich. Nominacje te otrzymali: profesor Maria Wędzicha, profesor Paweł Adamiec, profesor Jan Dziadkowiec.

Nominacje wręczył przedstawiciel Kuratorium Okręgu Szkolnego Opolskiego.

Część artystyczna została przygotowana przez członków sekcji kulturalnej. Złożyły się na nią piosenki i wiersze. Autorami niektórych z nich byli uczniowie naszej szkoły.

21.10.73 Chór szkolny wystąpił w Nysie na siódmym Zjeździe Samorządów Internatowych ZSR.

23.10.73 Młodzież wzięła udział w koncercie poświęconym muzyce epoki odrodzenia.

24.10.73 Wystawa prac malarskich zorganizowana przez Alfreda Twardzika z klasy III a, pod patronatem Samorządu Szkolnego.

27.10.73 Koncert muzyczny pod tytułem „Poznajemy orkiestrę Marka Tracza”

28.10.73 Niedziela czynów społecznych dla ucznia I Krajowej Konferencji Partyjnej. W pracy społecznej wzięli udział uczniowie należący do organizacji szkolnych.

29.10.73 Klasa IIa odbyła wycieczkę do Łambinowic. Uczniowie zwiedzili także wystawę prac malarskich Jana Szyllera w Opolu.

29.10.73 Klasa IVa zainicjowała na terenie szkoły nową akcję, która polegała na zaprezentowaniu swojej klasy na terenie szkoły. Klasa ta rzuciła wezwanie pod adresem uczniów klasy III a, które zostało podjęte. Klasa IVa ukazała swoją klasę w rozmaitych sytuacjach: w szkole i poza szkołą; między innymi i na wykopkach.

29.10.73 W czytelni odbyła się prezentacja książki „Kwiaty Polskie”- J. Tuwima. Było obecnych 27. uczniów. Książkę prezentowały Joanna Chomicz i Ewa Hamer z klasy Ia na podstawie recytacji fragmentów na podłożu muzycznym.

30.10.73 Szkoła otrzymała: 1) dyplom za zajęcie II miejsca w piłce koszykowej dziewcząt w spartakiadzie klas pierwszych szkół średnich, 2) dyplom za zajęcie II miejsca w piłce siarkowej dziewcząt w spartakiadzie klas pierwszych szkół średnich, 3) dyplom za zajęcie III miejsca w piłce koszykowej chłopców w spartakiadzie klas pierwszych szkół średnich.

Listopad

04.11.73 Młodzież szkoły wzięła udział w manifestacji na cmentarzu żołnierzy radzieckich W Kędzierzynie z okazji Rocznicy Rewolucji Październikowej.

05.11.73 Prezentacja książki „Nieznany książę Poniatowski”- M. Brandysa. Na prezentacji było obecnych 30. uczniów. Książkę prezentowała Lidia Węglewska na podstawie roczników pism i książek.

10.11.73 Młodzież szkoły wysłuchała montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez młodzież Technikum Żeglugi Śródlądowej oraz chór szkolny.

14.11.73 Członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Ziemi Kozielskiej zorganizowali spotkanie z przedstawicielami innych szkół średnich powiatu kozielskiego. Na spotkaniu był obecny pan dyrektor mgr Ryszard Pacułt i opiekunka koła mgr Janina Otrębowicz. Mgr Ryszard Pacułt przedstawił zebranym plan działania Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Następnie członek koła Kazimierz Dziubka zaprezentował ubiegłoroczną działalność związku. Przewodnicząca Aleksandra Mierzwicka zreferowała plan działalności koła na rok bieżący i zaproponowała zebranym współpracę w niektórych punktach. Uczestnicy zebrania obejrzeli kącik muzealny i salę tradycji. Następnie młodzież udała się do baszty, gdzie będzie zorganizowane muzeum regionalne.

16.11.73 Wystawa prac pod patronatem Samorządu Szkolnego ucznia Jakubowskiego z klasy II c.

21.11.73 Uczniowie udali się na film „W pustyni i w puszczy”.

26.11.73 Odbył się apel, na którym omówiono aktualne spraw szkół. Na apelu wręczono także nagrody uczniom, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w konkursie na recenzję filmu pod tytułem „Hubal”.

30.11.73 W bibliotece szkolnej odbyła się prezentacja książki J. Tuwima pod tytułem „Kwiaty Polskie”. Zaprezentowanie książki odbyło się w związku z konkursem pod tytułem „Młodzież szkolna opolszczyzny wybiera ulubionych autorów literatury polskiej w 30-leciu PRL”. Książkę zaprezentowano o godzinie 13:30.

30.11.73 Wieczór pieśni z okresu powstania listopadowego w klubie zorganizowany przez koło historyczne klas trzecich.

Grudzień

01.12.73 Samorząd Szkolny urządził zabawę w związku z Andrzejkami. W części artystycznej wystąpił kabaret naszej szkoły. W czasie trwania zabawy każdy z uczestników mógł dowiedzieć się o swojej przyszłości z wróżb. W roli wróżbitów wystąpili uczniowie klasy IIIa A. Twardzik i R. Więcek.

04.12.73 Odbył się odczyt pod tytułem „Przywódcy powstania listopadowego”.

08.12.73 Koncert orkiestry Filharmonii Opolskiej pod dyrekcją Marka Tracza.

15.12.73 Klasa IIa podjęła wyzwanie klasy IIIa. Zaprezentowała swoją klasę w fotografii na tle zimowej aury. Klasa wyzwała uczniów z IIId.

18.12.73 Koncert z serii pod tytułem „Musica Viva”

22.12.73-06.01.74 Ferie zimowe.

ROK 1974

Styczeń

12-01.74 W szkole odbył się remont. Dużo prac przy odnawianiu szkoły wykonali sami uczniowie.

12.01.74 Odbyło się spotkanie harcerzy z dawną działaczką organizacji harcerskiej na terenie województwa Opolskiego, panią Stanisławą Kurpik.

24.01.74 Koncert umuzykalniający poświęcony K. Szymanowskiemu.

28.01.74 W bibliotece szkolnej odbyła się prezentacja książki M. Wańkowicza pod tytułem „Ziele na kraterze”.

25.01.74 Szkolne Koło Przyjaciół Ziemi Kozielskiej otrzymało wyróżnienie specjalne- I nagrodę- 2 tysiące złotych w drugim etapie konkursu „Z młodymi i dla młodych” za rok 1973. Konkurs ten został zorganizowany przez Opolskie Towarzystwo Kulturalno- Oświatowe.

29.01.74 Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Olimpiady szkolnej z języka polskiego. Do drugiego etapu zakwalifikowali się: S. Jakubowski Ia, I. Bielska Ia, H. Wiegan Ib, D. Hoebieniuk Id, D. Tabor Id, I. Jamirek Id, B. Pluta Id, B. Golasowska IIa, U. Golos IId, R. Studion IIb, B. Matczyszyn IId, M. Lełyk IIe, K. Kecler IIf, R. Stokłosa IIf, W. Grzeszczuk IIIa, M. Wilk IIIa, Z. Waśkiewicz IIId.

30.01.74 Pozstrzygnięcie pierwszego etapu olimpiady historycznej: IIIb- R. Gmyr, D. Golec, IIa- I. Rudzka, R. Żyłka, Ia- K. Wiśniewski, J. Chomicz, B. Gruszka, I. Bielska, Ib- G. Cielanga, D. Laksy, D. Klecman, Ic- G. Jędraszczyk, IIIa- K. Staszewski, M. Wojdyła, IIId- A.Głowania, K. Ksoll, IId- A. Mierzwicka, G. Misiaczek, B. Mazurkiewicz.

Luty

03.02.74 Zebranie wywiadowcze dla rodziców. Podsumowanie wyników za pierwszy okres.

Uczniowie wzorowi: A. Dąbrowski IIb, A.Mierzwicka IId, J. Lubieniecka IId, K. Staszewski IIIa, I. Żyłka IVb, Z. Fabiański IIIa, B. Ficoń IVb, B. Szczepańska IVb, E. Przewoźnik IIIa, M. Gola IIb, A. Głowania IIIb, T. Goslar IIa.

06.02.74 Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli Samorządu Szkolnego. Poruszany był problem oceny z zachowania. Omawiano także problemy, z jakimi spotyka się na co dzień młodzież naszej szkoły.

07.02.74 Profesor J. Otrębowicz i przewodnicząca Szkolnego Koła Przyjaciół Ziemi Kozielskiej A. Mierzwicka udały się do Opola w celu odebrania dyplomów pierwszej nagrody w konkursie „Z młodymi i dla młodych” za rok 1973. Spotkanie odbyło się w „Złotej Sali” gmachu Wojewódzkiej Rady Narodowej.

08.02.74 Rozgrywki koszykówki dziewcząt. Miejsca uzyskały: pierwsze- Ib, drugie- IIIc, trzecie- IId, czwarte- IIIa, piąte- Ia, szóste- IIa.

Najlepsze klasy w nauce za pierwszy okres: Ia, II a, Id, IIb, IV a, Ib, IIIa, IIId, IId, IIe, IVb, IIc, Ic, IIIb, IIf, Ie, IIIc.

Najlepsi uczniowie: T. Goslar IIa, M. Gola IIb, E. Cibis IVa, S. Szubińska IIa, E Sieńko Ia, R. Żyłka IIa, S. Ropota Ia, K. Staszewski IIIa, L. Domin IIc, Z. Szołda Ia, O. Pośpiech Ia, E. Wantuła Ia, K. Dziubka IIa, B. Gruszka Ia, A. Dąbrowski IIb.

09.02.74 Koncert umuzykalniający w wykonaniu orkiestry Państwowej Filharmonii w Opolu pod dyr. M. Tracza z udziałem solisty Stefana Kamasa.

11.02.74 Prezentacja poezji T. Nowaka przygotowana przez uczennice klasy II b.

11.02.74 Uczniowie naszej szkoły: Halina Kalbron, Liliana Pluta, Sylwia Szynoll, Wacław Pułka wzięli udział w powiatowych eliminacjach „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym”.

17.02.74 Drużyna naszego liceum zajęła pierwsze miejsce w pierwszym Harcerskim Turnieju Kometki. Szkołę reprezentowali: Józef Kaletta, który zajął pierwsze miejsce, Jolanta Sztwiertnia, która zajęła drugie miejsce, Irena Lenart, która uplasowała się na trzeciej pozycji.

24.02.74 Mieczysław Kruk zajął pierwsze miejsce w powiatowych eliminacjach konkursu Piosenki Radzieckiej. Jolanta Zoń zajęła w tych eliminacjach trzecie miejsce.

28.02.74 Odbył się apel, na którym wręczono przewodniczącej klasy IId puchar przechodni konkursu „Na najlepiej urządzony gabinet”.

Marzec

08.03.74 W szkole odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Akademię otworzył pan dyrektor mgr R. Pacułt, który złożył wszystkim paniom profesorkom i uczennicom naszej szkoły serdeczne życzenia z okazji ich święta.

Rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpili uczniowie z sekcji kulturalnej. Cała część artystyczna wypełniona była piosenkami i wesołymi wierszami.

11.03.74 Apel, na którym omówiono dotychczasowe osiągnięcia naszej szkoły. Zostały także wręczone nagrody za konkurs na najładniejszą budkę lęgową.

Jolanta Wójcik zajęła pierwsze miejsce w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego.

17.03.74 Szkolne koło PTTK przy naszym liceum zajęło I miejsce we współzawodnictwie kół PTTK oddziału Kędzierzyn. Uzyskało także tytuł najlepszego koła PTTK Ziemi Kozielskiej.

18.03.74 Apel, na którym poruszano niezbyt przyjemne tematy. Udzielono nagany i wydalono ze szkoły uczennice: xxxxx.

21.03.74 Drużyna Liceum Ogólnokształcącego w składzie: A. Mierzwicka, S. Kopytko, A. Dąbrowski uplasowała się na II miejscu w powiatowych eliminacjach II Turnieju Wiedzy o Śląsku Opolskim. Zostali oni wytypowani do wzięcia udziału w turnieju na szczeblu wojewódzkim.

23.03.74 Mieczysław Kruk zajął II miejsce w wojewódzkich eliminacjach Konkursu Piosenki Radzieckiej. Jolanta Zoń otrzymała wyróżnienie.

27.03.74 Drużyna LO w składzie: Tomasz Goslar, Józef Madloch, Robert Żyłka zajęła IV miejsce w zawodach drużynowych Małej Olimpiady Matematycznej klas II Liceów Ogólnokształcących.

29.03.74 Chór szkolny wystąpił na zebraniu koła ZBOWiD.

31.03.74 Tomasz Goslar zajął I miejsce w Małej Olimpiadzie Matematycznej klas II Liceum Ogólnokształcących.

Kwiecień

01.04.74 Został rozstrzygnięty konkurs wiedzy sportowej. Trzy pierwsze miejsca zajęli: Norbert Gregor, Tomasz Goslar, Sylwester Biegała.

06.04.74 koncert umuzykalniający z serii „Musica Viva” pt. „Nastroje muzyki”. Wystąpiła Orkiestra Państwowej Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu pod dyrekcją Marka Tracza.

08.04.74 Uczniowie naszej szkoły zorganizowali część artystyczną dla uczniów klas VIII, którzy w tym roku wstąpią w mury naszego liceum. Po zakończeniu części artystycznej nasi młodsi koledzy obejrzeli niektóre gabinety, salę tradycji i kącik muzealny.

21.04.74 Młodzież naszej szkoły wzięła udział w manifestacji z okazji obchodów „Kwiecień miesiącem pamięci narodowej”. Manifestacja odbyła się w byłym obozie koncentracyjnym w Sławięcicach.

27.04.74 Drużyna sanitarna LO w Koźlu otrzymała dyplom uznania nadany uchwałą Państwowego Zarządu PCK za uzyskanie na eliminacjach tytułu „Stałej Gotowości”.

29.04.74 W auli szkolnej odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszego liceum. Najbardziej zasłużeni w pracy społecznej otrzymali dyplomy wyróżniające. W czasie uroczystości odbyło się także przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi, w skład którego weszli uczniowie klas pierwszych.

Maj

01.05.74 Młodzież całej szkoły uczestniczyła w pochodzie pierwszomajowym.

03.05.74 drużyna w składzie: Aleksandra Mierzwicka, Andrzej Dąbrowski, Sylwia Kopytko wzięli udział w wojewódzkich eliminacjach III Turnieju Wiedzy o Śląsku Opolskim zajmują IX miejsce. Konkurs odbył się w Kluczborku.

06.05.74 w naszej szkole rozpoczęły się egzaminy dojrzałości.

09.05.74 Odbył się koncert umuzykalniający Państwowej Filharmonii w Opolu im. J. Elsnera.

16.05.74 Drużyna reprezentacyjna piłki ręcznej chłopców zajęła pierwsze miejsce w zawodach ZHP. W tych samych zawodach drużyna dziewcząt uplasowała się również na pierwszej pozycji.

21.05.74 Ewa Węgrzyn zajęła IV miejsce w konkursie na plakat pt. „Bezpieczeństwo na drogach publicznych”. Konkurs miał miejsce na szczeblu wojewódzkim.

29.05.74 Koncert Filharmonii Opolskiej z okazji zapoczątkowania obchodów Dni Elsnerowskich na Opolszczyźnie.

Czerwiec

06.06.74 Z okazji Tygodnia Sportu na terenie szkoły odbyła się spartakiada w której uczestniczyły wszystkie klasy. Wśród klas koedukacyjnych kolejne miejsce zajęły IIIa, Ia, IIa. W klasach żeńskich: IIIc, IId, Ib.

08.06.74 Rozpoczęcie obchodów Dni Ziemi Kozielskiej. Uczniowie uczestniczyli w żakinadzie. Ulicami Koźla przemaszerował różnobarwny korowód młodzieży. Wśród nich można było zauważyć postacie z „Trylogii” Sienkiewicza, wesołych żaków itd.

09.06.74 Młodzież klas I i III wzięła udział w pokazie sportowym z okazji obchodów Dni Ziemi Kozielskiej.

11.06.74 Spotkanie z dziennikarką Anną Markową.

12.06.74 Rozstrzygnięcie olimpiady chemicznej na terenie szkoły. W klasach drugich I miejsce zajęła Monika Gola.

15.06.74 Na terenie szkoły odbyła się olimpiada historyczna. W kategorii klas I pierwsze miejsce zajął Krzysztof Wiśniewski, klas II – Aleksandra Mierzwicka, klas III – Krystian Ksol.

Spotkanie z członkami ZBOWiD, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z okresu wojny i pierwszych lat powojennych.

18.06.74 Odbył się ostatni w tym roku koncert umuzykalniający przeprowadzony w formie konkursu.

20.06.74 Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie zebrali się w auli, gdzie wręczono najlepszym dyplomy i nagrody. Po części artystycznej młodzież rozeszła się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli świadectwa.

Wrzesień

02.09.74 Rozpoczął się dziś rok szkolny 1974/75. O godzinie 8.30 młodzież naszej szkoły zebrała się w auli, gdzie o godzinie 9.05 wysłuchała przemówienia ministra Szkolnictwa i Wychowania Kuberskiego. Następnie dyrektor szkoły mgr Ryszard Pacułt powitał młodzież po dwumiesięcznej przerwie, a następnie przedstawił nam profesorów, którzy przybyli do szkoły. Potem uczniowie udali się do klas, gdzie odbyły się 2 lekcje wychowania obywatelskiego.

11.09.74 Odbyło się zebranie wyborcze Samorządu Szkolnego, na którym wybrano nowy zarząd. W skład niego weszli: przewodniczący Krzysztof Staszewski, z-ca Włodzimierz Grzeszczuk, Rudolf Kocula, Danuta Hrebieniuk. Przewodnicząca sekcji porządkowej – Justyna Lubieniecka, przewodniczący sekcji kulturalnej – Ryszard Więcek, przewodnicząca sekcji redakcyjnej – Edyta Przewoźnik.

17.09.74 Miał miejsce apel szkolny, na którym przedstawiono różne propozycje ubiorów szkolnych. Były to stroje codzienne i galowe. Przedstawiono także okrycia wierzchnie.

22.09.74 Odbyło się zebranie informacyjne dla rodziców. Na spotkaniu poinformowano rodziców o nowych kryteriach oceny z zachowania. Wybrano także nowy skład komitetu rodzicielskiego.

25.09.74 W naszej szkole gościła delegacja nauczycieli z RFN. Zapoznali się oni ze sposobem nauczania w naszej szkole. Obejrzeli także wyposażenie poszczególnych pracowni.

26-28.09.74 Dni wolne od zajęć lekcyjnych. Zostały wykorzystane na prace społeczne. Poszczególne klasy otrzymały różne zadania do wykonania. Kilka z nich pojechało na wykopki ziemniaków, a inne sprzątały otoczenie szkoły.

28.09.74 Koncert umuzykalniający w wykonaniu Państwowej Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu. Orkiestra wykonała uwerturę do opery Karola Kurpińskiego pt. „Królowa Jadwiga”. Solista Jan Ekier wykonał wraz z orkiestrą „Koncert fortepianowy e-moll” Fryderyka Chopina.

Październik

12.10.74 W naszej szkole maiły miejsce obchody Dnia Nauczyciela. O godzinie 09:00 odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie należący do sekcji kulturalnej. Na część artystyczną złożyły się piosenki, wiersze i „wesołe scenki z życia szkoły”. O godzinie 12:00 odbyła się w naszej auli akademia powiatowa z okazji tego święta.

21.10.74 Młodzież udała się na film „Potop” według powieści H. Sienkiewicza. Film wyreżyserował Jerzy Hoffman.

Listpad

04.11.74 Odbył się apel, na którym wręczono klasie Id puchar przechodni za najładniejszy gabinet. Omawiano również bieżące sprawy akcji zbierania żołędzi oraz budowy budek lęgowych. Akcje te przeprowadziło Szkolne Koło LOP wraz z Samorządem Szkolnym.

Apele takie odbywają się w każdy poniedziałek.

06.11.74 Uroczystość związana z Rewolucją Październikową. Krótki montaż słowno- muzyczny przygotowali uczniowie działający w TPPR. Na montaż złożyły się wiersze i piosenki związane z tą tematyką.

09.11.74 Koncert umuzykalniający. Koncert prowadził Marek Tracz z Państwowej Filharmonii w Opolu imienia J. Elsnera.

11.11.74 Przedstawiciele Koła Przyjaciół TZK Aleksandra Mierzwicka, Andrzej Smieszek i Barbara Mazurkiewicz wzięli udział w trzecim Jesiennym Spotkaniu Opolskich Miłośników Regionu, które odbyło się w Grodkowie. W czasie trwania spotkania zaprezentowali oni zebranym swoją dotychczasową działalność oraz plany na przyszłość.

13.11.74 Młodzież szkoły udała się na film produkcji radzieckiej pod tytułem „Zapamiętaj imię swoje”.

14.11.74 Koncert pod tytułem „Twórcy opery polskiej”. Na koncert złożyły się utwory Moniuszki, Kurpińskiego i innych.

20.11.74 Wyjście na film pod tytułem „Pociąg pancerny”.

30.11.74 Zabawa „Andrzejkowa”. Została przygotowana przez uczniów klas trzecich. W czasie zabawy odbyło się wróżenie z wosku oraz wiele innych obrzędów związanych z tym dniem.

Grudzień

06.12.74 Dziewczęta działające w SKS rozegrały mecz siatkówki z drużyną Technikum Żeglugi Śródlądowej w Koźlu. Mecz wygrały stosunkiem 3:2.

12.12.74 Szkolne eliminacje olimpiady języka rosyjskiego. Do eliminacji międzyszkolnych zakwalifikowali się: A. Mierzwicka, K. Műennich, A. Smieszek, B. Zioła, S. Robota, E. Sieńko.

Po przepytaniu uczestników uczniowie klasy IIa zaprezentowali krótki montaż pod tytułem „Zima”. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy.

15.12.74 Przewodnicząca Koła Przyjaciół TZK- A. Mierzwicka wzięła udział w czwartym zjeździe TZK. Zjazd odbył się w PDK w Koźlu. Zabrała ona udział u dyskusji na temat działalności szkolnych kół TZK.

18.12.74 Apel, na którym wręczono puchar ufundowany przez naczelnika miasta za osiągnięcia sportowe naszej szkoły.

19.12.74 Koncert pod tytułem „Kompozycja utworu”.

23-31.12.74 Ferie zimowe.

31.12.74 W szkole uroczyście obchodzono Sylwestra. Każda klasa przygotowała dla siebie imprezy.

ROK1975

Styczeń

12.01.75 Rejonowe eliminacje Olimpiady języka rosyjskiego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Aleksandra Mierzwicka, Andrzej Smieszek, Barbara Zioła, Krystyna Minnich, Sylwia Robota, Ewa Sieńko, Sylwia Wantuła.

Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowały się: Sylwia Robota i Sylwia Wantuła.

23.01.75 Koncert z serii „Musica Viva”.

25.01.75 Odbyło się zebranie Szkolnego Koła LOP, na którym wybrano nowy zarząd. Nowym przewodniczącym została Barbara Mazurkiewicz, zastępcą Zbigniew Gdasowski, skarbnikiem Aleksandra Mierzwicka.

Luty

03.02.75 Studniówka. Uczniowie klas czwartych- maturalnych bawili się prawie do samego rana. Na pewno przez długie lata będą pamiętali swój wielki bal.

05.02-08.02.75 Przerwa międzyokresowa.

09.02.75 W szkole odbyły się eliminacje olimpiady fizycznej oraz olimpiady języka rosyjskiego w pionie szkół podstawowych.

20.02.75 Koncert z serii „Poznajemy historię muzyki”. Koncert był poświęcony muzyce romantycznej.

27.02.75 W naszej szkole odbyły się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Nasza drużyna zajęła III miejsce.

W Opolu miały miejsce wojewódzkie eliminacje Olimpiady języka polskiego. Uczennica klasy IV a- Izabella Mazur brała udział w ścisłym finale wojewódzkim. 02.03.75 Szkolne kółko teatralne przedstawiło „Warszawiankę” Stanisława Wyspiańskiego.

Marzec

08.03.75 W naszej szkole uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Mniej liczna część naszych uczniów odciążyła panie profesorki prowadzące lekcje. Dzień zakończono uroczystą akademią przygotowaną przez sekcję kulturalną Samorządu Szkolnego. Na akademii wystąpili absolwenci LO: Mieczysław Kruk i St. Grzegorczyk.

06.03.75 Zebranie Samorządu, na którym wybrano nowy zarząd: przewodnicząca- Justyna Lubieniecka, zastępca- Rudolf Kocula, skarbnik- Andrzej Smieszek.

10.03.75 Apel szkolny, na którym podsumowano dotychczasowe osiągnięcia szkoły. Apele odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca.

13.03.75 Koncert umuzykalniający pod tytułem „Muzyka baroku”.

15.03.75 Członkowie Koła Przyjaciół TZK wzięli udział w uroczystości poświęconej 75 rocznicy urodzin malarza Szyllera.

16.03.75 Członkowie Koła Przyjaciół TZK wzięli udział w zebraniu sprawozdawczo- wyborczym Koła ZBOWiD w Koźlu. Odebrali nagrodę ufundowaną przez Koło za współpracę.

21.03.75 Apel poświęcony 30 rocznicy wyzwolenia Koźla. Odczytano listę zwycięzców olimpiad przedmiotowych, rozegranych na terenie szkoły. Ogłoszono także wyniki konkursu czytelniczego pod tytułem „Literatura PRL” w 30 leciu- odzwierciedleniem przebytej drogi, wizją przyszłości, wzorem postaw”

22.03.75 Koncert umuzykalniający z serii „Muzyka viva”

24.03.75 Wyjście do kina na film według powieści Wł. Reymonta pod tytułem „Ziemie obiecana”. Film reżyserował Andrzej Wajda.

25.03- 26.03.75 W szkole odbyła się próbna matura z matematyki i języka polskiego.

Kwiecień

04.04.75 Uczennica Barbara Mazurkiewicz reprezentowała szkołę na powiatowych eliminacjach konkursu czytelniczego pod tytułem „Literatura PRL w 30- leciu- odzwierciedleniem przebytej drogi, wizją przyszłości, wzorem postaw”.

06.04.75 Szkolne Koło TPPR otrzymało dyplom za zasługi w krzewieniu przyjaźni polsko- radzieckiej.

18.04.75 IX Drużynie 18 Szczepu HSPS przy LO Koźle przyznano dyplom za aktywną pracę.

19.04.75 Szkolne Koło PCK otrzymało dyplom za zdobycie tytułu „Stałej gotowości”

17.04.75 Dokonano podsumowania konkursu czytelniczego pod tytułem „Literatura XXX- lecia odzwierciedleniem przebytej drogi, wzorem postaw”.

W drugim etapie wzięli udział uczniowie, których prace okazały się najlepsze. Członkowie Koła Miłośników Książki zorganizowali wystawę prac konkursowych oraz albumów związanych tematycznie z tą rocznicą.

20.04.75 Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w manifestacji na terenie byłego obozu zagłady w Sławięcicach.

Maj

01.05.75 Uczniowie LOwzięli udział w uroczystej manifestacji mieszkańców Koźla z okazji Święta Pracy i barwnym pierwszomajowym pochodzie ulicami miasta.

Przyznano nam dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w punktacji ogólnej Szkół Ponadpodstawowych PODiM w kategorii dziewcząt, oraz dyplom za zajęcie drugiego miejsca w piłce siatkowej dziewcząt.

02.05.75 Bieg między pomnikami w Koźlu i Kędzierzynie. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę zajęli trzecie miejsce. Drużyna występowała w składzie: Dobrosława Roniewicz, Jan Szary, Mirosław Urbanek.

05.05.75 Matura z języka polskiego.

07.05.75 Matura z matematyki.

08.05.75 Apel przygotowany przez klasę IIa pod opieką profesor B. Wacowskiej poświęcony był XXX rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Na część artystyczną złożyły się wiersze, które obrazowały kolejne zwycięstwa odnoszone przez żołnierzy nad hitleryzmem. Uczniowie wygłosili wiersze na tle ilustracji muzycznych. Gościem szkoły na apelu był major Grzeszczuk, który podzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami.

15.05.75 Odbył się apel, na którym wręczono uczniom nagrody za udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

16.05.75 Barbara Mazurkiewicz brała udział w eliminacjach II etapu konkursu czytelniczego, gdzie uzyskała wyróżnienie.

21.05.75 Zespół szkolnego koła LOK zajął pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych XII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Teleturnieju Marynistycznego pod tytułem „Polska leży nad Bałtykiem”.

22.05.75 W Powiatowej Spartakiadzie Sportów Ochronnych zorganizowanej z okazji 30 lecia PRL nasz zespół zajął drugie miejsce w eliminacjach wojewódzkich szkolnych drużyn sanitarnych.

Szkolna Drużyna Sanitarna w składzie: komendant- Kaletta Józef, zastępca komendanta- Murzyńska Bogna, łącznik- Sprendecka Zdzisława.

26.05.75 Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PCK w Opolu, szkolna Drużyna PCK otrzymała dyplom za zajęcie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich.

30.05.75 Dziś uroczyście pożegnano maturzystów. Na apelu wręczono nagrody za osiągnięcia w nauce i pracach społecznych. Nagrody otrzymali: K. Staszewski, W. Grzeszczuk, A. Głowania, J. Kaletta, J. Szary, D. Raniewicz, R. Więcek.

Czerwiec

09.06.75 Do szkoły przybyli uczniowie klas ósmych. Zapoznano ich z poszczególnymi profilami klas oraz z pracami organizacji działających na terenie szkoły. Uczniowie zwiedzali pomieszczenia szkoły oraz Salę Tradycji, gdzie wpisali się do Księgi pamiątkowej.

10.06.75 Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zajęło II miejsce w ogólnopolskich eliminacjach na najlepiej pracujące koło LOP. W nagrodę otrzymano już po raz trzeci statuetkę „Żubra”, która przeszła na własność szkoły. Znajduje się obecnie w Sali Tradycji.

11.06.75 Odbyło się uroczyste rozdanie świadectw maturalnych i pożegnano maturzystów.

12.06.75 Uczeń naszej szkoły Rainard Maicher zajął pierwsze miejsce w zawodach centralnych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej. Zwycięstwo to zapewniło mu wstęp na wyższe studia o profilu technicznym bez egzaminu wstępnego.

13.06.75 Miała dziś miejsce konferencja klasyfikacyjna.

14.06.75 Dzisiaj odbyły się uroczyste obchody XXX- lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza. O godzinie 9:00 w bibliotece szkolnej odbyła się sesja popularno- naukowa poświęcona twórczości Henryka Sienkiewicza. Zorganizowana przez Koło Miłośników Książki. Przedstawiono krótko życie naszego wielkiego pisarza oraz fragmenty z jego dzieł. Uczniowie uczestniczący w sesji obejrzeli także wystawę, na której ukazano książki Henryka Sienkiewicza oraz książki napisane przez innych autorów o pisarzu. Odbyła się także uroczysta akademia poświęcona XXX- rocznicy rozpoczęcia pierwszego roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym. Akademię przygotowali uczniowie klasy IId i IIId wraz z profesor J. Stefanowicz oraz profesorem J. Jeńskim. Złożył się na nią montaż literacki- muzyczny. Uczniowie przypomnieli obraz budynku po wyzwoleniu. Mówiono o trudnościach, na jakie napotykali nauczyciele w pierwszych dniach nauczania. Jedna z uczennic zapoznała młodzież ze wspomnieniami G. Kotowicz, jednej z profesorek naszego liceum. Na uroczystość przybyli dawni nauczyciele naszej szkoły oraz byli absolwenci. Po akademii goście zwiedzili Salę Tradycji. Następnie przed budynkiem szkoły nastąpiło odsłonięcie popiersia H. Sienkiewicza, którego dokonał naczelnik miasta obywatel Jerzy Berduszko.

20.06.75 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1974/75. Dyrektor mgr Ryszard Pacułt odczytał listę najlepszych uczniów. Wyczytani zostali: Tomasz Gosler, Robert Żyłka, Aleksandra Mierzwicka, Stanisława Szubińska. Najlepszemu uczniowi Tomaszowi Goslerowi wręczono w obecności wszystkich uczniów świadectwo Uzyskał on średnią ocen 5. Na apelu tym przedstawiono również najlepsze osiągnięcia sportowców LO w Koźlu w roku 1974/75. Są to:

 1. Wicemistrzostwo województwa w piłce ręcznej dziewcząt. Drużyna startowała w następującym składzie: Pająk Urszula, Krzyżyk Gabriela, Jasz Renata, Wantuła Elżbieta, Kurka Rita, Magosz Edyta, Motyka Mariola, Kasperek Halina. Drużyna otrzymała w nagrodę pamiątkowy dyplom.
 2. Wicemistrzostwo Polski juniorów zdobył Lipowski Witold w rzucie młotem wynikiem 58,38 m, zawody odbyły się w Warszawie. Najlepszy wynik 1975 roku to 64,20 m.
 3. Pierwsze miejsce zajął Witold Lipowski w mistrzostwach województwa Opolskiego seniorów i juniorów w rzucie młotem. Zawody odbywały się w Kluczborku.

20.06.1975- 03.09.1975 Wakacje.

Wrzesień

01.09.75 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1975/76. Młodzież wysłuchała przemówienia ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego. Dyrektor szkoły mgr Ryszard Pacułt życzył całej młodzieży dobrych wyników w nauce. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Przedstawiono młodzieży również nowych nauczycieli. Są nimi: profesor J. Rogula- matematyka, profesor S. Śmigielski- język rosyjski, profesor B. Pietryszyn- chemia, profesor H. Tustanowski- historia, profesor B. Waligóra- wychowanie fizyczne.

Przeszli do innych szkół lub innej pracy: profesor B. Wacowska, profesor A. Misiołek, profesor T. Dziubek.

08.09.75 Koncert umuzykalniający w wykonaniu orkiestry symfonicznej Filharmonii Opolskiej pod dyrekcją Marka Tkacza. Koncert poświęcony Fryderykowi Chopinowi.

Październik

09-10-11-12-.10.75 Przerwa wykopkowa. Młodzież szkoły wzięła udział w szeregu prac społecznych na terenie szkoły oraz poza jej terenem zrealizowano prace społeczne wartości 100 tysięcy złotych. Był w tym realizowany czyn naszej młodzieży dla uczczenia zbliżającego się siódmego zjazdu PZPR. Niektóre z klas jeden lub dwa dni poświęciły na wycieczki krajoznawcze. W ramach dni wolnych od nauki odbyło się na terenie szkoły kilka imprez kulturalnych: między innymi spotkanie z redaktorem miesięcznika „Opole” J. Goczołem, który podzielił się z młodzieżą problematyką poezji współczesnej. Zapoznał również uczniów z etapami powstawania utworu. Spotkanie w dużym stopniu rozszerzyło wiedzę młodzieży o tym okresie literackim.

10.10.75 Odbyło się spotkanie młodzieży z naczelnikiem miasta Jerzym Berduszko. Zapoznano młodzież z perspektywami rozwoju naszego miasta, następnie naczelnik miasta odpowiadał na pytania młodzieży.

11.10.75 Odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Część artystyczna została przygotowana przez uczniów pracujących w sekcji kulturalnej. Na część artystyczną złożyły się wiersze poświęcone naszym pedagogom. Wiersze przeplatane były piosenkami dedykowanymi nauczycielom. Uczniowie podziękowali gronu pedagogicznemu za pracę oraz wręczyli wiązanki kwiatów.

11.10.75 Młodzież szkoły udała się pod pomnik wdzięczności, gdzie uczestniczyła w uroczystości poświęconej dniu Ludowego Wojska Polskiego.

20.10.75 Zebranie przewodniczących klas, na którym dyskutowano nad kodeksem ucznia. Spośród uczniów wybrano przedstawicieli, którzy będą porozumiewali się z dyrekcją w sprawach młodzieży. Stanowią oni wraz z nauczycielami, zespół wychowawczy. W skład zespołu wchodzą: profesorowie: profesor Janina Otrębowicz, profesor Halina Jankiewicz, profesor Urszula Więcek, profesor Cecylia Skowron, profesor Jadwiga Stefanowicz. Uczniowie: Justyna Lubieniecka, Andrzej Dąbrowski.

23.10.75 Odbyły się zawody do drugiej Olimpiady Historycznej. Udział wzięli: Bogna Murzyńska IV a, Norbert Greger III d, Ewa Borek III d, Eryka Gurecka III d, Helga Kondziela III d, Walter Komorek III d. Zawodnicy pisali pracę na wybrany temat. Nie wyłoniono reprezentacji do zawodów trzeciego stopnia.

25.10.75 Rajd harcerski na Górę Świętej Anny pod opieką profesor Cecylii Skowron. Uczniowie zwiedzili muzeum czynu powstańczego w Leśnicy.

28.10.75 Uczniowie będący członkami zespołu wychowawczego wzięli udział w radzie pedagogicznej, której celem było wprowadzenie w szkole kodeksu ucznia. Zapadła również decyzja opanowania nowego regulaminu uczniowskiego. Poszczególne klasy opracowały regulaminy, które potem przeanalizowano a następnie ułożono jeden wspólny.

Listopad

05.11.75 Drużyna harcerska naszej szkoły brała udział w zlocie Młodzieży socjalistycznej, który odbył się w hali sportowej w Kędzierzynie. Na spotkaniu był obecny pierwszy sekretarz KW PZPR Andzej Żabiński.

08.11.75 W bibliotece szkolnej w ramach Dni Kultury Radzieckiej odbyła się prezentacja poświęcona poezji rosyjskiej i radzieckiej. Wiersze poetów rosyjskich i radzieckich recytowali uczniowie klas drugich oraz członkowie Koła Miłośników Książki. Wiersze przeplatano rosyjską muzyką ludową oraz utworami Piotra Czajkowskiego.

10.11.75 Młodzież szkoły udała się na film radziecki pod tytułem „Przygody Włochów w Rosji”. Film ten był wyświetlony w ramach Dni Kultury Radzieckiej.

11.11.75 Szkolne Koło Przyjaźni Polsko- Radzieckiej pod opieką Stanisława Śmigielskiego zorganizowało wieczór muzyki Piotra Czajkowskiego. Wysłuchano największych kompozycji i twórcy baletu „Jezioro Łabędzie oraz utworów Modesta Mosorgskiego.

12.11.75 W bibliotece miejskiej odbył się Wieczór Poezji Współczesnej z udziałem redaktora J. Goczoła i B. Żunekowskiego. Odbyły się recytacje wierszy poetów współczesnych. Uczniowie naszego liceum uczestniczący w wieczorze zabrali głos w dyskusji na temat roli współczesnej poezji w życiu człowieka.

18.11.75 Młodzież szkoły obejrzała film oparty na powieści Marii Dąbrowskiej pod tytułem „Noce i dnie”.

26.11.75 Spotkanie z poezją jugosłowiańską. Montaż literacko- muzyczny przedstawiony przez członków Koła Miłośników Książki. Uczniom wyświetlono film przedstawiający zabytki Jugosławii oraz jej piękne krajobrazy górskie i wybrzeża morskiego.

29.11.75 Młodzież naszej szkoły zorganizowała zabawę andrzejkową.

Grudzień

03.12.75 Zostało założone nauczycielskie koło TPPR. Przewodniczącym został profesor Stanisław Śmigielski.

11.12.75 Uczniowie udali się na film „Doktor Judym” według inscenizacji powieści Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni”.

12.12.75 Zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepszy plakat pod tytułem „VII Zjazd PZPR” organizowanego przez Radę Szczepu i profesora Dudę. Do konkursu przystąpiły wszystkie klasy naszej szkoły. Wynik: pierwsza: IIa 93 punkty, druga: Ib 89 punktów, trzecia: Ia 85 punktów, czwarta: IVe 80 punktów, piąta Id 79 punktów.

08.12.75 W bibliotece odbyła się sesja naukowa o Stefanie Żeromskim. Organizatorem sesji była klasa III d, której wychowawczynią jest mgr E. Kozak. Zostały odczytane referaty ilustrowane przeźroczami „Życie i twórczość Stefana Żeromskiego” oraz „Typy bohaterów utworów Stefana Żeromskiego” i „Metaforyka prozy Żeromskiego” poparte cytatami z jego utworów. Sesję wzbogaciła wystawka poświęcona Stefanowi Żeromskiemu. Prezentowała ona książki pisarza w różnych wydaniach oraz artykuły dotyczące samego pisarza, jak również zdjęcia przedstawiające fragmenty z życia Stefana Żeromskiego.

13.12.75 Na apelu został podsumowany Azymut- Kampania VII Zjazd PZPR. Apel prowadziła opiekunka szczepu profesor Cecylia Skowron. Na apel zostali zaproszeni Komendant Hufca- Jan Płowucha oraz towarzysz Śladowski- z Komitetu Miejskiego PZPR Kędzierzyn- Koźle. Profesorka dokonała podsumowania działalności harcerzy. Profesor Skowron poinformowała o pracy drużyn harcerskich wszystkich klas, które brały udział w konkursie na najlepszy plakat- VII Zjazd PZPR, oraz najlepszą gazetkę. Z tej okazji liczni uczniowie otrzymali nagrody. Opiekunka Szczepu i harcerze wręczyli zaproszonym gościom albumy obrazujące pomniki pamięci narodowej Kędzierzyna- Koźla, Sławięcic, Większyc, Reńskiej Wsi i Kłodnicy. Albumy zostały wręczone panu dyrektorowi liceum Ryszardowi Pacułtowi, komendantowi Hufca, towarzyszowi Śladowskiemu oraz opiekunce szczepu.

Towarzysz Śladowski, przedstawiciel Komitetu Miejskiego PZPR Kędzierzyn- Koźle wystąpił z podziękowaniem dla młodzieży harcerskiej za trud i wywiązanie się z powierzonych zadań, oraz złożył podziękowania za przekazany mu album. Podsumowania Kompanii Azymut oraz podziękowania na ręce Rady Szczepu za wypełnienie zadań oraz celującego wyniku Azymut Kampania VII Zjazd PZPR- dokonał Komendant Hufca Kędzierzyn- Koźle- Jan Płowucha.

14.12.75 Uczeń Rudolf Kocula zakwalifikował się do zawodów okręgowych olimpiady Geograficznej we Wrocławiu. W eliminacjach do olimpiady przygotował on pracę: „Opis fizjograficzny północno- zachodniej części Kłodnicy”

15.12.75 W naszej szkole gościł poeta Jan Goczoł- naczelny redaktor miesięcznika „Opole”, który przedstawił poezję jugosłowiańską, oraz poruszał tematy obejmujące kulturę i oświatę w Jugosławii.

22-29.12.75 Przerwa świąteczna.

30.12.75 Do zawodów okręgowych XXV Olimpiady Fizycznej zakwalifikowali się: Tomasz Gosler IV a, Robert Żyłka IV a. Zawody odbyły się we Wrocławiu.

ROK 1976

Styczeń

06.01.76 Odbył się koncert umuzykalniający pod tytułem „Karłowicz” z udziałem solistki Zofii Zborowskiej i Małgorzaty Majewskiej.

09.01.76 Do Olimpiady Wiedzy Technicznej II stopnia zakwalifikowali się: Man Dariusz IV a, Kubów Dariusz IV a.

12.01.76 Do II etapu szkolnej olimpiady polonistycznej zakwalifikowali się następujący uczniowie. Klasa Ia: Bąkowski Andrzej, Matusiewicz Marek, Rudzka Joanna, Matysiak Lidia, Mazur Piotr, Zegarowska Bożena, Górska Hanna, Kownacka Iwona, Cichecki Marek, Bojdak Lucjan, Kowalski Dariusz, Konczala Ewa, Gysiewicz Barbara. Klasa I b: Błażejczyk Waldemar, Dzialuk Mirosław, Komander Weronika, Ksol Adrianna, Kamirska Danuta, Maicher Ginter, Rum Marianna, Swieca Urszula, Wąsik Konrad, Wołonska Lidia. Klasa I c: Kaczkowska Grażyna, Król Elżbieta, Mikołajczyk Teresa, Rodyma Aleksandra, Siter Gabriela, Skujnin Kornelia, Tomczak Małgorzata, Widera Irena. Klasa I d: Lipnicki Albert, Jagiella Renata, Trochimowicz Barbara, Adamiec Ewa, Pałerek Alicja, Tomanek Danuta, Wach Grażyna. Klasa I e: Sliwka Anita, Zawadzka Judyta. Klasa I f: Galert Danuta, Cichoń Zbigniew, Stiler Brygida.

14.01.76 W szkole gościł absolwent LO pan Karol Szyndzielorz. Jest on dziennikarzem „Życia Warszawy” oraz redaktorem naczelnym telewizyjnego >Interstudio<. Karol Szyndzielorz poinformował uczniów o aktualnej sytuacji międzynarodowej, a większą uwagę zwrócił na problem rozbrojenia. Pan redaktor odpowiedział na nurtujące młodzież pytania.

31.01.76 Koncert umuzykalniający w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Opolskiej z cyklu „Musica viva”.

31.01.76 Odbyła się studniówka- tradycyjna zabawa taneczna, w której uczestniczyło pięć klas czwartych, grono pedagogiczne, a także zaproszeni goście na czele z przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego panem Kaczorowskim. Po raz pierwszy została wprowadzona innowacja, polegająca na tym, że uczennice zaprosiły gości z poza obrębu naszej szkoły.

Na część oficjalną otwarcia zabawy składało się przemówienie przewodniczącej Samorządu Szkolnego Justyny Lubienieckiej, która podziękowała za pracę i trud Dyrekcji oraz Gronu pedagogicznemu. Następnie pan dyrektor Ryszard Pacułt przypomniał uczniom cztery lata pracy, a także podkreślił, aby zawsze godnie reprezentowali imię naszej szkoły. Na zakończenie pan dyrektor życzył wszystkim wesołej zabawy. Po części oficjalnej został przedstawiony program artystyczny, na który złożył się polonez i montaż słowno- muzyczny.

Luty

01.02.76 Odbyła się wywiadówka podsumowująca wyniki nauczania za pierwszy okres w roku szkolnym 1975/76.

W nauce wyróżnili się następujący uczniowie: Tomasz Goslar 4,83 klasa IV a, Stanisława Szubińska 4,83 klasa IV a, Robert Żyłka 4,73 klasa IV a, Król Elżbieta 4.73 klasa I c, Aldona Nabrdalik 4,64 klasa II a, Monika Kunina 4,53 klasa II d, Jolanta Rudzka 4,53 klasa IV a, Ewa Moszek 4,53 klasa IV a, Elżbieta Wantuła 4,53 klasa III a, Renata Jagiella 4,53 klasa I d.

Podsumowanie i średnia nauczania w następujących klasach: IV a- 3,87, III d- 3,69, I d- 3,64, III a- 3,62, Ia- 3,61, IV d- 3,57, II a, II d- 3,54, I b- 3,47, III b, I c, IV b- 3,45, IV c- 3,41, III c- 3,32, II b- 3,27, II c- 3,25, I e, IV e- 3,24, III e- 3,15, II e- 2,9, I f- 2,83.

Czytelnictwo dla klas I- IV przedstawia się następująco: II b- 20,5, I f- 19,5, I c- 16,5, I b- 15,8, Ia- 15,7, II c- 14,2, II e- 12,9, III b- 11,1, IV b- 10,5, IV d- 10,3, IV a- 10,2, II d- 9,9, II a- 9,5, IV c- 9,4, III c- 9,1, I e- 9,0, IV e- 8,7, III e- 8,7, III a- 7,7.

W klasach I-IV w czytelnictwie wyróżnili się następujący uczniowie: Ia Piotr Mazur 27 książek, Ib Bernadeta Moszek 25 książek, Ic Piotr Pustelnik 17 książek, Id Marzena Zoleńska 17 książek, Ie Jolanta Mróz 34 książki, If Brygida Stasiak 20 książek, IIa Ilona Szary 21 książek, IIb Elżbieta Loba 30 książek, IIc Teresa Szarf 24 książki, IId Laura Dzwonka 12 książek, IIe Barbara Jarząbek 27 książek, IIIa Iwona Dąbrowska 17 książek, IIIb Helena Włegand 28 książek, IIIc Ewa Lazik 20 książek, IIId Mirosława Loba 24 książki, IIIe Bożena Bajer 20 książek, IVa Ewa Morzen 22 książki, IVb Maria Michali 22 książki, IVc Rita Stokłosa 15 książek, IVd Gabriela Kwiek 27 książek, IVe Renata Gerstenberg 42 książki.

02.02-14.02.76 Ferie zimowe.

17.02.76 Koncert umuzykalniający w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Państwowej Filharmonii imienia J.Elsnera w Opolu. Dyrygował orkiestrą oraz wygłosił komentarz słowny- Marek Tracz. Solistka- Halina Lisowska- sopran.

20.02.76 Ola klas pierwszych został wyświetlony film pod tytułem „Beata”.

22.02.76 Q zawodach rejonowych VII Olimpiady Języka Rosyjskiego pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IVa U. Fiałkowska, trzecie miejsce zajęła uczennica klasy IVd J. Wiejacka.

26.02.76 Młodzież naszej szkoły udała się na film „Dulscy” według ekranizacji powieści Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”

Marzec

08.03.76 Odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet. Na wstępie pan dyrektor mgr Ryszard Pacułt złożył najserdeczniejsze życzenia paniom profesorkom, pracownicom administracyjnym oraz wszystkim uczennicom. Po złożeniu życzeń przewodniczący samorządu szkolnego zaprosił wszystkich do obejrzenia inscenizacji przygotowanej przez uczniów klas I- IV z okazji 08.03, na którą składały się liczne wiersze, piosenki i monologi. Po apelu paniom profesorkom zostały wręczone kwiaty.

11.03.76 W DK „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie z kandydatami na posłów do Sejmu i Radnych Wojewódzkich Rad Narodowych. W spotkaniu uczestniczyło piętnastu uczniów klas maturalnych naszej szkoły.

14.03.76 W eliminacjach rejonowych IX Małej Olimpiady Matematycznej uczeń klasy IIa Krzysztof Matusiewicz zajął drugie miejsce.

14.03.76 Szczep HSPS odbył niedzielną wycieczkę do Szczyrku. Trasa wiodła przez Szyndzielnię, Klimczok, do Szczyrku. Opiekunami wycieczki były: profesor Cecylia Skowron i pani Agnieszka Mende. W wycieczce uczestniczyli harcerze klas I- IV w liczbie 19 osób.

15.03.76 Odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Przewodniczącym został wybrany Rudolf Kocula II a, zastępca przewodniczącego Krystyna Syska II d, sekretarz Joanna Chomicz III a, skarbnik Zdzisław Jary II a.

16.03.76 Rudolf Kocula, klasa II a, zajął pierwsze miejsce na Okręgowej Olimpiadzie Geograficznej we Wrocławiu. Uczeń jest zwolniony z egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, gdzie przedmiotem kierunkowym jest geografia.

17.03.76 Do Centralnej Olimpiady Wiedzy Technicznej zakwalifikowali się uczniowie: Robert Żyłka IV a, Tomasz Goslar IV a.

20.03.76 Uczniowie naszej szkoły klas II-IV wraz z paniama profesor Otrębowicz i profesor Kozak udali się do teatru w Gliwicach na inscenizację „Kordiana” według dramatu J. Słowackiego.

31.03.76 Odbyła się próbna matura z języka polskiego dla wszystkich uczniów klas czwartych.

Kwiecień

05.04.76 Dnia 15.03 przez bibliotekę szkolną został ogłoszony konkurs na plakat pod tytułem „Ochrona środowiska naturalnego człowieka”.

Od dnia 05.04- 12.04- trwała wystawa plakatów, książek, artykułów na wyżej wymieniony temat.

06.04.76 Odbyła się matura próbna z matematyki dla wszystkich uczniów klas maturalnych.

07.04.76 Odbył się apel poświęcony działalności ZHP w Liceum Ogólnokształcącym imienia Henryka Sienkiewicza. Na apel zostało zaproszone grono pedagogiczne oraz komendant Hufca Jan Płowucha, oraz uczniowie klas I-III. Na uroczystości została podsumowana działalność harcerzy, ich osiągnięcia w dobie kompanii wyborczej. Następnie komendant Jan Płowucha mianował na instruktora następujących uczniów: Krzysztof Wiśniewicz, Krystyna Jadwisieńczak, Bogusława Szargut, Ewa Faber, Mariola Skowron, Ingrida Maj, Małgorzata Tomczak, Irena Widera, Gerand Spyra, Gabriela Ksol, Jolanta Mróz, Halina Piwowarczyk, Bogusława Gruszka, Elżbieta Elbin, Mariola Motyka, Magdalena Harnas, Barbara wołowska, Jan Urbanowicz, Lidia Matiasik, Kornelia Beczuk, Renata Konowalska, Bernadeta Orzesista, Monika Kunina, Danuta Sitnik, Urszula Grzybowska, Zdzisław Jary.

Na apel składał się także kominek przygotowany przez klasę II d. Inscenizacja przedstawiała dzieje powstania Związku Harcerstwa Polskiego, do roku 1976 z uwzględnieniem zadań wykonanych w XXV- leciu przez harcerzy całej Polski.

10.04.76 Odbyły się w naszej szkole Rejonowe Eliminacje Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej. W pionie szkół średnich wzięły udział 33 osoby. W pionie szkół podstawowych- 25 osób. Zwycięzcami eliminacji zostali: 1 Karolewska Jolanta- LO Kędzierzyn, 2 Jary Zdzisław- LO Koźle, 3 Wieczorek Piotr- LO Zawadzkie, 4 Pośpiech Olaf- LO Kożle

12.04.76 W bibliotece szkolnej odbyła się prelekcja na temat „Ochrona środowiska naturalnego na terenie miasta Kędzierzyn- Koźle”. Z pogadanką wystąpiła pracownica Z.Ch Blachownia inżynier J. Dworzańska. Po prelekcji nagrodzono wykonawców najlepszych plakatów.

14.04.76 Odbył się apel poświęcony laureatom szkolnej olimpiady polonistycznej. Przewodniczącą komisji była pani profesor Elwira Kozak. W skład komisji wchodzili także: pani profesor Danuta Nowacka, pani profesor Jadwiga Stefanowicz, pani profesor Anna Wawrzik. Laureaci olimpiady to: Ewa Adamiec, Renata Jagiella, Danuta Galert, Iwona Kownacka, Joanna Rudzka, Elżbieta Król, Albert Lipnicki, Grażyna Wach. Po inscenizacji pani profesor Jadwiga Stefanowicz i pani dyrektor Halina Jankiewicz wręczyły nagrody książkowe uczniom, którzy znaleźli się w I dziesiątce jako najlepsi. Na apelu kl. IId przedstawiła także program artystyczny.

28.04.76 Sesja popularno-naukowa organizowana przez szczep drużyn HSPS przy naszej szkole pt. „Historia i działalność związku Polaków w Niemczech”. Na sesji był obecny komendant hufca Jan Płowucha, brat Władka Planetorza – Julian Planetorz, przedstawicielka Banku w Kędzierzynie-Koźlu oraz pani Otylia chmura, która prowadziła gawędy śląskie. Część artystyczną zaprezentował Klub Miłośników Poezji z kla. IId. Referaty na sesji wygłosiła Iwona Bielska, uczennica kl. IIIa.

29.04.76 Apel 1-majowy. Część artystyczną przygotowała pani Elwira Kozak oraz pan profesor Jan Jeński. Uczniowie klas IIa i IIc deklamowali wiersze, czytali referaty. Na apelu zaprezentował się również chór szkolny.

30.04.76 Odbył się uroczysty apel pożegnania absolwentów. W uroczystości uczestniczył prezydent miasta Kędzierzyna-Koźla, Waldemar Derej. Pan dyrektor Ryszard Pacułt wygłosił krótkie przemówienie podsumowujące działalność społeczną i wyniki w nauce odchodzących klas IV. Przewodniczący samorządu szkolnego Rudolf Kocula złożył najserdeczniejsze życzenia maturzystom oraz wręczył kwiaty przewodniczącym klas wraz z symbolicznymi podkowami. Następnie pan dyrektor wręczył dyplomy przodownika i nauki. Byli to następujący uczniowie: Tomasz Goslar IVa, Robert Żyłka IVa, Józef Madlach IVa, Stanisława Szubińska IVa, Magdalena Grzybowska IVa, Justyna Lubieniecka IVd, Aleksandra Mierzwicka IVd, Monika Gda IVb. Po uroczystości absolwenci wręczyli kwiaty nauczycielom i złożyli ślubowanie. Po apelu uczniowie udali się do Sali Tradycji, aby tam złożyć podpis pod tekstem ślubowania absolwenta w „Księdze Sali Tradycji”.

Maj

05.05.76 Matura z języka polskiego.

07.05.76 Matura z matematyki.

09, 10.05.76 Rajd harcerzy naszej szkoły po ziemi kluczborskiej.

11.05.76 Odbył się III etap olimpiady z języka rosyjskiego obejmujący uczniów klas II. Do etapu zakwalifikowali się: Aldona Nabrdalik IIa, Rita Tajster IIb, Piotr Klosek IIc, Urszula Grzybowska IId, Maria Łęcka IIe. W skład komisji wchodzili: prof. Zygmunt Capi, prof. Pustelnik, prof. Śmigielski. Olimpiadę szkolna wygrała uczennica kla. IId Urszula Grzybowska. Uczniowie klas IIc i IIb przygotowali program artystyczny, na który składały się wiersze i piosenki rosyjskie.

19.05.76 Odbyła się obrona prac maturalnych z historii i pnos.

20.05.76 Obrona prac maturalnych z fizyki i wychowania technicznego.

24-19.05.76 Uczniowie klas IV zdawali matury ustne z wybranych przedmiotów.

29.05.76 dzień sportu. Uczniowie naszej szkoły brali udział w grach zespołowych i indywidualnych. Gry zespołowe: piłka ręczna dziewcząt: IIIc – IIId, IIIa – IIe; piłka nożna chłopców: IIIc – IIc. W zawodach najwyższe lokaty otrzymali: skok w dal: Ewa Węgrzyn IIIa, Elżbieta Szymoniak IIIe, Sylwia Król IIe; pchnięcie kulą: Jolanta Korpul IIIe, Barbara Smykała IIIe, Gabriela Naskręt IIIe.

Czerwiec

04.06.76 Rozdanie świadectw dojrzałości absolwentom naszej szkoły. Szkołę ukończyło 146 uczniów.

09.06.76 Rozdanie nagród (dyplomów i pucharów) sportowcom naszej szkoły i klasom, które wyróżniły się w grach zespołowych.

11.06.76 Młodzież naszej szkoły udała się na film „Lalka” według powieści Bolesława Prusa.

18.06.76 Wycieczka zorganizowana dla najaktywniejszych czytelników i aktywu bibliotecznego do muzeum w Opolu oraz do teatru im. Jana Kochanowskiego na spektakl „Don Giowanni”.

19.06.76 Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1975/76. Na uroczystym apelu przewodniczący szkoły Rudolf Kocula złożył serdeczne podziękowania profesorom za ich całoroczny trud. Następnie pan dyrektor mgr Ryszard Pacułt podziękował gronu nauczycielskiemu i uczniom za całoroczną pracę w szkole. Apel został zakończony podsumowaniem wyników w nauce i pracy społecznej oraz uroczystą akademią przygotowana przez uczniów klas II i IIId pod kierunkiem prof. Kozak.

Wrzesień

01.09.76 Dzisiaj odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 1976/77. Na akademii w auli wszyscy uczniowie po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego wysłuchali przemówienia ministra oświaty J. Kuberskiego. Następnie do młodzieży zwróciła się dyrektor szkoły, mgr Ryszard Pacułt, który powitał zebranych, a następnie złożył uczniom życzenia szczególnie serdecznie zwracając się do tych, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Po przemówieniu dyrektora przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Wtórowała im w tym cała młodzież. Po ślubowaniu przedstawiciele samorządu szkolnego R. Kocula i K. Syska złożyli serdeczne życzenia nauczycielom i uczniom. Po ich wystąpieniu odbyła się krótka część artystyczna, w której harcerze w dowcipnej formie przedstawili swoje wspomnienia z obozowego lata spędzonego w Puszczy Białowieskiej.

09.09.76 Po lekcjach odbyło się zebranie samorządu szkolnego, na którym zarząd organizacji pożegnał dotychczasową opiekunkę prof. J. Otrębowicz. Nową opiekunką samorządu została prof. S. Rogula. W dalszej części zebrania przewodniczący klas przedyskutowali wytyczne do planu pracy na rok szkolny 1976/77.

11.09.76 Dzisiaj odbyło się zebranie informacyjne dla rodziców.

14.09.76 Po lekcjach odbyło się zebranie samorządu szkolnego, na którym opracowany został szczegółowy plan pracy tej organizacji.

18-19.09.76 W tych dniach pod egidą SK PTTK odbył się jesienny rajd, w którym uczestniczyli uczniowie IIa i IIIe. Opiekunami byli prof. Wędziecha i prof. Duda. Trasa rajdu wiodła przez malownicze góry Beskidu Śląskiego – Klimczok i Szyndzielnię. W czasie rajdu zorganizowana została zgaduj-zgadula na temat Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

21.09.76 Na dużej przerwie odbył się uroczysty apel harcerski, w którym uczestniczyła cała młodzież szkolna. Po złożeniu raportu przez drużynowych Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej druhna szczepowa Małgorzata Pełka złożyła na ręce dyrektora szkoły meldunek o rozpoczęciu roku szkolnego – harcerskiego 1976/77. Następnie został przeczytany rozkaz Komendy Szczepu dotyczący zatwierdzenia harcerzy funkcyjnych – członków Rady Szczepu. Przedstawiono również w zarysie plan pracy drużyn HSPS na cały rok ze szczególnym uwzględnieniem działalności na polu podnoszenie poziomu osiąganych wyników w nauce. Apel został zakończony odśpiewaniem hymnu harcerskiego.

22.09.76 Po lekcjach odbyło się zebranie samorządu szkolnego. Omówiono na nim organizację wystawy hobbystów, którą zapoczątkować ma „Dzień Konia”. Na zebraniu omówiono także sprawy dotyczące organizacji zabawy klas trzecich „Półmetek”.

23.09.76 Po lekcjach odbyło się zebranie członków SK LOP. Na zebraniu wybrano zarząd koła. Przewodniczącą została uczennica klasy IIc – E. Król. Przedstawiła ona plan pracy na rok bieżący. W celu uzyskania lepszych efektów pracy koło zostało podzielone na sekcje. Każdy członek zobowiązany jest do przynależności do jednej z takich sekcji i aktywnej pracy w jej obrębie.

25.09.76 Dzisiaj odbył się koncert symfoniczny POS z Opola.

27-30.09.76 Przerwa jesienna w naszej szkole została wykorzystana przede wszystkim na wycieczki, prace społeczne i imprezy. Klasy pierwsze odbyły wycieczkę do portu kozielskiego oraz zajęły się zbiórką kasztanów i żołędzie. Harcerze wzięli udział w rajdzie na Górę Św. Anny. Klasy drugie wyjechały na wycieczkę w Karkonosze. Klasa IIIa odbyła wycieczkę do lasu. Szereg klas pracowało w PGR-ach przy zbieraniu ziemniaków i cebuli. W ostatnim dniu 30.09.76 młodzież obejrzała film „Szkice węglem”.

Październik

04.10.76 Po lekcjach odbyło się zebranie SK PTTK. Przewodniczący T. Kwaśnicki przedstawił plan pracy koła na cały rok. Plan ten przewiduje zorganizowanie szeregu wycieczek i rajdów dla poszczególnych klas.

05.10.76 Na długiej przerwie odbył się apel, na który zaproszony został przedstawiciel M.O. Wygłosił on dla młodzieży pogadankę na temat historii MO, jej roli i zadań w dzisiejszym społeczeństwie. Na dużej przerwie odbył się apel z okazji Dnia wojska Polskiego. Na apelu odczytany został referat poświęcony historii LPW, a następnie zadeklamowany został wiersz i odśpiewana piosenka żołnierska. W drugiej części apelu przewodniczący Samorządu Szkolnego przekazał przedstawicielowi klasy IIId puchar przechodni jako nagrodę za największy wkład klasy w wygląd gabinetu (za miesiąc wrzesień). Następnie na apelu zostali zaprezentowani członkowie zarządów poszczególnych organizacji.

11-13.10.76 W tych dniach została przeprowadzona w naszej szkole zbiórka makulatury.

16.10.76 Dzisiaj odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. W części oficjalnej przedstawiciele Samorządu Szkolnego R. Kocula i K. Syska złożyli serdeczne życzenia profesorom oraz wręczyli symboliczne wiązanki kwiatów. Pan dyrektor R. Pacułt podziękował młodzieży za życzenia oraz poinformował, że kilka profesorów otrzymało Złote Krzyże Zasługi. Są to prof. M. Wędzicha i prof. M. Duda. W drugiej części akademii grupa uczniów z różnych klas przedstawiła program rozrywkowy wzorowany na telewizyjnym programie „Z najlepszymi życzeniami”. Wykonawcy zaprezentowali piosenki z dedykacjami dla profesorów oraz szereg scenek humorystycznych.

17.10.76 W godzinach 17:00-20:00 odbyła się zabawa nazywana „Półmetek”. Organizatorami były wszystkie klasy trzecie. W bieżącym miesiącu HSPS rozpoczął kampanie „Postawy”. Jej celem jest także przedstawienie młodzieży uchwał III Plenum KC PZPR, aby była możliwa ich realizacja przez harcerzy z drużyn HSPS. Zadania realizowane są w trzech kierunkach: „Budowniczym Socjalistycznej Ojczyzny”, „My”, „Janek”. Obejmują one kształtowanie socjalistycznego stosunku do pracy i nauki, aktywne uczestniczenie w pomnażaniu dorobku kultury narodowej, wzbogacanie socjalistycznej obyczajowości, kształtowaniu historycznej świadomości młodzieży i budzenie dumy z postępowych tradycji naszego narodu.

Listopad

04.11.76 W dniu dzisiejszym odbył się rajd harcerski na Kopę Biskupią.

09.11.76 Dzisiaj uczniowie wszystkich klas obejrzeli film „Dersu Uzała”.

11.11.76 Młodzież całej szkoły obejrzała film „Oni walczyli za ojczyznę”.

15.11.76 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony patronowi szkoły H. Sienkiewiczowi. Delegacje poszczególnych klas udały się pod pomnik, aby złożyć wiązanki kwiatów. Młodzież pozostała w auli wysłuchała wierszy i opinii różnych literatów na temat Sienkiewicza. Podsumowany został także konkurs na najlepszą recenzję adaptacji filmowych powieści Sienkiewicza. I miejsce uzyskała uczennica klasy IIId – Danuta Dzwonka.

18.11.76 Dzisiaj odbyło się zebranie samorządu szkolnego poświęcone przygotowaniu zabawy andrzejkowej. Na zebraniu zostały omówione również sprawy związane z porządkiem szkoły, dyscypliną uczniów oraz planowaną wystawą broni.

20.11.76 Dzisiaj odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Szkolny szczep HSPS w bieżącym miesiącu kontynuuje akcję „Postawy”. Oprócz tego poszczególne drużyny sprawują opiekę nad żłobkiem i przedszkolem oraz prowadzą prace renowacyjne w klubie harcerskim.

Grudzień

01.12.76 Dzisiaj w godzinach wieczornych odbyła się zabawa andrzejkowa przygotowana przez klasy trzecie. Na zabawie organizatorzy przedstawili szereg ciekawych wróżb.

02.12.76 Dzisiaj odbyła się konferencja teoretyczno-szkoleniowa ZMP.

11.12.76 W MDK odbyły się eliminacje rejonowe do XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Z naszego liceum wzięły udział trzy uczennice.

13.12.76 W bieżącym tygodniu w naszej szkole gości ekipa telewizyjna programu „Siódemka”. Sfilmowała ona prace kółka historycznego w Baszcie.

14.12.76 Dzisiaj ekipa telewizyjna „Siódemki” sfilmowała prace biblioteki szkolnej.

15.12.76 Po lekcjach odbył się uroczysty apel poświęcony XXVIII rocznicy zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego. W apelu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta: prezydent miasta Waldemar Derej, Tadeusz Kurowski – zastępca dyrektora Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zofia Bytnar – członek komendy hufca ZHP, Jerzy Berduszek – kierownik wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego, jerzy Balicki – prokurator rejonowy, Gerard Piontek – architekt miejski oraz Waldemar Drewnowski – gł. spec. R.P.GkiM. w trakcie apelu odbyło się uroczyste wręczenie dowodów osobistych uczniom, którzy ukończyli 18. rok życia oraz legitymacji instruktorskich, którzy posiedli kwalifikacje instruktorskie. Wręczenia dowodów dokonał prezydent miasta Derej, a legitymacji instruktorskich Z. Bytnar. Po apelu zaproszeni goście w czasie spotkania z młodzieżą odpowiadali na szereg pytań związanych z bieżącymi problemami oraz przyszłością miasta Kędzierzyn-Koźle.

17.12.76 W godzinach 18:00-19:30 w auli Koło Miłośników Książki przedstawiło program „Horoskopy”. Impreza ta miała na celu zaprezentowanie utworów poetyckich zawartych w zbiorze „Horoskopy” oraz przedstawienie licznie zgromadzonej publiczności horoskopów na cały rok. Program ten był filmowany przez telewizyjny zespół „Siódemki”.

18.12.76 W auli odbył się koncert „Musica viva” POS z Opola, która zaprezentowała utwory: W. Mozarta – Uprowadzeni z Seraju, L. Beethovena – IV koncert fortepianowy G-dur, J. Haydna – symfonia pożegnalna fis-moll. Koncert ten również filmowany był przez ekipę „Siódemka”.

29.12.76 Młodzież po lekcjach obejrzała film „Trędowata”.

31.12.76 Samorząd szkolny zorganizował miłą formę pożegnania starego roku. Po wszystkich klasach chodzili dwaj uczniowie przebrani za stary i nowy rok i składali życzenia nauczycielom i uczniom.

ROK 1977

Styczeń

07.01.77 Po lekcjach odbyła się prelekcja doktora Górskiego na temat chorób płuc. Prelekcję zorganizowało koło PCK.

14,15.01.77 Uczniowie klasy IIIa – Z. Golasowski, Z. Jary, R. Kocula pod opieką prof. M. Wędzichy uczestniczyli w okręgowych eliminacjach III Olimpiady Geograficznej w Karpaczu. Wyniki na razie nie są znane.

25.01.77 Po lekcjach odbyło się zebranie członków Szkolnego Koła PTTK, na którym obecna była p. dyrektor H. Jankiewicz. Na zebraniu podsumowano dotychczasową działalność Koła oraz przedstawiono zadania na rok 1977. W drugiej części zebrania uczennica klasy IIId G. Komosa odczytała informacje turystyczno-krajoznawcze o Bułgarii oraz wyświetliła interesujące przeźrocza.

26.01.77 Po lekcjach odbyła się konferencja klasyfikacyjna za I półrocze. W I części konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczniowscy, którzy wypowiadali się na temat ocen w przypadkach kontrowersyjnych.

29.01.77 Po lekcjach odbyło się zebranie Samorządu Szkolnego. Omówiono na nim sprawę zbiórki butelek, która do tej pory nie przebiegała sprawnie. Zobowiązano wszystkie klasy do uzupełnienia braków. Ustalono również, że wszystkie gabinety powinny być wysprzątane przed Studniówką.

30.01.77 O godzinie 10:00 w auli odbyło się spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły i nauczycielami. Po zebraniu rodzice udali się do poszczególnych klas, gdzie wychowawcy udzielili informacji o ocenach i sprawowaniu poszczególnych uczniów. Po zebraniu rodzice mieli okazję zapoznać się z ogólnymi wynikami klasyfikacji wywieszonymi na gazetce Samorządu Szkolnego. Przedstawiają się one następująco. Punktacja indywidualna: I miejsce S. Robota kl. IVa – 4,64; II miejsce I. Niedużak kl. Ic – 4,6; III miejsce K. Stajszczyk kl. Ic – 4,6; IV miejsce E. Adamiec kl. IId – 4,54; V miejsce E. Król kl. IIc – 4,5; VI miejsce U. Grzybowska kl. IIId – 4,46; VII miejsce O. Pośpiech kl. IVa – 4,46; VIII miejsce B. Wilpert kl. IIId – 4,46; IX miejsce L. Bojdak kl. IIa – 4,4; X miejsce G. Kaczkowska kl. IIc – 4,4; XI miejsce I. Widera kl. IIc – 4,4; XII miejsce E. Konczala kl. IIa – 4,4. Punktacja klasowa: I miejsce kl. IVa – 3,78; II miejsce kl. IVd – 3,74; III miejsce kl. IIa – 3,68; IV miejsce kl. IId – 3,62; V miejsce kl. IIc – 3,6; VI miejsce kl. IVb – 3,59; VII miejsce kl. IIId – 3,5; VIII miejsce kl. Ic – 3,5; IX miejsce kl. IIIa – 3,47; X miejsce kl. Ia – 3,4; XI miejsce kl. Id – 3,38; XII miejsce kl. IIIe – 3,38; XIII miejsce kl. IVc – 3,35; XIV miejsce kl. IIIb – 3,29; XV miejsce kl. IIb – 3,21; XVI miejsce kl. Ib – 3,2; XVII miejsce kl. IIe – 3,2; XVIII miejsce kl. IIf – 3,1.

Luty

03.02.77 Po lekcjach odbyła się konferencja plenarna Rady Pedagogicznej. Uczeń klasy IIIa K. Matusiewicz zakwalifikował się do II tury II stopnia Olimpiady Fizycznej.

7-20.02.77 Ferie zimowe.

12-13.02.77 W Katowicach odbyły się okręgowe zawody II stopnia I Olimpiady Języka Angielskiego. Szkołę reprezentowali: Iwona Bielska kl. IVa, Andrzej Bąkowski kl. IIa.

20.02.77 W Opolu odbyły się wojewódzkie eliminacje II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w których szkołę reprezentowali: Lucyna Dzwonka kl. IIId, Krystyna Syska kl. IIId, Dariusz Tabor kl. IVd.

26.02.77 O godzinie 8:00 w auli odbył się uroczysty apel z okazji przejęcia przez szkolny szczep HSPS patronatu nad rekrutacją młodzieży do zawodowych szkół oficerskich. W apelu uczestniczył przedstawiciel LPW porucznik Barcik.

Po lekcjach odbył się koncert POS z Opola z cyklu „Musica viva”. Młodzież wysłuchał dwóch utworów: M. de Falla – Czarodziejska miłość, G. Mahlera – I symfonia.

Marzec

01.03.77 Na zebraniu Samorządu szkolnego ogłoszono, że 2 marca br. odbędzie się sprawdzian wyników nauczania z matematyki klas drugich. W związku z Tygodniem Ochrony Przyrody ma się odbyć konkurs LOP, w którym wezmą udział po trzy osoby z każdej klasy. Każda organizacja przedstawiła swój plan działania na najbliższe dwa miesiące. LOK organizuje spotkanie z członkiem sił zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie.

Po lekcjach odbyło się zakończenie szkolnej olimpiady języka rosyjskiego klas drugich. Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie kl. IIa: B. Kownacka, A. Bąkowski, K. Gąsiewicz.

07.03.77 Na szóstej lekcji odbyło się spotkanie z mjr Głuszakiem przedstawicielem LWP z uczniami naszej szkoły. Spotkanie miało na celu zorientowanie chłopców z warunkami studiów oficerskich.

08.03.77 Po lekcjach odbyła się w auli akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W części oficjalnej dyrektor szkoły, mgr R. Pacułt podziękował panią za ich pracę i złożył najserdeczniejsze życzenia. Życzenia w imieniu uczniów naszego liceum złożył również przewodniczący Samorządu Szkolnego, Rudolf Kocula. Po tym wystąpieniu grupa uczniów wręczyła profesorkom wiązanki kwiatów. Po oficjalnej części rozpoczęła się część artystyczna. Najciekawszym jej punktem był występ chóru szkolnego pod kierownictwem profesora Jana Jeńskiego. Kilka pięknych piosenek włoskich i francuskich zaprezentowały trzy uczennice z kl. IIId. Udział wzięli: Olaf Pośpiech jako prowadzący i jego koledzy z klasy, grupa akordeonistów oraz Krzysztof Rakowski i Andrzej Gmyr grający na fortepianie.

09.03.77 Na dużej przerwie odbyła się zbiórka Rady Szczepu HSPS. Dotyczyła ona organizacji uroczystości z okazji 32 rocznicy wyzwolenia Koźla, która odbędzie się 18 marca. Na program uroczystości złoży się m.in.: zobowiązanie instruktorskie, przyrzeczenie harcerskie oraz uroczyste nadanie imienia szczepowi HSPS naszej szkoły. W celu uczczenia nadania imienia szczepowi wszystkie drużyny HSPS podjęły działania społeczne na terenie szkoły. Na zbiórce Rady Szczepu poruszono także problem zbiórki złomu oraz zaproponowano zorganizowanie wycieczki do Oświęcimia lub Krakowa i wyjazdu do Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu.

Odbyło się badanie wyników nauczania z j. rosyjskiego w klasach pierwszych.

11.03.77 Odbyło się badanie wyników nauczania z historii w klasach trzecich.

16.03.77 W klasach drugich odbyło się badanie wyników nauczania z j. rosyjskiego.

18.03.77 w auli odbyła się uroczystość nadania imienia szczepowi HSPS. Rozpoczęła się ona hymnem, po którym szczepowa M. Pełka z kl. IVa przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowej pracy szczepu. W sprawozdaniu zostały wymienione liczne akcje prowadzone przez szczep oraz wyróżniający się harcerze i drużyny. Po wystąpieniu szczepowej, opiekunka szczepu prof. C. Skowron podziękowała za pracę najbardziej zasłużonym harcerzom: D. Taborowi z kl. IVd i M. Pełce z kl. IVa. Po apelu odbyła się II część uroczystości z udziałem zaproszonych gości. Są to: inspektor A. Jagiella, II sekretarz KMPZPR – F. Siwiec, komendant Hufca – J. Płowucha oraz oficer WP mjr W. Tabor. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru odśpiewany został hymn narodowy, a następnie drużynowi złożyli raporty szczepowej M. Pełce, ta z kolei złożyła raport komendantowi Hufca. Po raporcie odśpiewany został hymn harcerski, a następnie grupa uczennic z kl. IIId odczytała informacje o życiu i działalności Emilii Plater, która została wybrana na patronkę szczepu. Komendant Hufca, harcmistrz J. Płowucha wręczył szczepowej akt nadania imienia Emilii Plater szkolnemu szczepowi HSPS. Następnie głos zabrał II sekretarz KMPZPR, towarzysz F. Siwiec, który pogratulował szczepowi i życzył dalszych sukcesów. Po przemówieniach odbyło się uroczyste przyrzeczenie harcerskie i zobowiązanie instruktorskie. Druh harcmistrz Płowucha poinformował zebranych, że opiekunka szczepu, prof. C. Skowron została mianowana podharcmistrzem HSPS w uznaniu za jej zasługi w pracy z młodzieżą. Uroczystość z auli zakończona została odśpiewaniem hymnu szkoły i odprowadzeniem sztandaru. Po opuszczeniu auli cała młodzież szkoły wraz z nauczycielami udała się najpierw pod pomnik patrona szkoły H. Sienkiewicza, gdzie zostały złożone kwiaty, a następnie pod pomnik Wolności w parku. Tam delegacje poszczególnych klas składały wiązanki kwiatów u stóp pomnika, przy którym wartę pełnili uczniowie naszej szkoły. Na tym uroczystość zakończyła się.

21.03.77 W eliminacjach rejonowych Turnieju Wiedzy o Śląsku Opolskim reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce. Skład reprezentacji: Ewa Adamiec z kl. IIId, Ewa Konczala z kl. IIa, Gerard Spyra z kl. IId.

Szkolne Koło LOP zorganizowało SK LOP „Wrzos”. Po raz pierwszy przeprowadziło ono w szkole ciekawą imprezę – topienie Marzanny. Uczennice z kl. IIc wykonały odpowiednia kukłę, którą na dużej przerwie członkowie LOP zanieśli nad Odrę i wśród wesołych śląskich przyśpiewek i wierszy wrzucili ją do rzeki.

23.03.77 Po lekcjach Szkolne Koło LOP wyświetliło filmy związane z ochroną środowiska: „Czy zwierzęta myślą?”, „W Tatrzańskim Parku Narodowym”.

24.03.77 Po lekcjach odbył się konkurs zorganizowany przez LOP poświęcony tematyce związanej z ochroną środowiska. Konkurs wygrała drużyna z kl. IIIc, M. Fabiański, A. Krzywik, M. Sławski,. II miejsce zajęli przedstawiciele z kl. IIIa – K. Stolarczyk, S. Wąsik, J. Wrese. III miejsce zajęła kl. IIa – A. Bajkowski, M. Matusiewicz, B. Żuchowska.

25.03.77 W klasach drugich odbyło się badanie wyników nauczania z historii.

27.03.77 SK PTTK zorganizowało rajd w Góry Bardzkie „Powitanie Wiosny”. Brało w nim udział 15 uczniów.

28.03.77 SK LOP „Wrzos” dokonało podsumowania imprez przeprowadzonych w ramach Tygodnia LOP. W trakcie podsumowania zostały przedstawione ciekawe wywiady na temat działalności LOP w Polsce i szkole.

29.03.77 SK LOK zorganizowało eliminacje szkolne konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej. W eliminacjach udział wzięło 45 uczestników. I miejsce zajął uczeń w kl. IIa Lucjan Bojdak, który będzie reprezentował naszą szkołę w finale wojewódzkim konkursu Wiedzy o Obronie cywilnej.

Młodzież obejrzała film „Dagny”.

30.03.77 W klasach pierwszych odbyło się badanie wyników nauczania z j. polskiego.

Kwiecień

01.04.77 Samorząd Szkolny z okazji Prima Aprilis na dużej przerwie przedstawił krotki program humorystyczny zawierający szereg dowcipów bardzo umiejętnie zestawionych w formie „krewni z dziennikiem”. Program opracowali uczniowie z IId: A. Lipnicki, M. Cytarzyński.

05.04.77 Samorząd Szkolny zorganizował konkurs dla klas pierwszych pt. „Co wiem o mojej szkole?” Kolejne miejsca zajęły klasy: I – Id, II – Ic, III – Ia.

W klasach trzecich odbyło się badanie wyników nauczania z j. polskiego.

06.04.77 W klasach czwartych odbyło się badanie wyników nauczania z matematyki.

06-12.04.77 Ferie wiosenne.

14.04.77 Szczep HSPS zorganizował wycieczkę do Krakowa i Oświęcimia.

16-18.04.77 W Płocku miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. W uroczystości tej wzięli udział uczniowie kl. IIIa – R. Kocula i Z. Jary pod opieką prof. M. Wędzichy. R. Kocula zajął w olimpiadzie trzecie miejsce w skali krajowej, a Z. Jary otrzymał wyróżnienie.

19.04.77 W klasach pierwszych odbyło się badanie wyników nauczania z fizyki.

20.04.77 dzisiaj o godz. 11:00 ogłoszono alarm przeciwpożarowy w szkole i odbyła się próba ewakuacyjna z udziałem straży pożarnej.

21.04.77 Szkolne Koło LOK zorganizowało spotkanie z uczestnikiem Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie chorążym Bolesławem Kopczyńskim. W spotkaniu uczestniczyły klasy Id i IIIe.

22.04.77 Na dużej przerwie odbył się apel poświecony podsumowaniu pracy Samorządu Szkolnego. Przewodniczący organizacji – Rudolf Kocula omówił pracę Samorządu od początku roku szkolnego do kwietnia br. W podsumowaniu podkreślił osiągnięcia Samorządu i wymienił także niedociągnięcia. Po wystąpieniu R. Koculi p. dyrektor H. Jankiewicz dokonała oceny pracy organizacji. Ocena ta wyglądała następująco: W większości założeń plan pracy Samorządu został zrealizowany, nie zrealizowano go przy tym sztywno, lecz wprowadzano na bieżąco nowe pomysły. Wyróżnić należy: pracę sekcji redakcyjnej; jest to interesująca forma reklamy spraw bieżących i osiągnięć, – udział zarządu w organizowaniu prac fizycznych i ocenie uczniów, – właściwie pełnione były dyżury w szatni, gorzej natomiast na korytarzu, – dobrze pracowała sekcja porządkowa w początkowym okresie. Mankamentem w pracy Samorządu jest to, że brakuje zapału, aby pewne zapoczątkowane prace kontynuować, np. wystawa hobbystów, konkurs na najładniejszy gabinet, przeglądy umundurowania, przyszywanie tarcz. Sporo prac zaplanowanych na cały rok nie zostało nawet zapoczątkowanych, np. festiwal twórczości młodzieżowej, wieczory poetycko-muzyczne, organizacja Klubu Szkolnego. Spośród imprez niektóre były bardzo dobre, ale inne puszczone na żywo np. akademia na Dzień Kobiet, konkurs dla kl. pierwszych „Co wiem o mojej szkole?”. Spośród uczniów pracujących w Samorządzie wyróżnić należy Bogusławę Gruszkę, która przewodniczy sekcji dekoracyjnej oraz Krystynę Syskę – zastępcę przewodniczącego Samorządu. Po ocenie pracy Samorządu Szkolnego pani dyrektor H. Jankiewicz przedstawiła osiągnięcia uczniów w olimpiadach i na konkursach w bieżącym roku szkolnym. Na szczeblu centralnym uczestniczyli uczniowie: 1. Rudolf Kocula IIIa – III miejsce w Olimpiadzie Geograficznej, Zdzisław Jary IIIa – wyróżnienie; 2. Lucjan Bojdak i Maciej Szymczewski IIa – w Olimpiadzie Wychowania technicznego; 3. Aldona Nabrdalik IIIa – w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego. W eliminacjach rejonowych olimpiad ogólnopolskich brali udział: 1. j. polski – D. Tabor, L. Dzwonka, K. Syska; 2. j. angielski – A. Bąkowski, I. Bielska; 3. biologia – B. Szymura, I. Linek; 4. fizyka – K. Matusiewicz (zakwalifikował się do części doświadczalnej); 5. chemia – P. Kłosek; 6. wychowanie plastyczne – S. Panek, M. Łącka; 7. geografia – Z. Golasowski. W zawodach szczebla wojewódzkiego uczestniczyli: 1. Mała Olimpiada Matematyczna – M. Matusiewicz – I miejsce w rejonie, J. Kalbron – V miejsce w województwie; 2. Turniej wiedzy o Śląsku Opolskim – E. Adamiec, E. Konczala, G. Spyra – I miejsce w rejonie; 3. Turniej Wiedzy o Obronie Cywilnej – L. Bojdak; 4. Konkurs Piosenki radzieckiej – H. Szeremeta I miejsce w rejonie. Po prezentacji uczestników olimpiad p. dyrektor przedstawił nowy poczet sztandarowy w skład którego wchodzą: Piotr Kłosek – IIIc, Aldona Nabrdalik – IIIa, Beata Wilpert – IIId. Następnie prof. U. Talar omówiła akcję sadzenia drzewek, a prof. Skowron zbiórkę makulatury. Na zakończenie apelu dyrektor R. Pacułt udzielił pochwał wyróżniającym się w nauce uczniom oraz nagany uczniowi  zzz i upomnień dla uczniów, którzy nie przestrzegają regulaminu szkolnego (nie noszą tarczy).

23.04.77 Po lekcjach odbył się koncert POS z Opola.

26.04.77 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony podsumowaniu pracy LOK i PCK. Przewodniczący SK LOK P. Ponikowski z kl. IIIc przedstawił sprawozdanie z pracy organizacji. LOK zorganizował obchody tygodnia LOK, apel z okazji Dnia Wojska Polskiego, spotkania z oficerami WP, konkurs wiedzy o obronie cywilnej, konkurs marynistyczny „Polska nad Bałtykiem”, ćwiczenia ewakuacji szkoły. Po sprawozdaniu przewodniczącego p. dyrektor H. Jankiewicz dokonała oceny pracy LOK. Jest ona następująca: Formy pracy LOK są dobre, ale dość stereotypowe, gazetki okolicznościowe są staranne, uaktualniane, zgodnie z planem, ale zastępowały one czasami inne ciekawe formy pracy, np. z okazji wyzwolenia Warszawy została zrobiona gazetka, a nie zrealizowano apelu lub wieczorku, co byłoby lepszą formą nawiązywania do postępowych tradycji oręża. Obchody tygodnia LOK i Dnia Wojska Polskiego ograniczyły się do apelu i udziału w pięcioboju. Osiągnięciem LOK są spotkania z ciekawymi ludźmi. Właściwie prowadzone są informacje o wyższych uczelniach wojskowych. Udział koła w imprezach środowiskowych i sukcesy w konkursach zyskały dla koła wysoką ocenę Zarządu Miejskiego LOK. Uczniowie wyróżniający się w pracy, to: Piotr Ponikowski – IIIc, Elżbieta Tomanek – IIIa, Jolanta Onyks – IIIa, Danuta Tomanek – IId. W drugiej części apelu przewodnicząca SK PCK Sonia Cichoń przedstawiła sprawozdanie z pracy swojej organizacji w szkole i w środowisku. Po sprawozdaniu opiekunka koła, prof. H. Imielska wręczyła nagrody najbardziej zasłużonym uczniom, członkom koła. Są to: Sonia Cichoń – IVd, Ewa Norek – IVd, Elżbieta Hrehel – IVd, Bernard Gierga – IIa. Po rozdaniu nagród pracę koła oceniła p. dyrektor H. Jankiewicz. Ocena ta przedstawia się następująco: PCK jest organizacją o specyficznym charakterze pracy. Najlepiej znana jest w szkole z akcji dożywiania oraz z akcji świątecznej dla dzieci z domu „Caritas”.

27.04.77 Samorząd Szkolny zorganizował na dużej przerwie ciekawą imprezę poświęconą maturzystom. Był to zbiór dowcipnych scen związanych ze zbliżającą się maturą. Program ułożyli i zaprezentowali uczniowie: A. Lipnicki IId, A. Bąkowski IIa.

29.04.77 Po lekcjach odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej poświęcona klasyfikacji kl. IV-tych.

30.04.77 Po lekcjach odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych, na którym odbyła się dekoracja sztandaru medalem „Zasłużony dla Opolszczyzny”. W uroczystości tej brali udział zaproszenie goście: inspektor szkoły A. Jagiella, wiceprezydent miasta F. Siwiec. Program uroczystości przebiegał następująco: 1. wprowadzenie sztandaru, 2. odśpiewanie hymnu Polski, 3. przemówienie dyrektora szkoły i rozdanie dyplomów, 4. przemówienie wiceprezydenta i dekoracja sztandaru, 5. zmiana pocztu sztandarowego, 6. pożegnanie absolwentów przez Samorząd Szkoły, 7. pożegnanie szkoły przez absolwentów, 8. przyrzeczenie absolwentów, 9. pożegnanie sztandaru przez wybranych przedstawicieli maturzystów, 10. hymn szkoły, 11. odprowadzenie sztandaru, 12. przejście maturzystów do Sali Tradycji oraz złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem H. Sienkiewicza. W trakcie uroczystości dyrektor szkoły ocenił 4-letni pobyt w szkole obecnych maturzystów wymieniając ich osiągnięcia w zakresie nauki i pracy społecznej. Uczniowie szczególnie wyróżniający się w tych dziedzinach otrzymali Dyplom Przodownika Nauki i Pracy Społecznej LO w Kędzierzynie-Koźlu. Są to: Sylwia Robota IVa za najlepsze wyniki w nauce (średnia 4,86), Elżbieta Wantuła IVa za najlepsze wyniki w nauce (4,76) i osiągnięcia sportowe, Olaf Pośpiech IVa za najlepsze wyniki w nauce (4,5) i pracę społeczną, Ewa Sieńko IVa za najlepsze wyniki w nauce (4,4) i prace społeczną, Krzysztof Wiśniewski IVa za najlepsze wyniki w nauce (4,4) i pracę społeczną, Bogusława Gruszka IVa za najlepsze wyniki w nauce (4,3) i pracę społeczną, Dariusz Tabor IVd za najlepsze wyniki w nauce (4,38) i pracę społeczną w HSPS, Ewa Smykała IVb za najlepsze wyniki w nauce (4,4), Małgorzata Pełka IVa za pracę społeczną w harcerstwie (3,9), Helena Wiegand za pracę społeczna w bibliotece (3,95). Po przemówieniu dyrektora głos zabrał wiceprezydent miasta F. Siwiec. Przedstawił on zebranym decyzje władz Opolszczyzny nadania szkole medalu „Zasłużony dla Opolszczyzny” za 30-letnią działalność w dziedzinie oświaty. Medalem tym wiceprezydent w sposób bardzo uroczysty udekorował sztandar szkoły. W dalszej części imprezy pożegnania maturzystów dokonali przedstawiciele Samorządu Szkolnego z K. Syską – z-ca przewodniczącego na czele. Zgodnie z kilkuletnią tradycją szkoły oprócz życzeń przekazali oni maturzystą wiązanki kwiatów oraz podkowy – symbol powodzenia. Spośród innych punktów programu na wyróżnienie zasługuje ślubowanie maturzystów i bardzo uroczyste pożegnanie sztandaru dokonane przez D. Tabora – IVd w asyście Bogusławy Gruszki IVa i Brygidy Szymury IVb.

W godzinach popołudniowych odbył się bieg między pomnikami. Drużyna naszej szkoły zajęła IV miejsce.

Maj

01.05.77 Uczniowie z Kędzierzyna-Koźla i pobliskich miejscowości uczestniczyli razem z nauczycielami w pochodzie 1-Majowym.

02.05.77 wydział Kultury Fizycznej i turystyki w Kędzierzynie-Koźlu zorganizował I Miejską Spartakiadę Młodzieży Szkolnej. W imprezie tej wzięły udział szkoły ponadpodstawowe z Kędzierzyna-Koźla. Impreza obejmowała wszystkie konkurencje lekkoatletyczne. Reprezentacja naszej szkoły zdobyła w różnych konkurencjach 15 medali; w tym 4 złote, 2 srebrne, 9 brązowych.

03.05.77 Po lekcjach odbyły się wybory nowego zarządu Samorządu Szkolnego. Dotychczasowy zarząd w składzie: R. Kocula – przewodniczący, J. Chomicz – sekretarz, Z. Jary – skarbnik, zakończył swoją pracę, jedynie z-ca przewodniczącego K. Syska postanowiła nadal pracować w Samorządzie Szkolnym. Wybory odbyły się w auli szkoły. Po raz pierwszy były to wybory powszechne. Młodzież z legitymacjami podchodziła do urny wyborczej i głosowała na kandydatów wcześniej zgłoszonych. Po obliczeniu głosów do zarządu weszli następujący uczniowie: A. Lipnicki, K. Syska, A. Argasińska, L. Bojdak, A. Bąkowski. Po konsultacji wewnątrz zarządu przewodniczącą organizacji została K. Syska IIId, jej zastępcą A. Lipnicki IId, sekretarzem A. Bąkowski, skarbnikiem została G. Kaczkowska IIc, a Lucjan Bojdak zrezygnował z pracy w samorządzie motywując tym, że pragnie nadal pełnić funkcję przewodniczącego SKS, a nie jest w stanie pogodzić 2 ważnych funkcji.

W Strzelcach Opolskich odbył się finał wojewódzki Turnieju Wiedzy o Śląsku Opolskim. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: E. Adamiec, E. Konczala, G. Spyra zajęła VI – wyróżnione miejsce.

05.05.77 Dzisiaj rozpoczęła się matura. Uczniowie klas czwartych piszą [prace z j. polskiego.

06.05.77 Z okazji zbliżającego się Dnia Zwycięstwa SK LOK zorganizowało spotkanie z kombatantem II wojny światowej, porucznikiem Łopińskim. W spotkaniu uczestniczyły klasy Ib i Ic.

07.05.77 Dzisiaj uczniowie klas czwartych zdają pisemny egzamin z matematyki.

08.05.77 PTTK zorganizowało 3-dniowy rajd w Góry Bardzkie. Wzięło w nim udział 28. uczniów z klas: IIIa, IIIc, IIId, IIa, IIb, IIc, IId. Opiekunkami rajdu są prof. M. Wędzicha i K. Bugalska.

09.05.77 Dzisiaj dzień wolny od nauki. Z okazji Dnia Zwycięstwa w godz. 8-9 rano odbyła się w auli uroczysta impreza związana z tym świętem, a przygotowana przez kółko recytatorskie i chór pod opieką prof. J. Stefanowicz, J. Jeńskiego. Uczniowie recytowali okolicznościowe wiersze i prozę, a chór zaprezentował pieśni związane z walką o wyzwolenie. Po poranku młodzież obejrzała film „Zwycięstwo”.

10.05.77 Po lekcjach młodzież obejrzała film „Zwycięstwo”.

12.05.77 W Opolu odbyły się wojewódzkie zawody Konkursu Krajoznawczego. Wzięła w nich udział drużyna z naszej szkoły w składzie: Zdzisław Jary IIId, Tadeusz Kwaśnicki IIIb, Rudolf Kocula IIIa, Gerard Spyra IId. Drużyna ta zajęła III miejsce za drużynami z Opola i Kluczborka.

17.05.77 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony analizie pracy SK LOP. Zarząd koła przedstawił sprawozdanie z całorocznej pracy, a następnie pani dyrektor H. Jankiewicz dokonała oceny pracy koła ze strony Dyrekcji.

Ocena ta przedstawia się następująco:

Umiejętne nawiązanie współpracy z innymi organizacjami- Samorządem, Kołem Miłośników Książki. W przyszłości można tę współpracę rozszerzyć na inne organizacje, na przykład PTTK, HSPS.

Większość organizowanych akcji była bardzo przemyślana, a szczególnie tydzień Sk LOP.

Bardzo pozytywną rolę spełniają akcje szkoleniowe, mogą one przyczynić się do zrodzenia się u uczniów pasji obserwacji życia biologicznego roślin i zwierząt. Koło ma duży wkład pracy do dobra środowiska: sadzenie drzewek, zbiórka, żołędzi.

Oprócz stron pozytywnych widoczne są także mankamenty:

Zbiórka żołędzi i kasztanów musi być organizowana w takim zakresie, w jakim jest możliwa do realizacji(nie zawyżać nagle ilości kilogramów). Mało atrakcyjnie przebiegał konkurs na stroik lub choinkę, nie było też podsumowania konkursu. Zaangażowany w pracę jest głównie zarząd; dobrze byłoby, aby więcej osób uczestniczyło czynnie w pracy Koła. Niektóre hasła realizowane były z półrocznym opóźnieniem, na przykład wystawa plakatów. Pogadanki w przedszkolu na temat ochrony przyrody należy połączyć z akcjami harcerstwa i PCK, aby nie dublować niepotrzebnie tych samych tematów. Należy nawiązać współpracę z Kołem Łowieckim Azoty.

24.05.77 Dzisiaj na dużej przerwie w auli ogłoszony został alert harcerski, który trwać będzie do 26 maja. Opiekunka szczepu HSPS, C. Skowron, przedstawiła cele i zadania alertu.

25.05.77 O godzinie 8:00 rano rozpoczęły się ustne egzaminy dojrzałości. Trwać one będą do pierwszego czerwca.

26.05.77 Dzisiaj rozpoczął się w szkole Tydzień Kultury Młodzieży Szkolnej. W programie Tygodnia są następujące imprezy:

W dniu pierwszym, czyli 26.05- spotkanie z matkami o godzinie 17:00 organizuje drużyna klasy IIId pod opieką wychowawczyni J. Stefanowicz.

Spotkanie z Węgrami o godzinie 13:00 w gabinecie geograficznym organizuje SK PTTK pod opieką profesor H. Wędzichy.

Wyjazd do teatru w Opolu na sztukę „Terminator”- organizuje HSPS pod opieką profesor C. Skowron.

Montaż słowno- muzyczny „Miłość w poezji i prozie” w czytelni organizuje Koło Miłośników Książki pod opieką bibliotekarki S. Trawińskiej.

27.05.77 Nauka piosenki harcerskiej w klubie- klasy IIIa, IIIb, IIIe.

Montaż słowno- muzyczny „Miłość w poezji i prozie”.

28.05.77 Prelekcja o Leningradzie, godzina 12:30 w gabinecie języka rosyjskiego pod opieką profesora S. Śmigielskiego.

28.05.77 Rozpoczął się Tydzień Sportu, w czasie którego drużyny z różnych klas rywalizowały ze sobą w różnych dyscyplinach sportowych.

29.05.77 Kiermasz książki.

30.05.77 Kiermasz książki.

Teatr lalek przedstawił w przedszkolu na ulicy Skłodowskiej i w Szkole Podstawowej nr 2 sztukę „Lisek i inne opowiadania”.

O godzinie 17:00 odbędzie się kominek harcerski.

31.05.77 Teatr lalek przedstawi „Przygody Piotrusia” w Szkole Podstawowej nr 7. SK LOP wyświetli przezrocza związane z ochroną środowiska, zorganizuje dyskusję na ten temat i zaprezentuje prace pisemne na temat „Rola parków miejskich a ochrona środowiska naturalnego człowieka”.

Czerwiec

01.06.77 O godzinie 17:00 zabawa szkolna organizowana przez Samorząd Szkoły.

Wszystkie punkty programu zostały zrealizowane w trakcie trwania Tygodnia Kultury Młodzieży Szkolnej.

01.06.77 Konferencja Rady Pedagogicznej związana z maturą.

01.06.77 W eliminacjach wojewódzkich konkursu marynistycznego pod tytułem „Polska leży nad Bałtykiem” reprezentacja szkoły zajęła pierwsze miejsce drużynowo. Skład reprezentacji: Z. Jary IIIa, R. Kocula IIIa.

Indywidualnie R. Kocula zajął pierwsze miejsce w finale wojewódzkim i będzie reprezentował województwo opolskie w finale centralnym w Ściborzu.

03.06.77 O godzinie 17:00 rozpoczęła się uroczystość rozdania świadectw maturzystom i pożegnania z nimi. W czasie uroczystości dyrektor szkoły, R. Pacułt, dokonał podsumowania matury stwierdzając, że przebiegła ona dobrze, młodzież w większości wykazała właściwe przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Najlepiej maturę zdali uczniowie: Dariusz Taborz z IVd, Brygida Szymura z IVd. Uzyskali oni cztery oceny bardzo dobre. Najlepszą pracę z języka polskiego napisała Sylwia Robota z IVa, a najlepszą pracę z wybranego przedmiotu wykonała Regina Krajuszek z IV a. Uczniowie ci otrzymali nagrody książkowe. Ponadto nagrodę otrzymała Sylwia Robota za najlepsze świadectwo, Olaf Pośpiech, Dariusz Pabor, Bogusława Gruszka, Małgorzata Pełka za prace społeczne. Nagrody otrzymali też wszyscy przewodniczący klas: O. Pośpiech- IVa, H. Wiegand- IVb, E. Bugalska- IVc, E. Herchel- IVd. Po wręczeniu nagród dyrektor zapoznał absolwentów z decyzją Rady Pedagogicznej w sprawie typowania na studia. Na dowolny kierunek studiów została wytypowana Sylwia Robota, na studia pedagogiczne Ewa Sieńko, a na deficytowe Elżbieta Wantuła- wszystkie z klasy IVa. Po wystąpieniu dyrektora w imieniu wychowawców pożegnała absolwentów profesor E. Kozak- wychowawczyni IVd. Nauczycieli zaś żegnała I. Bielska z IVa. Absolwenci wręczyli nauczycielom wiązanki kwiatów, a następnie wychowawcy rozdali świadectwa.

05.06.77 W Ściborzu odbyły się centralne eliminacje konkursu marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem”. Naszą szkołę reprezentował Rudolf Kocula z IIIa.

07.06.77 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony ocenie pracy PTTK. Sprawozdanie z działalności złożył T. Kwaśnicki- przewodniczący organizacji. Przedstawił on szeroką działalność koła w dziedzinie organizowania wycieczek i rajdów poszczególnych klas, wysokie osiągnięcia w zdobywaniu odznak turystycznych. Niedomagania natomiast wystąpiły w zakresie akcji szkoleniowej. Po wystąpieniu przewodniczącego zaprezentowane zostały typowe stroje turystyczne na wycieczki. Następnie opiekunka koła profesor M. Wędzicha zaznajomiła zebranych z wysoką oceną koła w oczach miejskiego zarządu PTTK oraz wręczyła nagrody najbardziej wyróżniającym się członkom T. Kwaśnickiemu, R. Jagielle, B. Gruszce. Po wystąpieniu opiekunki oceny pracy koła z ramienia Dyrekcji dokonała pani dyrektor H. Jankiewicz. Dorobek koła uznany został za duży. Ilość wycieczek i ich jakość jest wysoka. Koło dobrze współpracuje z Oddziałem PTTK. Mankamentem natomiast jest częstotliwość zebrań członków (co 6 miesięcy), zebrań zarządu (co 4 miesiące), informacja i propaganda prowadzonych spotkań i pogadanek. Co może być powodem małej, jak na 300 członków frekwencji na spotkaniach. Słabo też przedstawia się współpraca z innymi organizacjami. Nie przystąpiono też do realizacji konkursu fotograficznego.

08.06.77 Kółko historyczne z klasy IId udało się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Jest to nagroda za pracę kółka w baszcie. Koło od kilku miesięcy sprzątało basztę po gruntowym remoncie i malowaniu ścian.

09.06.77 Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.

13.06.77 W Warszawie w ZG ZNP odbyło się spotkanie ministra oświaty J. Kuberskiego z laureatami wszystkich olimpiad i opiekunami. W spotkani tym uczestniczyli z naszej szkoły R. Kocula z III i jego opiekunka profesor M. Wędzicha. Ze strony władz oprócz ministra udział wzięli: sekretarz KC PZPR- Andrzej Werblan, naczelnik ZHP- J. Wojciechowski. Minister J. Kuberski wręczył nauczycielom dyplomy gratulacyjne i nagrody, a laureatom medale Laureata Olimpiady Przedmiotowej.

Druh Wojciechowski wręczył laureatom- harcerzom odznaki „Harcerski Laur Naukowy” oraz dyplomy.

Rudolf Kocula oprócz wymienionych wyróżnień został zaproszony do Rozgłośni Harcerskiej.

14.06.77 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony ocenie pracy TPPR, SKS i Klubu Miłośników Książki.

SK TPPR zajmowało się zadaniami:

Propagowanie tematyki i przebiegu Olimpiady Języka Rosyjskiego- październik 76. Udział 87 osób w konkursie Radia Moskwa o tematyce Rewolucji Październikowej- listopad 76. Nawiązanie kontaktów korespondencyjnych z młodzieżą z Kiszyniowa, Odessy i Chabarowska- .marzec 77. Wystawka „Lenin- życie i działalność”- kwiecień- 77. Wystawka „Życie młodzieży ze szkoły w Wickersdorf- NRD”- marzec 77. Wykonanie przez klasę IIIc 28 albumów „50 rocznica Rewolucji Październikowej”. Stałe kontakty korespondencyjne ze szkołą w Wickersdorf- NRD. Wykonanie przez klasę IIc 25 plakatów „50 rocznica Rewolucji Październikowej”. Stałe kontakty z Radiem Moskwa. Prezentacja fotogazety „U Przyjaciół”.

Sprawozdanie z pracy Koła Miłośników Książki na rok szkolny 1976/77 przedstawiła przewodnicząca Ewa Konczala.

Do zadań KMK należy prowadzenie zespolonej pracy z książką, przygotowywanie masowych imprez czytelniczych, pomoc w pracy propagandowej biblioteki, pomoc w upowszechnianiu i udostępnianiu książek uczniom, współdziałaniu z nauczycielem bibliotekarzem, dbałość o estetyczny wygląd lokalu bibliotecznego.

KMK przy naszym liceum realizując ogólne zadania, prowadzi akcję mającą na celu zwiększanie czytelnictwa wśród uczniów. W tym celu łącznicy klasowi zorganizowali w gabinetach kącik ciekawych książek, które zapoznają uczniów z nowymi, interesującymi pozycjami znajdującymi się w bibliotece. W ramach pomocy w bibliotece prowadzone są dyżury łączników w wypożyczalni i czytelni, w trakcie których udziela się pomocy młodzieży korzystającej z biblioteki.

Przeprowadzone zostały kiermasze:

kiermasz lektur- we wrześniu i październiku, kiermasz książki społecznej- w listopadzie i grudniu, majowy kiermasz książki.

Cotygodniowo organizowane są zebrania łączników, na których omawia się bieżące sprawy koła, podejmuje działania.

Prowadzona jest comiesięczna statystyka ilości przeczytanych książek.

W ramach działalności KMK organizowane były konkursy plakatowe o tematyce okolicznościowej oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. KMK na bieżąco informuje młodzież o imprezach artystycznych, takich jak: teatr, opera, operetka. Informacje te zamieszczane są na gazetce „Co? Gdzie? Kiedy?”. Sekcja imprezowa działająca przy kole prowadzi cykl spotkań z książką. W swoich comiesięcznych [programach artystycznych zapoznaje młodzież z literaturą polską i obcą. Można było posłuchać poezji i prozy w następujących programach: „Tatry w poezji”, „Fraszki polskie”, „Horoskop”, „Opolszczyzna w poezji i prozie”, „Miłość w poezji i prozie”.

Sekcja dekoracyjno- propagandowa organizuje wystawy tematyczne, wystawia nowości, wykonuje plakaty i afisze w związku z imprezami. W okresie Dni Kultury Młodzieży Szkolnej urządziła wystawkę prac literackich młodzieży pod tytułem „Pierwsze spotkania”.

Sekcja prasowa prowadzi nadzór nad prenumeratą czasopism dla gabinetów przedmiotowych i dla młodzieży.

Harcerska Służba Biblioteczna prowadzi teatrzyk kukiełkowy, w którym propaguje książki dla dzieci, dając przedstawienia w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Przedstawiła- „Plastuś”, „Chatka, chałupeńka”, „Lisek Chytrusek” i inne. Koło współpracuje z zakładem Badań Czytelnictwa przy Młodzieżowej Agencji Wydawniczej. W tym roku rozprowadzono i wypełniono ankiety: „Ferie zimowe”, „Kodeks ucznia”, „Cele i dążenia życiowe”.

18.06.77 W auli odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 1976/77. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Następnie pan dyrektor R. Pacułt, podsumował całoroczną pracę szkoły. Podkreślił, że szkoła miała liczne sukcesy w olimpiadach, w tym największą w olimpiadzie geograficznej, gdzie R. Kocula zajął III miejsce w kraju i Olimpiadzie Wiedzy Technicznej i Języka Rosyjskiego, w których reprezentanci szkoły uczestniczyli również w finale i otrzymali prawo wstępu na odpowiedni kierunek studiów bez egzaminu. Są to: L. Bojdak, M. Szymczewski z IIa oraz A. Nabrdalik z III a.

Jeśli chodzi o klasyfikację, to przedstawia się ona następująco:

Spośród klas najlepsze wyniki uzyskały: IIa-3,78, IIIa- 3.61.IId- 3,6, IIc- 3,6, Ia- 3,56, Ic- 3,56, Id- 3,5.

Najsłabsze wyniki uzyskała klasa IIIe- 2,94.

Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Urszula Grzybowska IIId- 4,83, Piotr Kłosek IIIc- 4,77, Bożena Żuchowska IIa- 4,75, Ireneusz Niedużak Ic- 4,75, Lucjan Bojdak IIa- 4,66, Beata Wilpert IIId- 4,61, Elżbieta Król IIc- 4,51, Kornelia Stajszczyk Ic- 4,51, Grzegorz Duszel Ic- 4,51, Barbara Gąsiewicz IIa- 4,5, Ewa Konczala IIa- 4,5, Grażyna Kaczkowska IIc- 4,5, Irena Widera IIc- 4,5 .

Ci spośród najlepszych, którzy uzyskali także oceny wzorowe z zachowania otrzymali świadectwo ukończenia klasy z wyróżnieniem.

Są to: IIa- B. Gąsiewicz, E. Konczala, B. Żuchowska, IIc- G. Kaczkowska, E. Król, I. Widera, IIIc- P. Kłosek, IIId- U. Grzybowska, B. Wilpert.

Następnie pan dyrektor poinformował, że wiele osób za pracę społeczną i naukę otrzymało nagrody książkowe.

Po wystąpieniu dyrektora głos zabrał przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego pan Kaczkowski, a po nim przedstawiciele Samorządu Szkolnego złożyli wakacyjne życzenia nauczycielom i młodzieży, a przedstawiciele klas dołączyli do życzeń wiązanki kwiatów. Po rozdaniu kwiatów młodzież odśpiewała hymn szkoły i nastąpiło uroczyste odprowadzenie sztandaru. Po części oficjalnej rozpoczęła się część rozrywkowa pełna dowcipnych tekstów i miłych piosenek w wykonaniu uczniów klas drugich.

Po akademii młodzież udała się do klas, gdzie wychowawcy rozdali świadectwa.

ROK SZKOLNY 1977/78

Wrzesień

01.09.77 O godzinie 9:00 rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 1977/78. Młodzież wszystkich klas zgromadzona w auli, wysłuchała przez radio przemówienia ministra oświaty J. Kubreskiego. Następnie po przemówieniu ministra do uczniów przemówił, zaproszony na akademię, I sekretarz KM PZPR, Piechota. Złożył on życzenia pomyślnych wyników w nauce i odczytał list Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu do młodzieży wszystkich szkół Opolszczyzny.

Po przemówieniu I sekretarza serdeczne życzenia złożył uczniom dyrektor szkoły, mgr R. Pacułt. Dyrektor przypomniał także osiągnięcia uczniów w roku ubiegłym, szczególnie sukcesy w olimpiadach oraz poinformował, że spośród ubiegłorocznych absolwentów około 60 % dostało się na studia wyższe. Po przemówieniu dyrektora odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Po ślubowaniu życzenia nauczycielom i uczniom złożył przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego- S. Kaczkowski, a po nim przedstawiciele Samorządu Szkolnego, którzy z życzeniami wręczyli nauczycielom wiązanki kwiatów.

05.09.77 Z dniem dzisiejszym klasa IVa po raz pierwszy w szkole rozpoczęła w szkole akcję- młodzież gospodarzem szkoły. Akcja ta trwać będzie przez dwa tygodnie. Klasa IVa prowadzi ją pod hasłem „Gospodarując w szkole uczymy się gospodarować w ojczyźnie”.

W ramach tej akcji klasa IVa zobowiązała się ogłosić konkurs na najładniejszy gabinet, przygotować spotkanie z rodzicami, zorganizować wieczorek dla klas pierwszych, zrobić wystawę prac rysunkowych absolwenta szkoły- Alfreda Twardzika oraz przez cały czas pełnić wszystkie dyżury porządkowe w szkole.

07.09.77 Po południu odbyło się zebranie rodziców wszystkich klas. Na zebraniu ogólnym w auli dyrektor szkoły zapoznał rodziców z planem pracy szkoły , przypomniał regulamin szkoły i uczulił rodziców klas IV- tych na problemy związane z maturą.

Po spotkaniu w auli rodzice rozeszli się do klas, gdzie dokonano wyboru komitetów klasowych.

08.09.77 Po lekcjach odbyło się w auli spotkanie Samorządu Szkolnego z uczniami klas pierwszych. Przedstawiono im modę uczniowską oraz działalność organizacji w szkole.

09.09.77 Uczniowie klas czwartych uczestniczyli w spotkaniu z I sekretarzem KM PZPR Piechotą.

10.09.77 Po lekcjach odbyły się zawody harcerskie o Memoriał Władka Planetorza. Uczestniczył w nich każdy szczep z naszej szkoły.

W godzinach 17:00-20:00 odbył się w auli wieczorek zorganizowany przez klasę IVa dla uczniów klas pierwszych pod hasłem „Poznajmy się”. W trakcie wieczorku odbyły się otrzęsiny pierwszoklasistów.

17.09.77 W bibliotece urządzona została wystawa prac rysunkowych absolwenta szkoły- Alfreda Twardzika.

17-18.09.77 W tych dniach odbył się rajd zorganizowany przez PTTK w Beskid Żywiecki. Brało w nim udział 30 uczniów z naszej szkoły pod opieką profesorki M. Wędzichy i profesora Z. Capiego. Rajd zorganizowany był w ramach IV Zlotu Młodzieży.

18.09.77 W Leśnicy odbyły się dożynki. Uczestniczyły w nich klasy muzyczne Id, IId, IIId, IVd.

19.09.77 Na dużej przerwie odbył się apel zorganizowany przez klasę IVa. Na apelu przewodnicząca klasy złożyła sprawozdanie z działalności klasy w ramach akcji- klasa gospodarzem szkoły, następnie przekazała tę funkcję klasie IVb. W trakcie apelu głos zabrała pani dyrektor H. Jankiewicz, która oceniła działalność klasy IVa.

Na zakończenie przewodnicząca klasy IVb przedstawiła plan działania swojej klasy pod hasłem „Młodzież przyrodzie ojczystej”.

W ramach tej akcji klasa IVb wykonała następujące czynności: 1. Pod patronatem LOP-U przygotowane zostały karmniki dla ptaków. 2. W gabinetach urządzone zostały dekoracje związane tematycznie z hasłem. 3. Opieczętowane zostały wszystkie pomoce naukowe w szkole. 4. 23.09.77 uczennice A. Chomontowska i B. Kukla prowadziły imprezę „Popołudnie z psem”. Spośród przybyłych czworonogów wybrany został najmilszy pies. 5. 24.09.77 odbył się wieczór muzyki młodzieżowej zakończony dyskoteką. Impreza odbyła się w auli. 6. 30.09.77 w Dniu Chłopca dziewczęta złożyły życzenia wszystkim kolegom i dla nich odbył się w dniu 05.10.77 kabaret zakończony dyskoteką.

26.09.77 Uczniowie po lekcjach obejrzeli film „Faraon”.

Październik

01.10.77 W Opolu odbył się Zlot Synów Pułku. Uczestniczyło w nim dwóch przedstawicieli naszego szczepu.

05-08.10.77 Przerwa jesienna.

W czasie przerwy klasy IVa, IVb, IVd, IIIe i IIc w ciągu dwóch dni zajmowały się badaniem przepustowości autobusów na terenie miasta Kędzierzyn- Koźle.

Klasy Ia, I c, Id i IIa odbyły rajd na Górę Świętej Anny i w Góry Bardzkie pod opieką profesorek i profesorów: C. Skowron, M. Wędzichy, Z. Szal, P. Adamca.

Klasa Ib odbyła rajd na Kopę Biskupią pod opieką profesorów E. Kozak i Ł. Kusz.

Klasa IIIb odbyła wycieczkę w Beskid Mały pod opieką profesorek S. Misiewicz i K. Bugalskiej.

Klasy IIIa i IIIf odbyły wycieczkę w Karkonosze pod opieką profesorów: K. Rużak, E. Rudda i J. Roguli.

Pracą zajmowały się następujące klasy: III a- praca w stadninie w dniu 05.12.77, IV e- zrywanie jabłek w Sławięcicach 05,06.10.77, Ic, IIb, IId- zbieranie cebuli 05,06.10.77, II a- prace porządkowe w spółdzielni „Twórczość” 06.10.77, IIId- zbieranie ziemniaków w PGR w Twardawie 06,07.10.77, Id- prace w CPN 07.10.77.

Pozostałe klasy zajmowały się sprzątaniem gabinetów i porządkowaniem otoczenia szkoły i w bibliotece szkolnej- pracami porządkowymi.

W czasie przerwy odbyły się imprezy: 05.10.77- kabaret z okazji Dnia Chłopca i dyskoteka, 06.10.77- oglądanie przeźroczy z Leningradu, 07.10.77- wyjazd do teatru klasy IV c, 08.10.77- spotkanie z absolwentką naszej szkoły Z. Sasińską i psychologiem B. Puchalską.

10.10.77 Na dużej przerwie odbył się apel, na którym uczennica klasy III d, Renata Jagiella wygłosiła okolicznościowy referat z okazji święta Ludowego Wojska Polskiego.

Na apelu odbyło się także przekazanie funkcji gospodarza szkoły klasie IV c.

11.10.77 Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w capstrzyku poświęconym 34 rocznicy powstania LWP. Capstrzyk odbył się pod pomnikiem Wdzięczności. W czasie capstrzyku odbył się apel poległych, a przedstawiciele poszczególnych organizacji, instytucji i młodzieży złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

12.10.77 W gabinecie geograficznym odbyło się wyświetlanie przeźroczy i prelekcja z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki. Prowadził je K. Kwaśnicki- działacz PTTK.

15.10.77 Dzień Nauczycela. Młodzież z okazji święta nauczycieli przygotowała akademię, w czasie której złożono profesorom życzenia i wiązanki kwiatów, a następnie przedstawiony został bardzo ciekawy program artystyczny przygotowany przez Samorząd Szkolny.

17.10.77 Poszczególne klasy brały udział w spotkaniu z psychologiem- dr Beatą Puchalską, absolwentką naszej szkoły.

Spotkanie zorganizował szczep HSPS.

19.10.77 Po południu odbyła się dyskoteka zorganizowana przez klasę IV c, w czasie której odbyły się wybory najmilszego chłopca w szkole. Został nim uczeń klasy IVc P. Ponikowski.

21.10.77 Po lekcjach odbył się konkurs recytatorski poezji rosyjskiej i radzieckiej oraz turniej wiedzy o ZSRR.

W konkursie recytatorskim pierwsze miejsca zajęli: 1. B. Jurek z klasy II a, 2. J. Wnorowska z klasy II a, 3. W. Wodnik z klasy Ia.

W konkursie wiedzy o ZSRR zwyciężyli: 1. A. Gruszka z klasy Ia, . W. Moryl z klasy I c, . M. Piechanek z klasy I d. Ponadto wyróżnienie otrzymał uczeń klasy Id M. Paczkowski.

22.10.77 Po lekcjach rozegrany został turniej piłki nożnej o puchar profesora M. Dudy. Pierwsze miejsce- klasa IV a, drugie miejsce- klasa IV e, trzecie miejsce- klasa IV d.

Po południu odbyła się zabawa „Półmetek” zorganizowana przez klasy III i Samorząd Szkolny.

24.10.77 Na dużej przerwie odbył się apel podsumowujący pracę klasy IV c, jako gospodarza szkoły. Na początku apelu P. Kłosek przedstawił referat o bombie neutronowej. Następnie przewodniczący odczytał sprawozdanie. Klasa ta w ciągu dwóch tygodni starała się wciągnąć w szkolne życie uczniów klas pierwszych. W związku z tym zorganizowała konkurs poezji radzieckiej oraz konkurs wiedzy o Związku Radzieckim.

Zorganizowana też została wystawa fotograficzna pod tytułem „Jak pracowaliśmy podczas przerwy jesiennej”.

Na sugestię młodzieży wprowadzona została gazetka twórczości poetyckiej uczniów naszej szkoły. Redakcję tej gazetki przyjął w swoje ręce Sławomir Jakubowski.

Po sprawozdaniu, klasa IVc przekazała funkcję gospodarza klasie IV d. Przewodnicząca tej klasy przedstawiła plan działalności i hasło: „Przeszłość nie wraca, jak żywe zjawisko w dawnej postaci, jednak nie umiera, odnawia tylko miejsce, czas , nazwisko i świeże kształty dla siebie przybiera. Zmarłych pokoleń idealna sfera w żywej ludzkości wieczne ma siedlisko a grób proroka, mędrca, bohatera jasnych żywotów staje się kołyską. Zawsze z tej samej życiodajnej strugi czerpiemy napój, co pragnienie gasi; żywi nas zasób pracy plemion długiej, ich miłość, sława, istnienie nam krasi; a z naszych czynów i z naszej zasługi korzystać będą znów następcy nasi”.

27.10.77 Po lekcjach odbyła się uroczysta akademia z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej.

Obecni byli na niej zaproszeni goście: inżynier Walerij Nikołajewicz Komarow- gość ze Związku Radzieckiego, przedstawicielka Kuratorium- A. Strużyńska, przedstawiciel zakładu opiekuńczego- Jurek.

Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnów państwowych: polskiego i radzieckiego. Następnie pan profesor Z. Capi przedstawił krótko rezultaty Rewolucji Październikowej i historię rozwoju ZSRR. Po nim głos zabrał inżynier Komarow, który przekazał młodzieży naszej szkoły serdeczne pozdrowienia i opowiedział, jakie skutki dla Związku Radzieckiego przyniosła Rewolucja Październikowa. Podkreślił on także udział Polaków w tej rewolucji. Po swoim wystąpieniu inżynier Komarow otrzymał skromny upominek od młodzieży naszej szkoły- portret Aleksandra Puszkina wykonany przez uczennicę klasy IV e, Sylwię Panek.

W dalszej części akademii wystąpiły uczennice, które uczestniczyły w wycieczce do ZSRR- Krystyna Syska i Sylwia Panek. Podzieliły się one wrażeniami z tej wycieczki i przekazały przedstawicielom HSPS urnę zawierającą ziemię spod Lenina.

Urna ta będzie przechowywana w Izbie Pamięci Narodowej.

Na tym zakończyła się część oficjalna akademii. Część artystyczna upłynęła pod hasłem „Historia Październikowa w wierszach i piosence”. Piosenki przeplatane komentarzem słownym wykonał chór oraz soliści.

Listopad

03.09.77 Po południu odbyła się w szkole wieczornica zorganizowana przez klasę IVd pod hasłem „Jesienne sentymenty”.

04.11.77 Dzisiaj zakończona została akcja harcerska urządzenia kącika bohatera drużyny. Najciekawiej przedstawiła swojego bohatera klasa I d.

07.11.77 Na dużej przerwie odbył się apel podsumowujący działalność klasy IV d. Przewodnicząca klasy złożyła sprawozdanie z działalności. Podkreśliła, że najciekawszą troską klasy było przygotowanie do akademii z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej oraz akcja „Dbaj o czystość swojej szkoły”. W związku z tą ostatnią akcją rozwieszone zostały na korytarzach liczne plakaty nawołujące do troski o czystość w szkole. Klasa IVd przygotowała również konkursy: kącik bohatera szkoły, konkurs piosenki radzieckiej. W planie było również zorganizowanie kącika tradycji harcerstwa w naszej szkole, ale tego założenia nie dało się wykonać w zaplanowanym terminie.

W podsumowaniu pracy klasy IVd pani dyrektor H. Jankiewicz podkreśliła bardzo duży wkład pracy klasy IVd w utrzymaniu czystości szkoły. Następnie przewodnicząca klasy IVd przekazała funkcję gospodarza szkoły klasie IV e. Klasa ta rozpoczęła swoją działalność pod hasłem „Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się”.

Jako jedno z głównych założeń wysunięto hasło „Oszczędzaj energię elektryczną”.

11.11.77 Po lekcjach odbył się wieczór poezji rosyjskiej i radzieckiej, przeprowadzony przez HSPS.

14-15.11.77 Po lekcjach klasa IVe przeprowadziła quiz „Co wiesz o Olimpiadzie- Moskwa 80” Pierwsze miejsce zdobył uczeń klasy IVb J., drugie miejsce zdobył uczeń klasy IV b- W. Wójcik, trzecie miejsce zdobył uczeń klasy IV a- Z. Jary.

19.11.77 Po południu odbył się <wieczór słuchania muzyki rosyjskiej i radzieckiej> zorganizowany przez HSPS.

21.11.77 Na apelu szkolnym funkcję gospodarza szkoły przejęła klasa III a. Wysunęła ona hasło „Nauka, nauką, a uczony niech nie odrywa się od życia…”

Na apelu klasa IIIa przedstawiła plan działania oraz zaprezentowała ciekawy montaż opinii na temat H. Sienkiewicza w związku z rocznicą śmierci tego pisarza. Opinie dotyczyły przede wszystkim postaci H. Sienkiewicza jako człowieka. W czasie trwania apelu zostały złożone wiązanki kwiatów przed popiersiem Sienkiewicza.

W bieżącym tygodniu klasa IIIa zorganizowała wystawę dzieł H. Sienkiewicza.

21.11.77 Odbył się pierwszy etap pisemnego konkursu „Dorobek pisarza” poświęcony H. Sienkiewiczowi. W konkursie brali udział przedstawiciele poszczególnych klas.

25.11.77 Po lekcjach odbyła się projekcja filmu radzieckiego „Sodniziestwo”.

26.11.77 W godzinach wieczornych odbył się zorganizowany przez klasę IIIa pokaz karate i kulturystyki. Zdobył on ogromne uznanie wszystkich uczestników imprezy.

28.11.77 Odbył się tyrniej piłki siatkowej zorganizowany przez klasę III a. Mecze rozegrały między sobą klasy III i IV.

W ciągu bieżącego tygodnia czynny był kiermasz książki społeczno- politycznej.

Grudzień

05.12.77 Funkcję gospodarza szkoły objęła klasa IIIb pod hasłem „By rozumnie postępować, sam rozum nie wystarczy”.

W dniu tym klasa IIIb zorganizowała dla całej szkoły „Mikołajki”.

W godzinach wieczornych odbyła się zabawa andrzejkowa.

07.12.77 W ramach akcji „Dbaj o czystość zastępczej sali gimnastycznej” klasa IIIb wykonała plakaty przypominające młodzieży o przestrzeganiu czystości.

W ciągu bieżącego tygodnia w gabinecie języka francuskiego czynna jest wystawa filatelistyczna przygotowana przez klasę III b.

12.12.77 Klasa IIIb zorganizowała konkurs „Poznaj swoje miasto”. Pierwsze miejsce zajął uczeń z klasy II d- K. Chniszczewski, drugie miejsce zajął uczeń z klasy II d- E. Nycz, trzecie miejsce zajął uczeń z klasy III d- M. Deblessem.

16.12.77 Po lekcjach odbyła się w szkole projekcja filmy o Władysławie Broniewskim poprzedzona krótkim montażem słowno- muzycznym.

17.12.77 Odbył się koncert symfoniczny w wykonaniu POS z Opola pod dyrekcją japońskiego dyrygenta. Jako solista wystąpił Andrzej Ratuszyński. Grane były utwory P. Czajkowskiego i J. Brahmsa.

W ramach funkcji gospodarza szkoły klasa IIIb przez dwa tygodnie prowadziła naukę piosenek oraz akcję zbierania podarków dla dzieci z „Caritasu”.

19.12.77 Na apelu klasa IIIb przedstawiła referat na temat zjednoczenia partii robotniczych w Polsce w 15.12.1948 roku.

19.12.77 Funkcję gospodarza szkoły przejęła klasa III c. Jej hasło „Nie ma dnia bardziej straconego w twym życiu, niż dzień spędzony bez uśmiechu”.

19.12.77 Po lekcjach odbyła się projekcja komediowego filmu węgierskiego „Uciekaj i nie daj się złapać”.

20.12.77 Przeprowadzony został konkurs na najładniejszą choinkę oraz plakat propagujący ochronę upraw choinkowych i dokarmianie zwierząt. Pierwsze miejsce zdobyła klasa III c.

20-21.12.77 Odbył się kiermasz „Książek pod choinkę”.

31.12.77 W auli klasa IIIc nadała program Sylwestrowy związany z zakończeniem roku kalendarzowego.

ROK 1978

Styczeń

03-04.01.78 Po lekcjach odbył się turniej szachowy. Pierwsze miejsce zajął uczeń z klasy II c- K. Moryl, drugie miejsce zajął uczeń z klasy IV c- M. Sławski, trzecie miejsce zajął uczeń z klasy II c- P. Fernezy.

07.01.78 Klasa IIIc przeprowadziła giełdę płyt.

09.01.78 Na apelu podano komunikat, że uczennica G. Matuszewska zdobyła złotą odznakę za zbiórkę makulatury.

09.01.78 Na apelu funkcję gospodarza szkoły przejęła klasa III d. Jej hasło „To, co znamy, jest kroplą, czego nie znamy- morzem”.

09.01.78 Po lekcjach odbył się koncert poświęcony muzyce Chopina.

11.01.78 Klasa IIId zorganizowała „Wieczór z Elvisem Presleyem znanym i nieznanym”. Zaprezentowany został półtoragodzinny program o nieżyjącym już piosenkarzu.

13.01.78 Na przerwach odbył się kiermasz masek karnawałowych wykonanych przez uczniów naszej szkoły.

14.01.78 Wieczorem odbył się bal karnawałowy, który zorganizowała klasa IIId wspólnie z HSPS oraz Spółdzielnią Uczniowską.

Na balu uczniowie ubrani byli w maseczki uprzednio wystawione na kiermaszu. Bal był bardzo ciekawy i udany> Zabawę prowadziła dwójka wodzirejów- M. Grzechnik i A. Lipnicki z klasy III d. Wybrano także królową i króla balu. Są to: M. Żołyńska i M. Cytarzyński z klasy III d.

17.01.78 Klasa IIId przy współpracy z SK LOK zorganizowała w klubie „HADES” wieczorek poświęcony 33 rocznicy wyzwolenia Warszawy. Na program wieczorku złożyła się krótka prelekcja dotycząca historii Warszawy i okoliczności w jakich została wyzwolona. Na zakończenie wyświetlono serię przeźroczy dotyczących tematycznie Warszawy.

16-18.01.78 W klubie harcerskim „Hades” prowadzona była przez uczniów klasy IIId nauka tańca w ramach akcji „Relaks po lekcjach”.

18.01.78 Drużyna harcerska z klasy IIId zorganizowała w klubie „Hades” wystawę prac plastycznych harcerzy pod hasłem „Dorobek plastyczny drużyn”.

19.01.78 Po lekcjach klasa IIId zaprezentowała folklor śląski w legendach, piosenkach, dowcipach na imprezie „Tradycje i obyczaje Śląska Opolskiego”.

20.01.78 Z okazji Dnia Babci klasa IIId zorganizowała wieczorek „Spotkanie z Seniorem”. Na zaproszenie klasy przybyło 16 osób. Uczniowie złożyli gościom kwiaty i życzenia oraz zaprezentowali ciekawy program artystyczny. Seniorzy podzielili się swoimi wspomnieniami, a na zakończenie goście i gospodarze razem śpiewali piosenki obu pokoleń.

21.01.78 Klasa IIId przeprowadziła wywiad z nauczycielami i uczniami na temat: z jakim nastawieniem przyszli do szkoły.

21.01.78 Wieczorem o godzinie 19:00 rozpoczęła się studniówka- bal klas czwartych. Na studniówce klasa IVd zaprezentowała ciekawy program artystyczny. Zabawa upłynęła w przyjemnej atmosferze.

23.01.78 Na apelu klasa IIId przedstawiła wywiad nagrany na magnetofonie. W wywiadzie nauczyciele i uczniowie mówili, z jakim nastawieniem przychodzą do szkoły. Na ogół powtarzały się głosy, że w dniu wolnym od pytania uczniowie przychodzą z przyjemnością do szkoły, gdyż wolni są od napięcia, jakie wywołuje świadomość, że będzie się pytanym. Na apelu po wystąpieniu klasy IIId funkcję gospodarza szkoły przejęła klasa III e. Hasło tej klasy „Złoto, srebro, purpura, marmury pałaców, obrazy i inne wspaniałości mogą dostarszyć przejściowej rozkoszy. Ale książki mogą nas wprawić w trwały stan ekstazy: one rozmawiają z nami jak żywe”.

25.01.78 Po lekcjach odbyła się konferencja klasyfikacyjna. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele młodzieży w związku z wystawieniem ocen z zachowania. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

średnie klas 1.- 3,72- klasa III a, 2.- 3,66 klasa IV d, 3.-3,64 klasa IV a, 4.- 3,63 klasa a, 5.- 3,57 klasa I d, 6.- 3,54 klasa IIId i II a, 7.- 3,49 klasa I c, 8.- 3,43 klasa III c, 9.- 3,41 klasa II d,10.- 3,37 klasa IV b, 11.- 3,28 klasa II c, 12.- 3,27 klasa III b, 13.- 3,21 klasa IV c, 14.- 3,06 klasa II b, 15.- 2,95 klasa IV e, 16.- 2,95 klasa I b, 17.- 2,83 klasa III f, 18.- 2,81 klasa III e.

Najlepsi uczniowie: Urszula Grzybowska IV d- 4,75, Gabriela Piechaczek I d- 4,75, Aldona Nabrdalik IV a- 4,67, Grażyna Kaczkowska III c- 4,67, Mariola Hnatów I d- 4,67, Piotr Kłusek IV c- 4,6, Kornelia Stajszczyk II c- 4,58, Elżbieta Król III c- 4,58, Beata Wilpert IV d- 4,54, Iwona Kownacka III a- 4,53, Irena Widera III c- 4,5, Giemza Ia 4,5, Piotr Paterak IV a- 4,5, Ewa Konczala III a- 4,5.

Oceny wzorowe za sprawowanie otrzymali uczniowie: klasa Ia- Małgorzata Fąferek, Piotr Meisner, Małgorzata Paliasz, Jolanta Semeniuk, klasa I b- Anna Gacek, klasa I c- Barbara Sidonek, Ewa Wojtala, klasa I d- Mariola Hnatów, Kornelia Kwak, Gabriela Piechaczek, Bożena Tataj, klasa II a- Alina Argasińska, Marianna Grocczel, Mirosław Zamirski, klasa II c- Mariola Brauhaff, Ireneusz Niedużak, Beata Szymczyk, Kornelia Stajszczyk, Małgorzata Wojtala, klasa II d- Alicja Winkler, Danuta Duczek, klasa III a- Ewa Konczala, Iwona Kownacka, klasa III b- Danuta Zamirska, klasa III c- Grażyna Kaczkowska, Elżbieta Król, Bogusława Niedzielska, Irena Widera.

Uczniowie, którzy nie opuścili ani jednej godziny: I c- Maria Wąsik, Urszula Węglarska, II a- Marek Rak, Bożena Hajder, Antoni Filoń, Olgierd Adamiec, III a- Grażyna Bujanowska, Iwona Kownacka, Urszula Kwiatkowska, III f- Brygida Stiller.

W bieżącym tygodniu klasa IIIe zorganizowała kiermasz książek pod hasłem „Ferie z książką”.

W gabinecie języka polskiego zaprezentowana została wystawa „Jak to dawniej czas mierzono”. Jest to wystawa starych zegarów wypożyczonych ze zbiorów hobbysty.

Po południu odbyło się informacyjne zebranie rodziców podsumowujące wyniki nauczania za w pierwszym okresie.

Luty

01.02.78 Na dużej przerwie odbył się apel podsumowujący wyniki uzyskane w I okresie. Na apelu pan dyrektor R. Pacułt przedstawił wyniki klas, najlepszych uczniów i oceny wzorowe ze sprawowania.

Poinformował także zebranych, że najsłabsze wyniki uzyskały klasy IIIf i IIIe, gdzie 50% uczniów ma oceny niedostateczne. Następnie pan dyrektor wymienił uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Są to: P. Kłuszek z klasy IVc- zakwalifikował się do eliminacji drugiego stopnia w olimpiadzie chemicznej. Ponadto w eliminacjach okręgowych tej olimpiady uczestniczyli: I. Widera z klasy IIIc, i I. Niedużak z klasy IIc. W olimpiadzie biologicznej w eliminacjach okręgowych IV miejsce zajęła E. Król z klasy IIIc. W olimpiadzie geograficznej III miejsce w eliminacjach okręgowych zajął Z. Jary z klasy IVa, uczestniczył w niej również L. Bojdak z klasy IIIa. W olimpiadzie języka rosyjskiego do eliminacji centralnych zakwalifikowała się I. Szara z klasy IVa. W eliminacjach wojewódzkich tej olimpiady uczestniczyły także: E. Jura z klasy IVa i G. Kaczkowska z klasy IIIc. W olimpiadzie technicznej do eliminacji okręgowych zakwalifikowali się: K. Matusiewicz z klasy IVa, J. Kalbron z klasy IVa, M. Matusiewicz z klasy IIIa. W olimpiadzie historycznej do eliminacji wojewódzkich zakwalifikował się G. Spyra z klasy IIId. W olimpiadzie „Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym” w eliminacjach wojewódzkich III miejsce zajął K. Stolarczyk z klasy IVa. Ponadto na tym szczeblu udział brali R. Kocula z klasy IVa i I. Garczyńska z klasy IVa.

Konkursy: SK LOP w ubiegłym roku zajęło pierwsze miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie na najlepiej pracujące koło LOP. SK PTTK zajęło II miejsce w zlocie na Górze Świętej Anny. W konkursie recytatorskim na szczeblu wojewódzkim uczestniczyły: B. Jurek, B. Gąsiewicz, I. Widera. W konkursie krasomówczym w Opolu uczeń klasy IVa R. Kocula zajął III miejsce. W biegach przełajowych chłopców drużyna naszego LO zajęła IV miejsce.

Oprócz tych informacji dyrektor przedstawił pismo pochwalne ze Szkoły Podstawowej nr 5 dla uczennic z klasy I d: K. Kwak, G. Piechaczek i K. Rudzkiej za dobrą pracę w drużynie harcerskiej.

Po zaprezentowaniu sukcesów uczniów dyrektor omówił negatywne zjawiska, jakie dały się zauważyć w szkole. Są to przede wszystkim: zła frekwencja i brak systematyczności pracy w wielu klasach i kradzieże. Oprócz tego w ubiegłym okresie wystąpiły zjawiska hańbiące uczniów; próba fałszowania ocen. Z tego względu szereg uczniów otrzymało oceny nieodpowiednie ze sprawowania.

02.02.78 Klasa IIIe zaprosiła uczniów szkoły do udziału w konkursie „Nasza szkoła”. Finał konkursu rozegra się w czerwcu.

03.02.78 Klasa IIIe i klasa IIIb uczestniczyły w spotkaniu z sędzią dla nieletnich, panią A. Mikołajewicz.

04.02.78 Po lekcjach odbył się koncert PPS z Opola. Słuchaliśmy muzyki I. J. Paderewskiego, którego koncert fortepianowy wykonał Piotr Paleczny oraz R. Straussa.

06-19.02.78 Ferie zimowe.

20.02.78 SK LOK zorganizowało spotkanie ze słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni, bosmanem Kałużnym na temat szkolnictwa wojskowego. W spotkaniu uczestniczyła klasa IIa oraz chłopcy z klas IV.

26.02.78 W dniu tym Teatr Małych Form w Opolu przedstawił w naszej szkole przedstawienie „Arka Bożek” w obsadzie: Zofia Bielenicz, Franciszek Michalik, Zdzisław Łęcki, Kazimierz Zaklukiewicz. Tematem przedstawienia były losy Arkadiusza Bożka i jego działalności w obronie polskości na ziemiach śląskich.

27.02.78 Towarzystwo Społeczno- Kulturalne oraz SK LOP „Wrzos” było organizatorami spotkania z panią inżynier Dworzańską z Instytutu Ochrony Środowiska w Blachowni Śląskiej.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Technikum Żeglugi Śródlądowej, Technikum Rolniczego w Komornie oraz uczniowie naszej szkoły. Tematem była „Ochrona środowiska przyrodniczego w naszej aglomeracji miejskiej”.

Marzec

02.03.78 W godzinach popołudniowych odbył się wieczorek poświęcony bogatej twórczości Cz. Niemena. Oprócz uczniów z klasy IIIf wzięło udział na tejże imprezie kilku uczniów z klasy II c.

04.03.78 W dniu tym została zorganizowana wystawa wierszy uczniów naszej szkoły. Jednak udział w niej wzięła tylko klasa III f.

06.03.78 Na apelu została podsumowana dwutygodniowa działalność klasy III f. Klasa ta gospodarowała w szkole w dniach 20.02-05.03 pod hasłem „Dobrze się widzi tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. W okresie swojej działalności klasa zorganizowała następujące imprezy:

aukcja płyt i książek, akcja ukwiecania szkoły, w tym konkurs na najbardziej ukwiecony gabinet. Konkurs ten wygrały dwie klasy biologiczne IIIc i I c, a trzecie miejsce zajęła klasa III b., wieczorek z Cz. Niemenem, wystawka „Poznajemy skrawek Afryki”, wystawka „132 rocznica wybuchu powstania krakowskiego”, wystawa plakatów „Rytuał wojskowy Armii Radzieckiej”, kurs tańca towarzyskiego, quiz „Nasza szkoła”, którego uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące historii, rozwoju i wszystkich zmian jakim podlegała szkoła od daty jej powstania. Laureatami tego konkursu zostali: 1. Barbara Sławska, 2. Wiesław Chęć, 3. Lucjan Bojdak, 4. Grażyna Owczarek, 5. Ryszard Mikuła.

Klasa IIIf pełniła ponadto dyżury w szatni i na korytarzach. Do uwag dyżurnych nie dostosowali się: R. Jagiella z klasy III d, M. Deblessem z klasy III d.

08.03.78 Samorząd Szkolny zorganizował uroczystą akademię z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Głównym hasłem całego spotkania był fragment popularnej piosenki „Naprawdę jaka jesteś…” Na starannie przygotowany program akademii złożyła się między innymi recytacja wierszy oraz fragmentów „Potopu” H. Sienkiewicza w wykonaniu uczniów klas pierwszych, humoreska „Biuro matrymonialne” i liczne piosenki. Na zakończenie prawie godzinnej akademii przedstawiciele młodzieży złożyli wszystkim naszym paniom profesorkom wiązanki kwiatów.

20.03.78 Na apelu podsumowano działalność klasy II a. Pełniła ona dyżur w dniach06.03-20.03. W tym czasie zorganizowała:

rozgrywki o mistrzostwo szkoły w tenisie stołowym, konkurs „Sławne Polki”, w którym zwyciężyli :K. Chruszczewski z klasy II d, A. Lipnicki z klasy III d, G. Spyra z klasy III d, J. Solowski z klasy III d. Dyskotekę, wystawę malarstwa hiszpańskiego, wystawę plakatów, znaczków i starych banknotów, w czytelni spotkanie z weteranem walk o wyzwolenie Śląska Opolskiego, konkurs dotyczący Emilii Plater- patronki szkolnego szczepu HSPS. Oto zwycięzcy: A. Lipnicki z klasy III d, G. Kaczkowska z klasy III c, J. Solowski z klasy III b.

Klasa IIa pełniła również dyżury w szatni i na korytarzach.

Na apelu wygłoszony został referat dotyczący 33 rocznicy wyzwolenia miasta Koźla.

21.03.78 W pierwszym dniu wiosny, odbyło się już po raz drugi w naszej szkole, topienie Marzanny. Na długiej przerwie zaniesiono Marzannę nad Odrę i tam po wysłuchaniu programu przygotowanego przez klasę IIIc wrzucono ją do wody, żegnając w ten sposób zimę. W obrzędzie tym wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły.

21.03.78 W dniu tym zorganizowano spotkanie ze słuchaczem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie w ramach rekrutacji na wyższe uczelnie. W spotkaniu uczestniczyli chłopcy z klas IV.

29.03.78 W dniu tym zorganizowano spotkanie ze słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskich Wojsk Lotniczych imienia Janka Krasickiego w Dęblinie. W spotkaniu uczestniczyli chłopcy z klasy IV a.

30.03.78 Uczeń z klasy IIIa Lucjan Bojdak zajął trzecie miejsce w finale wojewódzkim konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej organizowanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu.

Kwiecień

08.04.78 Na apelu podsumowano okres gospodarowania w szkole klasy II b. Pełniła ona dyżur od 20.03 do 08.04. Zorganizowała w tym czasie następujące imprezy:

turniej kometki, który wygrał G. Majcher z klasy III b, a drugie miejsce zajął M. Zamirski z klasy II a, konkurs na plakat „Świat w 2000 roku”, program artystyczny z okazji 1 kwietnia, wystawę filatelistyczną „Kwiecień miesiącem pamięci narodowej”, wystawę książek dotyczących martyrologii narodowej, wystawę staroci w „Klubie pod Magnoliami”, wieczór romansów rosyjskich, plakaty dotyczące szkolnictwa wojskowego.

15.04.78 Po czwartej lekcji odbył się koncert w wykonaniu OSPF imienia J. Elsnera w Opolu. Na program koncertu złożyła się III suita J. S. Bacha oraz I koncert fortepianowy Des- dur opera 10 S. Prokofiwea. Jako solista na fortepianie wystąpił Jerzy Godziszewski.

W godzinach popołudniowych odbył się bieg między pomnikami. Dziewczęta naszej szkoły zajęły drugie miejsce, chłopcy trzecie miejsce.

22.04.78 Na dużej przerwie odbył się apel podsumowujący działalność klasy II c. W okresie 10-22.04. Pierwszy tydzień gospodarowania był pod patronatem LOP-u. W tym tygodniu tym zorganizowano:

w czytelni wystawę książek biologicznych, wystawę kaktusów, pochodzących ze zbiorów uczniów tej klasy, konkurs biologiczny „Ochrona środowiska”, w którym pierwsze miejsce zajęła reprezentacja z klasy III c, drugie klasa Ic i klasa III e. Klasy II b, III a, IIIf nie wystawiły swoich reprezentacji; wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Blachowni Śląskiej, sprzedaż książek, wieczorek „Nasi ulubieńcy”, sprzedaż mundurków harcerskich otrzymanych od uczniów klas IV, wyświetlenie jednego przyrodniczego filmu, sprawdzanie tarcz.

Klasa IIc prowadziła również dyżury w szatni i na korytarzu.

29.04.78 Po czwartej lekcji odbył się uroczysty apel, na którym tradycyjnym zwyczajem absolwenci klas IV żegnali szkołę. Po uniesieniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał pan dyrektor. W swoim wystąpieniu podkreślił wszystkie zdobycze i osiągnięcia absolwentów na przestrzeni ich czteroletniej nauki w murach szkoły. Wyróżnionym uczniom wręczono pamiątkowe dyplomy. Byli to: Urszula Grzybowska, Krystyna Syska, Beata Wilpert, Rudolf Kocula, Piotr Kłosek, Aldona Nabrdalik, Irena Lewandowska, Ilona Szara, Zdzisław Jary, Piotr Paterak.

W imieniu Samorządu Szkolnego maturzystów pożegnała Alina Argasińska, życząc im jednocześnie powodzenia na maturze. Następnie absolwenci wręczyli kwiaty nauczycielom. Delegacja maturzystów oraz klasy pełniącej dyżur w szkole, złożyła kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. Pożegnaniu absolwentów ze sztandarem towarzyszyło złożenie przysięgi.

Po odśpiewaniu hymnu maturzyści udali się do Sali Tradycji w celu dokonania wpisów w kronice szkoły

Maj

05.05.78 Dzisiaj rozpoczęła się matura. Uczniowie klas czwartych piszą prace z języka polskiego.

07.05.78 Dzisiaj uczniowie klas czwartych zdają pisemny egzamin z matematyki.

10.05.78 Na apelu podsumowano dwutygodniową działalność klasy II d. W trakcie pełnienia swojego dyżuru klasa ta zorganizowała:

wieczór muzyki poważnej, wieczorek taneczny, program muzyczny „Szlak bojowy Lenino- Berlin”, konkurs o życiu i twórczości H. Sienkiewicza. Zwiciężyli:1. Gabriela Piechaczek z klasy I d, 2. Joanna Rudzka z klasy III a, 3. Katarzyna Masalska z klasy III d, wyjście klas na projekcję filmu „Potop”, wystawę książek H. Sienkiewicza.

12.05.78 W dniach 12.05- 14.05 odbył się rajd turystyczny w Beskidy. Wzięło w nim udział ponad 30 uczniów pod opieką profesorów M. Wędzichy i Z. Capiego.

13.05.78 Dzisiaj odbył się uroczysty apel mający na celu otwarcie szkolnego tygodnia Dni Kultury i Sportu w naszej szkole. Na wstępie został złożony raport przez przewodniczącą SK Sportowego- Renatę Josz. Otwarcia dokonał pan dyrektor Ryszard Pacułt. Następnie zebrani uczniowie wysłuchali przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego. W dalszej kolejności zostały odczytane najlepsze wyniki sportowe w bieżącym roku oraz rekordy ustanowione przez uczniów naszej szkoły na przestrzeni kilku ostatnich lat. Apel zakończyło przypomnienie historii olimpiad.

W tym samym dniu odbyły się pierwsze mecze piłki ręcznej i piłki siatkowej.

18.05.78 Na dużej przerwie odbył się apel z okazji rozpoczęcia XIV alertu naczelnika ZHP pod hasłem „Godni patriotycznych tradycji rośniemy na przyszłości miarę”. Apel rozpoczął się hymnem harcerskim, następnie szczepowa- Irena Widera odczytała: Rozkaz specjalny z dnia 17 maja 1978 roku harcmistrza Polski Ludowej Jerzego Wojciechowskiego. Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem „W hołdzie bohaterom”, drugi dzień „Nasz naród”, a trzeci dzień „Nasza szansa”. Podsumowanie dni alertowych nakazem harcmistrza miało być przeprowadzone na zbiórkach drużyn i szczepów dnia 22 maja 1978 roku. Następnie opiekunka HSPS profesor C. Skowron zapoznała nas z planem alertowym w naszej szkole. Tak więc:

18.05.78 1. Apel szkolny: – dekoracja auli klasa Ia, – uporządzenie auli klasa I b, – montaż dokumentów i faktów historycznych klasa II c; 2. Uporządkowanie Miejsc Pamięci Narodowej: – Pomnik Wdzięczności klasa II a, – Pomnik Czynu Powstańczego klasa I d, – obelisk w parku nad Odrą klasa Ia.; 3. Apel przy Pomniku Wdzięczności i złożenie kwiatów.

19.05.78 1. Godzina 8:00 trybunał obywatelski- spotkanie z panem Siwcem, przewodniczącym ZMS w naszej szkole. Pan Siwiec zapoznał nas z pracą ZSMP w czasie jego pobytu w szkole, a następnie odpowiadał na pytania złożone przez uczniów. 2. Wywiady z nauczycielami najdłużej pracującymi w LO, jak również z absolwentami naszego liceum.

20.05.78 1. Porządkowanie terenu szkoły. 2. Zbiórka makulatury i butelek na CZD.

21.05.78 1. Niedziela czynu partyjnego.

22.05.78 1. Apel- podsumowanie dni alertowych przez opiekunkę HSPS profesor C. Skowron.

19.05.78 Na czwartej lekcji odbyło się spotkanie z docentem Z. Radziewolskim z Uniwersytetu Śląskiego we Wrocławiu na temat „Religie świata”. Spotkanie zostało zorganizowane przez profesor Z. Szal i Koło Młodych Racjonalistów. Pan docent Z. Radziewolski omówił ciekawe religie chińskie i hinduskie.

22.05.78 Na apelu podsumowano dwutygodniową działalność klasy Ia. Zorganizowała ona: wieczorek „Roch i jego odmiany”, konkurs muzyczny „Co wiemy o sławnych fizykach”, którego zwycięzcami byli: Mirosław Sokołowski, Waldemar Błażejak, Józef Solowski, wystawę „Moje hobby”. Na tymże apelu podsumowano działalność Samorządu Szkolnego. Zorganizował on:

kolejny konkurs na najciekawszy i najestetyczniejszy gabinet. Konkurs wygrała klasa IV d.

akcję ukwiecania szkoły, uroczyste akademie, wystawy hobbystów, nawiązanie kontaktu z jednostką wojskową, sklepik szkolny, zbiórkę żołędzi i kasztanów oraz surowców wtórnych.

Wiele prac zaplanowanych na rok szkolny nie udało się zrealizować i to było głównym mankamentem w działalności Samorządu Szkolnego.

W trakcie tego apelu podsumowano również pracę X VIII Szczepu HSPS imienia Emilii Plater. Oto zrealizowane zadania:

kampania „Harcerski start”, zdobycie II miejsca w zawodach sportowych o memoiał Władka Planetorza, zorganizowanie rajdu na Górze Świętej Anny, konkurs recytatorski poezji radzieckiej, kominek z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej, Szkolny Festiwal Piosenki Harcerskiej, opieka nad przedszkolem nr 13, przygotowania do Harcerskiej Akcji Letniej

spotkania z dawnymi absolwentami naszej szkoły, sesja popularno- naukowa „Jesteśmy Polakami”. W sesji tej brał udział zaproszony uczestnik Powstań Śląskich pan A. Kowaś.

24.05.78 W eliminacjach miejskich konkursu marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem” reprezentacja szkoły w składzie Lucjan Bojdak, Zdzisław Jary, Rudolf Kocula zajęli drużynowo I miejsce. Indywidualnie: pierwsze miejsce zajął Rudolf Kocula z klasy IV a, drugie miejsce zajął Zdzisław Jary z klasy IV a, trzecie miejsce zajął Lucjan Bojdak z klasy III a.

Wszyscy będą reprezentować nasze miasto w finale wojewódzkim w Opolu.

28.05.78 Szkolna drużyna medyczno- sanitarna LO imienia H. Sienkiewicza zajęła pierwsze miejsce w eliminacjach rejonowych odbytych na torze ćwiczeń w Kędzierzynie- Koźlu, zdobywając w nagrodę Puchar Zarządu Miejskiego PCK.

Czerwiec

02.06.78 W finale wojewódzkim konkursu marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem” indywidualnie: pierwsze miejsce zajął: Zdzisław Jary, trzecie miejsce zajął Rudolf Kocula, czwarte miejsce zajął Lucjan Bojdak.

Reprezentanci naszej szkoły przyczynili się do zdobycia przez miasto Kędzierzyn- Koźle- pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej.

Zdzisław Jary i Rudolf Kocula będą reprezentować województwo opolskie w finale centralnym w Myśliborzu.

04.06.78 Szkolna drużyna medyczno- sanitarna zajęła IV miejsce w eliminacjach wojewódzkich szkolnych drużyn medyczno- sanitarnych w Kędzierzynie- Koźlu.

05.06.78 Na apelu podsumowano działalność klasy Ib oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności LOP, LOK, PTTK.

Klasa Ib w czasie swojego dyżuru zorganizowała:

Dzień Matki, wieczorek, na który zaproszono matki uczniów, Konkurs o J. Kochanowskim „Poznajemy życie i twórczość Jana Kochanowskiego”, którego laureatem został Mirosław Sokołowski, Międzynarodowy Dzień Dziecka- wieczorek z dziećmi z Domu Dziecka połączony z rozdawaniem prezentów, Konkurs na plakat „międzynarodowy Dzień Dziecka”.

Jak każda klasa, tak i klasa Ib prowadziła dyżur w szatni i na korytarzach.

Sprawozdanie z działalności SK LOP „Wrzos”:

organizowano projekcje filmów(w sumie 20), współpraca z biblioteką szkolną, akcja zbiórki karmy dla ptactwa, topienie Marzanny w marcu, członkowie koła wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Przyroda- twój przyjaciel”, konkurs „Ochrona środowiska w Polsce”, na zebraniach koła wygłoszono szereg referatów, opieka nad skwerami wokół szkoły, sesja popularno- naukowa „Ochrona środowiska przyrodniczego na terenie miasta Kędzierzyn- Koźle”, wycieczka do oczyszczalni ścieków i stacji sanitarno- epidemiologicznych

Sprawozdanie z działalności SK LOK. Do najważniejszych prac koła w roku szkolnym 1977/78 należało:

obchody Tygodnia Ligi Obrony Kraju i Dnia Wojska Polskiego, spotkanie z oficerem LWP, spotkanie z uczestniczką wycieczki pod Lenino Krystyną Syską, liczne spotkania ze słuchaczami szkół oficerskich, udział w konkursie „Polska leży nad Bałtykiem”, który zakończył się powodzeniem.

Sprawozdanie z działalności zarządu koła PTTK numer 24:

zajęcie II miejsca we współzawodnictwie za działalność w 1977- nagroda 100 zł, trzech członków koła zdobyło małą, srebrną odznakę GOT, piętnastu członków koła zdobyło małą brązową odznakę GOT, dwudziestu sześciu członków zdobyło odznaki popularne OTP.

W ciągu roku szkolnego zorganizowano 16 wycieczek w góry, w krórych wzięły udział 654 osoby. Członkowie koła brali udział w rajdzie „Azymut- Huta Katowice” zdobywając na nim uprawnienia Młodzieżowych Organizatorów Turystyki. Członkowie koła wezmą również udział w organizowanym przez „Juwentur” dwutygodniowym obozie wypoczynkowym na Węgrzech.

06.06.78 O godzinie 17:00 rozpoczęło się uroczyste rozdanie świadectw maturalnych. Na wstępie pan dyrektor podsumował wyniki matury. Są one w tym roku dobre. Siedem osób uzyskało z czterech przedmiotów oceny bardzo dobre. Są to: z klasy IV a- R. Kocula, A. Nabrdalik, I. Szara, z klasy IV d- U. Grzybowska, M. Kunina, I. Lewandowska, B. Wilpert.

Osoby te otrzymały nagrody książkowe. Nagrody otrzymały również: I. Szara za najlepszą pracę z języka polskiego, A. Braunisch za najlepszą pracę z biologii, M. Kunina za pracę w HSPS.

Dyrektor zapoznał również wszystkich absolwentów z decyzją Rady Pedagogicznej o umieszczeniu na honorowej tablicy w Sali Tradycji Szkoły nazwisk: Urszuli Grzybowskiej, Rafała Koculi. Po przemówieniu dyrektora wychowawcy rozdali świadectwa, a młodzież wręczyła nauczycielom kwiaty.

10.06.78 Dzisiaj odbył się ostatni w tym roku szkolnym koncert Orkiestry Symfonicznej Państwowej Filharmonii imienia J. Elsnera w Opolu. Jako solistka wystapiła pianistka Barbara Hesse- Bukowska.

15.04.78 W auli i odbył się konkurs dla uczniów klas pierwszych „Historia naszej szkoły”. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja klasy I d, drugie miejsce zajęła reprezentacja klasy I c, trzecie miejsce zajęła reprezentacja klasy Ia. W konkursie nie wzięła udziału reprezentacja klasy I b.

W przerwie między poszczególnymi etapami konkursu występowały: Kornelia Beczuk i Małgorzata Fąferek. Konkurs prowadził uczeń klasy IIIa Albert Lipnicki.

19.06.78 Na dużej przerwie odbył się apel, na którym pani dyrektor H. Jankiewicz podsumowała pracę KMK za cały rok szkolny. KMK zajmowała się przede wszystkim propagowaniem literatury. W ramach tej działalności organizowane były wystawy książek, konkursy czytelnicze, imprezy związane z wybitnymi twórcami. W celu podniesienia czytelnictwa rozwinęła się działalność wychowawcza, współpraca z wychowawcami mająca na celu poszanowanie książki. W ramach tej pracy urządzane były w gabinetach kąciki ciekawej książki. Co tydzień odbywały się spotkania z łącznikami, sporządzano okresowo statystyki. W ciągu roku KMK zorganizował następujące imprezy:

„Poezja rosyjska i radziecka”, „O nas dla was”, wystawy literatury radzieckiej, o Henryku Sienkiewiczu, w Opolu. Sekcja imprezowa wystawiła też teatrzyki dla dzieci, między innymi: „Chatka Puchatka”, „Lisek Chytrusek”, „Tańcowały dwa Michały”, „O sierotce Marysi”

Średnia czytelnictwa w szkole- 19.26. Najwięcej książek przeczytał uczeń klasy II a- Bernard Klucznik- 70, Ewa Kele- 70, E. Cebula- 69.

Ogólnie praca KMK została oceniona bardzo dobrze.

Na tym apelu podsumowano też pracę klasy I c, jako gospodarza szkoły. W ramach swojej funkcji zorganizowała ona:

wystawę dzbanów i wazonów, wyświetlono przeźrocza z Węgier i Bułgarii, zorganizowano plebiscyt na najpopularniejsze imię. Wygrały imiona Ewa, Irena, Piotr i Marek. Zorganizowano wystawę sprzętu sportowego i turystycznego, pomalowano ławki na boisku, odbyła się wystawa kwiatów ciętych, zorganizowano konkurs muzyki poważnej. Oto laureaci: 1. M. Downarowicz- klasa Ia, 2. G. Spyra- klasa III d, 3. R. Mikuła- klasa III f.

24.06.78 Dzisiaj odbyła się uroczysta akademia kończąca rok szkolny. W części oficjalnej pan dyrektor R. Pacułt podsumował osiągnięcia szkoły w bieżącym roku szkolnym. Oto uczniowie ze średnią powyżej 4,5: Elżbieta król- 5 klasa III c, Bożena Żuchowska- 4,92 klasa III a, Grażyna Kaczkowska- 4,91 III c, Mariola Hnatów- 4,83 klasa I d, Gabriela Piechaczek- 4,83 klasa I d, Ewa Adamiec- 4,77 klasa III d, Marek Rak- 4,75 klasa II d, Lucjan Bojdak 4,69 klasa III a, Ewa Konczala- 4,96 klasa III a, Irena Widera- 4,67 III c, Barbara Kozłowska- 4,66 klasa I c, Beata Noll- 4,66 klasa I d, Iwona Kownacka- 4,61 klasa III a, Renata Jagiella- 4,61 klasa III d, Inga Kubatta- 4,61 klasa III d, Irena Norek- 4,61 klasa III d, Ilona Giemza- 4,58 klasa Ia, Kornelia Nowak- 4,58 klasa I d, Bogusława Niedzielska- 4,58 klasa III c, Barbara Gąsiewicz- 4,54 klasa III a, Urszula Ficoń- 4,54 klasa III a, Barbara Pabiasz- 4,5 klasa Ia, Jerzy Hedud- 4,5 klasa Ia, Ewa Wojtala- 4,5 klasa I c.

Uczniowie wzorowi: klasa III a: Lucjan Bojdak, Urszula Ficoń, Ewa Konczala, Bożena Żuchowska, klasa III b: Nina Paszkiewicz, Danuta Zamirska, klasa III c: Aleksandra Podyma, Małgorzata Tomczak, klasa III d: Ewa Adamiec, Renata Jagiella, Inga Kubatta, Maria Morawin, Bogusława Napierajczyk, Irena Norek, Danuta Tamanek, klasa II a: Alina Argasińska, Marianna Groeczel, Marek Rak, Janusz Węgrzyn, klasa c: Mariola Brauhoff, Kornelia Stajszczyk, Małgorzata Wojtala, Jolanta Semeniuk, klasa Ia: Ryszard Center, Małgorzata Fąferek, Józef Michoń, Piotr Meissner, Ewa Taisler, klasa I c: Barbara Kozłowska, Alina Kozaczyńska, Elżbieta Ranis, Ewa Wojtala, klasa I d: Mariola Hnatów, Barbara Jurek, Kornelia Nowak, Beata Noll, Gabriela Piechaczek, Bożena Tataj.

Średnie klas: 1. klasa III a- 3,90, 2. klasa III d- 3,89, 3. klasa III c- 3,77, 4. klasa Ia- 3,70, 5. klasa II a- 3,66, 6. III b- 3,63, 7. klasa I d- 3,56, 8. klasa I c- 3,53, 9. klasa II c- 3,50, 10. klasa III e- 3,36, 11. klasa II b- 3,33, 12. klasa II d- 3,27, 13. klasa III f- 3,15, 14 klasa I b- 3,10.

Na zakończenie pan dyrektor R. Pacułt wymienił inne sukcesy szkoły oraz złożył wszystkim życzenia miłych wakacji.

Następnie przedstawiciele Samorządu Szkolnego złożyli życzenia Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i młodzieży.

ROK SZKOLNY 1978/79

Wrzesień

04.09.78 O godzinie 9:00 nastąpiła inauguracja roku szkolnego 1978/79. Przebiegała ona, jak zwykle w atmosferze bardzo uroczystej, związanej z przemówieniem ministra oświaty i wychowania Jerzego Kuberskiego. W czasie uroczystości zebrali się: dyrektor szkoły mgr R. Pacułt, prezes zarządy ZNP St. Olearczyk oraz przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego. Na inauguracji przedstawiono również rozpoczynających pierwszy rok nauki w murach naszej szkoły, uczniów klas pierwszych. Złożyli oni uroczystą przysięgę przy sztandarze naszej szkoły.

Trzyosobowa delegacja uczniowska złożyła kwiaty pod pomnikiem patrona naszej szkoły Henryka Sienkiewicza.

W części artystycznej uroczystości dominowały piosenki utrzymane w pogodnej wakacyjnej atmosferze, związane tematycznie z echami mijającego lata.

08.09.78 Jako pierwsza w nowym roku szkolnym dyżur zaczęła klasa II d. Pełnić go będzie do 23.09 bieżącego roku.

Spośród wielu ciekawych imprez i inicjatyw na szczególną uwagę zasługują:

08.09 wystawa kwiatów i wieńców żniwnych, 13.09 wystawa maskotek, koncert muzyki poważnej, 09.09-16.09 konkurs literacki „Wakacyjne przygody”.

Klasa IId na bieżąco redagowała wszystkie gazetki ścienne w szkole, poświęcając wiele uwagi kolejnej rocznicy napaści hitlerowskiej na Polskę. Na zakończenie swojego dyżuru klasa ta zorganizowała 23.09 bieżącego roku zabawę dla klas pierwszych połączoną z symbolicznymi otrzęsinami.

W ostatnią środę września Koło Młodych Racjonalistów zorganizowało spotkanie z J. Gorniewiczem na temat „Jak żyć, by życie było piękne?”

16-17.09.78 W dniach tych odbył się rajd w Beskidy. Grupa młodych turystów liczyła 30 osób, opiekunami byli profesorowie Maria Wędzicha i Zygmunt Capi. Celem rajdu było zdobycie Babiej Góry.

16.09.78 Młodzież naszej szkoły oglądała emisję filmu „Akcja pod Arsenałem”.

17.09.78 W dniu tym odbył się złaz harcerski, w którym udział wzięli przedstawiciele klas pierwszych.

18.09.78 Przed lekcjami odbył się pierwszy apel w nowym roku szkolnym. Poświęcony był głównie przedstawieniu całorocznego planu pracy XVIII Szczepu HSPS imienia E. Plater w naszej szkole.

Szczep w toku realizacji haseł programowych na rok 1978/79, „Naszą sprawą jest ojczyzna”, „Życie szkoły- szkołą życia”, „Z partią nasz młodych trud”, „Tu gdzie nasz dom”, „Harcerski styl, harcerski hason”, wykona następujące zadania:

Harcerski Stont 1978, obchody 35 rocznicy powstania LWP, zorganizowanie Studium Wiedzy o Partii, obchody 60 rocznicy odzyskania niepodległości, spotkanie abiturientów z egzekutywą KM PZPR i KW PZPR, XX Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, V Olimpiadę Wiedzy Technicznej, konkurs recytatorski „Przyjaźń i bohaterstwo”, kampania „Bohater”, udział w konkursie o godło i hymn hufca, kampania sprawozdawczo- wyborcza, Harcerska Wiosna 79, współzawodnictwo o tytuł najlepszej drużyny szczepu, konkurs „Czy znasz historię polskiego ruchu robotniczego?”, wieczornica „Polska pieśń rewolucyjna”, Harcerska Akcja Zimowa 79, udział w rajdzie „Szlakami zwycięstwa”, spotkanie z uczestniczką XIŚFM w Hawanie, szkolenie instruktorów i harcerzy, plebiscyt na najlepszego instruktora w środowisku, Harcerska Akcja Letnia 79.

20.09.78 Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie, w tym roku szkolnym, rodziców z nauczycielami.

21.09.78 W ramach gospodarowania w szkole klasa IIa zaprezentowała wystawę plakatów.

Październik

W dniach 24-7.10 bieżącego roku gospodarzem była klasa IVa.

02.10.78 otworzyła „Jarmark różności” pomysłu L. Bojdaka

03.10.78 odbył się turniej szachowy, turniej wiedzy politycznej

05.10.78 zorganizowano wystawę i konkurs motoryzacyjny autorstwa A. Bąkowskiego

09.10.78 odbyła się dzisiaj wystawa książek dotyczących LWP. Została ona zorganizowana przy współpracy SK LO i klasy IVb.

11.10.78 Dzisiaj odbyła się uroczysta akademia poświęcona 35 rocznicy powstania LWP. Z tej okazji SK LOK zaprosiło do udziału w akademii „Syna Pułku” kapitana rezerwy J. Maksymiaka. Opowiedział on o swoich przeżyciach z okresu II wojny światowej. Po lekcjach odbyła się projekcja filmy pod tytułem „Granica”. Na przerwach czynna była wystawa znaczków o LWP, również przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w krótkim konkursie o LWP.

13.10.78 Po lekcjach odbyła się projekcja filmu „Idziem do ciebie ziemo”, była ona możliwa dzięki współpracy SK LOK z klasą IV b.

14.10.78 Dzisiaj odbyła się tradycyjnie organizowana akademia z okazji Dnia Nauczyciela. W imieniu pedagogów wystąpił dyrektor szkoły mgr R. Pacułt.

Na program artystyczny przygotowany przez Samorząd Szkolny złożyły się piosenki wykonane przez Kornelię Beczuk i Małgorzatę Fąferek, wiersze oraz humor z zeszytów szkolnych. Z własnym programem na zakończenie wystąpili uczniowie klasy III f. W trakcie akademii przedstawiciele klas złożyli serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom oraz wręczyli wiązanki kwiatów.

18.10.78 W tym dniu zorganizowano program dla uczniów szkół medycznych pod tytułem „Od Lenino do Berlina”.

21.10.78 Dzisiaj odbył się pierwszy w tym roku szkolnym koncert PF imienia J. Elsnera w Opolu z cyklu „Musica viva”. Orkiestrą jak zawsze dyrygował Marek Tracz. Jako solistka wystąpiła Maria Janowska- Bukowska. Na program złożyła się V Symfonia G. Mahlera oraz koncert fortepianowy G- dur M. Ravela.

21.10.78 W godzinach popołudniowych odbył się tak zwany „Półmetek”, czyli zabawa dla klas trzecich. W przygotowaniu brali udział uczniowie klas trzecich i Samorząd Szkolny.

SK LOP „Wrzos” brało udział w konkursie na „Najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP”, który trwał od września 1977 roku do maja 1978. W pionie liceów ogólnokształcących zajęło I miejsce w skali województwa. SK otrzymało dyplom oraz zestaw przeźroczy i książek. Szkole natomiast przyznano dyplom oraz puchar przechodni Redaktora Naczelnego Opolskiej Rozgłośni PR i TV.

26.10.78 KMK wystawiło w Liceum Medycznym program „Śląsk w poezji”.

29.10.78 Salę Tradycji odwiedzili dzisiaj uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych. Po zwiedzeniu Sali Tradycji obejrzeli oni program artystyczny „Śląsk w poezji” przygotowany przez uczniów klasy IV c.

Po lekcjach drużyna HSPS przedstawiła program „Polska pieśń rewolucyjna”. W imprezie udział wzięli uczniowie klasy IId i klasy IV b.

20.10.78 Dzisiaj na apelu nastąpiła inauguracja XX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 1978/79. Przebiegać będzie ona pod hasłem „Pracą tworzymy socjalistyczną Polskę”.

Organizatorami olimpiady są: Zarząd Główny ZSMP i Główna Kuratela ZHP.

31.10.78 Uczniowie klasy IIIb zwiedzili dzisiaj koszary w ramach akcji „dni otwartych koszar”.

Listopad

06.11.78 Dzisiaj odbył się apel, na którym odczytano krótki referat na temat rocznicy Rewolucji Październikowej. Uczniowie klasy IVc recytowali wiersze i śpiewali pieśni tematycznie związane z rocznicą.

W godzinach popołudniowych KMK przedstawiło program poetycki „Pożegnania”. W imprezie udział wzięli uczniowie klasy Ia i klasy I d.

09.11.78 Po lekcjach odbyła się uroczysta akademia poświęcona 60 rocznicy niepodległości. Bardzo ciekawy program przedstawiło Koło recytatorskie prowadzone przez profesor J. Stefanowicz z udziałem chóru kierowanego przez profesora J. Jasińskiego. W akademii uczestniczyła młodzież całej szkoły.

10.11.78 Po lekcjach dla klas trzecich i czwartych odbyła się sesja popularno- naukowa pod hasłem „Narodziny II Rzeczypospolitej”. W sesji wygłoszone zostały trzy referaty:

referat Ireny Norek z klasy IVd „Sprawa polska na arenie międzynarodowej”

referat Grażyny Wach z klasy IVd „Walka o rząd i granice”

referat Gerarda Spyry z klasy IVd „Ruch robotniczy w okresie międzywojennym”.

Po referatach odbyła się dyskusja. Nad całością czuwały profesorki U. Więcek i J. Otrębowicz.

15.11.78 Po lekcjach młodzież wszystkich klas obejrzała w kinie „Hel” film pod tytułem „Hamlet”.

15.11.78 W czasie przerw klasa IVd zorganizowała wystawę książek wydanych w okresie międzywojennym.

15.11.78 KMK przygotowało apel poświęcony H. Sienkiewiczowe. Na przerwach klasa IVd urządziła wystawę dzieł H. Sienkiewicza.

17.11.78 Klasa IVd zorganizowała konkurs o życiu i twórczości H. Sienkiewicza. Konkurs ten wygrała Bożena Iataj z klasy II d.

17.11.78 W godzinach popołudniowych odbył się program artystyczny na temat prywatnego życia H. Sienkiewicza „Marie jego życia”. Program ten przygotowała klasa IV c.

21.11.78 Dzisiaj odbyła się prelekcja z udziałem doktora Górskiego.

24.11.78 Po lekcjach odbył się finał konkursy przygotowanego przez klasę IVd na temat ruchu robotniczego w Polsce. Uczestniczyły w nim drużyny klasy III d, klasy IV a, klasy IV c, klasy IV d, klasy IV f.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy IVd w składzie: Albert Lipnicki, Gerard Spyra.

28.11.78 Wieczorem w auli odbyła się impreza związana z tradycjami Andrzejkowymi. Wzięły w niej udział klasa IIc i klasa I e.

29-30.11 78 W tych dniach odbyły się imprezy andrzejkowe.

Grudzień

01.12.78 W ramach współpracy z wojskiem klasa IVd zorganizowała wieczornicę andrzejkową. Udział wzięło 35 osób.

05.12.78 KMK przedstawiło w Liceum Medycznym program poetycki poświęcony J. Korczakowi.

07.12.78 Klasa IIb i chłopcy z klas czwartych wzięli udział w spotkaniu ze słuchaczami Wyższej Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Spotkanie zorganizowało SK LOK.

07.12.78 W Miejskim Ośrodku Upowszechniania Kultury odbył się konkurs z okazji 60 rocznicy niepodległości, kolejnej rocznicy powstań śląskich oraz rocznicy powstania LWP. Pierwsze miejsce zajęli przedstawiciele naszej szkoły, uczniowie z klasy IV d, Albert Lipnicki i Gerard Spyra.

14.12.78 Po lekcjach odbyła się akademia poświęcona 60 rocznicy powstania Komunistycznej Partii Polski i 30 rocznicy zjednoczenia ruchu robotniczego. Na program akademii złożyły się okolicznościowe wiersze deklamowane przez uczniów naszej szkoły oraz pieśni w wykonaniu chóru pod kierownictwem profesora J. Jasińskiego. Nad całością czuwały profesorki J. Otrębowicz i U. Więcek.

15.12.78 Klasa IVe zorganizowała wystawę afiszy związanych tematycznie z ruchem robotniczym oraz książek poświęconych J. Korczakowi.

31.12.78 Na dużej przerwie odbył się apel, na którym pan dyrektor złożył życzenia nauczycielom i uczniom, a klasa IIIa i klasa IIIc przedstawiły humorystyczny program związany z zakończeniem roku.

ROK 1979

Styczeń

09.01.79 Harcerska Służba Biblioteczna z klasy Id wystawiła w szkołach podstawowych nr 2, nr 7 i nr 12 baśń Andersena „Świnioras”. Ta sama baśń została wystawiona również w przedszkolu nr 5.

11.01. 79 Klasa IIa zorganizowała bal karnawałowy dla młodzieży całej szkoły.

17.01.79 SK LOK z okazji kolejnej rocznicy wyzwolenia Warszawy zorganizowało wieczornicę, w czasie której został wyświetlony film „Chwila wspomnień 1944-45”.

W czasie przerw klasa IVe urządziła wystawę książek o Warszawie. KMK zorganizowało montaż poetycki o Warszawie.

19.01.79 Klasa IId wystawiła baśń Andersena „Świniopas” w szkołach podstawowych nr 5 i nr 6.

20.01.79 Na dużej przerwie odbył się apel zorganizowany przez szkolny szczep HSPS. Był on poświęcony inauguracji Międzynarodowego Roku Dziecka. W związku z tym Szczep przy współpracy Komendy Hufca zamierza zorganizować:

zawody saneczkarskie dla szkół podstawowych, konkurs fotograficzny przedstawiający dzieci, Na apelu wygłoszono również referat dotyczący dzieci Palestyny oraz przyznano stopnie instruktorskie druhom i druhnom: M. Tomczak, G. Spyra, A. Migoń, B. Gąsiewicz, K. Beczuk, K. Masalska, M. Oziembłowska, J. Placek..

Wręczono również nagrody za udział w XX Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Olimpiadę wygrali: pierwsze miejsce A. Lipnicki z klasy IV d, drugie miejsce M. Sokołowski z klasy IIIa i Gerard Spyra z klasy IV d, trzecie miejsce L. Bojdak z klasy IV a.

Przyznano nagrody za udział w Szkolnym Turnieju Wiedzy o Partii:pierwsze miejsce G. Spyra z klasy IV d, drugie miejsce A. Lipnicki z klasy IV d.

Ogłoszono również wyniki konkursu poezji rosyjskiej i radzieckiej: pierwsze miejsce W. Wodniak, drugie miejsce J. Kowalska, trzecie miejsce B. Młynarek.

24.01.79 Po lekcjach odbyła się konferencja klasyfikacyjna. Klasyfikacja przedstawia się następująco:1. klasa IV c- 4,03, 2. klasa IV a- 3,81, 3. klasa Ia- 3,79, 4. klasa IV d- 3,76, 5. klasa II c- 3,61, 6. klasa I d- 3,60, 7. klasa II a- 3,60, 8. klasa II d- 3,60, 9. klasa III a- 3,56, 10. klasa IV b- 3,55, 11. klasa I c- 3,5, 12. klasaIV e- 3,40, 13. klasa III d- 3,40, 14. klasa III c- 3,30, 15. klasa III b- 3,20, 16. klasa II b- 3,20, 17. klasa I b- 3,09, 18. klasa IV f- 2,99.

Najlepsi uczniowie: 1. Grażyna Kaczkowska klasa IV c- 5,0, 2. Elżbieta Król klasa IV c- 5,0, 3. Ewa Adamiec klasa IV d- 4,75, 4. Jadwiga Ornatowicz klasa I c- 4,75, 5. Elwira Blaszta klasa I d- 4,75, 6. Mariola Hnatów klasa II d- 4,69, 7. Ewa Konczala klasa IV a- 4,66, 8. Bożena Żuchowska klasa IV a- 4,66, 9. Irena Widera klasa IV c- 4,63, 10. Lucjan Bojdak klasa IV a- 4,58, 11. Bogusława Niedzielska klasa IV c- 4,58, 12. Iwona Kownacka klasa IV a- 4,50, 13. Kornelia Stajszczyk klasa III c- 4,50.

Uczniowie wzorowi: klasa Ia: Klaudiusz Wahl, klasa I d: Danuta Olearczyk, klasa I c: Jadwiga Oronowicz, klasa II a: Barbara Pabiasz, Ilona Giemza, klasa II c: Barbara Kozłowska, Ewa Wojtala, klasa II d: Beata Noll, Barbara Jurek, Kornelia Kwak, Bożena Tataj, Mariola Hnatów, Gabriela Piechaczek, klasa III a: Bernard Plucik, klasa III c: Jolanta Semeniuk, klasa IV a: Ewa Konczala, Urszula Ficoń, klasa IV b: Danuta Zamirska, klasa IV c: Elżbieta Król, Aleksandra Podyma, Irena Widera, Małgorzata Tomczak, Grażyna Kaczkowska, klasa IV d:Ewa Adamiec, Sylwia Kasper, Maria Morawin, Bogusława Napierajczyk, Irena Norek, Gerard Spyra.

31.01.79 Dzisiaj w godzinach popołudniowych odbyła się wywiadówka informująca rodziców o wynikach nauczania w pierwszym półroczy.

Luty

02..02 79 Dzisiaj odbył się kolejny koncert z cyklu „Musica viva” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Państwowej Filharmonii imienia J. Elsnera w Opolu. Na koncert złożyły się: koncert fortepianowy G- dur M. Ravela w wykonaniu E. Tarnawskiej oraz „Taniec szkieletów” S. Saint- Saensa.

03.02.79 Wieczorem o godzinie 19:00 rozpoczęła się Studniówka- bal klas czwartych. Przy wspaniałej dekoracji zabawa upłynęła w bardzo przyjemnej atmosferze.

05-17.02.79 Ferie zimowe.

W czasie ferii odbyły się eliminacje wojewódzkie V Olimpiady Historycznej. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IV d- Albert Lipnicki. Zajął on trzecie miejsce.

W dniach 19.02- 24.02 funkcję gospodarza szkoły pełniła klasa III c. Na plan pracy tej klasy złożyły się:

21.02 wystawa odznak. Odznaki te pochodziły z prywatnych zbiorów uczniów klasy III c.

24.02 „Cepeliada”- wystawka wyrobów rzemiosła ludowego

wystawki w bibliotece:1. „Twórczość Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej i Fleszerowej- Muskat”, 2. „Co warto przeczytać”, konkurs na opowiadanie fantastyczne. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Piotr Pustelnik z klasy IV c, konkurs na plakat z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka. W tym konkursie pierwsze miejsce zajął M. Wilk z klasy III b, filmy wyświetlane na dużych przerwach pod tytułami „Lasery”, „Flora i fauna Bałtyku”.

Marzec

01.03.79 W dniu tym odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze SK PTTK przy HSPS. Sprawozdanie z działalności koła przedstawił ustępujący prezes, Piotr Pustelnik. Po sprawozdaniu i dyskusji dokonano wyboru nowego zarządu koła. W drodze jawnego głosowania na uprzednio wysuniętych kandydatów, nowym prezesem koła został wybrany Jerzy Zygmunt. Pozostałymi członkami zarządu zostali: wiceprezes- Grzegorz Duszel, sekretarz- Alina Argasińska.

08.03.79 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowana została uroczysta akademia poświęcona temu świętu. Na wstępie uroczystości serdeczne życzenia wszystkim kobietom złożył dyrektor mgr Ryszard Pacułt oraz przedstawiciel klas czwartych Albert Lipnicki.

Część oficjalna zakończyła się wręczeniem kwiatów paniom z grona pedagogicznego. Drugą część akademii stanowił bogaty program artystyczny przygotowany pod hasłem „Chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia”. Złożyły się nań: piosenki w wykonaniu Kornelii Beczuk, Jolanty Kowalskiej i Małgorzaty Fąferek, recytacje okolicznościowych wierszy, popis gry na fletach pod kierunkiem profesora Jeńskiego, monologi A. Lipnickiego i B. Jurek. Urozmaiceniem tego programu był taniec dyskotekowy w wykonaniu trzech uczennic z klasy II a.

Na zakończenie uroczystości w imieniu wszystkich kobiet podziękowania za przygotowany program złożyła profesor Stefanowicz.

09.03.79 W miejskich zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej II miejsce zdobyły Ewa i Grażyna Kozaczyńskie(klasa IVe i III b).

15.03.79 Koło Miłośników Książki przedstawiło po lekcjach na zebraniu SK TPPR montaż słowno- muzyczny „Poezja rosyjska i radziecka”.

21.03.79 Na apelu SK LOP „Wrzos” zainaugurowało obchody Tygodnia LOP. Przedstawiony został plan pracy oraz program poetycki pod hasłem „Witamy wiosnę”. Następnie odbyło się tradycyjne „Topienie Marzanny”.

21.03.79 W Sławięcicach odbyły się rejonowe eliminacje VII Turnieju Wiedzy o Śląsku Opolskim. Reprezentanci naszej szkoły zajęli IV miejsce. Są to: R. Centner klasa IIa, M. Sokołowski klasa IId, W. Troll klasa II d.

22.03.79 Klasa IIa jako gospodarz szkoły zorganizowała wystawę atlasów przyrodniczych.

23.03.79 W gabinecie biologicznym SK „Wrzos” zorganizowało ciekawą imprezę „Słuchamy głosów ptaków”(z taśmy magnetofonowej).

W dniu tym klasa IIa w ramach cyklu imprez przygotowanych pod patronatem SK PTTK, zorganizowała wieczorek, z pobytu w Wietnamie i Chinach. Opowieść uczennicy ilustrowały kolorowe zdjęcia i przeźrocza. Wieczorek urozmaicały piosenki w wykonaniu Kornelii Beczuk.

24.03.79 SK LOP wystawiło zbiory korzeni i hub.

26.03.79 Dzisiaj odbyło się spotkanie ze słuchaczami Wyższej Szkoły Oficerskiej Pożarnictwa w Warszawie.

W ramach Tygodnia LOP szkolne koło „Wrzos” zaprezentowało na korytarzu trofea myśliwskie i czasopisma poświęcone myślistwu. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży.

29.03.79 Obchody Tygodnia LOP zakończone zostały konkursem na temat „Ochrona środowiska”. W jury zasiadali: profesorowie T. Komosa, E. Toporska, U. Talar. Najlepszą okazała się klasa IIIc, drugie miejsce zajęła klasa II a, a trzecie klasa Ib.

28.03.79 W MOUK w Kędzierzynie-Koźlu odbył się konkurs „Śląsk przed 60 laty”. Reprezentanci naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce. Osiągnęli oni także sukces indywidualny: W. Troll klasa IId- pierwsze miejsce, M. Sokołowski klasa IId- drugie miejsce, R. Centner klasa IIa- trzecie miejsce.

Kwiecień

05.04.79 Klasa IIb jako gospodarz szkoły zorganizowała szkolny festiwal piosenki polskiej. Pierwsze miejsce zajęła uczennica z klasy IIId- Krystyna Lachowicz, drugie miejsce zajęła uczennica z klasy II b- Bożena Młynarek, trzecie miejsce zajęła uczennica z klasy Ic- Jolanta Kuc.

06.04.79 W szkole gościła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej. Dyrygentem był gość z Rumunii Ovidiu Balan. W programie orkiestra zaprezentowała utwory Beethovena, Mozarta i Brahmsa.

09.04.79 Dzisiaj odbyła się V Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza XVIII Szczepu Drużyn HSPS imienia E. Plater przy LO imienia H. Sienkiewicza w Kędzierzynie- Koźlu. Konferencję zaszczycili swą obecnością dyrektor mgr R. Pacułt i sekretarz POP przy naszej szkole towarzyszka U. Więcek.

Na program konferencji złożyło się: sprawozdanie z działalności szczepu w roku szkolnym 1978/79, wnioski do planu pracy na rok harcerski 1979/80, dyskusja oraz wybór nowej Komendy Szczepu. W sprawozdaniu z roku 1978/79 druhna Irena Widera przedstawiła wszystkie kierunki działalności szczepu. Na posiedzeniu tym określono skład Komendy Szczepu. Są to: szczepowa- Barbara Pabiasz, zastępca szczepowej- Piotr Rajtar, zastępca szczepowej- Barbara Młynorek, skarbnik- Krzysztof Lichota, sekretarz- kronikarz- Joanna Gacek, kwatermistrz- Małgorzata Bilik, strażnik praw- Artur Konczala, zastępca komendanta OHP- Klaudiusza Wahl, prezes PTTK- Jerzy Zygmnut.

09.04.79 Funkcję gospodarza szkoły objęła klasa II c. Rozpoczęła dyżur od zorganizowania wystawy nakryć głowy.

10.04.79 Dzisiaj przed lekcjami z inicjatywy klasy IIc rozpoczęła się akcja „Biegaj razem z nami”.

10.04.79 W turnieju tenisa stołowego III Miejskiej Spartakiady Szkół Ponadpodstawowych I miejsce w grupie dziewcząt zajęły: Elżbieta pierzyna klasa Ia i Beata Karkosz z klasy III a. W grupie chłopców reprezentanci naszej szkoły Ireneusz Wodniak z klasy Ia i Robert Lindner z klasy IIIa zajęli trzecie miejsce.

10.14.79 SK LOK zorganizowało spotkanie chłopców z oficerem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu pdk Henrykiem Wójcickim.

11.04.79 Klasa IIc zorganizowała wystawę pisanek wielkanocnych.

18.04.79 SK LOK zorganizowało spotkanie ze słuchaczami Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.

18-19.04.79 Na przerwach młodzież uczestniczyła w giełdzie płyt zorganizowanej przez klasę II c.

20.04.79 Na dużej przerwie uczniowie obejrzeli wystawę szkła ozdobnego pochodzącego z prywatnych zbiorów uczniów klasy II c.

20.04.79 W finale wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej uczeń klasy IIIa M. Zamirski zajął II miejsce.

21.04.79 Klasa IIc zorganizowała wystawę książek i wydawnictw kulinarnych.

26.04.79 W auli odbył się apel zorganizowany przez SK OHP. Przedstawiono na nim działalność OHP oraz plan pracy.

Klasa IIc przedstawiła rewię strojów sportowych.

28.04.79 Klasa IIc na przerwach wystawiła zbiory kufli.

28.04.79 W biegu o Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle dla uczczenia Miesiąca Pamięci Narodowej w kategorii chłopców przedstawiciele naszej szkoły zdobyli I miejsce.

28.04.79 Po lekcjach odbyło się uroczyste pożegnanie klas czwartych. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły mgr R. Pacułt podsumował czteroletni pobyt w szkole rocznika 1975-79. W zakresie nauki wielu uczniów tego rocznika osiągnęło bardzo wysokie wyniki. Są to: Ewa Adamiec klasa IV a, Grażyna Kaczkowska klasa IV c, Elżbieta Król klasa IV c. Uczennice te posiadają średnią5. Nieco tylko słabsze wyniki mają następujący uczniowie: B. Niedzielska klasa IV c- 4,91, R. Jagiella klasa IV d- 4,86, I. Norek klasa IV d- 4,86, E. Konczala klasa IV a- 4,83, I. Widera klasa IV c- 4,83, B. Gąsiewicz klasa IV a- 4,75, J. Rudzka klasa IV a- 4,75, U. Ficoń klasa IV a- 4,66, L. Bojdak klasa IV a- 4,66, B. Żuchowska klasa IV a- 4,66, I. Kubatta klasa IV d- 4,61, G. Spyra klasa IV d- 4,61, S. Kasper klasa IV d- 4,61.

Wielu uczniów spośród obecnych maturzystów brało udział w olimpiadach przedmiotowych. Największe sukcesy w tym zakresie mają: A. Bąkowski klasa IVa udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Języka Angielskiego, E. Król klasa IVa udział w eliminacjach centralnych OlimpiadyBiologicznej, I. Kownacka klasa IVa udział w eliminacjach centralnych OlimpiadyJęzyka Rosyjskiego, L. Bajdak klasa IVa udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy Technicznej, M. Szymczewski klasa IVa udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy Technicznej, M. Matusiewicz klasa IVa udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy Technicznej, W. Błażejak klasa IVb udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy technicznej, J. Kalbrun klasa IVb udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy Technicznej, M. Matusiewicz klasa IVa udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Fizycznej.

Wielu spośród obecnych maturzystów wyróżniło się w pracy społecznej: w ZHP- I. Widera klasa IV c- komendant szczepu, G. Spyra klasa IV d- zastępca komendanta szczepu, E. Król klasa IV c- kierowała SK LOP, P. Pustelnik- klasa IV c- był prezesem SK PTTK. W KMK wyróżnili się: U. Ficoń, E. Konczala, N. Paszkiewicz(wszystkie z klasy IV a). W SKS wyróżnili się również: B. Gierga klasa IV a, W. Błażejak klasa IV a, K. Wąsik klasa IV b.

Przez cztery lata funkcje przewodniczących samorządu klasowego pełnili: B. Zeganowska klasa IVa, D. Zamirska klasa IV b, A. Podyma klasa IV c, E. Adamiec klasa IV d, E. Kozaczyńska klasa IVe.

Za bardzo dobre wyniki w nauce i pracy społecznej Rada Pedagogiczna przyznała najwyższe odznaczenie szkoły, Dyplom Przodnika Nauki i Pracy Społecznej, następującym uczniom: E. Król klasa IVc, G. Kaczkowska klasa IVc, L. Bojdak klasa IVa, E. Adamiec klasa IVd, I. Widera klasa IV c, E. Konczala klasa IVa, B. Gąsiewicz klasa IV a, R. Jagiella klasa IVd, J. Rudzkla klasa IV a, I. Norek klasa IV d, B. Niedzielska klasa IV c, G. Spyra klasa IVd.

Po rozdaniu dyplomów przewodnicząca Samorządu Szkolnego A. Argasińska pożegnała maturzystów w imieniu pozostałych uczniów, a na ręce przewodniczących klas czwartych zostały złożone wiązanki kwiatów i symboliczne podkowy.

Ze strony maturzystów- nauczycieli i uczniów żegnała E. Król. Zapewniła ona, że jej koleżanki i koledzy będą wierni słowom ślubowania i będą dobrze reprezentować imię szkoły.

W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru nowemu pocztowi z klas czwartych, a potem pożegnanie sztandaru przez przedstawicieli maturzystów: E. Adamiec, G. Kaczkowską, E. Król.

Na zakończenie uroczystości maturzyści złożyli ślubowanie, po którym udali się do Sali Tradycji Szkoły.

Również zgodnie z tradycją szkoły wyznaczeni przedstawiciele złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły, H. Sienkiewicza.

Maj

01.05.79 Uczniowie z Kędzierzyna- Koźla uczestniczyli w uroczystej manifestacji.

10.05.79 Dzisiaj odbył się pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego.

11.05.79 W zawodach lekkoatletycznych młodzieży Kędzierzyna- Koźla III miejsce w trójskoku zdobył N. Linek z klasy III a, a w biegu na 100 m dziewcząt również III miejsce zdobyła J. Małkińska z klasy III d.

12.05.79 Dzisiaj odbył się pisemny egzamin dojrzałości z matematyki.

15.05.79 Klasa Ia jako gospodarz szkoły zorganizowała wystawę odznak turystycznych.

17.05.79 Klasa Ia zaprezentowała wystawę książek turystycznych.

18-20.05.79 Klasa Ic jako aktyw PTTK odbyła rajd w Karkonoszach

19.05.79 Na apelu w auli odbyła się rewia strojów turystycznych, zorganizowana przez klasę Ia.

21.05.79 Dzisiaj odbyła się obrona prac maturalnych.

22.05.79 Po pierwszej lekcji klasa Ia zaprezentowała filmy związane z turystyką.

22.05.79 Na przerwach odbyła się wystawa zbiorów kultury materialnej z terenu byłego powiatu kozielskiego. Wystawę organizowali ZHP i kółko historyczne. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży.

23.05.79 Klasa Ia zorganizowała zgaduj- zgadulę harcersko- turystyczną. Pierwsze miejsce zdobył J. Zygmunt z klasy IIIc i I. Niedużak z klasy III c.

26.05.79 Dzisiaj rozpoczęły się ustne egzaminy dojrzałości.

W zawodach międzyszkolnych na terenie Kędzierzyna Koźla reprezentacja chłopców zajęła III miejsce w koszykówce.

27.05.79 W rejonowych zawodach w piłce ręcznej dziewcząt w Strzelcach Opolskich reprezentacja szkoły zajęła pierwsze miejsce.

Czerwiec

01.06.79 Dzień Sportu w szkole. Wszystkie klasy uczestniczyły w różnych konkursach.

w skoku wzwyż dziewcząt: A. Friedel klasa III c- 1,25m, B. Mosler klasa III d- 1,25m

w skoku wzwyż chłopców O. Adamiec- 1,60m

w skoku w dal dziewcząt: G. Gajek klasa II a- 4,37,

w skoku w dal chłopców: M. Pogorezlski klasa II c- 5,30

w pchnięciu kulą dziewcząt: J. Kowalska klasa III d- 7,68

w pchnięciu kulą chłopców: G. Franik klasa III b- 10,72

w biegu na 600 m dziewcząt: J. Małkińska klasa III d

w biegu na 900 m chłopców: B. Plucik klasa III a

05.06.79 Po południu odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów, połączone z rozdaniem świadectw dojrzałości.

Na uroczystości dyrektor szkoły, R. Pacułt, przedstawił wyniki egzaminów dojrzałości. Na 134 uczniów dopuszczonych do matury egzamin dojrzałości zdało 113 osób.

Najlepsze wyniki na maturze osiągnęli: E. Adamiec klasa IV d- wszystkie przedmioty zdane na bardzo dobry, L. Bojdak klasa IV d- wszystkie przedmioty zdane na bardzo dobry, B. Gąsiewicz klasa IV a- wszystkie przedmioty zdane na bardzo dobry, G. Kaczkowska klasa IV c- wszystkie przedmioty zdane na bardzo dobry, E. Król klasa IV c- wszystkie przedmioty zdane na bardzo dobry, I. Norek klasa IV d- wszystkie przedmioty zdane na bardzo dobry, I. Widera klasa IV c- wszystkie przedmioty zdane na bardzo dobry, B. Żuchowska klasa IVa- wszystkie przedmioty zdane na bardzo dobry. Trzy oceny bardzo dobre i jedną dobrą otrzymali: A. Bąkowski klasa IVa, I. Drzazga klasa IVa, R. Jagiella klasa IVd, I. Kownacka klasa IVa, G. Meicher klasa IVb, M. Morawin klasa IVd, J. Przybył klasa IVa, J. Rudzka klasa IVa.

Decyzją Rady Pedagogicznej na studia wyższe bez egzaminy na dowolny kierunek została wytypowana Grażyna Kaczkowska klasa IVc, na studia pedagogiczne Ewa Adamiec klasa IVd, a na kierunek deficytowy Ewa Konczala klasa IVa.

Świadectwo dojrzałości ze złotą tarczą z laurem otrzymali uczniowie, którzy uzyskali śrenią ponad 4,8 oraz ocenę wzorową ze sprawowania. Są to: Ewa Adamiec klasa IV d, Grażyna Kaczkowska klasa IV c, Ewa Konczala klasa IV a, Elżbieta Król klasa IV c, Bogusława Niedzielska klasa IV c, Irena Norek klasa IV d, Irena Widera klasa IV c, Bożena Żuchowska klasa IV a.

W imieniu absolwentów Lucjan Bojdak pożegnał szkołę słowami: będziemy się starali, aby miano absolwenta tej szkoły stało się synonimem wzorowego obywatela.

08.06.79 Dzisiaj odbył się ostatni w tym roku szkolnym koncert symfoniczny z cyklu Musica viva”. Jako solistka wystąpiła Krystyna Jamroz (sporan).

11.06.79 W wojewódzkim finale zawodów w piłce ręcznej w Zawadzkiem drużyna dziewcząt z naszej szkoły zdobyła srebrny medal. Są to: E. Feiner, E. Greigner, A. Friedel, G. Gajek, S. Kania, E. Owsiańska, B. Fojcik, R. Zygmunt.

13.06.79 Klasa Ic jako gospodarz szkoły zorganizowała konkurs „Lato w gabinetach”. Każda klasa zobowiązana jest do wprowadzenia w swoich gabinetach elementów związanych z porą roku.

15.06.79 Na przerwach uczniowie oglądali wystawę starych druków i gazet.

16.06.79 Na korytarzu odbyła się wystawa bibelotów ze zbiorów klasy I c.

18.06.79 Klasa Ic zorganizowała wystawę kwiatów doniczkowych i gazet.

22.06.79 Dzisiaj odbyła się konferencja klasyfikacyjna.

Klasa Ic zaprezentowała wystawę starych naczyń oraz obrazów z suszonych kwiatów.

26.06.79 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1978/79..

Zgodnie z tradycją szkoły po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu dyrektor R. Pacułt podsumował wyniki osiągnięte w nauce. Są one następujące:E. Blaszta klasa I d- 4,91, J. Oronowicz klasa I c- 4,8, K. Stajszczyk klasa III c- 4,75, I. Nieduziak klasa III c- 4,66, M. Kalisz klasa Ia- 4,75, M. Hnatów klasa II d- 4,61, A. Król klasa Ia- 4,5, B. Kozłowska klasa Ia- 4,5, H. Silwanowicz klasa I d- 4,5, J. Herud klasa III a- 4,5, P.Rajtar klasa III a- 4,5, M. Rak- klasa III a- 4,5, K. Wahl klasa III a- 4,5.

Poszczególne kklasy uzyskały następujące wyniki: klasa Ia- 3,9, klasa III a- 3,71, klasa I d- 3,68, klasa III c—3,66, klasa II d- 3,59, klasa II c- 3,58, klasa II a- 3,57, klasa I c- 3,5, klasa III b- 3,46, klasa III d- 3,34, klasa I b- 3,2, klasa II b- 3,1.

Wzorowi: E. Blaszta, I. Dyga, I. Giemza, M. Hnatów, A. Jakubczyk, E. Kałuża, B. Kobusińska, A. Król, M. Kubla, K. Lichota, B. Pabiasz, M. Pankowski, G. Piechaczek, B. Plucik, J. Semeniuk, K. Stajszczyk, B. Tataj, K. Wahl, E. Wojtala, M. Zamirski, J. Oronowicz.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: E. Blaszta, M. Hnatów, J. Oronowicz. K. Stajszczyk, K. Wahl

Po przemówieniu dyrektora wystąpił obecny na uroczystości prezydent miasta, W. Derej. Wręczył on medale „Zasłużony dla Opolszczyzny” następującym nauczycielom:Stanisławie Misiewicz, Tadeuszowi Komosie, Halinie Jankiewicz.

W dalszej części akademii młodzież wręczyła nauczycielom kwiary, a na zakończenie Samorząd Szkolny przedstawił rozrywkowy program artystyczny.

27.06.-03.09- Wakacje

W czasie wakacji grupa młodzieży naszej szkoły uczestniczyła w pracach OHP oraz w akcji Bieszczady 40.

ROK SZKOLNY 1979/1980

Wrzesień

03.09.79 odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 1979/80. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nauczyciele i młodzież wysłuchali przemówienia ministra Oświaty i Wychowania, Józefa Tejlhymy. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, dr Ryszard Pacułt, który życzył wszystkim owocnej pracy. Po przemówieniu dyrektora uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

Na inauguracji obecny był również przedstawiciel KM PZPR, Hubert Marchwica. Odczytał on list Egzekutywy KM skierowany do nauczycieli i młodzieży.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpił przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, który złożył serdeczne życzenia gronu pedagogicznemu i młodzieży.

Uroczystą akademię zakończył krótki program rozrywkowy, przygotowany przez Samorząd Szkolny.

05.09.79 Klasa IId urządziła na piętrze wystawę książek poświęconych kampanii wrześniowej i poświęconych martyrologii narodu polskiego.

07.09.79 Na pierwszym piętrze urządzona została przez uczniów klasa IId wystawa Numizmatyczna. Cieszyła się dużym powodzeniem uczniów.

08.09.79 Klasa IId urządziła wystawę kalendarzy.

08.09.79 W klasie IIc odbył się wieczorek taneczny

10.09.79 Klasa IId urządziła wystawę ceramiki.

10.09.79 W bibliotece odbyło się inauguracyjne zebranie HKMK. Ustalono plan pracy.

11.09.79 Po lekcjach młodzież obejrzała film A. Wajdy „Panny z Wilka”

14.09.79 Dzisiaj odbył się pogrzeb długoletniego inspektora oświaty- W. Kleśty. Uczestniczyli w nim przedstawiciele grona pedagogicznego.

15.09.79 Po południu odbył się wieczorek dla klas pierwszych „Pasowanie na ucznia LO”. Wieczorek miał charakter rozrywkowo- informacyjny. Przygotowała go klasa pełniąca funkcję gospodarza szkoły- II d.

Podczas wieczorku przedstawiono uczniom klas pierwszych historię szkoły, jej tradycje i osiągnięcia. Następnie przeprowadzony został quiz „Co wiesz o swojej szkole”. Informacje przerywane były wstawkami muzycznymi.

Na zakończenie odbyło się symboliczne pasowanie na ucznia, dokonane przez przewodniczącą samorządu uczniowskiego A. Argasińską.

W wieczorku uczestniczyło około 120 uczniów.

17.09.79 Po lekcjach odbył się koncert symfoniczny. Zorganizowany przez członków Polskiego Stowarzyszenia Artystów Muzyków. W czasie imprezy zaprezentowano na nowoczesnej aparaturze stereofonicznej utwory Bacha, Mozarta i inne.

17.09.79 HKMK z klasą IId wystawił inscenizację utworu Sienkiewicza „Sąd nad latarnikiem” dla klas VIII Szkoły Podstawowej nr 7.

18.09.79 HKMK z klasą IId wystawił inscenizację „Sąd nad latarnikiem” w Szkole Podstawowej nr 6.

18.09.79 W bibliotece miejskiej odbyło się spotkanie z poetą B. Lubosem. Uczestniczyły w nim harcerki z IId (HKMK).

19.09.79 Po lekcjach odbyło się inauguracyjne zebranie SK LOP. Ustalono na nim plan pracy.

19.09.79 Po południu odbyło się zebranie rodziców wszystkich klas oraz konferencja Rady Pedagogicznej.

20.09.79 Klasa Ia zorganizowała imprezę pod egidą PTTK- wyświetlanie przeźroczy związanych z zabytkami Grecji. Przeźrocza dostarczyła absolwentka naszej szkoły R. Krajurek, która odbywa obecnie praktykę pedagogiczną w szkole.

21- 22.09.79 Na pierwszym piętrze odbyła się giełda staroci zorganizowana przez kółko historyczne pod opieką J. Otrębowicz. Giełda cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród uczniów. Wystawiono na niej między innymi XVIII- wieczną rzeźbę Świętego Floriana- zabytek sztuki ludowej z terenu byłego powiatu kozielskiego.

21.09.79Klasy IIId i IVd obejrzały spektakl „Król Edyp” w teatrze imienia J. Kochanowskiego w Opolu.

23.09.79 Nauczyciele uczestniczyli w Niedzieli Czynu Społecznego. W ramach prac uporządkowano park wokół szkoły.

24.09.79 HKMK z klasą IId wystawił inscenizację „Sąd nad latarnikiem” w Szkole Podstawowej nr 5.

25.09.79 Klasa IVa po lekcjach wyświetlała przeźrocza obrazujące zbiory Ermitazu.

27.09.79 Na dużej przerwie odbył się apel, podczas którego dyrektor szkoły, dr R. Pacułt, wyjaśnił szereg problemów poruszonych na zebraniu przez rodziców między innymi sprawę dnia wolnego od pytania. Dyrektor stwierdził, że że zadania domowe na ten dzień trzeba odrabiać.

Następnie pani dyrektor, H. Jankiewicz przedstawiła informacje związane ze zbiórką makulatury i żołędzi (każdy uczeń powinien dostarczyć 12 kg makulatury i 2 kg żołędzi) oraz poleciła klasie IVa zorganizowanie szatni na parterze.

Po wystąpieniu dani dyrektor profesor Śmigielski ogłosił inaugurację XXI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Pierwsza seria pytań zostanie przedstawiona uczniom 29 i 30 września. Do Szkolnej Komisji Olimpiady powołani zostali: dyrektor R. Pacułt, profesorowie: U. Więcek, J. Otrębowicz, szczepowa HSPS B. Pabiarz. Profesor Śmigielski odczytał także dwa pisma nadesłane przez Komendę Opolską HSPS dotyczące akcji „Bieszczady”. W jednym z tych pism zawarta jest pochwała dla członków naszego szczepu, którzy uczestniczyli w tej akcji. Drugie natomiast zawierało przykre informacje o przedwczesnym opuszczeniu obozu przez kilku uczniów naszej szkoły. Są to: M. Kalisz, A. Argasińska, P. Rajter, B. Idoruk, A. Kozaczyńska, I. Medniak.

Komenda Opolskej HSPS przysłała także pochwałę za udział w akcji kilku absolwentów naszej szkoły. J. Sztwertni, A. Stasiowskiej, E. Król, E. Kozaczyńskiej, A. Cebuli, J. Kaletty, A. Głowani.

Po wystąpieniu profesora S. Śmigielskiego profesor Cz. Olichwer podsumował akcję „Lato 79”. W tej akcji uczestniczyło 42 uczniów naszej szkoły. Wyróżnienia za właściwą postawę otrzymali: 1. Grażyna Maturzewska, 2. Jolanta Kucińska, 3. Norbert Lindner, 4. Piotr Pytlik, 5. Krystian Murzkiet, 6. Jerzy Herud, 7. Gabriela Panek, 8. Joanna Drajewicz, 9. Iwona Korczyńska, 10. Mariola Oziembłowska, 11. Mirosław Sokołowski.

Natomiast kilku uczniów nie zgłosiło się do pracy. Otrzymują oni naganę.

27.09.79 Klasa IVa zorganizowała poranek poezji K. Baczyńskiego.

29.09.79 SK LOP urządziło wystawę plonów jesiennych.

Reprezentacje szkoły w składzie: R. Barnet, J. Wodniak, A. Niedzielski wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich wieloboju obronnego w Opolu.

Klasy Ic i IIIb obejrzały w teatrze w Opolu sztukę „Król Edyp”.

W bibliotece urządzona została wystawa „Serie wydawnicze w 35-lecia PRL”.

Październik

01.10.79 Rozpoczęły się prace przy kopaniu ziemniaków i zbieraniu owoców w sadach PGR Grudynia Wielka. W akcji tej będą uczestniczyły klasy: IIIa, IVc, IId, Ib.

05.10.79 W klasie IIIc odbyło się spotkanie z uczestnikiem szlaku bojowego Lenino-Berlin.

09.10.79 HKMK z klasy IId przedstawił inscenizację „Sąd nad latarnikiem” dla klas VIII-ych szkół podstawowych z terenu miasta.

10.10.79 SK LOK zorganizowało spotkanie z chorążym sztabowym B. Kopczyńskim w ramach obchodów 36 rocznicy powstania LWP. W spotkaniu uczestniczyły klasy: IVb, IIIb, Ia.

Z inicjatywy koła klasowego Ligi Obrony Kraju klasa IVb wyświetliła film „Z dziejów LWP” oraz przedstawiła referat poświęcony 36 rocznicy powstania LWP. W imprezie wzięły udział klasy Ic i IIIb.

12.10.79 W szkole odbyło się spotkanie emerytów. HKMK z klasy IIIc zaprezentował na nim ciekawy program poświęcony J. Korczakowi.

13.10.79 szkolna drużyna medyczno-sanitarna PCK zajęła VII miejsce w eliminacjach rejonowych szkolnych turnieju szkolnych drużyn medyczno-sanitarnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Dzisiaj odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. W części oficjalnej dyrektor szkoły poinformował zebranych, że profesor H. Jankiewicz pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia. Nagrodę kuratoryjną otrzymał profesor Jan Dziadkowiec. Po wystąpieniu dyrektora życzenia nauczycielom złożyli: przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego oraz Samorządu Szkolnego. Życzeniom towarzyszyły wiązanki kwiatów. Po części oficjalnej grupa młodzieży przedstawiła program artystyczny, w trakcie którego szczególnie podobali się publiczności: B. Jurek, M. Fąferek, A. Konczala.

15.10.79 Reprezentacja szkoły w składzie: J. Oreszeł, R. Lindner, N. Linek wzięła udział w Miejskiej Spartakiadzie Sportów Obronnych, zorganizowanej przez Zarząd Miejski LOK z okazji 35 rocznicy powstania LOK.

16.10.79 Po południu w sali KM PZPR odbyło się spotkanie z posłem na sejm H. Kiliś. Uczestniczyli w nim przedstawiciele grona pedagogicznego.

Klasa IIc wykonała proporczyki dla drużyny harcerskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu.

17.10.79 Klasa IVc urządziła poranek muzyczny poświęcony utworom F. Chopina w związku ze 150 rocznicą śmierci kompozytora.

HKMK przedstawił inscenizację „Sad nad latarnikiem” w Szkole Podstawowej Nr 7, uczniom klasy VII.

18.10.79 HKMK zaprezentował inscenizację „Sąd nad latarnikiem” w szkole Podstawowej Nr 5.

20.10.79 W szkole odbył się koncert orkiestry symfonicznej filharmonii opolskiej. Na program koncertu złożyły się utwory C. Debussy. Jako soliści wystąpili: B. Bujak-Srabczyńska i M. Rokosz.

21.10.79 Szkolne Koło Miłośników Miasta uczestniczyło w zbiórce harcerskiej, która odbyła się baszcie.

24.10.79 HKMK z klasy IId przedstawił program „Sąd nad latarnikiem” uczniom klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 5. Impreza ta połączona jest z akcją rekrutacji kandydatów do naszej szkoły.

28.10.79 Szkoła Komenda OHP otrzymała dyplom Federacji SZMP za całokształt działalności w roku szkolnym 1978/79.

30.10.79 Klasa IId pod egidą PTTK zorganizowała po lekcjach wyświetlanie przezroczy o Nowej Gwinei. Impreza ta zgromadziła około 50 uczestników.

31.10.79 SK LOK zorganizowało wycieczkę do koszar w ramach „Dni otwartych koszar”, udział wzięły klasy IIIb i IIc.

Klasa IVd zorganizowała spotkanie z przedstawicielami młodzieży nigeryjskiej przebywającymi obecnie w Polsce. W spotkaniu uczestniczyły poza gospodarzami uczniowie z klasy IIIa, IIIc i Id.

Harcerki z drużyny klasy IIId uporządkowały grób S. Horkowskiego, byłego nauczyciela naszej szkoły.

Listopad

01.11.79 Harcerze z klasy IIId zapalili świeczki na grobie nieznanego żołnierza.

W ty miesiącu odbędzie się wizytacja szkoły.

05.11.79 W Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie z pisarką Anną Markowską. Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy IVb, Id, IIb, IId, IIId należący do Harcerskiego Klubu Miłośników Książki.

07.11.79 W uroczystej akademii miejskiej z okazji rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej uczestniczył chór z naszej szkoły.

Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony rocznicy wybuchu Wielkiej Rewolucji Październikowej. W trakcie apelu członkowie HKMK z klasy IIIc zaprezentowali ciekawy program artystyczny pod hasłem „Czyn Lenina prosty i wielki jak rewolucja.”.

08.11.79 Klasa IIa zorganizowała pod patronatem TPPR wystawę książek autorów rosyjskich.

12.11.79 Po lekcjach odbyło się zebranie przewodniczących organizacji młodzieżowych.

13.11.79 SK TPPR wyświetliło filmy „Szurik, Vasia” w wersji oryginalnej.

W klasach IVa i IVc odbyło się spotkanie z przedstawicielem Sądu rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu – Adelajdą Bieszczad.

SK LOP wyświetliło dla klas I-szych film „Czy zwierzęta myślą?”

14.11.79 Po południu odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej. Postanowiono na niej przekazać Samorządowi Szkolnemu funkcję koordynatora klas gospodarujących szkołą.

16.11.79 Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony rocznicy śmierci patrona szkoły H. Sienkiewicza. Apel przygotował HKMK z klasy IIIc wystawiając bardzo ciekawy montaż poświęcony życiu i twórczości wielkiego pisarza. Po apelu złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem H. Sienkiewicza.

Zastęp harcerski z klasy IId wystawił inscenizację „Sąd nad latarnikiem” w Szkole Podstawowej Nr 12 dla uczniów VII i VIII klas.

17.11.79 Klasy III-cie zorganizowały wieczorek rozrywkowy pod hasłem „Półmetek”. W trakcie imprezy odbyły się ciekawe gry i zabawy.

22.11.79 Klasa IIIc zorganizowała wieczorek taneczny. Uczestniczyło w nim około 40 osób.

26.11.79 Klasa IVd zorganizowała wspólnie z przedstawicielami jednostki wojskowej wieczorek andrzejkowy.

28.11.79 SK TPPR przeprowadziła quiz w klasach I-szych „Życie i działalność W/ Lenina.”

29.11.79 Klasa IIIa obejrzała w Opolu spektakl teatralny „Król Edyp”.

Grudzień

01.12.79 Klasa IIa zorganizowała wieczorek andrzejkowy. Udział wzięło 30 osób.

06.12.79 Zgodnie z tradycją obchodzono w szkole „Mikołajki”. Samorząd uczniowski zorganizował z tej okazji spotkanie młodzieży w auli w trakcie którego uczniowie klasy IVc – Ireneusz Medniak i Jerzy Zygmunt przedstawili dowcipny program związany z tym dniem oraz wręczyli słodycze jako drobne upominki dla nauczycieli i młodzieży.

08.12.79 W auli odbył się koncert z cyklu „Musica viva”. Na program koncertu złożyły się utwory: F. Schuberta – Habat Mater, F. Woźniaka – symfonia na perkusję, symfonia na fortepian. Dyrygował M. Tracz. Jako solista na fortepianie grał Franciszek Woźniak.

09.12.79 W Zakopanem odbył się Ogólnopolski Turniej Poezji Romantycznej im. K. C. Norwida. Reprezentantka naszej szkoły – Barbara Jurek z klasy IIIa zajęła w nim I miejsce.

12.12.79 SK LOK zorganizowało spotkanie ze słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotnicze Józefem Pankowskim. W spotkaniu uczestniczyły klasy IIIb i IVb orz chłopcy z klas IVa i IVc.

Dzisiaj szkoła gościła I sekretarza KMPZPR – towarzysza Mieczysława Hulewicza. Gość po obejrzeniu szkoły spotkał się w auli z uczniami klas III i IV. W imieniu młodzieży I sekretarza powitała przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Alina Argasińska. Towarzyszowi Hulewiczowi towarzyszyli: dyrektor szkoły mgr Ryszard Pacułt, profesor U. Więcek, profesor S. Śmigielski oraz szczepowa Barbara Pabiasz i przewodnicząca Samorządu Szkolnego A. Argasińska. Spotkanie przebiegało na zasadzie dyskusji pomiędzy młodzieżą a I sekretarzem, który udzielał odpowiedzi na zadawane pytania i nurtujące młodzież problemy. Jednym z nich był problem ochrony środowiska miejskiego i koncepcji dalszej rozbudowy miasta. Towarzysz Hulewicz podkreślił, iż miasto nasze zawdzięcza swój rozwój chemii, ale to właśnie chemia powoduje największe zanieczyszczenia środowiska. W celu zmniejszenia tych ujemnych skutków modernizowane są obecnie przestarzałe urządzenia produkcyjne, kominy elektrowni wyposażone są w odpowiednie filtry, w planie rozbudowy „Blachowni” przewidziana jest również budowa oczyszczalni ścieków z zamkniętym obiegiem wody. W przyszłościowej koncepcji rozwoju prace budowlane koncentrować się będą w rejonie dzielnicy Kłodnica oraz w dzielnicy Kędzierzyna na wysokości Hali Sportowej i krytej pływalni, gdzie na niezagospodarowanych obecnie terenach przewidziana jest budowa nowoczesnego centrum handlowego. Ze strony młodzieży padło również pytanie dotyczące zakończenia remontów dawnej apteki na rynku kozielskim oraz poczekalni dworca PKS w Koźlu. Sekretarz Hulewicz zobowiązał się osobiście interweniować w sprawie remontu poczekalni PKS, a jeśli chodzi o remont apteki ma ona być oddana do użytku w maju 1980r. Przedstawił on jednocześnie plan zagospodarowania rynku kozielskiego, który ma być zamknięty dla ruchu kołowego i przekształcony w stylowy jarmark. Inne pytania dotyczyły rozwoju zaplecza kulturalnego i sportowego na terenie Kędzierzyna-Koźla. Towarzysz Hulewicz wyraził przekonanie co do odpowiedniej ilości domów kultury i innych obiektów kulturalnych na terenie miasta stwierdzając jednocześnie niedostateczne wykorzystanie istniejących już obiektów sportowych i zwrócił uwagę na budowę jednego z nowocześniejszych sztucznych lodowisk na terenie osiedla „Azoty”. Na konkretne pytanie dotyczące budowy teatru na terenie miasta, towarzysz Hulewicz stwierdził nierealność realizacji tego typu projektu ze względu na niemożność utrzymania tego obiektu bez dofinansowania. Jako przykład przytoczył problemy z jakimi boryka się teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W odpowiedzi na poruszany problem komunikacji miejskiej towarzysz Hulewicz wyjaśnił przyczyny istniejącego stanu rzeczy. Powodem tłoku w autobusach w godzinach szczytu nie jest mała ilość pojazdów, ale złe rozwiązana sprawa rozpoczynania i kończenia dnia pracy w poszczególnych instytucjach. Wyraził przekonanie o konieczności wprowadzenia ruchowego czasu pracy na wzór rozwiniętych państw zachodnich, co pozwoliłoby na zlikwidowanie uciążliwego obciążania komunikacji w godzinach szczytu. Inną przyczyną tych niedomagań jest niedostateczna i zbyt zatłoczona sieć ulic na terenie miasta. Jeszcze 5 lat temu po województwie opolskim jeździło 9 tysięcy samochodów, a obecnie jest ich 45 tysięcy. Towarzysz Hulewicz zwrócił uwagę na pomyślne rozwiązanie problemu ruchu pierwszego pod wiaduktem w okolicach dworca PKP w Kędzierzynie-Koźlu poprzez wybudowanie podziemnego przejścia. Młodzież poruszyła również sprawę opieki zdrowotnej na terenie miasta, a konkretnie pytano o budowę nowego szpitala. Towarzysz Hulewicz stwierdził, iż sieć punktów opieki lekarskiej i dwa szpitale w zupełności zaspokajają potrzeby mieszkańców. Na zakończenie dyskusji towarzysz Hulewicz w kilku słowach przedstawił konieczność wspólnego dbania o dobro miasta i jego estetykę oraz napiętnował postępowanie pewnych grup młodzieży dewastujących mienie społeczne i swoim zachowaniem dających wyraz braku kultury i nieznajomości zasad współżycia społecznego. Po rozmowach z młodzieżą towarzysz Hulewicz spotkał się z gronem pedagogicznym.

14.12.79 Dzisiaj po południu odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej, na której podsumowane zostały wyniki wizytacji szkoły. Podsumowania dokonał wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu mgr Sławomir Plich. Szkoła uzyskała wysoka ocenę swojej działalności, na co złożyły się m.in. rezultaty badań wyników nauczania – wyższe niż przeciętna w województwie (np.: język polski w klasie Id – 4,4; historia w klasie Id – 3,92; biologia w klasie IIIc – 3,7; geografia – 3,6).

21.12.79 Konferencja teoretyczno-pedagogiczna ZNP.

22-27.12.79 Ferie świąteczne.

W ostatnim dniu przed feriami został rozstrzygnięty konkurs choinkowy. I miejsce zajęła IIId.

28.12.79 na dużej przerwie odbył się apel poświęcony podsumowaniu pracy różnych organizacji oraz wręczenie nagród przyznanych na różnych konkurencjach i zwodach sportowych. W czasie apelu odbyło się również uroczyste nadanie stopni instruktorskich. Rozkazem Komendanta Hufca w Kędzierzynie-Koźlu otrzymali je: B. Pabiasz, J. Placek, L. Hercin, A. Gacek, G. Szwaczek, H. Silwanowicz, B. Kozłowska, G. Owczarek, S. Krzyż, K. Lichota, J. Zygmunt. Nagrody instruktorskie za dotychczasowa pracę przyznano: Beacie Rudzkiej, Sławomirze Krzyż, Annie Gacek, Krzysztofowi Lichocie, Barbarze Pabiasz, Jolancie Semeniuk, Alicji Gruszce. Przyznane również zostały nagrody zwycięzcom zorganizowanego niedawno festiwalu piosenki harcerskiej pt. „Wyśpiewamy naszą młodość”. I nagrodę otrzymała klasa IIIc, II nagrodę otrzymała klasa Id, III nagrodę otrzymały klasy Ic i IVd. Nagrody Za sukcesy sportowe: biegi przełajowe o mistrzostwo klasy – grupa najmłodszych dziewcząt: I miejsce: Sybilla Kania, U Wieczorek, M. Kasprzycka. Grupa najmłodszych chłopców: A. Kaltbach, P. Lubieniecki, J. Turek. Grupa średnich chłopców: J. Wodniak, P. Rajtar, M. Kalisz. W grupach starszych dziewcząt I miejsce zajęła: A. Marek, wśród chłopców R. Bernat. Za ramienia PCK wręczone zostały dyplomy za pracę w tej organizacji następującym uczniom: Skoczylas, Misiów, Rogulska.

29.12.79 Z inicjatywy szkolnego szczepu HSPS zostało zorganizowane spotkanie ubiegłorocznych absolwentów naszej szkoły: Elżbiety król i Lucjana Bojdaka z uczniami klas czwartych. Elzbieta Król, studentka biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, relacjonowała problemy jakie napotyka kandydat na studia. Lucjan Bojdak, student Politechniki w Kijowie przedstawił wiele ciekawych zagadnień związanych ze studiami za granica. Absolwenci oprócz relacji odpowiadali na szereg pytań nurtujących maturzystów. W imprezie uczestniczyli: prof. J. Otrębowicz, S. Śmigielski oraz pani dyrektor H. Jankiewicz, która wręczyła absolwentom przyznany im w tym roku harcerski laur naukowy.

31.12.79 Na dużej przerwie odbył się apel przygotowany przez klasę IIId i przedstawicieli Samorządu: J. Zygmunta i J. Niedużaka z klasy IVc. Apel związany był z pożegnaniem starego roku. Organizatorzy przedstawili krótki humorystyczny program oraz wręczyli symboliczne upominki zgromadzonej młodzieży.

ROK 1980

Styczeń

03.01.80 SK PCK urządziło w Caritasie imprezę dla dzieci upośledzonych. Na imprezę złożył się ciekawy program artystyczny oraz upominki ofiarowane przez młodzież naszej szkoły.

10.01.80 Po lekcjach odbył się festiwal piosenki radzieckiej zorganizowany przez TPPR. Udział wzięły I i III, skład Jury: prof. J. Jeński, K. Pustelnik, S. Śmigielski, U. Więcek. I miejsce Grażyna Mandel IIg, II Małgorata Faferek IIIa, III Sylwia Nikiel, Irena Walczak IIId. Zespołowo I miejsce zajęły IIb i IIc, II – Id, III – Ic.

11.01.80 Klasa dyżurująca IIa zorganizowała bal karnawałowy, który odbył się wieczorem w auli szkoły. W balu uczestniczyło ok. 100 osób, wszyscy bawili się miło i wesoło.

14.01.80 W sali gimnastycznej odbył się finał rozgrywek szkolnych w piłce ręcznej, najlepsze okazały się klasy: I miejsce – IIIa, II miejsce – Ia, III miejsce – IIb.

16.01.80 Harcerski Klub Miłośników Książki wystawił w Szkole Podstawowej Nr 12 program poetycki „Warszawa w Poezji”.

17.01.80 W klasach Ic i IIb odbyło się spotkanie z dyrektorem J. górskim, który przedstawił szereg ciekawych zagadnień związanych ze zdrowotnością młodzieży.

Z okazji 35 rocznicy wyzwolenia Warszawy SK LOK na apelu przedstawiła program artystyczny „Poeci debiutu wojennego”. W tym dniu wyświetlono również film „Do Ciebie Warszawo” (film obejrzały klasy: IIa, IIb, IIIb, IVb).

Uczniowie klasy IIa wręczyli dzieciom z Domu Dziecka upominki noworoczne ofiarowane przez uczniów naszej szkoły.

19.01.80 HKMK z klasy IId przedstawił w Szkole Podstawowej Nr 12 ciekawy montaż poetycki poświęcony pamięci J. Korczaka.

21.01.80 Koło recytatorskie z klasy IVb przedstawiło program „Warszawa w poezji”. Obejrzeli go uczniowie z klasy IIIa i IVb.

22.01.80 Z inicjatywy Komitetu Miejskiego PZPR zorganizowano w naszej szkole spotkanie z delegatami na VII Zjazd PZPR – pracownikami naukowymi Śląskiej Akademii Medycznej. Wśród dostojnych gości znaleźli się m.in. profesor doktor habilitowany Jan Janek – rektor SAM, docent doktor habilitowany Marek Machalski – prorektor ds. nauki, kierownik II kliniki chorób wewnętrznych, profesor doktor habilitowany Bożena Hager-Małecka – prorektor ds. rozwoju Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, poseł na Sejm PRL. KMPZPR w Kędzierzynie-Koźlu reprezentował I sekretarz M. Hulewicz. W spotkaniu brała udział młodzież naszego liceum, uczniowie z LO im. J. Krasickiego oraz uczennice z Liceum Medycznego. W imieniu mło0dzieży gości powitała przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Alina Argasińska z klasy IVa. Po jej wystąpieniu głos zabrał redaktor AM, który podziękował za zorganizowanie spotkania oraz podkreślił jak dużą rolę przywiązują naukowcy do spotkań z młodzieżą, zapoznania jej ze swoja pracą oraz udzielenia odpowiedzi na nurtujące ja problemy. Pytania postawione przez młodzież dotyczyły m.in. braku leku w aptekach i przyczyn tej sytuacji, zwalczania chorób nowotworowych, możliwości zwiedzania uczelni przez kandydatów na studia, warunków socjalno-bytowych studentów, ilości kandydatów na pierwsze miejsce, sposobu kształtowania w przyszłych lekarzach życzliwości do pacjenta. Na wszystkie pytania goście udzielili wyczerpujących odpowiedzi oraz zaprosili wszystkich chętnych do zwiedzania uczelni w ramach tzw. „Dni otwartych drzwi”. Wręczyli również uczniom testy obowiązujące na egzaminach wstępnych. Na zakończenie spotkania przedstawiciele młodzieży złożyli na ręce I sekretarza zobowiązania, jakie podejmuje młodzież obecnie na spotkaniu szkół, w celu uczenia VIII Związku PZPR. Nasze liceum podjęło się przepracować w czynie społecznym 1500 godzin. LO im. J. Krasickiego 2000 godzin, a Liceum Medyczne 800 godzin.

23.01.80 Odbyła się konferencja klasyfikacyjna za I półrocze. Najlepsze oceny uzyskali uczniowie: 1. Beata Morkowska, klasa Ic – 4,8; 2. Aleksandra Wołoszczuk, klasa Id – 4,8; 3. Elwira Blaszta, klasa IId – 4,76; 4. Jadwiga Dronowicz, klasa IIc – 4,75; 5. Kornelia Staszczyk, klasa IVc – 4,66; 6. Jakub Turek, klasa Ia – 4,58; 7. Mariola Hnatów, klasa IIId – 4,53; 8. Gabriela Piechaczek, klasa IIId – 4.53; 9. Kornelia Kwak, klasa IIId – 4,5; 10. Aleksandra Zgraja, klasa Id – 4,5. Uczniowie ze sprawowanie wzorowym: 1. Metajszczyk Kornelia – IVc, 2. Małgorzata Wojtala – IVc, 3. Mariola Hnatów – IIId, 4. Gabriela Piechaczek – IIId, 5. Kubla Maria – IIId, 6. Mieczysław Paczkowski – IIId, 7. Beata Noll – IIId, 8. Barbara Kozłowska – IIIc, 9. Ilona Giemra – IIIa, 10. Jerzy Herud – IIIa, 11. Beata Pabiasz – IIIa, 12. Anna Sacek – IIIb, 13. Jadwiga Oronowicz – IIc, 14. Kobusińska Bożena – IIb, 15. Aleksandra Wołoszczuk – Id, 16. Bogusława Foltyńska – Id, 17. Elżbieta Szweda – Id. Średnia klas: klasa Ia – 3,67; klasa Id – 3,62; klasa IVa – 3,6; klasa IIId – 3, 59; klasa IVc – 3,57; klasa IIIc – 3,57; klasa IId – 3,54; klasa IIa – 3,53; klasa IVd – 3,53; klasa IIc – 3,5; klasa Ic – 3,5; klasa IIIa – 3,42; klasa IVb – 3,33; klasa IIb – 3,11; klasa Ib – 3,1; klasa III – 3,0.

26.01.80 Po lekcjach odbył się uroczysty koncert słowno-muzyczny poświęcony 60-leciu Powstań Śląskich. W koncercie wystąpił chór męski z MOOK wraz z żeńskim chórem naszej szkoły. W programie udział wziął zespół recytatorski kierowany przez profesor J. Stefanowicz. Na program złożyły się pieśni i wiersze związane ze Śląskiem. Impreza miała bardzo uroczysty charakter i stanowiła wielkie przeżycie dla słuchaczy.

31.01.80 Po południu odbyły się zebrania wychowawców z rodzicami. Informacje o wynikach pracy uczniów poprzedzone zostały pogadankami pedagogicznymi m.in. trudności wychowawczych, błędy w wychowaniu. Pogadanki wygłosili: dr Kalisz, prawnik A. Bieszczad, prof. H. Jankiewicz, J. Otrębowicz, J. Stefanowicz, S. Trawińska.

Luty

02.02.80 Wieczorem odbyła się studniówka klas IV-tych. Uczestniczyli w niej przyszli maturzyści i zaproszeni przez nich goście.

04-16.02.80 Ferie Zimowe. W czasie ferii część młodzieży udała się na zimowiska, a ci którzy pozostali w mieście mieli możliwość korzystania z biblioteki oraz Sali gimnastycznej.

27.02.80 O godzinie 12:00 odbyło się spotkanie I sekretarza KMPZPR – M. Mulewicza, delegata na VIII Zjazd PZPR, z młodzieżą naszej szkoły, uczniami LO im. J. Krasickiego oraz Technikum Żeglugi Śródlądowej. Towarzysz Hulewicz podzielił się z młodzieżą wrażeniami ze zjazdu. Podkreślił w swoich wypowiedziach atmosferę powagi i rzeczowej dyskusji nad problemami stanowiącymi przedmiot obrad. Każdy z uczestników zjazdu obarczony był ciężarem odpowiedzialności wobec środowiska, którego był przedstawicielem. Na zjeździe zapadły ważne decyzje dotyczące przyszłego rozwoju naszego kraju, którego pozycja coraz bardziej umacnia się w świecie i którego mieszkańcy dzięki polityce partii mogą stale podnosić standard własnego życia. W drugiej części spotkania młodzież zadawał pytania dotyczące takich problemów jak sprawa budownictwa w naszym mieście, zainteresowanie międzynarodowej opinii publicznej obradami zjazdu, wyjazdu obywateli Polski do RFN. Towarzysz Hulewicz w kwestii dotyczącej mieszkań stwierdził, że oddanie do użytku fabryki domów na pewno polepszy obecną sytuację i skróci okres oczekiwania na własne mieszkanie. Towarzysz Hulewicz podkreślił również, że obrady VIII Zjazdu spotkały się z dużym zainteresowaniem międzynarodowej opinii publicznej, o czym najlepiej świadczy duża ilość zagranicznych dziennikarzy akredytowanych w Polsce na czas Zjazdu.

Marzec

01.03.80 KMK zorganizował wystawę informatorów dotyczących wyższych uczelni.

07.03.80 Koło recytatorskie kierowane przez profesor J. Stefanowicz przedstawiło w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” program artystyczny dla rencistów związanych z dniem kobiet. Program ten spotkał się z bardzo dużym aplauzem ze strony słuchaczy.

07-08.03.80 Koło Polityczne kierowane przez prof. E. Kozak przedstawiło w klasach I-szych oraz w klasach liceum dla pracujących „Sąd nad Antygoną” Program objął około 200 osób.

08.03.80 Po lekcjach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet. Życzenia wszystkim paniom złożyli: dyrektor Pacułt, przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego Kaczkowski. W imieniu młodzieży życzenia złożył Piotr Meiszner. Jako przedstawiciel Samorządu Szkolnego. Życzeniom towarzyszyły wiązanki kwiatów. W drugiej części akademii Koło Recytatorskie przedstawiło program artystyczny, na który złożyły się piosenki, wiersze i skecze. Wśród wykonawców na wyróżnienie zasłużył uczeń IVb – Konczala.

10.03.80 Członkowie PTTK z klasy IId zorganizowali wystawę proporczyków krajoznawczych.

12.03.80 Klasa IId zorganizowała wystawę starych książek.

15.03.80 Szkolny chór oraz KMK naszej szkoły uczestniczyli w przeglądzie zespołów szkolnych z terenu miasta, zorganizowanym przez wydział oświaty. Obydwa zespoły otrzymały wyróżnienie, a indywidualnie w konkursie recytatorskim uczennica klasy IIId Barbara Jurek zajęła I miejsce.

19.03.80 Klasa IId zorganizowała wystawę fotosów poświęconych powstaniom śląskim.

20.03.80 Klasa IId zorganizowała ciekawą wystawę „Urok antyku”. Złożyły się na nią eksponaty pochodzące z kącika muzealnego szkoły oraz prywatnych zbiorów poszczególnych uczniów. Wystawa cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród uczniów naszej szkoły oraz gości, którzy w tym dniu odwiedzili naszą szkołę w związku z turniejem Wiedzy o Śląsku.

W naszej szkole odbyły się rejonowe eliminacje IX Turnieju Wiedzy o Śląsku Opolski. W eliminacjach udział wzięło 32 uczniów. I miejsce zajęła drużyna Technikum Zawodowego przy ZA Kędzierzyn. Naszą szkołę reprezentowali: C. Bartowski – Id, A. Wolosek – Id, G. Kochanowicz – IIIc. Uplasowali się oni na czwartym miejscu.

W naszym liceum odbyło się spotkanie z artystami teatru małych form w Opolu. Na spotkaniu przedstawiony został program „Słonce na szynach” – rzecz o Edwardzie Szymanowskim poecie robotniczej Woli. Spektakl reżyserował Zdzisław Łydzki-Kowalski, wykonawcami byli Cecylia Putro, Zdzisław Łęcki, Tadeusz Morawski.

21.03.80 SK LOP rozpoczęło obchody tygodnia poświęconego obronie przyrody. Zainaugurowało je powitanie wiosny w formie tradycyjnej już imprezy – topienie marzanny (członkowie utopili marzannę w pobliskiej Odrze). Poza tą imprezą w ramach obchodów zorganizowane zostały wystawy książek przyrodniczych. Wystawa filatelistyczna oraz pogadanki związane z Ochroną Przyrody.

25.03.80 Zarząd Miejski LOK zorganizował zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Naszą szkołę reprezentowali: R. Linder – IVa, A. Kubik – IVa, N Linek – IVa, J. Dreszer – IVa.

KMK kierowany przez profesor Trawińską przedstawił w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” program poetycki „Poeci debiutu wojennego”.

26.03.80 W auli naszego liceum odbyła się uroczysta akademia poświęcona 35-leciu wyzwolenia Kędzierzyna-Koźla. W akademii obok chóru z Domu Kultury wystąpił nasz szkolny chór oraz Kółko Recytatorskie. Na program złożył się bardzo interesujący montaż poetycko-muzyczny, w którym znalazły historyczne odbicia historyczne wydarzenia z przed 35-ciu lat. Program opracowali prof. J. Jeński, J. Stefanowicz. W akademii uczestniczyli jako zaproszeni goście członkowie Egzekutywy KMPZPR z I sekretarzem, towarzyszem Hulewiczem na czele oraz kurator Rogala. Akademia wywarła duże wrażenie na uczestnikach.

Dzisiaj w naszej szkole obraduje Egzekutywa KMPZPR. Przedmiotem obrad są sprawy dotyczące naszej szkoły.

28.03.80 SK LOP zorganizowało konkurs na temat ochrony przyrody. Jury: prof. U. Talar, prof. T. Komosa przyznali nagrody następującym klasom: I – IIIa, II – IId – IIb.

31.03.80 SK LOK zorganizowało eliminację szkolne konkursu wiedzy o obronie cywilnej. Zwycięzcom był Rudolf Wernet z klasy IIIa.

Kwiecień

01.04.80 W auli naszego liceum odbyła się coroczna olimpiada rosyjskiego klas II. Wśród pięciu uczestniczek laureatkami zostały: Halina Silwanowicz – I miejsce, Jadwiga Dronowicz – II miejsce, Alicja Król – III miejsce. W jury zasiadali mgr K. Pustelnik, mgr ST. Śmigielski, mgr Z. Lapi oraz uczennica czwartej klasy Borecka. W krótkich przerwach piosenki śpiewała Grażyna Mendel z klasy IId przy akompaniamencie gitary.

03-08.04.80 Ferie wiosenne.

09.04.80 Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Szkolnego Koła PTTK. Na zebraniu ustalono skład nowego zarządu koła, są to następujące osoby: przewodniczący Klaudiusz Wahl – IIa, z-ca przewodniczącego Barbara Hanah – Id, sekretarz Małgorzata Stonoga – IIa, skarbnik Janusz Zawada – IIa.

10.04.80 Drużyny harcerskie w bieżącym tygodniu przeprowadziły zbiórki sprawozdawczo-wyborcze.

Klasy czwarte odbyły wycieczkę do Oświęcimia – zwiedzanie obozu męczeństwa.

11.04.80 SK LOP zorganizowało wycieczkę do ZA Kędzierzyn w ramach tygodnia ochrony wód.

KMK zorganizował wystawę książek związanych martyrologią narodu polskiego.

15.04.80 Konferencja szkolno-teoretyczna ZMP.

16.04.80 SK PTTK zorganizowało spotkanie klasy Ia z profesor Talar która podzieliła się wspomnieniami z Włoch.

21.04.80 SK LOK wyświetliło po lekcjach fil „Epitafium” w ramach dni pamięci narodowej. Film obejrzały klasy IIIa i IIc.

W eliminacjach wojewódzkich XXV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego uczennica klasy IIId Barbara Jurek zajęła II miejsce i zakwalifikował się do finału.

Odbył się mecz piłki ręcznej miedzy LO Koźle i LO Zawadzkie. Wygrały nasze dziewczęta wynikiem 13:9.

22.04.80 Odbyły się szkolne eliminacje konkursu marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem”. Zwycięzcy: J. Herud, R. Bernet i M. Pogorzelski.

28.04.80 w eliminacjach rejonowych XXV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbytych w Zabrzu, B. Jurek zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do finału.

29.04.80 W finale wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej brał udział Rudolf Bernet nie odnosząc poważnego sukcesu.

29.04.80 Odbyła się konferencja klasyfikacyjna klas czwartych.

30.04.80 Dzisiaj odbyło się uroczyste pożegnanie maturzystów. Przebiegało ona według następującego scenariusza: 1. Wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu; 2. Przemówienie dyrektora szkoły – R. Pacułta; 3. Pożegnanie absolwentów przez pozostającą w szkole młodzież; 4. Pożegnanie szkoły przez absolwentów; 5. Zmiana pocztu sztandarowego; 6. Ślubowanie; 7. Pożegnanie sztandaru przez przedstawicieli absolwentów; 8. Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Sienkiewicza; 9. Wprowadzenie sztandaru; 10. Złożenie przez absolwentów podpisów w Sali Tradycji.

Dyrektor szkoły mgr Ryszard Pacułt przedstawił rezultaty pracy tegorocznych maturzystów. Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

 1. Staszczyk, IVc – 4,75; I. Niedużak; IVc – 4,5; M. Rak, IVa – 4,4; G. Duszel, IVc – 4,4; G. Kryza, IVc – 4,4; R. Więcek, IVc – 4,36; R. Lindner, IVa – 4,35; M. Wojtala, IVc – 4,3; E. Nycz, IVd – 4,3; A. Argasińska, IVa – 4,25; J. Węgrzyn, IVa – 4,25; M. Borecka, IVd – 4,25; K. chruszewski, IVd – 4,2. Najważniejsze wyróżnienia szkolne: Dyplom Przodownika Nauki i pracy Społecznej otrzymują: 1. Kornelia Staszczyk, 2. Alina Margasińska, 3. Janusz Węgrzyn, 4. Ireneusz Niedużak, 5. Bernard Plucik, 6. Marek Rak, 7. Robert Lindner. W olimpiadach udział brali: M. Borecka, IVd – Olimpiada Języka Rosyjskiego na szczeblu centralnym, W. Wiewiór, IVa – finał Olimpiady Wiedzy Technicznej, J. Węgrzyn, IVa – Olimpiada Matematyczna i Fizyczna na szczeblu okręgu oraz Olimpiada Wiedzy Technicznej, M. Zamirski, IVa – Olimpiada Geograficzna za szczeblu okręgowym oraz wojewódzki konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej; B Plucik, IVa, Rak, Durkacz, Twardowski, IVa – Olimpiada Wiedzy Technicznej. W działalności społecznej na wyróżnienie zasłużyli: A. Margasińska – przewodnicząca Samorządu Szkolnego, M. Zamirski, Sobel, Lachota, Ficoń, Twardowski, KOnczala, Szefer – za pracę w Samorządzie Szkolnym, B. Szymczyk, I. Niedużak, J. Zygmunt, G. Duszel. Jako przewodniczący samorządów klasowych wyróżnili się: J. Guzik – IVa, Szefer – IVb, Braukoff – IVc, Przyszlak – IVd, w SK LOP – M. Wojtala, IVc; w SK LOK – Brauhoff IVc. W sporcie N. Linek (IVa), R. Lindner IVa, B. Plucik IVa, M. Zamirski IVa, J. Zygmunt IVc, A. Serwaczak IVd, K. Stepień IVd. W imieniu maturzystów A. Argasińska złożyła podziękowania nauczycielom za przekazanie maturzystom wiedzy i kształtowanie ich postaw. Powiedziała, że absolwenci zawsze będą związanie ze szkołą pamięcią i sercem. Ze strony Samorządu Szkolnego maturzystów pożegnała K. Rarus, życząc im zdania matury i dostania się na studia wyższe. Po jej wystąpieniu wręczone zostały na ręce przewodniczących klas IV-tych wiązanki kwiatów i symboliczne podkowy. Następnie odbyło się przekazanie sztandaru w ręce klas III-ich. Poczet zdający: A. Urukler, M. Rak, K. Stajszczuk. Nowy poczet: M. Hnatów, J. Herud, B. Kozłowska. W imieniu maturzystów sztandar pożegnała A. Argasińska, a ślubowania złożyli przewodniczący: M. Braukoff, J. Szefer, J. Guzik, K. Pryszlak. Tekst ślubowania: Ja, absolwent LO im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu przyrzekam, że w dalszej nauce lub pracy przestrzegać będę ideałów wpajanych mi przez szkołę. Ze wszystkich sił będę pracować dla dobra i rozkwitu mojej ojczyzny. Nigdy nie splamię honoru wychowanka takiego liceum. Przyrzekam, że będę szlachetnym i godnym obywatelem Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Po ślubowaniu przedstawiciele maturzystów: E. Nycz, M. Krzyż i K. Kowalski złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem H. Sienkiewicza, a po odśpiewaniu hymnu szkoły i wprowadzeniu sztandaru wszyscy maturzyści udali się do Sali Tradycji celem oddania wpisu do księgi pamiątkowej.

Maj

01.05.80 Uczniowie mieszkający w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczyli w pochodzie pierwszomajowym.

5-10.05.80 Dzisiaj odbyła się matura z języka polskiego.

06.05.80 Uczniowie obejrzeli po lekcjach film „Potop” (około300 osób).

Reprezentacja szkoły w składzie: Jerzy Herud, Rudolf Bernet, Marek Pogorzelski, rezerwowy: Bogdan Mężyk zajęła IV miejsce na eliminacjach miejskich konkursu marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem” – organizowanym przez Zarząd Miejski LOK w Kędzierzynie-Koźlu.

07.05.80 Odbył się pisemny egzamin dojrzałości z matematyki.

07-09.05.80 VII alert harcerski. W naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony XVII Alertowi Naczelnika ZHP. Na apelu przedstawiono plan zadań przeznaczonych na 3 dni alertu. Dzisiejszy dzień przebiega pod hasłem „Świat, w którym żyjemy”. Koleżanki z Ic zaznajomiły nas z trudnościami dzieci żyjących w krajach zacofanych oraz z zagrożeniem dla pokoju. Ze strony państw Paktu Północnoatlantyckiego „Dokąd zdąża świat, w którym żyjemy?” oto pytanie które postawiono wszystkim nam, którzy pragną pokoju dla dobra ogółu. Przedstawiono również Leninowski projekt o całkowitym i powszechnym rozbrojeniu wysunięty przez ZSRR oraz wniosek rozbrojeniowy przedstawiony przez Polskę w ONZ. Głównym zadaniem dnia Alertu będzie przeprowadzenie powszechnych zawodów młodzieżowych w wieloboju sprawnościowym „Bieg sztafetowy z przeszkodami”. Tradycyjnie już trzeciego dnia Alertu Naczelnika ZHP, będą zbierane przez nas środki pieniężne, które zostaną przekazane na Centrum Zdrowia Dziecka oraz przeprowadzone zostanie „Spotkanie z przeszłością” czyli ludźmi którzy walczyli o wolność naszego regionu.

09.05.80 Klasy III odbyły wycieczkę na Górę Świętej Anny w związku z 60-rocznicą powstań śląskich.

11.05.80 Barbara Jurek zdobyła nagrodę na Ogólnopolskim Turnieju sztuk Recytatorskich, który odbył się w Wałczu w dniach 8-11.05.80.

15.05.80 Klasa IId i IIc odbyły wycieczkę do Krakowa.

16-18.05.80 Klasa IIIa odbyła rajd w Pieniny.

18.05.80 40 uczniów uczestniczyło w pracach społecznych na rzecz szkoły w ramach czynu partyjnego.

20-27.05.80 ustne egzaminy dojrzałości.

27-31.05.80 Barbara Jurek uczestniczyła w Centralnym Spotkaniu Laureatów XXV Konkursu Recytatorskiego w Radomiu.

30.05.80Odbyła się konferencja Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w związku z zakończeniem matur. Do matury przystąpiło 108 uczniów. Zdało 103. najlepsze wyniki uzyskali: Kornelia Staszczyk –4,8; Małgorzata Wojtala – 4,5; Ireneusz Niedużak – 4,5; Marek Rak – 4,4; Krzysztof Chruszczewski – 4,4.

Czerwiec

04.06.80 Pożegnanie absolwentów. Po lekcjach odbyła się w gabinecie polonistycznym uroczystość pożegnania absolwentów. Uczestniczyła w niej cała Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Dyrektor szkoły dr Ryszard Pacułt przedstawił wyniki egzaminów dojrzałości. Na 111 abiturientów do matury przystąpiło 108. Zdały 103 osoby. Najlepiej zdały Kornelia Stajszczyk i Małgorzata Wojtala, które uzyskały cztery oceny bardzo dobre. Trzy oceny bardzo dobre uzyskali: Janusz Węgrzyn, Małgorzata Kryzar, Krzysztof Kuszczewski, Małgorzata Borecka. Świadectwo z wyróżnieniem – złota tarcza z laurem otrzymała Kornelia Stajszczyk. W Sali Tradycji Szkoły zostanie umieszczone nazwisko Aliny Argasińskiej. Komitet rodzicielski przyznał nagrody książkowe następującym absolwentom: K. Stajszczyk, M. Wojtala – za bardzo dobre wyniki egzaminu dojrzałości, T, Dyga – za najlepszą pracę maturalną z języka polskiego, A. Argasińska, M. Wojtala, K. Stajszczyk, M. Brauhoff, J. Zygmunt – za działalność społeczną. Na zakończenie Pan dyrektor oznajmił, że decyzją Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na dowolny kierunek studiów bez egzaminu wytypowana została Kornelia Stajszczyk. Na kierunek nauczycielski Alina Argasińska, a na studia deficytowe Janusz Węgrzyn. Po wystąpieniu dyrektora pożegnała nauczycieli Alina Argasińska. Stwierdziła, że po raz ostatni jesteśmy wszyscy w tym składzie. Dziękuje dyrekcji za stworzenie warunków do nauki, do rozwijania zainteresowań. Dziękuje wszystkim nauczycielom za pomoc jakiej udzielili swoim uczniom aby jak najlepiej przygotować do startu w przyszłość. Po wystąpieniu Aliny Argasińskiej wychowawcy wręczyli świadectwa absolwentom. Po rozdaniu świadectw absolwenci wręczyli kwiaty nauczycielom, a Pan prof. Capi w imieniu wychowawców życzył im pomyślności w dalszych etapach życia.

07.06.80 Dzień Sportu. Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w biegach przełajowych. Po zakończeniu biegów odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyli wszyscy nauczyciele wraz z Panią dyrektor na czele. Nauczyciele w-f podsumowali wyniki uzyskane w ciągu całego roku. Przedstawiają się one następująco: w piłce koszykowej dziewcząt wśród klas I pierwsze miejsce zajęła Id. W klasach II IIa, a w III IIIa. W tenisie stołowym pierwsze miejsce w rozgrywkach IV Spartakiady Miejskiej Szkół Ponadpodstawowych zajęła Elżbieta Pieszyna z IIa, Beata Tomas z Ic zajęła III miejsce, a Beata Karkosz z IVa IV miejsce. Wśród chłopców najlepsi byli: Ireneusz wodniak z IVa i Robert Lindner z IIa. Zajęli oni zespołowo II miejsce. W piłce ręcznej drużyna dziewcząt uplasowała się na II miejscu w lidze miejskiej. W Spartakiadzie Miejskiej w biegach na 2500m wśród dziewcząt najlepsza była Magdalena Baran z Ib. W Spartakiadzie Szkolnej w skoku w dal wśród dziewcząt najlepsze były: K. Kwak, J. Lachowicz, W. Lazar. Wśród chłopców: R. Wenetr, J. Turek, P. Lubieniecki. W skoku wzwyż dziewczęta: j. król, M. Bulas, M. Gawin; chłopcy: M. Pogorzelski, W. Głombik, A. Kozak. Kula dziewcząt: J. Kuras, P. Pytlik, S. Kania; kula chłopców: M. Michlak, A. Kałuża, O. Tercha-Natkaniec. Oszczep – dziewczęta: M. Karasińska, M. Kretowicz, J. Kita; chłopcy: A. Kryś, J. Kowalczyk, J. Mężyk. Biegi przełajowe – dziewczęta: U. Sarek, R. Depta, E. Gruetner; chłopcy: R. Bernet, J. Herud, M. Kalin. Wszystkim wymienionym Pani dyrektor wręczyła dyplomy.

12.06.80 Klasy IIa i IIb odbyły wycieczkę do Krakowa pod opieką profesorów K. Pustelnik, E. Rudolf, J. Otrebowicz. W Krakowie uczniowie obejrzeli najcenniejsze zabytki architektoniczne położone wzdłuż drogi królewskiej oraz zwiedzili komnaty wawelskie.

13-15.06.80 Klasa IIIb i IIIc odbyły wycieczkę Ojców-Kraków-Wieliczka. W wycieczce uczestniczyli profesorowie: E. Kozak, E. Toporowska, E. Rudolf.

17.06.80 Odbyła się konferencja klasyfikacyjna.

20.06.80 Po lekcjach odbył się apel, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele z dyrektorem na czele. Pan dyrektor podsumował wyniki uzyskane przez uczniów w tym roku. Najlepsze oceny uzyskali: Aleksandra Wołoszczuk – 5,0 (Id), Beata Markowska – 5,0 (Ic), Elwira Blaszta – 4,9 (IId), Jadwiga Oronowicz – 4,8 (IIIc), Gabriela Piechaczek – 4,69 (IIId), Aleksandra Zgraja – 4,66 (Id), Mariola Hnatów – 4,61 (IIId), Jakub Turek – 4,58 (Ia) Beata Noll – 4,53 (IIIa). Średnie klas: Ia – 3,8; IId, IIId – 3,71; Id – 3,65; IIIc – 3,62; IIa – 3,55; IIIa – 3,53; IIc – 3,52; Ic – 3,5; IIIb – 3,3; IIb – 3,21; Ib – 3,18.

Oceny wzorowe uzyskali: w klasie IIId – M. Hnatów, G. Piechaczek, B. Noll, K. Kruk, M. Kubla, B. Tataj, M. Paczkowski; w klasie IIIa – B. Kozłowska; w klasie IIIc – E. Parus, A Kajzer, B. Pabiasz; w klasie IId – E. Blaszta; w klasie IIc – J. Oronowicz, E. Kałuża, A. Jakubczyk, B. Kubusińska; w klasie Id – B. Foltyńska, A. Wołoszczuk, A. Zgraja; w klasie Ic B. Markowska, E. Szweda, J. Pietraszek, E. Rak, L. Sklebis, P. Gabar, J. Giemza; w klasie IIIa J. Herud, T. Majszer. Po przedstawieniu wyników w nauce dyrektor oznajmił, że czterech nauczycieli opuszcza szkołę, są to: E. Toporowska, U. Talar, T, Guzewicz, P. Adamiec. Dyrektor podziękował im za pracę, a wszystkim zebranym życzył miłych wakacji. W imieniu młodzieży życzenia wakacyjne dla nauczycieli złożyła przewodnicząca Samorządu Szkolnego Krystyna Rarus. Do życzeń młodzież dołączyła wiązanki kwiatów.

 

III  1.2.         Księga Organizacji Młodzieżowych

Samorząd Szkolny

Spółdzielnia Uczniowska

 

1969-70

Na terenie naszego Liceum znajduje się szereg organizacji młodzieżowych. Kształtują one w dużym stopniu postawę młodzieży. Praca tych organizacji wytwarza wśród uczniów poczucie rzetelnego i sumiennego spełniania obowiązków, bowiem każda z nich wpływa na ogólny obraz szkoły.

Organizacje działające obecnie to:

ZMS – opiekun mgr prof. J.Gajdzińska

LOP – opiekun mgr prof. J. Kałuża

LOK – opiekun mgr prof. R. Marczyński

Samorząd Szkolny – opiekun mgr prof. H. Zborowska

Spółdzielnia Uczniowska – opiekun mgr prof. P. Adamiec

TPPR – opiekun mgr prof. Z. Capi

PTTK – opiekun mgr prof. M. Wędzicha

PCK – opiekun mgr prof. H. Imielska

SKS – opiekun mgr prof. Dziadkowiec

ZHP – opiekun mgr prof. J. Otębowicz i mgr prof. H. Broda

Profesorowie, którzy opiekują się młodzieżą zrzeszoną w wymienionych organizacjach swoją pracą pomagają młodzieży w wypełnianiu obowiązków i uzyskaniu wielu sukcesów.

Z wielką niecierpliwością oczekiwaliśmy dnia, w którym z powrotem zbierzemy się wszyscy w starych murach naszej szkoły. I oto 2 września uczniowie w odświętnych strojach, opaleni, wypoczęci i uśmiechnięci gromadzą się w salach lekcyjnych. Jest sporo nowych twarzy. To pierwszoklasiści, którzy po raz pierwszy przekroczą próg szkoły średniej.

O godzinie 9:00 pierwszy dzwonek zaprasza wszystkich do auli, na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1969/1970. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego wita nas mgr Ryszard Pacułt, były profesor, a obecnie dyrektor naszej szkoły. Jest także sporo nauczycieli młodych. Wygląd zewnętrzny zdradza, że to młoda kadra. Po prezentacji dowiadujemy się, że to mgr H.Broda – profesorka języka francuskiego, mgr Z. Majewska – profesorka języka polskiego, mgr J.Wacowska – profesorka języka rosyjskiego, mgr R.Marczynski – profesor historii i Przysposobienia Obronnego, oraz profesor Zajęć technicznych – A.Majchrzak. Następnie odbyła się uroczysta przysięga uczniów klas I.

Te bardzo miłą uroczystość zakończono programem artystycznym. Program przygotowali członkowie koła ZMS, w którym brał udział nasz nowy zespół „Arkady”.

Każdy uczeń dba o wygląd estetyczny naszej szkoły. Szczególnie o otoczenie szkoły zadbali ZMS-owcy klasy III b. Podjęli się oni zaraz na początku roku szkolnego obcięcia żywopłotu. Przez dwa popołudnia zajęci przy tym byli koledzy: Leszek Frąckiewicz, Andrzej Kopacz, Adam Zieliński, Andrzej Mazur. Każdy pracował bardzo solidnie. Kierownikiem tej dzielnej czwórki został Leszek z racji swego doświadczenia w pracy w gospodarstwie rolnym. Pod takim kierownictwem praca chłopcom szła sprawnie i szybko. Dziś żywopłot jest ozdobą naszego szkolnego podwórka.

Także prawie wszyscy chłopcy IIIb zajęli się odnowieniem płotu przed frontowym wejściem do szkoły. Było to w sobotę po lekcjach, chłopcy ubrani w fartuchy wzięli się do pracy. Jedni zajęli się dostarczeniem cementu, drudzy nabierali wodę do taczki, w której rozmieszano cement, inni zaś pożyczyli specjalne pędzle i powierzchownie oczyścili płot. Rozpoczęło się malowanie: trzy pędzle okropnie chlapały, co chwile się zmieniano. Po półgodzinie praca była ukończona, ale okazało się, że następne pól godziny trzeba było poświęcić na czyszczenie spodni, które były całe w kropki od zbielałego cementu.

Dnia 15 września 1969 roku odbyło się zebranie szkolnego, koła ZMS. Obecna była opiekunka naszej organizacji mgr J.Gajdzińska oraz członkowie. Przewodniczący Andrzej Mazur zdał sprawozdanie z całorocznej pracy koła za rok 1968/69. Bardzo uroczystym i miłym momentem była chwila wręczenia dyplomu uznania i odczytania nazwisk uczniów przyczyniających się do rozwoju organizacji.

Dyplomy zostały wręczone prze mgr J.Gajdzińską, kol. B.Koziak, kol. A.Mazurowi i kol. A Kusiowi. Opiekunka koła podziękowała bardzo mocno wszystkim członkom ZMS za ich postawę społeczną i pracę, dzięki której organizacja nasza wysoko cenione jest przez powiatowych działaczy ZMS. Po tej uroczystej chwili kol. A.Mazur podał propozycję planu zajęć na rok 1969/70. Na zebraniu wysunięta została propozycja zorganizowania na terenie naszej szkoły klubu młodzieżowego. Druga propozycja to zorganizowanie w jedną z najbliższych niedziel „święta pieczonego ziemniaka”. Obie propozycje zostały jednogłośnie zatwierdzone. Podjęto również uchwałę o noszeniu przez członków ZMS-u pełnego umundurowania na codzień. Na tym zakończyła się część oficjalna zebrania. W części nieoficjalnej rozpoczął się wieczorek taneczny. Do tańca grał nasz niedawno powstały zespół młodzieżowy „Arkady”. Wieczór upłynął w wesołej, miłej zabawie.

 

 

 

Zdjęcie 3.  Szkolny zespół.                                                                                                                                                                                                                                                                     Zdjęcie 4.  Ognisko ZMS

 

Dnia 21 września 1969 roku z inicjatywy naszego szkolnego koła ZMS w parku większyckim odbyło się ognisko powiązane z pieczeniem ziemniaków i kiełbasy.

Na ognisko młodzież zaprosiła opiekunkę koła ZMS – prof. J.Gajdzinską oraz prof. Zborowską, prof. Wędzichę, prof. Otrębowicz. Mimo tego, że pogoda tej niedzieli nie dopisała (padał deszcz), chwile wspólnie spędzone przy ognisku minęły w miłym ziemniaczano-kiełbasianym nastroju. Nastrój ten czyniła przyjemniejszym przygotowana przez nas część artystyczna. Duży wkład włożyły w to dziewczęta z klasy IIIa. Natomiast IIIb zadbała o żołądki uczestników. Każdy zaopatrzony był w dzidkę, na której piekł duży kawałek kiełbasy, mimo tego, że pieczenie kiełbasy wymagało dużego poświęcenia, mianowicie leżenia na mokrej trawie i przypiekania siebie wraz z kiełbasą, to po upieczeniu była ona wyborowa.

Gdyby nie późna pora siedzielibyśmy o wiele dłużej, ale i tak bardzo byliśmy zadowoleni. Z miną triumfatorów pełni ogniskowego zapachu wracaliśmy z piosenką na ustach do domu. Dzień ten pozostawił po sobie wiele miłych wspomnień.

(4 zdjęcia)

5 października odbywa się w naszej szkole akademia poświęcona 52 rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Akademię otworzyła prof. J.Gajdzińska. Po odśpiewaniu prze młodzież Międzynarodówki udzielono głosy prof. Z.Capiemu, który podzielił wrażeniami z pobytu w Związku Radzieckim.

Następnie młodzież liceum i szkoły podstawowej wystąpiła z interesującym montażem starannie prze prof. J.Wacowska. Zawierał on wiersze polskich, rosyjskich i radzieckich poetów. Urozmaicony był piosenkami wykonanymi przez chór kl. IIIa pod kierownictwem prof. Jeńskiego. Na zakończenie młodzież odśpiewała hymn.

 

Między tegorocznymi lekturami kl.III jest między innymi dramat Wyspiańskiego „Wesele”. Jeden z uczniów czytając gazetę, zauważył notatkę o wystawieniu tegoż „Wesela” na scenie teatru Słowackiego w Krakowie. W związku z tym postanowiliśmy wybrać się na tę sztukę. Dużo w tym pomogły nam znajomości jednej z koleżanek, która załatwiła bilety dla obu trzecich klas. Bilety zostały załatwione na długo przed spektaklem, a czym pojedziemy? Na to pytanie dała odpowiedź pani Bomba (matka jednego z naszych kolegów), załatwiając nam dwa autokary z „Kofamy”. Naszą radość uzupełnił pan dyrektor zezwalając na wyjazd już o godzinie, 7:00 mimo, że tego dnia zajęcia odbywały się normalnie.

Dnie 23 października o godzinie 730 wyjechaliśmy z Koźla do Krakowa. Na miejscu byliśmy przed południem. Czas do godziny 1900 przeznaczyliśmy na zwiedzanie Krakowa, ze szczególnym naciskiem no to wszystko, co wiązało się z okresem Młodej Polski.

Mieszkańcy Krakowa byli pełni zachwytu dla naszej wycieczki ze względu na nasze umundurowanie. Bądź, co bądź w tłumie szkolnych wycieczek i turystów ubranych na kolorowa nasza grupa w granatowych płaszczach z tarczami na rękawie i w granatowych beretach reprezentowała dobre mienie szkoły.

Na pół godziny przed rozpoczęciem sztuki, żebraliśmy się na placu przed teatrem. Ponieważ spektakl rozpoczynał się o godzinie 1900 mieliśmy dużo czasu na zaznajomienie się z historia teatru. Następnie weszliśmy na sale zajmując bardzo dobre miejsca.

Ze sztuki wyszliśmy pełni wrażeń. Bardzo podobała nam się gra aktorów, którzy włożyli wiele wysiłku w te grę. Prze odpowiednia dykcję, mimikę i zachowanie, podkreślili oni w sztuce to, co było najważniejsze. Momentami zapominało się nawet, że akcja rozgrywa się na scenie. Dużą rolę w sztuce odegrało także światło, które nadawało odpowiedni nastrój. Jednym słowem sztuka się wszystkim bardzo podobała. Mimo tego, że późno wróciliśmy do domu, na drugi dzień wszyscy byli obecni w szkole.

 

 

 

 

 

Zdjęcie 5.   Wycieczka do teatru w Krakowie.

 

Jak co roku, tak i w tym młodzież wszystkich szkół oraz pracownicy zakładów brali udział w manifestacji na kędzierzyński cmentarz żołnierzy radzieckich. Dnia 10 listopada 1969r. zebraliśmy się przed Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, by tam utworzyć czwórki i wspólnie z delegacjami z zakładów pracy złożyć hołd poległym bohaterom. Na cmentarzu orkiestra odegrała hymny obu bratnich narodów, po czym wygłosili przemówienia: przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej tow. Sadłucki, przedstawiciele Ludowego Wojskiego Polskiego oraz zaproszony gość z ZSRR. Następnie odbył się apel poległych, w którym usłyszeliśmy dziesiątki nazwisk żołnierzy radzieckich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Wielce jesteśmy zobowiązani wobec nich, dlatego rokrocznie bierzemy udział w tej manifestacji. Na koniec delegacje złożyły wieńce i wiązanki z kwiatów pod pomnikiem. Po założeniu wieńców rozległy się salwy z karabinów żołnierzy i odegrano międzynarodówkę.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Co roku w naszej szkole obchodzimy Dzień Nauczyciela. W tym roku dzień ten obchodzony był szczególnie uroczyście. W jego organizowaniu brały udział niemal wszystkie organizacje działające na terenie naszej szkoły. Najwięcej jednak trudu włożył Samorząd Szkolny oraz szkolne koło ZMS. Główną atrakcją Dnia Nauczyciela była akademia okolicznościowa. Na początku akademii po wejściu Grona Pedagogicznego zastały złożone życzenia naszym profesorom, połączone z wręczeniem kwiatów.

Po części oficjalnej rozpoczęła się bogata część artystyczna, którą zarówno profesorowie jak i młodzież byli zachwyceni. Uczennice i uczniowie śpiewali piosenki wraz z dedykacją.

Widoczny był ogromny wkład całej naszej młodzieży. Na akademii panowała serdeczna, przyjacielska atmosfera.

Prace nad budową sali gimnastycznej rozpoczęto dwa lata temu. Ponieważ koszty związane z jej wybudowaniem były bardzo wysokie z pomocą pospieszyła m.in. młodzież naszej szkoły. Liczne czyny społeczne podejmowane przez organizacje działające na terenie szkoły, oraz wszystkie klasy licealne, miały przyczynić się do terminowego oddania sali gimnastycznej do użytku. Termin ten upłyną z dniem 1 września 1969 roku. Niestety, nasza sala się wciąż buduje. I w dalszym ciągu młodzież naszej szkoły podejmuje czyny społeczne związane z budową sali. Na przykład w 4 grudnia 1969 roku klasa IIIb przepracowała w czynie społecznym 96 roboczogodzin, przenosząc i przewożąc cegły do budowy. Obecnie z okien naszej szkoły widać jak wre praca. W tej chwili wszyscy mamy nadzieję, że we wrześniu 1970 roku młodzież naszej szkoły będzie ćwiczyć w nowej, nowocześnie wyposażonej i ogrzewanej sali gimnastycznej. (rysunek w kronice).

Spółdzielnia Uczniowska przeżywa w obecnym roku szkolnym prawdziwy rozkwit. Obroty handlowe w porównaniu z ubiegłymi latami są bardzo wysokie.

Wpłynęła na to między innymi duża inicjatywa uczniów pracujących w Spółdzielni. Głównym jej organem „Sezam”(sklepik znajdujący się na I piętrze). Zaopatrzony jest najczęściej dobrze. Klientów jest w zależności od pory dnia średnio dużo.

Po raz pierwszy od początku istnienia Spółdzielni kolportaż podręczników szkolnych nie zatruwał życia profesorom a wykonali to właśnie członkowie „Sezamu”. Kwota 33 tys. Złotych zostały uregulowane sprawy podręczników. Ponadto po zawiązaniu licznych znajomości z kozielskim „Domem Książki” „Sezam” rozprzedał książki polityczne za sumę 1500 złotych i otworzył loteria książkowa za 1000 złotych. Prowizje uzyskane z kolportażu tak dużej ilości egzemplarzy umożliwiły zakup kasy pancernej za 500 zł oraz wielu niezbędnych akcesoriów. Poza tymi usługami sklepik uczniowski oferuje swoim klientom duży wybór słodyczy, oraz niezbędnych przyborów szkolnych. Czysty zysk uzyskany za dotychczasową pracę w obecnym okresie szacuje się na około 3000 złotych.

Ambitna postawa personelu „Sezam” stara się, aby zysk uległ zwiększeniu, a klienci byli równie zadowoleni.

(rysunek w kronice)

O naszym klubie ZMS-owskim mówi się ciągle i wszędzie. Już po powrocie z wakacji letnich młodzież pełna zapału do pracy postanowiła dzięki dużej pomocy Dyrekcji i Komitetu Rodzicielskiego zorganizowała sobie klub w czynie społecznym. Salę na ten cel wybrano w piwnicy. Pracę prowadzić mają ZMS, Samorząd Szkolny, ZHP, LOK i inne organizacje społeczne naszej szkoły. W pomieszczeniu na klub znajdowała się wcześniej szatnia szkoły podstawowej. Prace porządkowe przydzielono chłopcom z kl. IIIb, którzy szybko i solidnie swoje zadanie wykonali. Salę należało otynkować, założyć instalację elektryczną i pomalować. Tym zajęła się Dyrekcja i Komitet Rodzicielski przeznaczył na cele Klubu 3 tys. Złotych, które zostaną wykorzystane na wyposażenie. Budowa mebli do klubu zajęli się chłopcy z IIIb i IIa. Otrzymany materiał do Klubu z Zakładu Opiekuńczego, został doskonale wykorzystany.

Uczniowie z Ligi Obrony Przyrody dnia 19 grudnia przybijali karmniki na szkolnym podwórku. Pod sosnami znajdującymi się na środku podwórka wkopali gruby pal, na który następnie przybili dwie listwy. Na końcach każdej z nich umocowali karmniki.

Teraz codziennie wyznaczani uczniowie zajmujący się dokarmianiem ptaków rozsypują wcześniej przygotowane ziarna, a także prowadzą obserwacje mające na celu rejestracje ptaków żyjących w okolicach naszej szkoły.

Członkowie LOP podjęli się również przybicia budek lęgowych dla szpaków w tutejszym parku.

Gdy termin kuligu został wyznaczony na dzień 13 grudnia wszyscy z niecierpliwością czekali tego dnia.

W sobotę o godzinie 16:00 uczestnicy kuligu zebrali się przed szkoła. Uczniowie zaprosili na tą imprezę profesorów. Z zaproszenia skorzystali prof. Gajdzinska, prof. Misiewicz, prof. Broda, prof. Majewska, prof. Majchrzak, oraz jedna z matek pani Noakowska. Ponieważ na kozielskich ulicach nie było śniegu(były tak dobrze odśnieżone) kulig uformowano w Koźlu Port. I od tej chwili rozpoczął się śnieżny raj. Trasa kuligu wiodła do Raszowej, gdzie byliśmy o godzinie 1900. Wszyscy byli przemarznięci, dlatego ciepła herbatka w małej restauracji dobrze nam zrobiła. W drodze powrotnej, ponieważ było już ciemno zapaliliśmy zabrane pochodnie, które dopiero nadały swoistego uroku. Podczas jazdy śpiewaliśmy piosenki, obrzucaliśmy siebie wzajemnie śniegiem. Niektórzy wyglądali jak śniegowe bałwanki. W Koźlu byliśmy o 2130. Byliśmy zmęczeni, wymarznięci, głodni, ale ogromnie zadowoleni z tak spędzonego sobotniego wieczoru. Wszyscy z pośpiechem udaliśmy się do domów, by spocząć gdzieś pod ciepłym piecem.

Do tradycji LO należało między innymi coroczne organizowanie zabawy karnawałowej. Ale rok 1970 stał się wyjątkiem. Przyczyna odwołania zabawy zaplanowanej na 17 I 1970r. były niepokojące wskaźniki wyników nauczania.

Gdy po apelu, Zarządu Szkolnego ZMS, do młodzieży sytuacja nie uległa poprawie, w związku z tym dyrekcja odwołała zabawę.

KURENDA NR 21 „Uchwała Zarządu ZMS”

Wzywamy młodzież naszej szkoły do natychmiastowego poprawienia wyników w nauczaniu, gdyż w przeciwnym razie Rada Pedagogiczna zmuszona będzie do podjęcia decyzji odwołującej zabawę karnawałową w dniu 17 I 1970r.

Szkolny Zarząd ZMS

KURENDA NR 23

Mimo wielokrotnych apeli do młodzieży nie obserwuje się poprawy wyników nauczania w związku z tym Dyrektor odwołuje zabawę karnawałową w dniu 17 I 1970 roku.

(podpis dyrektora)

 

Spotkanie z Synem Pułku – Kazimierzem Zawadzkim.

Kazimierz Zawadzki to znany polski pisarz nowelista. Dnia 27 I 70r. nasza szkoła miała zaszczyt gościć tak znanego pisarza Polski Ludowej w swych progach. Spotkanie młodzieży z pisarzem odbyło się w auli szkolnej. W czasie jego trwania jak sam to nazwał, czytał z pamięci swoje utwory.

Prosząc pisarza o jakikolwiek utwór, zawsze z tym samym zaangażowaniem deklamował ich treść. Treść jego opowiadań nawiązywała do czasów wojny. Ponieważ autor sam brał udział w działaniach wojennych, dlatego jego utwory w wierny sposób odzwierciedlają przeżyte przez niego chwile. Na szczególna uwagę zasługuje opowiadanie „Syn pułku”, którym zawarł swoja biografię z czasów wojny.

Jego opowiadania nie zawężają się tylko do tematyki wojennej. Ponieważ zawadzki jest pisarzem młodzieżowym, lubiącym młodzież bez względu na charakter, dlatego też, dużo miejsca w utworach poświęca jej życiu. Całe spotkanie przerywane było licznymi oklaskami. W gronie naszych uczniów, pisarz zauważył „starych znajomych” i to jeszcze bardziej przyczyniło się do urozmaicenia spotkania. Na zakończenie uczniowie zadawali pisarzowi liczne pytanie, na które prosto i z chęcią odpowiadał.

Cała impreza upłynęła w miłym prawie rodzinnym nastroju.

Dzisiejszy dzień jest nader bogaty w imprezy. Po odbytym spotkaniu z Synem Pułku szkolne, koło ZMS gościło towarzysza Golonkę, który wchodzi w skład członków Zarządu Głównego ZMS w Opolu. Na zebraniu obecna była nasza opiekunka prof. mgr Gajdzinska. Towarzysz Golonka zaznajomił obecnych z działalnością powiatowej organizacji ZMS. Dowiedzieliśmy się, że w ciągu dwóch lat ilość członków w powiecie kozielskim wzrosła od 3 826 do 4 925 członków, w tym 1522 uczniów, co stanowi 40% członków.

Zaznajomił nas również z działalności ZMS-u w zakładach pracy. W zakładach tych istnieją Brygady Pracy Socjalistycznej, do których należą ZMS-owcy. W Blachownie Śląskiej po raz pierwszy opracowuje się specjalny regulamin pracy socjalistycznej. Natomiast Szkolne koła ZMS winny podnosić poziom umysłowy swych członków. Po zakończonej prelekcji wszczęła się ożywioną dyskusja na tematy poruszone przez tow. Golonkę. Niektóre z poruszanych zagadnie tow. Golonka przedłożył w naszym imieniu na plenarnym posiedzeniu w Opolu.

Jako dopełnienie dzisiejszego bardzo urozmaiconego dnia odbył się także „Konkurs Poezji Radzieckiej”. Konkurs tez związany jest z obchodami roku leninowskiego. O I miejsce walczyło siedemnastu uczniów naszego Liceum. Każdą klasę reprezentowało kilku recytatorów. Deklamowali oni przygotowane wiersze przed komisją, w skład, której weszli; mgr Gajdzińska, mgr Zborowska, mgr Broda oraz nasza koleżanka, przewodnicząca TPPR-u –Wysocka.

I miejsce zajęła Bogusława Borszowska- uczennica kl. II b, II miejsce zajęła Renata Kandziora uczennica kl. IIIa oraz III miejsce otrzymała uczennica kl. Ib – Jolanta Kulawik.

Laureatka I miejsca kol. B. Brzozowska reprezentować będzie nasza szkołę na Konkursie Poezji Radzieckiej” w Opolu.

W dzisiejszym dniu – 6 lutego odbył się wieczorek ZMS-owski. Nasi koledzy, którzy wstąpili w szeregi ZMS, zostali gorąco przywitani przez przewodniczącego ZS ZMS kol. Andrzeja Mazura. Następnie koleżanka z IIc – Barbara Saczko przygotowała na dzisiejsze zebranie referat pt. „Polski handel zagraniczny”. Przedstawiła nam obecna sytuację w polskim handlu zagranicznym, jego cele i zadania oraz aktywne stosunki handlowe Polski z zagranicznymi partnerami.

Referat naszej koleżanki był bardzo interesujący, co uwidoczniło się w dyskusji, jaka się potem rozwiązała. Dyskusja była żywa i ciekawa. Każdy z dyskutantów wykazał się wiedzą w poruszanym temacie.

Na tym zakończyła się cześć oficjalna. Po krótkiej przerwie rozpoczął się wieczorek taneczny. Wszyscy przy herbacie i ciastkach bawili się wesoło i przyjemnie.

Dzisiaj tj. 16 II 70r. gościliśmy w naszej szkole zespół recytatorski z Opola. Zespól ten, przedstawił montaż wierszy Gałczyńskiego. Między deklamowanymi wierszami wplatane były urywki z życiorysu tego wielkiego poety.

Zespół składał się z pięciu recytatorów. Każdy z nich recytując oddawał z siebie wszystko, by móc wykonać utwór jak najlepiej. Z wielkim zaangażowanie słuchaliśmy montażu. Już dawno w naszej szkole nie było tak doskonałych recytatorów. Po zakończeniu recytatorzy obdarzeni zostali wiązankami kwiatów oraz mocnymi brawami. Jeszcze długo po zakończeniu wspominaliśmy recytatorów.

Tradycyjną imprezą organizowaną co roku w szkole jest konkurs piosenki. Tegoroczny konkurs tej branży w związku z obchodzonym rokiem leninowskim był poświęcony piosence radzieckiej. Konkurs wyznaczono na 27 II 70r.

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, między innymi: prezes WSS, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, grono pedagogiczne oraz przedstawiciele Technikum Budowlanego i Żeglugi Śródlądowej.

Program konkursu był bardzo bogaty. Poszczególne klasy, począwszy od kl. Ia przedstawiały swój przygotowany repertuar. Na repertuar każdej klasy wchodziły dwie piosenki zbiorowe oraz dwie piosenki solowe.

Dopełnieniem tak interesującego konkursu były bardzo ciekawe stroje, w jakie przebierały się poszczególne klasy. Były one związane z tematami śpiewanych piosenek. Tak, np. kl. Ic i kl. IIIb były ubrane w stroje marynarskie, ponieważ repertuar zawierał piosenki o marynarzach. Kl. IIc śpiewała piosenki ludowe, wiec wszystkie uczestniczki tej klasy miały typowe rosyjskie stroje ludowe. Jury miało wielkie trudności z wyborem tych najlepszych.

Ostatecznie I miejsce przyznano klasie IIIa, zaś II miejsce przyznano klasie IIa. Indywidualnie I miejsce zajęła Teresa Iwaniszewska za piosenkę „Serce na śniegu”, II miejsce otrzymała Renata Kandziora za piosenkę „Kalinka”.

Zwycięzcom wręczono nagrody. Konkurs upłynął w miłym, przyjacielskim nastroju.

 

Zdjęcie 6.  Zespoły na konkursie piosenki radzieckiej

 

 

O godzinie 16:00 ZMS-owcy naszej szkoły i młodzież niezrzeszona w tej organizacji dnia 28 II 70r. zebrała się w auli, aby uczestniczyć w finale XI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Uroczysty finał rozpoczął przewodniczący ZS ZMS – kol. Andrzej Mazur, witając wszystkich serdecznie i życząc finalistom zgrupowanym w trzy zespoły (1. A.Kuś. M. Pijewska, G. Szweda; 2. T. Sergot, K. Krzystkiewicz, T. Nocoń; 3. H. Kominek, W. Bereta, Z. Zoń) trafnych odpowiedzi. W skład jury zostało wybranych dwóch przedstawicieli Grona Pedagogicznego – opiekunka oraz przedstawiciel młodzieży uczeń kl. IIIb M. Bomba. Po każdej serii pytań indywidualnych i problemowych, następowała przerwa, w czasie której prezentował utwory muzyczne zespół „Arkady”. Całość prowadził kol. A.Mazur. Po skończonym turnieju została wyłoniona zwycięska drużyna (T.Sergot, T.Nocoń, K.Krzystkiewicz) oraz zwycięzcy indywidualni: A. Kuś, T. Sergot, M.Pijewska, H. Kominek.. Ci uczniowie będą brać udział w eliminacjach rejonowych.

Na zakończenie prof. J.Gajdzińska pochwaliła kol. Marka Bombę za świetne przygotowanie pytań do wszystkich etapów XI Olimpiady WoPiŚW.

 

Już na kilka tygodni przed Dniem Kobiet Samorząd Szkolny wraz z ZMS-em zaczął przygotowania do akademii. Odbyła się ona w przeddzień święta po 4 godzinach lekcyjnych w udekorowanej auli. Akademia ta, zarówno wśród gości i grona nauczycielskiego jak i wśród młodzieży uchodziła za udana i przyjemną.

Całość rozpoczęła się złożeniem serdecznych życzeń przez: przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego, pana Dyrektora i przez przedstawiciela Licealistów. Życzeń dla wszystkich pań. Dodatkiem do miłych życzeń były wiązanki pięknych kwiatów wręczone przez „panów” z najmłodszych klas szkoły podstawowej i przez delegacje poszczególnych klas.

Program artystyczny, który bardzo miło i dowcipnie prowadzili uczniowie liceum, był bardzo urozmaicony i interesujący. Uczniowie przedstawili wiele piosenek i wierszy.

Szczególnie ładnie deklamowały swe wierszyki uczennice kl. III szkoły podstawowej. W programie brał udział także zespół „Arkady”, który przedstawił kilka utworów. Utwory te zostały specjalnie opracowane na akademię. Prawie wszystkie piosenki i wiersze dotyczyły Święta Kobiet.

(rysunek)

Byliśmy bardzo zadowoleni, że panie wyszły z akademii uśmiechnięte i zadowolone.

Jednakże mówiąc o Dnie Kobiet trzeba wspomnieć o miłej niespodziance Samorządu Szkolnego. Otóż jeszcze przed akademią przedstawiciele tej organizacji ogłaszali w klasach „Kurendę Świąteczną”, zawierającą życzenia dla pań profesorek i wszystkich uczennic naszego liceum. Dopełnieniem tej niespodzianki były pyszne cytrynowe cukierki.

Kędzierzyńska hala sportowa dnia 29 III 1970r. o godzinie 17:00 zgromadziła członków ZMS z całego województwa. Odbył się tego dnia zlot, na który zostali zaproszeni liczni zebrani goście. Między innymi w zlocie uczestniczył przewodniczący ZW ZMS – Mieczysław Miśkiewicz, sekretarz PRN – Stanisław Broczkowski oraz goście z zarządu wojewódzkiego ZMS w Opolu i z zarządów powiatowych. Zlot zorganizowano celem podsumowania prac wykonanych przez szkolne i przyzakładowe koła ZMS. Sala wypełniona była po brzegi członkami ZMS. Przed rozpoczęciem części oficjalnej, czyli przemówień cała sala wraz z pięcioma tysiącami członków odśpiewała ZMS-owski hymn.

(rysunek)

Jako pierwszy zabrał głos przewodniczący ZW ZMS – tow. Mieczysław Miskiewicz. Przedstawił on liczbowy pokrój organizacji ZMS w naszym województwie, oraz o jej wzrastającej roli w społeczeństwie.

Następnie głos zabrał przewodniczący przyzakładowego koła ZMS przy Kędzierzyńskich Azotach. Mówca podkreślił znaczenie kół ZMS przy zakładach pracy oraz o czynach podjętych przez te koła dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Lenina.

Po zakończeniu przemówień, najlepiej pracujące koła ZMS województwa opolskiego zostały udekorowane proporczykami. Wręczona także jubileuszowe legitymacje nowym członkom ZMS – legitymację 39 999, 40 000 oraz 40 001.

Na zakończenie części oficjalnej przewodniczący poszczególnych kół ZMS na ręce przewodniczącego ZW ZMS złożyli meldunki.

Po krótkiej przerwie odbyła się bogata część artystyczna. Na wstępie w części artystycznej udział wzięły młodzieżowe zespoły z Komorna, które wykonały najnowsze młodzieżowe przeboje. Następnie wystąpiła Górnicza Orkiestra Rozrywkowa z Rudy Śląskiej. Na szczególną uwagę zasługiwał katowicki parodysta. Impreza upłynęła w wesołej i miłej atmosferze.

Nasza szkoła, dnia 11.04.70r. witała wybitnego recytatora warszawskiego- Jerzego Klimaszewskiego. Recytator jest m.in. przewodniczącym sekcji kulturalnej ZboWiD-u. Podróżuje po wielu krajach, dając głównie koncerty Polonii zagranicznej.

W naszej szkole Jerzy Klimaszewski recytował kilka utworów m. in.: „Wieżę Spadochronową” Gołdypina, „Wanera” autora anonimowego, „Jak Janusz Korczak zawiózł dzieci na wieś”, „Chłopca z pociągu” M. Brandysa. Bardzo podobały się nam recytowane utwory. Klimaszewski niemalże przeżywał sytuacje, które recytował. Potrafił wczuć się w każdą postać i doskonale oddawał nastrój utworu. Tematyka utworów była różnorodna jednak przeważały wojenne. Podczas recytowania w sali panowała zupełna cisza, wszyscy w napięciu słuchali znakomitego recytatora.

W ramach obchodu Miesiąca Pamięci Narodowej, jak corocznie 10.04.70r. odbyła się na terenie byłego obozu w Sławięcicach wielka antywojenna manifestacja z udziałem społeczeństwa kozielskiego i delegacji z innych powiatów. W manifestacji brała udział także młodzież naszej szkoły. Zebrani przed szkołą o godzinie 9:00 wyruszyliśmy na dworzec, skąd pociągiem nadzwyczajnym udaliśmy się do Sławięcic. Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 11:00. Warto przypomnieć, że w latach 1940-1945 w Sławięcicach istniało wiele obozów pracy przymusowej, a od kwietnia 1940 roku – filia największego oświęcimskiego obozu zagłady.

Przy pomniku ufundowanym ze składek społeczeństwa, na dawnym obozowym placu apelowym zgromadziło się tysiące ludzi, aby oddać hołd ofiarom zamordowanym tutaj przed laty przez hitlerowskich oprawców.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. sekretarz KW PZPR w Opolu tow. Augustyn Wajda, Prezes zarządu Okręgowego ZboWiD, były więzień sławięcickiego obozu – Benedykt Cader, przedstawiciel Armii Radzieckiej mjr Walery Atamanow.

W okolicznościowym przemówieniu do zebranego społeczeństwa tow. Augustyn Wajda przypomniał historie tragicznych lat II wojny Światowej, w której Polacy walczyli na wszystkich frontach, nie ustając w boju od września 1939 roku, aż do zdobycia Berlina.

Niezwykle uroczystym momentem tej manifestacji był apel poległych uświetniony salwą artyleryjską, po którym przedstawiciele poszczególnych delegacji złożyli wieńce pod pomnikiem ofiar faszyzmu. Przed zakończeniem uroczystości odczytano tekst rezolucji pokojowej, głoszącej solidarność z walczącymi o wolność narodami i potępienie imperializmu. O godz. 13:00 ten sam pociąg dowiózł nas do Koźla.

Dnia 21.04.70 roku na trzeciej godzinie lekcyjnej odbyła się prelekcja, którą prowadził nasz szkolny lekarz, na temat szkodliwości alkoholu i nikotyny na organizm ludzki. Prelekcja była jedna z serii imprez organizowanych przez szkolne koło PCK. Na wstępie lekarz zaznajomił nas z historią i rozpowszechnianiem się nikotyny. Mówił także o wpływie nikotyny na organizm oraz o chorobach przezeń wywoływanych.

Nikotyna wpływa szkodliwie na wszystkie niemal narządy organizmu. Wywołuje np.: raka płuc, wrzody na żołądku, miażdżycę. Palenie tytoniu może wywołać także stany zapalne i zatrucia. Szkodliwość alkoholu jest równie duża jak szkodliwość nikotyny.

Kierowcy przyczyniając się w wielkim stopniu do zwiększenia ilości wypadków przez spożywanie alkoholu.

W Domu Chemika w Kędzierzynie odbyła się dnia 23.04.70r. sesja poświęcona setnej rocznicy urodzin Lenina. Na uroczystość przybyła młodzież zrzeszona w ZMS z całego województwa.

Do stołu prezydialnego zasiedli m.in. sekretarz PRN- mgr Stanisław Broczkowski, przedstawiciel ZW ZMS- B.Bronner, warszawski lektor TPPR-u – Stanisław Ziemiak oraz przedstawiciele szkół średnich naszego województwa. Na wstępie głos zabrał tow. B.Bronner. Powiedział on o zadaniach organizacji i wcieleniu w życie idei Lenina. Następnie głos zabrał lektor warszawskiego TPPR-u Stanisław Zeimiak, był on naocznym świadkiem rewolucji październikowej w Rosji. Mówca przedstawił tezy Lenina i ich charakter odnośnie Związku Radzieckiego. Zastrzegał także, iż Lenin jako pierwszy wyraził chęć utworzenia państwa polskiego, nawet zrzekając się terytoriów dawnego Cesarstwa Rosyjskiego. Lenin był człowiekiem czującym nieszczęścia Polaków pod zaborami, w swoim długim, ale bardzo interesującym przemówieniu dał także wyraz gorącego przywiązania Lenina do dzieci. Po zakończeniu przemówienia głos zabrali przedstawiciele szkół średnich naszego województwa z referatami związanymi z działalnością Lenina. Tematy były różnorodne. Najciekawsze z nich to: „Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu”, „Rozłam między Mienszewikami, a Bolszewikami”, „Polacy o Leninie”, „Wielki i prosty”.

Na zakończenie głos zabrał sekretarz PRN- mgr Stanisław Broczkowski wyrażając uznanie dla różnorodności tematyki dotyczącej osoby Lenina.

Tak dobiegła końca część oficjalna.

W części artystycznej wystąpił nowo powstały zespół przy Domu Kultury „Chemik”- „Azoton” – to nazwa zespołu, który przedstawił swój bogaty i interesujący program.

Działające na terenie naszej szkoły organizacje młodzieżowe nie miały dotychczas własnego klubu, w którym mogłyby organizować zebrania. Dlatego też wszystkie organizacje wspólnymi siłami, przy wydatnej pomocy zakładów pracy oraz Jednostki Wojskowej w Koźlu zorganizowały klub młodzieży, którego otwarcie nastąpiło w przeddzień majowego święta 30.0470r. Na uroczystość otwarcie przybyło wielu zaproszonych gości m.in.: inspektor szkolny W.Hajdun, sekretarz KP partii S.Broczkowski, architekt powiatowy inż. Z.Wawrzynowicz, mjr J.Mysiak, redaktor mgr S.Kubik, przewodniczący Prezydium PRN- W.Krawczyk, a także inni. Oprócz tego na otwarciu klubu obecne było Grono Pedagogiczne oraz aktywiści szkolnych organizacji.

Na wstępie nasz dyrektor mgr R.Pacułt uroczyście wręczył dyplomy zakładowi opiekuńczemu, mjr J.Mysiakowi oraz inż. Z.Wawrzynowiczowi za duży wkład w pracach nad klubem oprócz tego nagrodzeni zostali aktywiści wyróżniający się w pracach społecznych na terenie szkoły.

Następnie przy kawie zaproszeni goście wybrali nazwę dla klubu, która brzmi: „Przy magnoliach”.

Koleżanki z klasy IIa wykonały emblemat, którego sekretarz KP partii zawiesił na drzwiach wejściowych do klubu. Aby uprzyjemnić atmosferę otwarcia grał nasz szkolny zespół „Notabene” uprzednie „Arkady”.

Równolegle z uroczystym otwarciem klubu szkolnego koło LOP zorganizowało wystawę redaktora mgr Stanisława Kubika pt. „Przyroda w fotografii”. Wystawa nie była jednak tylko zbiorem zdjęć. Przy okazji członkowie wystawili wszystkie prace wykonane przez uczniów i członków LOP. Wystawa reprezentowała wysoki poziom tej organizacji w naszej szkole. Warto zaznaczyć, że szkolne koło LOP bierze udział w konkursie na najlepiej pracujące koło Opolszczyzny i ma szanse na zdobycie czołowego miejsca. Oglądający wystawę wyrażali wielkie uznanie dla pracy koła, wpisując się do kroniki lopowskiej. Wystawę tą członkowie zawieźli także do pobliskich miejscowości: Komorna, Większyc, Poboroszowej, Polskiej Cerekwi.

Tego typu imprezy winny organizować także inne organizacje wzorując się na kole LOP.

1 majowe święto obchodzimy w tym roku w momencie szczególnie doniosłego jubileuszu: 25 lecia zwycięstwa nad faszyzmem i powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy. Te dwa historyczne wydarzenia, które łączyły ścisły związek przyczynowy, w decydujący sposób określiły najnowsze dzieje naszego narodu i kraju. 1-maja zbiega się z niedawno obchodzoną setną rocznicę urodzin wodza międzynarodowego proletariatu – Włodzimierza Lenina.

Młodzież naszego Liceum o godzinie 8:30 zebrała się przed budynkiem szkolnym, aby potem wziąć udział w obchodach 1-majowych. W związku z tym, że szkoła obchodzi w tym roku szkolnym 25-lecie swojego istnienia, chcieliśmy na zewnątrz pokazać obchodzony jubileusz. Aby plastycznie ukazać obchodzone święto, utworzyliśmy napis XXV LO Idąc ulicami miasta, galowo ubrani, z dodatkiem białych rękawiczek, co jakiś czas podnosiliśmy biało-czerwone szarfy tworzące ten napis.

 

 

Zdjęcie 7.  Poczet sztandarowy podczas pochodu.

 

Mury naszej szkoły odwiedziła dziś tj. 11 maja dawana dyrektor pani Józefa Cichy. Była ona wieloletnią nauczycielką oraz zastępcą dyrektora naszego Liceum w latach powojennych. Obecnie pani Cichy pełni funkcję inspektora szkolnego w Brzegu. Po wielu latach przyjechała do swej szkoły by w ten sposób uświetnić obchodzony jubileusz.

W spotkaniu z młodzieżą pani Cichy opowiadała o trudnych warunkach lat powojennych. Lat, kiedy kozielskie Liceum propagatorem języka polskiego na ziemiach odzyskanych. Zdając sobie sprawę z tej zaszczytnej funkcji ówcześni licealiści organizowali wiele ciekawych imprez. Jedną z nich był teatr, który jeździł do pobliskich wsi, dając interesujący program artystyczny. Każde słowo wypowiedziane w języku polskim wywoływało wśród odbiorców wiele wzruszających refleksji. Ludzie spragnieni polskiej mowy licznie przychodzili na wystawiane spektakle.

Zadziwiająca była pamięć pani inspektor, która zapisała nazwiska wielu uczniów, o których nie można było zapomnieć.

Na zakończenia spotkania zostaliśmy zaproszeni do uroczego miasta Brzegu, gdzie nasza dawna dyrektor pracuje i do którego serdecznie zaprasza.

„Parki narodowe w Polsce” oto tytuł „zgaduj-zgaduli” zorganizowanej przez szkolne koło LOP dnia 13.05.70r. Konkurs ten składał się z trzech etapów. W pierwszym z nich brała udział cała młodzież szkolna, w drugim etapie brali udział tylko ci, którzy wyróżniali się ilością punktów. Do trzeciego, finałowego etapu wstąpiło dziesięciu najlepszych. Przez miesiąc trwały przygotowania dziesiątki najlepszych zawodników. Zawodnicy mieli dość dużo czasu i wiele materiałów.

Na uroczystości, która odbyła się w nowo otwartym klubie obecni byli zaproszeni goście: inspektor szkolny Alicja Jagiella, pan inż. Józef Cyprys oraz Grono Pedagogiczne i członkowie. Do jury zasiedli: pani Alicja Jagiella, pan inż. Józef Cyprys nasz opiekun koła mgr Jan Kałuża oraz przewodnicząca koła, nasza koleżanka Elżbieta Mazur. Przygotowane pytania posegregowane zostały w zestawy składające się z dziesięciu pytań.

Każdy zawodnik wyciągnął sobie kopertę z punktami. Całą miłą, lecz napiętą atmosferę rywalizacji umilał zespół oraz solowe występy. Po zakończeniu odpowiedzi oraz dogrywki wyłoniła się czołówka. Najlepszymi byli: marek Szwedowski, Jan Pchałek oraz Renata Kandziora. Wszyscy nagrodzeni zostali cennymi nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Powiatowy Zarząd LOP oraz nagrodami w postaci kinkietów z metalu, które wykonali uczniowie.

„Zgaduj-zgadula” wykazała wysoki poziom przygotowania zawodników.

 

Wycieczka zorganizowana przez szkolne koło LOP do rezerwatu „Brekinia” w kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie jest jeszcze jednym dowodem na niezwykła aktywna działalność koła.

Dzięki wydatnej pomocy opiekuna koła mgr Jana Kałuży oraz członków dnia 15.05.70r. uczniowie klas III mogli wziąć udział w praktycznej lekcji biologii. Dojazd do rezerwatu zapewnił mam wygodny autobus. Po przybyciu na miejsce wszyscy zabrali się do pracy, której było bardzo dużo, praca ta trzeba dodać była bardzo przyjemna. Uczestnicy wycieczki podzieleni zostali na pięcioosobowe grupy, które zajmowały się jednym zagadnieniem. Celem wycieczki było zbadanie biocenozy lasu. Tematyka prac była różnorodna. Jedni zajmowali się ściółką i jej budową, drudzy mrowiskami, a jeszcze inni stanowiskami brekini w rezerwacie.

Wszyscy sporządzali notatki. Na tle lasu wyglądaliśmy jak grono naukowców lub poszukiwaczy skarbów. I rzeczywiście odkryliśmy wiele ciekawych zjawisk, o których dotąd nie wiedzieliśmy zupełnie nic.

Po zakończeniu prac, jakże trudno przyszło rozstać się z lasem. Pogoda w tym czasie była piękna, że wszyscy z chęcią zostaliby w lesie do wieczora.

Materiały opracowane przez poszczególne grupy jako pomoc do lekcji biologii.

Wycieczka ta na długo pozostanie w naszej pamięci.

Uczniowie naszej szkoły mają różne hobby i zainteresowania. Jednym z nich jest filatelistyka. Zbieranie znaczków umożliwia dyrekcja, która sprowadza do szkoły znaczki dla koła filatelistycznego.

Koło przyrodnicze LOP zorganizowało wystawę znaczka przyrodniczego. Znaczków zebrano bardzo dużo i zostały one rozwieszone na dużym holu budynku szkolnego. Cieszyła się ona wielkim zainteresowaniem wśród uczniów, szczególnie interesowali się uczniowie z młodszych klas.

Celem wystawy było rozpropagowanie hasła ochrony przyrody.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 1970-71

Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali tego momentu, Którym jest zakończenie roku szkolnego. Byli tacy, którzy liczyli dni i skreślali w kalendarzach. W szkole było niezwykle gorąco, gdyż trwały przygotowania do zjazdu absolwentów, które wymagały wiele czasu i pracy.

Rok ubiegły był niezwykle bogaty w imprezy, takie jak: rocznice, oddanie sali gimnastycznej oraz jako dopełnienie tego bogatego roku zjazd absolwentów.

18-czerwca-1970 roku uczniowie przyszli do szkoły w odświętnym umundurowaniu by na okres dwóch miesięcy pożegnać mury szkolne.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor mgr Ryszard Pacułt, który podsumował nasz całoroczny wysiłek. Uczniowie wyróżniający się sumiennością i pracowitością nagrodzeniu zostali dyplomami lub nagrodami w postaci książek.

Akademię uświetniła swoją obecnością pani profesor Genowefa Kotowicz, która w dniu tym obchodziła 50-rocznicę swojej pracy pedagogicznej. Pani profesor podzieliła się z nami wspomnieniami z lat wojny oraz z okresu powojennego.

Ponieważ od przyszłego roku, w naszej szkole nie będzie Szkoły Podstawowej, spotkanie to upłynęło w szczególnej atmosferze. Ze łzami w oczach słuchaliśmy opowiadania pani Kotowiczowej, później zasypaliśmy profesorkę wiązankami kwiatów, które wyrażały naszą wdzięczności dla pracy profesorki pełnej poświecenia. Na zakończenie pożegnał nas zespół „Notabene” piosenką „Lato, lato”

ŻYCZYMY MIŁEGO WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU

„25 lat naszej szkoły zjazd absolwentów”

Przez cały rok trwały przygotowania do godnego przyjęcia absolwentów naszego –25-letnie zakładu. Prace trwały nad uporządkowaniem naszej szkoły i jej obejścia zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. W pracach tych wzięły udział członkowie wszystkich organizacji, które miały tu pole do popisu.

Tak więc w czynie społecznym zostało uprzątnięte całe obejście szkoły. Chłopcy z klasy IIIb wykarczowali ogródek z krzewów i drzew. Przed frontowym wejściem zrobione zostały klomby. Specjalnie na tą okazję wykopane zostały znaczki zjazdowe oraz grafika przedstawiająca naszą szkołę. Pomiędzy wszystkich profesorów i absolwentów rozesłane zostały zaproszenia na jubileuszową uroczystość.

Zjazd rozpoczął się 19 czerwca o godzinie 17:00. Wszyscy zebraliśmy się na placu przed szkołą. Wyglądaliśmy bardzo efektownie w pełnym umundurowaniu, stojąc tak przed naszą szkołą.

Przewodniczącym zjazdu został Waldemar Krawczyk. Uczniowie wręczyli mu symboliczny klucz oraz notę zezwalająca na panowanie na terenie szkoły na okres dwu dni.

Po przekazaniu władzy absolwentom wszyscy udali się do szkoły celem obejrzenia wystaw, które przygotowaliśmy. W każdym gabinecie profesorowie wystawili pomoce naukowe, zeszyty, plansze.

Dawni uczniowie chodzili przeważnie grupami takimi jak byli dawniej w klasach. Z każdym gabinetem nasuwały się wspomnienia, które choć na moment odmładzały absolwentów.

W dzien. następny to znaczy 20 czerwca 1970 roku w kinie ‘Hel” odbyła się uroczysta akademia dla absolwentów, zaś wieczorem bal.

Wśród gości był także aktor Mariusz Dmochowski, którego żona właśnie kończyła tutejsze Liceum. Dokumentem z dni zjazdu jest nakręcony o naszej szkole film. Aktorami w nim występującymi byli oczywiście uczniowie.

Film przedstawiał scenki z życia szkoły, urywki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Jest utrzymany w pogodnym nastroju.

Zjazd pozostawił wiele niezatartych wspomnień zarówno dla jego uczestników jak i dla nas uczniów szkoły. Za kilka lub kilkanaście lat my także weźmiemy udział w kolejnym zjeździe absolwentów.

1970-71

Jak zwykle o tej porze roku, po dwumiesięcznym wypoczynku spotkaliśmy się znowu w murach szkoły. Powróciliśmy wypoczęci, opaleni i pełni sił do podjęcia całorocznej nauki. Szkoła przywitała nas szerszymi korytarzami niż dotychczas, ponieważ od tego właśnie roku, w naszym budynku nie odbywają się zajęcia szkoły podstawowej. Pierwszy dzwonek zakomunikował nowy rok szkolny 1970/71, który rozpoczęliśmy od uroczystej akademii.

Jako pierwszy w akademii głos zabrał dyrektor naszej szkoły mgr Ryszard Pacułt. Powitał nauczycieli oraz młodzież, życząc powodzenia w pracy jak i najlepszych wyników w nauce. Przedstawił także nowych nauczycieli. Są nimi: pani mgr Cecylia Skowron- nauczycielka matematyki, była kierowniczka szkoły podstawowej nr4, pani mgr Maria Ratyńska, nauczycielka fizyki, pani mgr Leokadia Gajda- nauczycielka chemii, pani mgr Barbara Sękowska- nauczycielka języka polskiego i języka angielskiego, pani mgr Elżbieta Dojczer- nauczycielka wychowania fizycznego.

W akademii także głos zabrali: przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego, przewodnicząca Samorządu Szkolnego, była kierowniczka szkoły podstawowej nr4, przedstawicielka powiatowej organizacji ZMS.

Szkoła nasz wzbogaciła się o nowe twarze. Są nimi uczniowie klas I. Oni to właśnie, po zakończeniu części oficjalnej złożyli przysięgę uczniowską.

Następnie odbyła się krótka część artystyczna, którą stanowiły wiersz i piosenki o wakacyjnych przygodach. Koleżanki klasy IIIb przeprowadziły echo szkoły.

Z uśmiechem na ustach rozeszliśmy się do swoich klas, gdzie wychowawcy udzielili nam niezbędnych wskazówek.

W dniu 23 września odbyło się w ZDK „chemik” w Kędzierzynie spotkanie działaczy i pracowników kultury i oświaty powiatu kozielskiego oraz młodzieży zrzeszonej w różnych organizacjach, na którym zainaugurowano nowy rok pracy kulturalno- oświatowej. Na spotkanie przybyli przedstawiciele KP PZPR, prez. PRN i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozielskiej.

Role i zadania placówek kulturalno oświatowych w rozpoczynającym się nowym roku ich pracy przedstawił w swym wystąpieniu sekr. KP PZPR tow. Władysław Kordyaczny. Zaznaczył, że istnieje potrzeba szerszego upowszechnienia kultury teatralnej i muzycznej, w tym także wśród społeczności wiejskiej. Dążąc do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w dziedzinie oświaty, kultury i rozrywki, placówki kulturalno-oświatowe będą dalej rozwijać i doskonalić formy i programy swego działania.

Spotkanie stało się również okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych działaczy i pracowników kultury powiatu. Brązowym Krzyżem Zasługi udekorowano Kazimierza Tylusa, dyr. Zespołu Szk. Zaw. w Koźlu, a medal 800-lecia Koźla otrzymał Zesp. Reg. „Dziergowice” z ZDK „Chemik” oraz solistka zespołu, p. Czesława Burek. Wręczono również dyplomy dla zespołów i placówek kulturalnych, które swym udziałem uświetniły „Dzień Koźla” na Festiwalu Powiatów w Opolu.

W auli szkolnej dnia 6 października odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielami Wojska Polskiego. Spotkanie zorganizowane było z okazji rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego.

Jako pierwszy głos zabrał były uczestnik Powstania Śląskiego, który podzielił się z nami swoimi wspomnieniami z lat wojny. Zaznajomił nas także z działalnością tajnych organizacji na terenie naszego kraju jak i za granicą.

Słuchając opowiadań od osób bezpośrednio uczestniczących w wielu akcjach, dowiedzieliśmy się o stosunkach Niemców do ludności polskiej w okresie Powstań Śląskich. Nasz prelegent uczestniczył w III Powstaniu Śląskim w okolicy Królewskiej Huty. Opowiadał o germanizacji szkół polskich, o administracji obsadzonej przez urzędników niemieckich, w której dominującym językiem był język niemiecki. Wspominał również, że germanizacja nie ominęła nawet kościoła. Następnie kilku żołnierzy naszej Jednostki Wojskowej zademonstrowało broń nowoczesną Polskiego Wojska. Zaznajomili nas pokrótce z budową i działaniem tego sprzętu.

Nasze szkolne koło LOP w ubiegłym roku szkolnym przystąpiło do konkursu na najlepiej pracujące w województwie. Członkowie tej organizacji z wielkim zapałem pracowali przez cały rok. Ukoronowaniem tej pracy było zajęcie I miejsca w tymże konkursie. Dnia 11 X 70r. aktywiści Koła wraz z opiekunem mgr Janem Kałużą udali się do Opola celem odebrania nagród. Spotkanie to odbyło się w gmachu Wojewódzkiego Zarządu LOP. Po części oficjalnej, na która składały się wypowiedzi przedstawicieli władz partyjnych oraz Związku Łowieckiego. Po czym odbyła się dyskusja na tematy związane z ochroną przyrody oraz środowiska człowieka. Dyskusja zakończona została uroczystym wręczeniem nagród wyróżniającym się kołom i ich opiekunom.

Naszą nagrodę stanowiły cenne książki oraz długopisy, Które otrzymali wyróżniający się pracą członkowie koła. W podziale nagród nie pominięto naszego drogiego opiekuna, dzięki któremu zajęliśmy właśnie I miejsce. Weseli i pełni zapału wróciliśmy do szkoły. W tym roku mamy ponownie przystąpić do konkursu, dla tego już od początku roku aktywnie pracujemy. W planie na ten rok mamy między innymi organizowanie szeregu imprez, takich jak: apele, liczne pogadanki o przyrodzie.

Zamierzamy nawiązać kontakt z Kołami Przyrodniczymi oraz rozwinąć współpracę z Jednostką WP. Do przyjemniejszych imprez, którą zorganizujemy zimą będzie kulig. Teraz pracujemy i czekamy na śnieg.

GRATULUJEMY

Młodzież z utęsknieniem i niecierpliwością czekała na tę chwilę, która to właśnie przypadła na dzień 17 X zapisany złotymi zgłoskami na kartach historii naszej szkoły. Odświętnie ubrani zebraliśmy się na podwórku, gdzie teraz stoi pięknie prezentująca się sala gimnastyczna, zaś niegdyś było to miejsce działek doświadczalnych. Między drzewami pobliskiego parku sala wygląda wspaniale, zaś wieczorem, gdy jest oświetlona wprost uroczo.

 

 

Zdjęcie 8.  Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.

 

W związku z uroczystością otwarcia sali, przypomnieliśmy sobie chwile, gdy wspólnymi siłami przy pomocy łopat kopaliśmy doły pod fundamenty. Później, kiedy przywieziono cegły, układaliśmy je miejsca na miejsce. I niekiedy mogło się nam wydawać, że praca, którą wykonujemy, jest bezcelowa. Lecz dzisiaj wstydzimy się tych myśli, bo widzimy piękny owoc pracy nie tylko naszej, lecz także naszych rodziców, żołnierzy z Jednostki Wojskowej oraz licznych Zakładów Pracy. W naszej uroczystości wzięli udział tylko nieliczni z tych, którzy przyczynili się do powstania tego cudownego obiektu kulturalnego.

Przy otwarciu sali byli między innymi: sekretarz KP partii E.Broczkowski, przewodniczący Prezydium PRN W.Krawczyk, pani inspektor A. Jagiella, przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego pani K.Bomba, dyrektor Stoczni pan inż. Kojzar i inni.

Z gości jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Komisji budowy sali gimnastycznej, inż. Waldemar Krawczyk. Na uroczystości obecna była także nasza droga nauczycielka wychowania fizycznego pani mgr Krystyna Bugalska, która utraciła swoje zdrowie, rozwijając nasze zdolności w starej sali. Pani Bugalska już niestety nie będzie nas uczyła tego przedmiotu, choć warunki jego nauczania uległy kontrastowym zmianom. Oficjalnego otwarcia sali dokonał inż. W. Krawczyk. Po obejrzeniu tego obiektu, goście udali się do auli, gdzie czynna była wystawa naszego profesora pana Balwirczaka. Obecni goście upamiętnili swoje przybycie wpisując się do Księgi Pamiątkowej naszego Liceum.

Od dnia dzisiejszego jesteśmy posiadaczami nowej, pięknej sali, gdzie polepszać będziemy swoje osiągnięcia sportowe.

Myślimy, że nasze osiągnięcia w sporcie będą lepsze niż dotychczas, w czym nam w dużej mierze dopomoże nasza młoda nauczycielka pani Elżbieta Dojczer i pan Jan Dziadkowiec.

Dnia 5 XI 70r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona 53-rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. W akademii brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

W części oficjalnej wystąpił dyrektor naszej szkoły mgr Ryszard Pacułt, zaznajamiając nas pokrótce ze znaczeniem Rewolucji Październikowej dla sprawy polskiej oraz jej przełomowe znaczenie w historycznym biegu dziejów ludzkości.

Na tak uroczystą akademię zostali zaproszeni: przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego, mjr Mysiak – przedstawiciel Jednostki Wojskowej. Na część artystyczna złożyły się wspaniałe recytacje, przygotowane przez uczniów i członków TPPR-u. „Żywe słowo” było przeplatane nastrojowymi patriotycznymi pieśniami w wykonaniu chóru szkolnego pod batutą mgr Jeńskiego.

Wiersze i piosenki były wykonane w języku polskim oraz języku rosyjskim. Całość wykazała wysoki poziom wykonania i przygotowania.

Cmentarz żołnierzy radzieckich, poległych w w bojach o wyzwolenie Opolszczyzny, a spoczywających w Kędzierzynie jest jednym z największych tego rodzaju miejsc pamięci w kraju. Liczne mogiły kryja prochy szeregowców, podoficerów i oficerów państwa, które powstało przed 53 laty w wyniku Wielkie Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.

Wśród poległych na Opolszczyźnie znajduje się rózwnież bohater Związku Radzieckiego Nazip Chazipowicz. Właśnie tu, na kędzierzyńskim cmentarzu odbyła się 8 XI 70r. o godz. 17:00 wielka wojewódzka manifestacja ludności Opolszczyzny z okazji Rewolucji Październikowej. Na grobie Nazipa Chazipowa odsłonieta została płyta pamiątkowa, po czym nastąpił apel poległych. Nad cmentarzem na zakończenie rozbłysnęły sztuczne ognie. W manifestacji tej uczs\estniczyły liczne reprezentacje wszystkich środowisk naszego województwa.

Liceum Ogólnokształcace w Koźlu reprezentowali uczniowie klas I i II w galowym umundurowaniu. Złożyli oni hołd tym, którym zawdzięczmy wolność.

Rzadko kiedy atmosfera w szkole jest tak tajemniecza jak dzieś tzn. 18 XI. Wszyscy mówią o niespodziance, o miłej niespodziance, którą zorganizowało nam nasze Grono Pedagogiczne przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego.

Po dużej przerwie wszyscy zebraliśmy się w auli szkolnej i wtedy dopiero bańka tajemniczości pękła. Szkołę naszą odwiedzili znakomici soliści Teatru Wielkiego z Warszawy, którzy zaprezentowali nam arie z oper Moniuszki. Wykonali oni arie a oper „Halki” i „Starszego dworu”. Śpiew solistów bardzo się nam podobał i wynagradzaliśmy im ich śpiew długimi brawami. Szkoda tylko, że nasz szkolny fortepian reprezentował taki niski poziom zdolności wydobywania tonów, które momentami przypominały zgrzyt zepsutej maszyny. Lecz nasi doskonali artyści nie tracili ducha i z jeszcze większą doskonałością wykonywali swoje utwory. Najbardziej oklaskiwane były przez nas „Missisipi” oraz „Grenada”. Szkoda tylko, że tacy wybitni artyści tak rzadko nas odwiedzają.

Święto Nauczyciela w naszej szkole obchodzone było szczególnie uroczyście. W przeddzień ich święta odbyła się w auli uroczysta akademia. W części oficjalnej, na którą składały się wystąpienie dyrektora Ryszarda Pacułta, przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego oraz przedstawiciela Jednostki Wojskowej, mówcy podkreślili ogromną rangę

nauczycieli w kształtowaniu socjalistycznego społeczeństwa. Wyrazem naszej wdzięczności były wiązanki kwiatów, którymi obdarowaliśmy naszych drogich profesorów. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie kl. I-III przygotowali interesujący montaż na temat życia uczniowskiego. Przedstawiał on w sposób humorystyczny niektóre momenty z życia szkoły.

Pseudo-aktorzy przedstawili lekcję chemii w sposób tak humorystyczny, że cała aula pękała ze śmiechu.

W typach przedstawionych uczniów, co wnikliwszy obserwator mógł zobaczyć samego siebie. Występ zakończył się muzycznym przeproszeniem nauczycieli za wszystkie niedociągnięcia i złe postępowania z naszej strony.

Weseli i roześmiani długo będziemy wspominać tę pokazowa lekcję chemii.

Dnia 5 XII 70r klasa IIa zorganizowała wycieczkę do Krakowa. Była to pierwsza wspólna wycieczka tej klasy, więc wszyscy stawili się w komplecie. Wycieczka była zorganizowana wspólnym wysiłkiem całej klasy przy pomocy p.Kopczyńskiego – ojca jednej z koleżanek, który pomógł w wypożyczeniu autokaru. Bardzo przyczynił się do powszechnej radości pan dyrektor udzielając wolnego dnia. Ponieważ po drodze można było być w Oświęcimiu – Brzezińce, więc zwiedzenie tego uświęconego krwią ofiar bestialstwa hitlerowskiego było jednym z głównych celów wycieczki. Spotkanie się z bliska z wydarzeniami, o których tyle słyszeliśmy i wiemy, było wielkim przeżyciem, spowodowało nowe refleksje. Po zwiedzeniu muzeum i terenu obozu w Brzezińce oraz po złożeniu kwiatów pod pomnikiem ofiar hitleryzmu pojechaliśmy do Krakowa. Zwiedzanie zabytków Krakowa nie udało nam się , ponieważ w sobotę wszelkie muzea zamykane są wcześniej, ale i tak mogliśmy podziwiać piękno samego miasta. Wieczorem udaliśmy się do teatru im. J.Słowackiego by obejrzeć śpiewogrę Ernesta Brylla „Janosik- czyli na szkle malowane”. Była to, jak to nazwał autor „Spieworga” zebrane w niej zostały wszystkie legendy o Janosiku. Spektakl reżyserował L. Skotnicki. Sztuka bardzo się podobała, ponieważ tchnęła dużym realizmem. Janosik był przedstawiony, nie jak dotąd we wszystkich podaniach, jako legendarny bohater, ale jako zwyczajny przeciętny człowiek. Do Koźla wróciliśmy późno w nocy, zmęczeni, ale bardzo zadowoleni dziękując opiekunom: prof. H.Zborowskiej, J.Sajdzińskiej, i pany dyrektorowi.

Pod znakiem konika szachowego odbyła się kolejna ciekawa impreza w klubie „Przy magnoliach” Był to turniej szachowy. I etap odbył się dnia 18 I 71r. Jako goście byli zaproszeni: wicemistrzyni Polski- p. Karaś i reprezentant wojewódzwtwa opolskiego – p. Fernezy – znani szachiści. II etap tego ciekawego turnieju odbył się dnia 1 lutego. Po zaciętej walce najlepszymi okazali się: Marek Szwedowski z kl. IIIa, Gerard Szweda kl. IVb, Przybyła kl. Ia i Herbert Grutner z kl. Ib. Wsród dziewcząt zwyciężyła Bogusia Wis z kl. IIa , drugie miejsce zajęła Danka Trybus z IIa, trzecie miejsce Hanka Hajdun z IIIa. Impreza ta była ciekawa i dostarczyła nam wiele emocji.

Oprócz imprez, które odbywają niezbyt często w klubie prowadzone są zajęciastałe. Są to konsultacje dla uczniów słabych. Uczniowie, którzy maja trudności z jakimś przedmiotem mogą w klubie skorzystać z pomocy kolegów. Tego rodzaju współpraca powinna być bardzo pomocna dla słabszych w nauce uczniów, ale nie wszyscy z niej chcą korzystać, ale dla tych, którzy skorzystali z niej była pomocna i rezultaty nie dały na siebie czekać. Rodzaj działalności klubu jest bardzo różnorodny. Bardzo ciekawą ichyba udaną imprezą w klubie była dyskusja nad telewizyjnym serialem produkcji telewizji angielskiej, pt.: „Saga rodu Forsytów”. Dyskusje te zorganizowała klasa IIIb.

Ostatnio w klubie odbył się mini-recital Teresy Iwaniszewskiej z klasy IVa, która na zeszłorocznym Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej górze zdobyła nagrodę dziennikarzy.

Obecnie gospodynią klubu jest uczennica klasy IIIb Urszula Siemionka, która w dużej mierze przyczynia się do coraz lepszej pracy klubu.

Należy chyba zasygnalizować zmiany w zarządzie szkolnego koła LOP. Miejsce przewodniczącego zamiast kol. Eli Mazur, która sprawowała ta funkcje w ostatnich latach zajęła Bożena Cybulska z klasy IIa. Do nowego zarządu weszli także inni uczniowie z klas II. Chociaż jest zima, koło LOP pracuje nadal owocnie. Przez cały okrez miesięcy zimowych uczniowie zajmowali się systematycznym dokarmianiem ptaków. Niedawnmo została zainicjowana zbiórka surowców wtórnych. W dniu 25 II 71r. odbyła się pogadanka dla członków LOP z klas II przygotowana przez kol. Grażynę Roniewicz z kl. IVb. Była to już druga pogadanka z zapoczątkowanej serii. Jej temat to były „Żubry”. Poprzednia przygotowane przez Bożenę anaś z kl. IIa, nosiła tytuł „Tatry”. Można przypuszczać, że pogadanki te będą cieszyły się coraz większym powodzeniem, gdyż są naprawdę ciekawe i pouczające.

Zabawę szkolną, która odbyła się dnia 30 lutego 71r. należy zaliczyć do udanych. Zabawa ta miała charakter bardziej uroczysty niż zazwyczaj, ponieważ rozpoczął ja program artystyczny. Na imprezę, zgodnie już chyba z tradycją zaproszeni uczniowie z innych szkół. Program artystyczny dotyczył Warszawy. Bardzo ładnie zaprezentowała się klasa IIa, która ten program przygotowała. W wierszach piosenkach arszawa została przedstawiona jako miasto przed wojenne – pełne radości i beztroski. Warszawa wojenna – pełna grozy, nieszczęść ludzkich, ale nie upadająca – walcząca z całej mocy z okupantem, i wreszcie Warszawa wolna, odbudowująca się, znów radosna i wesoła, ze wszystkimi kłopotami jej mieszkańców. Wykonawcy zakończyli swój występ polonezem i polka warszawską a ich wysiłek został nagrodzony a ich wysiłek został nagrodzony rzęsistymi brawami. Dalszy ciąg zabawy to był taniec przy taktach muzyki zaproszonego zespołu z wojska i zespołu szkolnego „Notabene” oraz nowopowstałego zespołu z klasy Ia. Wszyscy bawili się dobrze i każdy z zabawy wyszedł zadowolony.

DZIEŃ KOBIET

Dzień 8 marca szczególnie uroczyście był obchodzony tego roku. Na akademię zostały zaproszone przedstawicielki Komitetu Rodzicielskiego oraz wszystkie panie pracujące w naszej szkole. Pan Dyrektor, Ryszard Pacułt, w swej mowie złożył serdeczne życzenie wszystkim jubilatkom. Dodatkiem do miłych życzeń były wiązanki kwiatów złożone przez „panów” z samorządu szkolnego oraz przez Panów Profesorów. Uśmiechnięte panie czekały na część artystyczną, na którą składała się sztuka Aleksandra Fredry „Nikt mnie nie zna”, przygotowana przez szkolny koło teatralne, którego opiekunka jest prof. Zenobia Majewska. Komedia ta podobała się nie tylko z powodu dowcipnego tekstu, ale i z dobrej gry aktorów, chociaż mieli oni trudności z utrzymanie sztucznych wąsów we właściwym miejscu. Ten drobny mankament nie przeszkadzał jednak widowni. Aktorów nagrodzono brawami i każdy wyszedł z akademii zadowolony.

Dnia 18 III odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z byłym absolwentem naszej szkoły, dziennikarzem Karolem Szyndzielorzem, który pracuje w redakcji „Życia Warszawy”. Został on zaproszony przez koło Grupy Wychowania Socjalistycznego klasy IIIb. Przez dwie godziny słuchaliśmy ciekawych opowiadań o pracy dziennikarza i o jego miejscu w społeczeństwie. Pan Szyndzielorz podzielił się z nami swoimi wspomnieniami z pobytu w Czechosłowacji w czasie zamieszek w 1969 roku, a także z pobytu w Stanach zjednoczonych, gdzie pan Szyndzielorz studiował. Następnie nastąpił szereg pytań dotyczących pracy dziennikarskiej. Przedstawicielka Samorządu Szkolnego podziękowała gorąco za ciekawą prelekcje i wręczyła naszemu gościowi wiązankę kwiatów.

Na apel wzywający o pomoc pieniężną do odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie uczniowie naszej szkoły i Rada Pedagogiczna zebrała kwotę 1310 złotych i przelano tę kwotę na konto odbudowy tego pięknego zabytku.

20 MARCA

to dzień uroczyście obchodzony w naszej szkole. Na ten dzień bowiem przypada 26 rocznica wyzwolenia Koźla. Z tej okazji o godzinie 900 w auli zebrały się wszystkie klasy na uroczystym apelu. Apel przygotowała klasa IIIb. Przedstawione zostały wszystkie osiągnięcia powiatu kozielskiego od dnia wyzwolenia aż do dzisiaj. Nasz powiat nie należał do bardzo zniszczonych, jednak większość zakładów przemysłowych musiano budować od podstaw. Dziś powiat kozielskie należy do najbardziej rozwiniętych w naszym województwie. Apel był urozmaicony wierszami i piosenkami o Śląsku.

O godzinie 1300 młodzież z klas I i II udała się pod pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej, którzy brali udział w wyzwoleniu naszego miasta, aby uczestniczyć w capstrzyku.

Już XII z kolei Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym odbywa się w tym roku w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w auli naszej szkoły w dniu 21III wzięły udział reprezentacje kilku szkół średnich i zawodowych. I etap był pisemny. W wyniku II etapu zwyciężyło TŻŚ.

18 KWIETNIA

z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej na terenia byłego obozu śmierci w Sławięcicach, odbyła się manifestacja kilkunastu tysiecy mieszkańców powiatu kozielskiego i sąsiednich rojonów. Nasza szkoła także uczestniczyła w manifestacji. Wśród zebranych na centralnym placu dawnego obozu, gdzie teraz stoi pomnik, ku czci pomordowanych, obecni byli powstańcy śląscy A.Staniuk, P.Kożuszek, W.Kalisz, M.Ertel, K,Feige, J.Wilpert, P.Miliczek, A.Warzucha, działacze ruchu robotniczego A. Kalisz, M. Włodarczyk, J.Rutkowski, działacze związku Polaków w Niemczech J. Planetorz, A. Laksza i inni. Nie zabrakło także przedstawiciela Armii Radzieckiej – Siergieja Sniegowoja oraz działaczy partyjnych. Przed pomnikiem zaciągnęli warte honorowa żołnierze i harcerze. Po przemówieniach, które wygłosili: tow. Broczkowski, Warzok i Sniegowaj, rozległy się dźwięki Międzynarodówki i rozpoczęła się uroczystość żołnierskiej przysięgi junaków OHP zatrudnionych w zagłębiu chemicznym. Tłum w ciszy i skupieniu wysłuchał powtarzanej prze junaków roty ślubowania wierności ludowej ojczyźnie. Następnie rozpoczyna się apel żołnierzy poległych na wszystkich frontach II wojny światowej.

Po apelu delegacje organizacji politycznych i społecznych złożyły wieńce pod pomnikiem ofiar hitleryzmu. Manifestację zakończyła defilada żołnierzy i junaków przed pomnikiem zamordowanych przez faszystów.

W tym roky, 23 IV nasz szkolny chór brał udział w powiatowym przeglądzie zespołów artystycznych, który odbył się w sali Technikum Chemicznego w Sławięcicach. Chór zaprezentował trzy piosenki „Chłopcy, chłopcy”, „Wiosenka” i „Szlakiem Powstańców Śląskich”, które podobały się nie tylko publiczności, ale i jurorom. W ten sposób nasz chór uplasował się na dobrej pozycji , wśród chórów naszego powiatu i zadokumentował w ten sposób, że i w tej dziedzinie nasza szkoła może poszczycić się pewnymi osiągnięciami.

Do podnoszenia naszej kultury przyczyniają się niewątpliwie konkursy symfoniczne, których możemy słuchać dzięki częstym przyjazdom Państwowej Orkiestry Symfonicznej z Opola. Tym razem koncert odbył się 22 kwietnia. Orkiestra zaprezentowała utwory klasyków wiedeńskich. Po wysłuchaniu koncertu, podziękowaliśmy za ten wspaniały koncert oklaskami i wiązankami kwiatów.

Przez szereg dni członkowie naszego koła LOP pracowali w szkolnym ogródku. Z zarośniętego chwastami pOlka zmienił się on na czystą, piękną działkę. Zasiano wiele warzyw, założono małą plantację truskawek i poziomek oraz szkółkę drzew iglastych. Rośnie tam już też wiele kwiatów. Przed szkołą zasadzono krzewy ligustru. Uczniowie wzięli także udział w sadzeniu drzewek iglastych w różnych punktach naszego miasta, a wszystko to odbywało się pod czujnym okiem prof. Kałuży, opiekuna LOP.

1 maja to święto klasy robotniczej, dzień uroczyście obchodzony przez wszystkich. Jak co roku młodzież naszej szkoły zebrała się, by wziąć udział w pierwszomajowym pochodzie. Po wysłuchaniu przemówienia okolicznościowego, zgromadzeni robotnicy, pracownicy zakładów pracy, mieszkańcy miasta oraz licznie zebrani uczniowie kozielskich szkół ruszyli ulicami miasta. Uczestników pochodu witały wzdłuż trasy i przed trybuną liczne oklaski. Nasza szkoła zebrała ich także wiele, gdyż prezentowała się szczególnie ładnie. Wszyscy uczniowie w uroczystych strojach, zetemesowcy, idąc na czele nieśli szturmówki, a dziewczęta powiewały czerwonymi i biało-czerwonymi chusteczkami.

Dalsze uroczystości pierwszomajowe odbywały się już po południu, w parku nad Odrą.

Dzień patrona szkoły Wiązał się w tym Roku jeszcze z inną uroczystością – pożegnaniem tegorocznych czwartoklasistów, którzy opuszczają już mury szkoły. Absolwenci podziękowali profesorom za czteroletni trud i opiekę. W imieniu młodszych koleżanek i kolegów pożegnał czwartoklasistów przewodniczący samorządu szkolnego Roman Kojzar. W czasie uroczystego apelu odbyło się także przekazanie sztandaru nowemu pocztowi, który stanowią uczniowie klas pierwszych; K.Dżygała, K.Żyłka i E.Cibis. Mamy nadzieję, że nie zawiodą pokładanych w nich nadziei, gdyż noszenie sztandaru szkolnego jest wielkim wyróżnieniem. W części uroczystego apelu poświęconej patronowi szkoły usłyszeliśmy, w celu przypomnienie krótki referat o twórczości Henryka Sienkiewicza.

W Raciborzu dnia 27 maja odbyły się rejonowe zawody w piłce ręcznej. Udział wzięła dziewczęcą reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego z Raciborza oraz dziewczęta z naszej szkoły. W wyniku zaciętej walki zwycięstwo odniosła nasza drużyna, stosunkiem bramek 10:4. Dziewczętom gratulujemy zwycięstwa i życzymy sukcesów w dalszych rozgrywkach.

Sukces odniesiony w Raciborzu nie jest jedynym. Na spartakiadzie kościuszkowskiej, zorganizowanej dnia 5 czerwca przez powiatowy zarząd LOK i Inspektorat Oświaty nasze patrole zajęły czołowe miejsca. Patrol dziewcząt w składzie: D. Trybus, G. Batog, G. Korpul zajął pierwsze miejsce, drugie miejsce zajął patrol w składzie: B. Cybulska, K. Smyła, J. Kopacz. Chłopcy również nie osiągnęli gorszych rezultatów. Ich patrol (J.Chlubek, zajął także pierwsze miejsce. Należy mieć nadzieję, ż e sukcesy sportowe będą dalej kontynuowane.

MATURA to najgorętszy okres w życiu szkoły. Wieńczy czteroletni trud nauczycieli i uczniów. W tym roku regulamin maturalny został nieco zmieniony. Nie wszyscy uczniowie kończący czwartą klasę muszą do niego przystępować. Niektórzy otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej, nie uprawniające ich jednak do wstępu na wyższą uczelnię. Uczniów, którzy zrezygnowali ze świadectwa maturalnego było sześciu. Inni w dniu 10 maja przystąpili do zdawania matury. Niestety nie wszyscy zostali dopuszczeni (6 osób). Zdającym wszyscy życzyli powodzenia. Po długich dniach zwycięsko z tego maturalnego boju wyszło 37 osób. Wielu z maturzystów ma teraz zamiar zdawać egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. Życzymy im powodzenia!

Z okazji 26 rocznicy powstania naszej szkoły odbył się dnia 15 VI 71r. uroczysty apel. Usłyszeliśmy okolicznościowy referat, przypominający historie szkoły i jej dotychczasowe osiągnięcia. Następnie zabrał głos pan Dyrektor podsumował ostatnie osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach. Okazało się, że uczniowie naszej szkoły są znani nie tylko w województwie, ale i w całej Polsce. Szczególnymi osiągnięciami poszczycić się mogą członkowie szkolnego koła LOP. Już weszło chyba do tradycji, że na corocznych konkursach uczniowie należący do LOP uzyskują jakieś nagrody. W tym roku na wyróżnienie zasługuje absolwentka Grażyna Roniewicz, która za swą pracą „Historia żubra w Polsce” otrzymała I nagrodę w skali ogólnopolskiej. Był to aparat fotograficzny. III i IV nagrodę zdobyły: M.Kałamarz i K.Korczak.

Dnia 21 czerwca odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza szkolnego koła ZMS. Na zebranie przybyli mgr Jadwiga Stefanowicz opiekunka koła oraz mgr Janina Otrębowicz. Przybył także pan Dyrektor, mgr Ryszard Pacułt. Brygida Blazy scharakteryzowała całoroczną pracę ZMS. Organizacja ta w działaniu na terenie szkoły może poszczycić się wieloma osiągnięciami. W wyniku współdziałania z pozostałymi organizacjami w szkole, zostało zrealizowanych wiele innych inicjatyw.. Kolejnym punktem konferencji były wybory. Większością głosów nowym przewodniczącym została uczeń klasy IIa Andrzej Kryzar. W skład zarządu weszli uczniowie klas pierwszych i drugich. Poprzedni przewodniczący – Paweł Noakowski, podziękował wszystkim za współpracę oraz życzył przyszłemu zarządowi owocnej pracy. Zabrał również głos pan Dyrektor, oceniając dotychczasową pracę koła i życząc pomyślnej jej kontynuacji. Konferencję urozmaiciły podane w przerwie ciastka i herbata. Nowo wybranemu zarządowi koła życzymy pomyślnej pracy.

Wreszcie nadszedł koniec roku szkolnego, tak oczekiwany zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Właściwie jest to dzień smutny, dzień pożegnań, ale każdy się z niego cieszy, mając w perspektywie dwa miesiące przygód i swobody. Jak zwykle rok szkolny zakończyła uroczysta akademia, która odbyła się 23 czerwca. Akademia rozpoczęła się uroczystym przemówieniem pana Dyrektora. Przedstawił on w krótkim zarysie całoroczna prace nauczycieli i uczniów. Następnie zabrał głos przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, życząc wszystkim zasłużonego wypoczynku. W imieniu uczniów podziękowała profesorom za ich ciężką pracę w ciągu całego roku Bożena Cybulska oraz Roman Kojzar. Po tej części akademii nastąpiło wręczenie nagród uczniom, którzy wyróżnili się swą nauką i pracą społeczną. Następnie zaczęła się część artystyczna, w której udział wzięli uczniowie poszczególnych klas. Na całość złożyły się dowcipne teksty, komentujące ciekawsze wydarzenia z życia szkoły. Teksty przeplatane były piosenkami. Następnie wszyscy rozeszli się do swoich gabinetów, gdzie odbyło się wręczenie świadectw. Każdy z ciekawością oglądał swoje oceny, przyrzekając sobie, że w następnym roku będą lepsze. WESOŁYCH WAKACJI

 

1971-72

Po dwumiesięcznej przerwie wróciliśmy wreszcie do szkoły. Chociaż nie każdy się do tego przyznawał, miło znów było powitać stare mury, profesorów oraz koleżanki i kolegów. Wróciliśmy wypoczęci, opaleni i pełni wrażeń. Wakacje były udane, lecz niestety skończyły się i znów trzeba przystąpić do wytężonej pracy. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września w auli szkoły. Jako pierwsza przemówiła prof. Zborowska, witając wszystkich po dwumiesięcznym rozstaniu. Następnie zabrał głoś Dyrektor szkoły, mgr Ryszard Pacułt, wyrażając nadzieję, że w rozpoczynającym się 27 roku działalności jej chlubne tradycje będą kontynuowane. Pan Dyrektor przedstawił nam także nauczycieli, którzy w tym roku będą nad nami pracować. Są to pani mgr G.Gawlik – nauczycielka wych. Fizycznego, pani mgr K.Staniak, pani mgr A.Jagiella i pani mgr D.Danielewsa – nauczycielka języka polskiego, nauczyciel chemii – mgr St. Wendykier, mgr H. Starzyk, który będzie uczył zajęć technicznych, astronomii i fizyki oraz mgr E. Niewczas- nauczyciel fizyki. Języka francuskiego będą uczyć tymczasowo mgr H. Plich i mgr Pisarzewski. W imieniu samorządu szkolnego powitał profesorów i uczniów, szczególnie klas pierwszych, Roman Kojzar.

W tym roku klasy pierwsze są szczególnie liczne. Istnieje klasa o profilu matematyczno-fizycznym, humanistycznym i dwie klasy o profilu ogólnym. Łączna ilość uczniów w szkole wynosi już około 470. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. W dowcipnych wierszach i piosenkach zostały przypomniane różne zdarzenia wakacyjne. W rozpoczynającym się roku szkolnym życzymy wszystkim jak najwięcej sukcesów.

We wtorek dnia 14 IX odbyło się pierwsze w tym roku zebranie szkolnego koła ZMS. Calem zebrania było wybranie kandydatów na powiatową konferencję sprawozdawczo – wyborczą oraz uchwalenie planu pracy na bieżący rok szkolny. Gośćmi na tym zebraniu byli: opiekunka koła mgr Janina Otrębowicz, pan Malfred Pudlik z Zarządy Powiatowego ZMS oraz przewodniczący zarządu szkolnego ZMS z Technikum Żeglugi Śródlądowej w Koźlu. Zebranie prowadził przewodniczący koła – A. Kryzar. W wyniku głosowania kandydatami na konferencję sprawozdawczo – wyborczą zostali: Andrzej Kryzar z kl. III a, Mieczysław Kruk z kl. IIb oraz Paweł Noakowski z kl. IV a. Następnie zabrał głos pan Manfred Pudlik. Przedstawił on hasła do pracy na ten rok. Zajął się także bardziej szczegółowym omówieniem hasła, które wystąpiło po raz pierwszy „Sprawy bytowe młodzieży”. Druga cześć zebrania dotyczyła ułożenia planu organizacji na ten rok.

Z okazji nadchodzącego VI zjazdu Partii, kl. IIa pierwsza rzuciła hasło dla jego uczczenia. Realizacja tego hasła nastąpiła szybko. Pierwszą wykonaną pracą było porządkowanie terenu wokół przedszkola nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu. W dniu 16 IX cała klasa zebrała się po lekcjach z zapałem do pracy. Należało rozplanować ziemię. Wszyscy pracowali chętnie i dlatego cały teren był wyrównany.

 

 

 

Zdjęcie 9.  Czyn społeczny ZMS                                                                                                                                                                                                            Zdjęcie 10.  Ognisko kl. IIIa

 

Inicjatywa ta jest godna pochwały i chyba zostanie podchwycona przez inne klasy. Klasa IIIa też chyba nie poprzestanie na tym, co zrobiła.

W planach pracy wielu klasowych kół ZMS jest zaprojektowana współpraca z samorządem klasowym. Dzięki temu kl. IIIa postanowiła wspólnymi siłami urządzić ognisko, które miało być zarazem pożegnaniem lata i powitaniem jesieni. Wybrany dzień tj. 18 września nie zachwycał ładną pogodą. Wszyscy spoglądali na niebo z niepokojem. Jednak do wieczora chmury przeszły i cała klasa wraz z wychowawcą mgr Janem Kałużą udała się na miejsce ogniska. Profesor, jako najważniejszy jego uczestnik dorzucał gałęzi przy akompaniamencie chóralnych śpiewów. W programie było także wiele zabaw i oczywiście pieczenie kiełbasy i ziemniaków oraz kukurydzy. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni z udanej imprezy

Pierwszy w tym roku apel odbył się 1 listopada. Ze względów organizacyjnych, w tym roku apele będą organizowane rzadziej, niż w latach poprzednich. Apel nie miał konkretnego tematu, był związany z codziennym życiem szkoły. Pan Dyrektor rozpoczął od rzeczy tak przyjemnej, jaką są sukcesy odnoszone przez uczniów. W zawodach lekkoatletycznych pn „Szukamy przyszłych olimpijczyków” reprezentacja klas pierwszych zajęła pierwsze miejsce. Na temat ubioru mówiła prof. Zborowska. Dla przypomnienia jak powinien wyglądać strój ucznia na codzień i od święta odbyła się krótka rewia mody. Prezentowane były fartuszki i sukienki na codzien, sukienki odpowiednie na zabawy szkolne i mundurki na uroczystości. Chłopcy mięli możliwość przyjrzeć się garniturom i odzieży wierzchniej – kurtkom i płaszczom. Przypomniane tez zostało o konieczności noszenia tarcz oraz czapek i beretów w sezonie zimowym. Na tym apel został zakończony

Dnia 26 września odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze SKPPR. Na początku opiekun koła mgr Zygmunt Capi omówił rozwój pracy koła i jego osiągnięcia w minionym roku, a Bogumiła Borszowska wygłosiła referat sprawozdawczy. Następnym punktem zebrania było omówienie planu pracy na rok 1971-72 oraz dyskusja nad nim. Szczególnie gorąco dyskutowano nad propozycją organizowania wycieczki do ZSRR. W wyniku przeprowadzonych wyborów do nowego zarządu weszli: przew. Hanna Szymończyk (kl. IIIa), z-ca Marian Raczkowski (kl. IIIb), sekretarz Jolanta Małecka (kl. IIIa). Nowy zarząd jest pełen zapału do pracy i można mieć nadzieję, że cały plan zostanie zrealizowany.

Koło LOP przy naszym liceum, jest najlepiej pracującą organizacją w szkole. Organizuje liczne kształtujące pogadanki urozmaicone projekcjami filmów i przeźroczy. Właśnie taka pogadanka odbył się 12.10.1971r. Został na nia zaproszony pracownik Nadleśnictwa w Kędzierzynie pan Maślanka. Tematem ciekawego spotkania było: „Rezerwaty Przyrody w Polsce”. Po wysłuchaniu referatów, wspólnie obejrzeliśmy fantastyczne przeźrocza przedstawione przez zaproszonego gościa. Do dużych osiągnięć koła należy uczestnictwo na Krajowym Zjeździe Młodych Działaczy Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie w dniach 8 i 9 października. Na zjazd pojechali: opiekun koła mgr Jan Kałuża i z-ca Bożena Cybulska. Po powrocie podzielili się z nami ciekawymi wiadomościami i wrażeniami.

54 rocznica Rewolucji Październikowej była obchodzona w naszej szkole w dniu 5 XI 71r. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia. Miłymi gośćmi na niej byli inż. Aleksander Małykin i dyrektor „Kofamy” Marian Wiejacki. Akademię rozpoczął profesor Capi, który przywitał przybyłych gości. Następnie zabrał głos inż. Małykin, mówiąc o drodze, jaką przebył Związek Radziecki od czasów rewolucji do dziś. W części artystycznej wzięli udział uczniowie z prawie wszystkich klas.

Dzień Nauczyciela to chwila uroczysta i ważna w życiu szkoły. W tym dniu mamy możność podziękowania za trud i opiekę tym, którzy starają się jak najlepiej nauczyć i wychować – naszym profesorom. Akademia z tej okazji odbyła się 19 listopada w auli szkoły. Złożone życzenia i wygłoszone przemówienia nie potrafiły w pełni oddać naszych uczuć, bo chociaż, na co dzień tego nie wyrażamy, to jednak potrafimy w pełni docenić prace pedagogów. W części artystycznej wystąpili z piosenkami i wierszami uczniowie wszystkich klas oraz chór szkolny.

W związku z ogłoszonym przez ONZ apelem traktującym o ochronie środowiska człowieka koła LOP w całym kraju przystąpiły do akcji. Organizuje się liczne pogadanki, konkursy na plakat o tematyce związanej z ochrona środowiska. Taki też konkurs zorganizowano w naszej szkole. Uczestnikami byli uczniowie kilku szkół średnich z całego powiatu kozielskiego. Ciekawą wystawę wykonanych plakatów obejrzało wielu uczniów. Komisja sędziowska w składzie: Zenon Wrda z PDK, Ryszard Pacułt – dyrektor LO Koźle, Jan Kałuża – prezes ZP LOP, Antoni Cielecki- nauczyciel TB, Maria Wędzicha – nauczyciel LO Koźle, Bożena Cybulska – przewodnicząca szkolnego koła LOP w LO Koźle oceniła za najlepsze prace następujących uczniów: Anny Lebiedzińskiej z Technikum Budowlanego, Marii Sulik z LO Koźle, Damiana Ligendzy z TB.

30 rocznica powstania PPR-to jedna z ważniejszych rocznic obchodzonych w tym roku w naszym kraju. W naszej szkole rozpoczęto ją apelem ZMS w dniu 15 stycznia 1972 roku. Usłyszeliśmy okolicznościowy referat, po czym przewodniczący poszczególnych kół klasowych ZMS zgłosili wykonanie czynów podjętych z tej okazji. Punktem centralnym obchodów była sesja popularnonaukowa w dniu 19 stycznia 1972 roku i uroczysta akademia. W sesji wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Obecni byli zaproszeniu goście: dyr. Ryszard Pacułt, inspektor szkolny Władysław Hajdun i major Mysia.

Pierwszy zabrał głos dyr.Pacułt, następnie pan Władysław Kordyaczny i pan Hajdun. Później wygłaszali referaty uczniowie: Bożena Cybulska, Iwona Gwiżdż i Stanisław Grzegorczyk.

Głos w dyskusji na temat powstania i działalności PPR zabrali: Urszula Siemionka, Bogusława Burszowska i Henryk Mangold. W przerwie pomiędzy częścią oficjalną i artystyczną nastąpiło otwarcie czytelni, wyremontowanej przy wydatnej pomocy uczniów. Otwarcia dokonał pan Kordyaczny. Na część artystyczną złożył się montaż literacka-muzyczny, tematycznie związany z obchodzoną rocznicą. Brali w niej udział uczniowie I, II i III klas.

 

 

 

Zdjęcie 11.  Sesja popularno-naukowa poświęcona 30. rocznicy PPR.

 

Z tej samej okazji został zorganizowany przez szkolne koło ZMS konkurs na plakat. Ze zgłoszonych prac zostały wybrane trzy najlepsze. Pierwsze miejsce zajął plakat wykonany przez Ryszarda Węgra z kl. III, drugie-wyk. Przez Piotra Simonidesa z kl.IIa i trzecie przez Iwonę Gwiżdż z klasy IIa. Poza tym wszystkie plakaty brały udział w wystawie zorganizowanej przez ZDK „Chemik”.

W dniu 27 stycznia 1972 członkowie ZMS uczestniczyli w zorganizowanej przez Zarząd Wojewódzki i Zarząd Powiatowy ZMS w Kędzierzynie sesji popularno-naukowej pt „PPR w walce”.

Na program sesji złożyły się trzy referaty: „Granice Polski w programie PPR”, „PPR na czele walki narodowo-wyzwoleńczej” i „PPR na Opolszczyźnie”. Następnie odbył się turniej wiedzy o PPR. Naszą szkołę reprezentował Henryk Matusewicz. Ostatecznym zwycięzcą został reprezentant Technikum Żeglugi Śródlądowej. Po ogłoszeniu wyników turnieju wiedzy o PPR, podane zostały wyniki konkursu na plakat (na szczeblu powiatowym). Ryszard Węgier, odniósł sukces, gdyż i tu jego plakat otrzymał I nagrodę.

W części artystycznej wystąpili uczniowie Technikum Chemicznego i Technikum Żeglugi. Na tym obchody tak ważnej rocznicy zostały zakończone.

Studniówka.

Matura już coraz bliżej. Zostało jeszcze tylko 100 dni. Tradycyjnie już, jak co roku przyszli maturzyści postanowili spędzić ten dzień razem. Wspólnymi siłami udekorowano aulę masą kolorowych baloników i serpentyn. Niezastąpione mamy przygotowały fantazyjne nakrycia stołu i liczne przysmaki.

 

 

Zdjęcie 12. Studniówka w szkolnej auli.

 

Na ścianach zawieszono dowcipne rysunki przedstawiające co śmieszniejsze fragmenty z życia szkolnego. Na uroczystość zaproszono także chłopców z klas III, aby „zasili skromne męskie szeregi”. W części oficjalnej wręczono wychowawcom kwiaty, a następnie rozpoczęła się właściwa część studniówki, czyli wspólna zabawa.

(zdjęcie)

Nic nie zakłóciło miłego nastroju. Tylko od czasu do czasu spojrzenia przyszłych absolwentów zatrzymywały się na rysunku przedstawiającym parę licealistów stojących przed labiryntem, który prowadził do matury i uśmiechy na chwilę przygasały. Wierzymy jednak, że wszystko dobrze pójdzie i życzymy zdania matury na same piątki.

Dzień kobiet.

W tym roku był obchodzony jak zwykle szumnie, gdyż dziewczęta w szkole stanowią przeważającą większość, lecz punkt centralny-czyli zorganizowana z tej okazji akademia miała nieco inny charakter. Po prostu chłopcy nareszcie doszli do wniosku, że dziewcząt nie należy wykorzystywać w dniu ich święta i przygotowali ją sami. Dlatego na scenie ujrzeliśmy samych chłopców, śpiewających i mówiących wiersze i monologi tylko i wyłącznie o kobietach. Damskiej części publiczności chyba najwięcej spodobał się monolog, którego autor przez kobietę chce popełnić samobójstwo i próbuje dokonać tego wszystkimi możliwymi sposobami, z których każdy jednak okazuje się zawodny.

Całość była przyjemna, wesoła i dowcipna, a złożone życzenia nie mniej serdeczne i gorące.

Akcja opis

Do ogólnopolskiej akcji „Opis” prowadzonej przez Zarząd Główny ZMS przyłączyło się także nasze szkolne koło. Celem tej akcji jest uzdrowienie otaczającego nas środowiska. Do tych pożytecznych poczynań dołączyło się szkolne koło LOP, chcąc i na tym polu zdobyć laury. Zorganizowano więc patrole złożone z uczniów, które miały na celu zaopiekowanie się parkiem obok szkoły.

Jak sama nazwa akcji wskazuje, zajmowano się także opisami.. Były to rysunki przedstawiające takie miejsca i obiekty w naszym mieście, które nie przysparzają mu ładnego wyglądu. Opisy przedstawiały także braki w drzewostanie naszych parków, zdeptane trawniki, ławki bez oparć itp. Zajmowano się także takimi zagadnieniami, jak problem czystości wód i powietrza. Wszystkie te ważne dla przyjemnego wyglądu miasta i ochrony środowiska człowieka dokumenty zostały przekazane do Prezydium MRN, które miało je właściwie wykorzystać.

Biorąc udział w tej akcji daliśmy swój mały wkład do ogólnoświatowej walki o ochronę środowiska naszego życia.

To dopiero wstęp do tego przełomowego momentu, jakim jest egzamin dojrzałości. Przyszli maturzyści mają możność sprawdzić swoje wiadomości, i uzupełnić braki.

Próbna matura odbyła się w dniach 6 i 7 kwietnia.

Po czterech latach nauki prawie każdy z nas opuszcza mury szkoły. Mimo, że to miejsce nie zawsze wydawało się miłe, to jednak chwila pożegnania jest zawsze smutna. Pożegnanie tegorocznych maturzystów nastąpiło w dniach 28 kwietnia 1972 roku na uroczystym apelu. Pierwszy zabrał głos Pan Dyrektor, następnie w imieniu młodszych koleżanek i kolegów pożegnał absolwentów Monika Wilpert. Bardzo miłym dowodem sympatii, jaką darzeni są nasi maturzyści było wręczenie im przez młodszych kolegów podków z pięknymi czerwonymi kokardami, które miały być symbolami szczęścia i powodzenia na maturze.

Ze strony maturzystów pożegnała grono pedagogiczne i kolegów Regina Surmik. Na zakończenie wręczono kwiaty wszystkim maturzystom w imieniu młodszych kolegów i przede wszystkim profesorom serdecznymi podziękowaniami.

Nie jednemu z nas pojawiły się łzy wzruszenia w oczach, bo przecież cztery lata wspólnego życia w szkole bardzo wiąże.

1 maja.

Tradycyjnie, jak co roku braliśmy udział w obchodach pierwszomajowych. Do pochodu przygotowywaliśmy się już dużo wcześniej ćwicząc po lekcjach trudną sztukę marszu. W końcu zaprezentowaliśmy się dość efektownie, gdyż mieliśmy w rękach maki, biało- czerwone i kolorowe krążki, wymachując nimi w takt marszu.

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 13.  Pochód 1. Maja

 

Dni Sienkiewiczowskie stały się już w szkole tradycją. Tegorocznie zostały zainaugurowane dnia 28 kwietnia 1972 roku i obchodzone były bardzo uroczyście. Na ich przebieg złożyło się kilka imprez. Akademia z tej okazji miała miejsce w dniu 4 maja 1972 roku. W jej programie ujrzeliśmy ciekawy montaż literacki. W nastrojowej atmosferze przypominaliśmy sobie dzieje życia i fragmenty dzieł tego wielkiego pisarza. Akademia miała charakter miłej gawędy i bardzo się podobała.

W tym samym dniu, po południu, odbył się finał konkursu wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Wzięli w nim udział w głównej mierze uczniowie klas II. Zwycięzcami zostali: Barbara Szczepańska z klasy IIb, Piotr Simonides i Piotr Pokrywka z klasy IIa.

Drugim konkursem był konkurs na obwolutę do dzieł Sienkiewicza. Obwoluty były bardzo ładne i ciekawie wykonane. Komisja miała więc kłopot z wyborem. W wyniku długich narad I nagrodę przyznano pracy wykonanej przez Barbarę Pelczar z klasy IIb, drugie Piotrkowi Simonidesowi z klasy IIa, trzecie Ewie i Grażynie Martynowicz.

Dnia 5 maja 1972 roku wspólnie obejrzeliśmy w kinie film nakręcony na podstawie noweli H. Sienkiewicza pt „Szkice węglem”.

6 maja 1972 roku mieliśmy w szkole miłego gościa. Była nim pani doc. Dorota Simonides. Mówiła ona na temat recepcji dzieł Henryka Sienkiewicza na świecie. Wykład był bardzo ciekawy, poznaliśmy wiele nieznanych nam faktów dotyczących popularności utworów pisarza.

Bardzo interesującym punktem „Dni Sienkiewiczowskich” była dyskusja na temat przyjmowania utworów pisarza przez pokolenie starsze i dzisiejszą młodzież. Gościem na imprezie była pani prof. Kotwicz, jako przedstawiciel pokolenia starszego. Rozmawiano na temat ulubionych bohaterów książkowych. Ogólną wesołość na sali wprowadził jeden z kolegów, twierdząc, że chciałby być Kmicicem, gdyż hulanki tego bohatera bardzo by mu odpowiadały.

Dyskusja zakończyła się stwierdzeniem, że my, czyli młodzież także w przyszłości postaramy się wszczepić swym dzieciom miłość do dzieł tego wielkiego pisarza.

Obchody „Dni Sienkiewiczowskich” zakończone zostały na uroczystym apelu w dniu 7 maja 1972 roku. Na apelu zostały podsumowane wszystkie imprezy oraz podano wyniki akcji, jaką była próba nawiązania kontaktu ze szkołami im Henryka Sienkiewicza na terenie całego kraju. Dowiedzieliśmy się, że szkół takich, oprócz naszej, jest 48. Do tych szkół wysłaliśmy listy, korzystając z pomocy kuratoriów wojewódzkich, a na nasz apel zamieszczony w „Filipince” odpowiedziały dwie szkoły.

Dzięki „Dniom Sienkiewiczowskim” młodzież naszej szkoły mogła pełniej poznać sylwetkę swego patrona.

Maj jest miesiącem poświęconym książce. Odbywają się kiermasze, spotkania z pisarzami, także maskarady i konkursy związane tematycznie z książką. Właśnie takim dniem poświęconym całkowicie Dniom Oświaty, Książki i Prasy był dzień 13 maja. Przy niezbyt sprzyjającej aurze odbyła się jednak pomysłowo zaplanowana maskarada uczniów wszystkich kozielskich szkół. Najciekawiej zaprezentowała się nasza szkoła budząc ogólną ciekawość na ulicach miasta, szczególnie zaś podobał się bój straszliwych czarownic z niewinnym bractwem skromnych kapucynów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 14. Maskarada na ulicach miasta.

(Podp. w kronice:) Ale wiedźma! Na wszelki wypadek lepiej się przeżegnać! Co za doborowe towarzystwo!

Po maskaradzie w auli naszej szkoły odbył się konkurs o książce i literaturze. Startowały drużyny Technikum Budowlanego, Technikum Żeglugi Śródlądowej i naszego Liceum. Wygrała drużyna licealistów w składzie: Andrzej Kryzar- kapitan, Jolanta Wałecka, Bożena Cybulska, Hanna Szymończyk, Bożena Banaś z klasy III i Bożena Janicka z klasy III. Konkurs był ciekawy, a zwycięzcy oprócz gorących oklasków otrzymali także nagrody książkowe oraz dyplomy.

Członkowie i sympatycy PPTK wzięli udział w IX rajdzie organizowanym przez oddział PPTK w Kędzierzynie, w Pieninach i Gorcach. Naszą szkołę reprezentowała 32- osobowa grupa z opiekunami: prof. Wędzichą i prof. Działkowcem. Po długiej nocnej jeździe pociągiem wysiedliśmy w Poroninie, skąd ruszyliśmy na długą trasę do Czorsztyna przez Bukowinę Tatrzańską i Niedzicę. W drugim dniu wędrowaliśmy do Szczawnicy przez piękne pasma górskie.

Pogoda dopisywała, humory również. Widoki-przepiękne, na długo utrwalą się w naszej pamięci. W trzecim dniu wędrówki przeszliśmy przez najpiękniejsze szczyty Pienin: Sokolicę, Czertezik i Trzy Korony. Wróciliśmy 30 maja pełni miłych wspomnień i fascynacji nad pięknem polskich gór.

Wreszcie na Sokolicy!

22 czerwca 1972 roku odbyła się w naszej szkole powiatowa sesja ZMS związana z zakończeniem akcji „Opis”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kilku szkół średnich naszego powiatu. Przybyli zaproszeni goście: A. Pasek i W. Kretowicz z ZP ZMS oraz pan Potocki- wiceprezes ZP LOP. Zostały wygłoszone referaty, które traktowały o sprawach ochrony środowiska człowieka. Miały one za zadanie zaznajomić wszystkich z celami i wynikami akcji „Opis”. Sprawy, które nie zostały poruszone w referatach omówił inżynier Potocki. Podsumował on zarazem całokształt pracy tej akcji. Dla najaktywniej biorących w niej udział szkolnych organizacji ZMS, czyli LO Koźle, ZSZ Koźle i przyzakładowej szkole w Azotach zostały wręczone dyplomy.

Wręczono także dyplomy i nagrody za udział w konkursie na plakat organizowany w grudniu 1971 roku przez zarząd koła LOP przy LO Koźle. Na tym sesja została zakończona.

„Jaki ten rok był krótki”, „wreszcie wakacje”- wiele takich zdań słyszało się z ust uczniów. Zdania te były różne. Dla jednych ten rok był krótki, nauka sprawiała im wiele satysfakcji, dla innych trudny i męczący, lecz jednak wszyscy z radością powitali początek wakacji. Dnia 24 czerwca 1972 roku zebraliśmy się w auli, aby uroczyście zakończyć ten rok szkolny. Pan Dyrektor, mgr Ryszard Pacułt w swym przemówieniu ustosunkował się do naszej pracy w ciągu minionych 10 miesięcy. Było wiele sukcesów, zarówno w nauce jak i w innych dziedzinach. Między innymi pan Dyrektor wręczył dyplomy za uzyskanie I miejsca w rozgrywkach piłki ręcznej dziewcząt i w pięcioboju, za uzyskanie III miejsca w powiatowych eliminacjach Konkursu Marynistycznego, za wyróżnienie w wojewódzkim przeglądzie zespołów muzycznych. Zostały także wręczone dyplomy uczniom wyróżniającym się w nauce i pracy społecznej. Niestety, oprócz sukcesów były także porażki. Nie wszyscy uczniowie przykładali się solidnie do pracy: 18 osób nie zostało promowanych do następnej klasy a 25 ma poprawki. Po bardzo krótkiej części artystycznej- niespodzianka. Obejrzeliśmy trzy filmy z serii „Bolek i Lolek na wakacjach”. Było dużo śmiechu i zabawy. Później już w klasach nastąpiło rozdanie świadectw i po wzajemnych życzeniach przyjemnych wakacji i miłego wypoczynku na dwa miesiące pożegnaliśmy mury szkoły.

Minęły już dwa miesiące wspaniałych letnich wakacji. Żyjemy jeszcze wspomnieniami dni, które się wczoraj zakończyły. Pełni sił i zapału rozpoczynamy dziś dalszy etap naszej corocznej pracy, a nowy, nieznany i pełen niespodzianek dla uczniów klas pierwszych. Po raz pierwszy w swojej historii szkoła przyjęła 180 pierwszoklasistów, którzy podejmą naukę w trzech klasach ogólnych, a także w matematyczno-fizycznej, biologiczno-chemicznej i humanistycznej. Młodsze koleżanki i koledzy mieli możliwość wyboru klasy odpowiadającej ich uzdolnieniom i zainteresowaniom. O godz. 9:00 1.09 pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 1972/73 wezwał nas do szkolnej auli, gdzie odbyło się uroczyste rozpoczęcie nauki. Tradycyjnie już wystąpił poczet sztandarowy, a zgromadzona młodzież odśpiewała hymn państwowy. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor naszej szkoły mgr Ryszard Pacułt. Pan dyrektor powitał grono pedagogiczne i zgromadzona młodzież, życząc wszystkim jak najlepszych wyników w pracy i nauce. Po kilkuletniej przerwie znowu powitaliśmy nauczycielkę mgr Bugalską. Tradycyjnie, jak co roku uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste przyrzeczenie. Była to wzruszająca chwila, pełna nadziei w dobrą, szkolną przyszłość. Dalszych niezbędnych, często organizacyjnych informacji udzielił nam nauczyciel fizyki mgr Paweł Adamiec.

Z uśmiechniętymi twarzami, pełni zapału i energii rozeszliśmy się do swoich gabinetów. Opowiadaniom wakacyjnych przeżyć nie było końca, lecz pośród tej lawiny wrażeń przybijała świadomość powrotu do normalnego toku pracy.

Po raz pierwszy pracę na pedagoga rozpoczynają: mgr Jakub Klag i mgr Władysład Sarek. Opiekunowie organizacji szkolnych:

ZMS- mgr Jakub Klag

Samorząd- mgr Janina Otrębowicz

TPPR- mgr Zygmunt Capi

PCK- mgr Halina Imielska

ZHP – mgr Krystyna Stasiak

LOK – mgr Rudolf Marczyński

LOP – mgr Jan Kałuża

1 września 1939 rok. Gdy padnie ta data w wesołej, roześmianej gromadzie, powoduje skupienie i cisze, u niektórych pojawiają się łzy. Wtedy powracają wspomnienia z pamiętnego września. Naczelny wódz wojsk hitlerowskich utworzył sieć obozów koncentracyjnych. Jednym z największych obozów zagłady, który wsławił się czarną kartą w tej wojnie był obóz w Oświęcimiu. Tragiczne dni przeżyte w nim ukazuje film „Ostatni etap” Wandy Jakubowskiej. Aby zrozumieć tragizm tamtych dni nasze władze szkolne zorganizowały wspólny wymarsz do kina. Losy bohaterów tego filmu wciągniętych przez wojnę w wir nieszczęść są zaledwie znikomą częścią. W rzeczywistości jednak cierpiały i ginęły tysiące ludzi, a pokazane tu przeżycia stanowią zaledwie drobną część ogromu cierpień i krzywd. Dzieje ludzi też nie są tu przedstawione w całości. Byłyby zbyt ciężkie dla widza. Należy bardzo cenić ludzi, którzy potrafili wytrwać, zachować zimną krew, znosili bohatersko barbarzyńskie tortury i męczarnie z rąk oprawców hitlerowskich. Hitlerowskie zbrodnie dokonane na dzieciach należą do najcięższych spośród ogromu zbrodni III Rzeszy w tej wojnie. Ludobójstwo odbywało się w warunkach celowo i świadomie stworzonych przez sprawców. Pozbawiano życia dzieci i niemowlęta, które miały ochotę do życia. Nie przypuszczały nawet, że te piękne dni będą trwały tak krótko. Dzisiejsza młodzież może nie zdaje sobie sprawy, co to były tortury, możemy jednak zrozumieć, czym był obóz koncentracyjny po drżącym głosie i łzach, które tkwią w oczach tych, którzy przeżyli pamiętne dni. Zdajemy sobie sprawę z ogromu nieszczęść, które spadły na ludzi w latach wojny. Minął i nie wróci nigdy wrzesień 1939 roku, nie powrócą także obozy koncentracyjne, lecz krzywd wyrządzonych przez hitlerowców nikt z nas nie zapomni. Pierwszy w tym roku apel odbył się 26 września. W sali gimnastycznej zebrała się młodzież wszystkich klas. Nowością jest to, że w bieżącym roku obowiązuje składanie meldunków przewodniczącemu samorządu szkolnego. Konkretnym celem apelu był pokaz mody. Jak wiemy w tym roku w liceum utworzono 6 klas pierwszych i pokaz mody był czynnikiem, który na pewno w dużym stopniu ułatwił wybór ubiorów naszym młodszym koleżankom i kolegom. Krótka rewia była także przypomnieniem, jak powinien wyglądać strój uczniowski, na co dzień i większe okazje. Prezentowane były fartuszki i sukienki, na co dzień, mundurki na uroczystości, a także stroje na zabawy szkolne. Przy prezentowaniu odzieży wierzchniej przypominano o obowiązku noszenia tarcz i nakryć głowy w sezonie zimowym. Również pamiętaliśmy o zbliżającym się Dniu Chłopca. Apel zakończyła profesorka Otrębowicz, składając wszystkich chłopcom życzenia z okazji ich święta.

Dzień 30 września został przyjęty w naszej szkole Dniem Chłopca. Wszystkie dziewczęta starały się stworzyć jak najmilszą i jak najweselszą atmosferę. Trzeba przyznać, że ich starania nie poszły na marne. Święto obchodzili nasi koledzy bardzo przyjemnie. Wszyscy szczęśliwi, uśmiechnięci i bardzo często zaskoczeni miłymi niespodziankami. Na uznanie zasługują oryginalne pomysły dziewcząt z IIa, IIIa i IIIb. Uczniowie klasy IIIa wyróżnili się wśród młodzieży szkolnej odświętnymi strojami. Koledzy z IIIb zabawnie wyglądali z dużymi lizakami z prezentowanymi im przez dziewczęta z klasy. Miła niespodzianka czekała chłopców z IIa. Koleżanki zorganizowały dla nich wieczorek w szkolnym klubie.

30 września jako jeden z nielicznych dni, który przylał barw i rozweselił szarość codzienności. Był także dowodem przyjaźni i uznania wszystkich naszych kolegów.

Wielokrotnie już gościliśmy w murach naszej szkoły Państwową Filharmonię z Opola. W tym roku szkolnym pierwszy koncert odbył się 5 października 1972 roku w naszej auli. Zgromadziła się młodzież szkolna, aby usłyszeć utwory wielkich mistrzów muzyki. Tym razem przedstawiono nam dzieła Hajdna- symfonię i menuet, uwerturę Rossiniego oraz fragment koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego- minęła niedawno 35 rocznica śmierci tego wybitnego kompozytora. Solową partię wykonał na skrzypcach T. Gadzina, kandydat do konkursu im. H. Wieniowskiego. Większość nazw ten właśnie utwór stawia na pierwszym miejscu wśród innych, które usłyszeliśmy. Jak dowiedzieliśmy się kompozytor chciał przelać na język muzyki utwór poetycki mówiący o wiośnie i jej pięknie. Niewątpliwie udało się to Szymanowskiemu. Bogactwo dźwięków sprawiło, że muzyka wprowadziła nas w słoneczny, różnobarwny i budzący do życia świat, świat w najpiękniejszej porze roku, jaką jest wiosna.

13 października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Święto wszystkich nauczycieli jest szczególnie obchodzone w naszej szkole, gdyż potrafimy docenić trudną pracę naszych pedagogów. To właśnie wychowawcy wprowadzają nas na trudną drogę życia, a ich trud i poświęcenie mają nam ją ułatwić. Będziemy im zawsze za to wdzięczni. Skromnym dowodem tego była uroczysta akademia przygotowana przez samorząd szkolny. Swej niezastąpionej pomocy udzieliła biorącym udział w akademii profesor Janina Otrębowicz, opiekunka naszego samorządu. Uroczystość rozpoczęli wszyscy uczniowie pieśnią „Vivat Profesores”. W ten sposób przywitaliśmy grono pedagogiczne. Następnie przewodniczący samorządu szkolnego Wacek Pułka, w imieniu wszystkich zebranych w szkolnej auli, złożył najserdeczniejsze życzenia naszym profesorom, a członkowie szkolnych sekcji i samorządu wręczyli kwiaty. Na akademię przybyli- przedstawiciele zakładu opiekuńczego MPGK, komitetu powiatowego PZPR oraz Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej. Uczennica klasy IIIa Monika Willert podziękowała w imieniu całej młodzieży naszej szkoły za trud i poświęcenie profesorów. Część artystyczną akademii rozpoczęto wierszami. Uczniowie przygotowali także różnorodne i niecodzienne scenki z życia szkoły. Tak np.: zobaczyliśmy lekcję języka polskiego, fizyki, biologii. Bardzo ciekawy był ustny egzamin maturalny z języka polskiego w wykonaniu Mietka Wojdyły i Mietka Wilka z klasy IIa. Z pewnością wielu maturzystów marzy właśnie o takim egzaminie. Rzeczywistość jednak jest inna, o czym zapewnił nas już po akademii pan dyrektor. Naszą uroczystość zakończyła Zdzisława Zoń, uczennica klasy IVa, która zaśpiewała piosenkę dedykowaną naszym drogim profesorom.

W dniu 16 października najmłodsi nasi koledzy z klasy Ia zorganizowali „święto pieczonego ziemniaka”, na które zaproszone zostało grono pedagogiczne. Na miejsce zbiórki przybyli profesor Zborowska- opiekunka tej klasy, profesor Stasiak, profesor Klag i niemal cała klasa Ia, skąd udali się na kozielską wyspę, by tam prowadzić wesoła zabawę przy ognisku do późnego wieczora. Między innymi do budzących wesołość gier zaliczyć można Biegi w workach oraz wiele, wiele innych zabaw, które uprzyjemniały czas przy ognisku. Tradycyjnie wybrano króla i królową tego święta, po czym uczniowie w wesołym humorze opuścili teren wyspy i wrócili do domu.

W 50 rocznicę utworzenia ZPWN odbyła się w naszej szkole sesja popularno- naukowa. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście; pan Planetorz i pan Jacek- byli działacze ZPWN, a także prezes Towarzystwa Ziemi Kozielskiej pan Ciunkiwicz i inspektor szkolny St. Olearczyk. Prowadzenie sesji objął uczeń klasy IVb Janek Chlubek. Oficjalna część została rozpoczęta referatami. Pierwszy z nich został przygotowany przez Mikołaja Źyłkę. Referat ten omawiał szeroko zagadnienie walki i utrzymanie języka narodowego i polskości Śląska, a także położenie Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym. Barbara Ficoń uczennica klasy IIIb przedstawiła nam aspekty działalności ZPWN na terenie Niemiec i Śląska. Trzeci referat odczytała Grażyna Halbiniak. Dotyczył on problemów szkolnictwa polskiego na Śląsku, Mazurach i Niemczech. Następnie wysłuchaliśmy płyty z nagraniem fragmentów z Kongresu ZPWN, który odbył się 6 marca 1938 roku w Berlinie. Bardzo cennych informacji i wyjaśnień w związku z dziejami nagrania udzieliła nam profesorka J. Stefanowicz. Po wysłuchaniu nagrań, rozwinęła się dyskusja, w której głos zabrały Danuta Trybus i Jolanta Małecka. Dyskusja dotyczyła szerokiej działalności ZPWN. Następnie głos zabrał były działacz ZPWN Z. Jacek.

Pan Jacek omówił działalność wszystkich członków ZPWN, a także wszystkich Polaków, b będących mniejszością narodową w Niemczech. Mieliśmy możność zobaczenia wielu dokumentów i czasopism wydawanych przez ZPWN. Były to: „Katolik”, „Nowiny codzienne”, „Polak w Niemczech”. Związek wydawał wiele innych czasopism jak np.: „Mały Polak w Niemczech”- pismo dla dzieci i „Młody Polak w Niemczech”- pismo przeznaczone dla młodzieży. Działalność publicystyczna miała ogromne znaczenie w walce z germanizacją. Wielu Polaków zostało za swą działalność skazanych na karę śmierci. 600 z nich zginęło w obozach koncentracyjnych. Droga, jaką szli była słuszna, mimo że ciężka i bolesna. Podsumowanie oficjalnej naszej sesji dokonał prezes TZK mgr Ciumkiewicz. Wysoko ocenił pracę młodzieży, która przygotowywała sesję. Wyrazy uznania należą się profesorce Stefanowicz, pod której czujnym okiem uczniowie pracowali.

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej zaprosiło dwóch najlepszych uczniów naszej szkoły na powiatową sesję, a dla trzech następnych przeznaczyło nagrody książkowe. Interesujący montaż tworzył część artystyczną naszej sesji. Uczniowie przygotowali wiele wierszy związanych z działalnością ZPwN, a także wiele pieśni, a wśród nich ludowe pieśni śląskie.

W bieżącym roku mija 50-lecie Związku Radzieckiego i 55 rocznica wybuchu rewolucji październikowej. Z tej okazji uczniowie niemal wszystkich klas pod kierunkiem profesorki Wacowskiej przygotowali uroczystą akademię, która odbyła się 4 listopada 1972 roku w auli naszej szkoły. Rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu polskiego i narodowego hymnu Związku Radzieckiego. Na część oficjalną składał się referat okolicznościowy, w którym został przedstawiony zarys historii ZSRR. Omawiał również dorobek tego państwa. Referat ten odczytała nam przewodnicząca szkolnego Koła TPPR- Barbara Picoń, a następnie na scenie ujrzeliśmy uczniów biorących udział w części artystycznej. Rozpoczęła się wierszem w wykonaniu J. Kulawik i Krzyśka Staszewskiego. Następnie część artystyczną wypełniały inne wiersze i piosenki o tematyce rosyjskiej, a w szczególności o rewolucji październikowej. Na zakończenie usłyszeliśmy wesołą humoreskę „O cudownych dzieciach” w wykonaniu Mietka Wojdyły oraz bardzo wesołą piosenkę „Po wodę”, którą zaśpiewał Alfred Głowania.

Akademię oceniamy wysoko. Żałujemy jedynie, że nie przybył na nią zaproszony gość z ZSRR, od którego dowiedzielibyśmy się bardzo wiele ciekawych rzeczy dotyczących Związku Radzieckiego.

W 50 rocznicę utworzenia związku Polaków w Niemczech w naszej szkolnej „Sali Tradycji” zorganizowano wystawę dokumentów i pamiątek z okresu aktywnej działalności Związku Polaków w Niemczech.

Przedstawiono gazety, które zachowały się mimo licznych rewizji i prześladowań w okresie, kiedy Śląsk znajdował się pod panowaniem Niemców, składały się one na szeroką działalność publicystyczną ZPwN.

Zgromadzono także dyplomy i odznaczenia przeznaczone uczestnikom powstań śląskich.

To dla nas dzisiaj bardzo cenne pamiątki, są zarazem dowodem trudnej walki o słuszną sprawę, jaką prowadziły pokolenia naszych ojców i dziadków.

Wystawa była licznie odwiedzana przez uczniów na każdej przerwie.

W sobotnie popołudnie 18 listopada zorganizowano w naszej szkole tradycyjną już zabawę pod hasłem „Poznajmy się”. Dekoracją zajęli się uczniowie klasy III”a”. Jak zwykle zaproszono zespół kozielskiej jednostki wojskowej. Jednak technika, nieczuła na westchnienia uczniów, spłatała nam niemiłego figla- chwilową niedyspozycję instrumentów, co wprowadziło niemało zamieszania do programu, lecz w rezultacie przygrywał nam zespół z Technikum Żeglugi Śródlądowej. Zabawę urozmaicały liczne konkursy i zabawy prowadzone przez Monikę Willert i Stanisława Grzegorczyka. Przez cały czas panował pogodny i wesoły nastrój.

Tradycyjne „Andrzejki”. Różnie wróżby i przepowiadania przyszłości. Te formy zabaw towarzyszą zawsze andrzejkowemu wieczorowi. Jak co roku, tak i w tym, w szkolnym klubie odbył się wieczorek, na którym wróżby uprzyjemniały czas. Były to między innymi: wróżby z kart, lanie wosku, najciekawsze były jednak wróżby pustelników, a w rzeczywistości Mietka Wojdyły i Ryśka Więcka. Polegały one na przepowiadaniu przyszłości na zasadzie „zodiaku”. Czas pomiędzy wróżbami wypełniała muzyka, przy której wszyscy uczestnicy „Andrzejek”, bawili się doskonale.

W dniach 18-20 grudnia 1972 roku, odbyła się wystawa choinek zastępczych połączona z konkursem na wybór najładniejszej z nich. W konkursie udział wzięło 15 uczniów. Najwięcej głosów padło na pracę z numerem 14- 72 punkty, wykonaną przez siostry Martynowicz z klasy czwartej. Drugie miejsce przyznano choince nr 7- 44 głosy, wykonawcą, której były uczennice z klasy III „a”. Kalbrom i Gwiżdż. Pozostałe miejsca zajęły:

nr9-32 głosy- Nużyńska- I”a”

nr11-29 głosów –Gatner -I”e”

nr13-26 głosów-Linek Helga II”a”

nr1-16 głosów-Przewoźnik Edyta II”a”

nr6-15 głosów Pokrywka-I”a”

nr8-3 głosy Dziulak i Kalinowska II „d”

nr2-3 głosy Mazur i Martynowicz II”d”

nr12-2 głosy- Staiszczyk I „e”

 

Matura już coraz bliżej. Zostało niespełna sto dni. Ostatni przed maturalny bal odbył się w naszym liceum. Ten dzień ostatnich klas spędza zawsze razem. Na studniówkę zaproszeni zostali chłopcy z młodszych klas. W części oficjalnej wręczono wychowawcom kwiaty, a następnie tradycyjnym polonezem rozpoczęła się wspólna zabawa. Do tańca przygrywał zespół z kozielskiej Jednostki Wojskowej. Zabawa upłynęła w wesołej atmosferze, jedynie spojrzenie w przyszłość o sto dni, powodowały, że uśmiechy przygasały. Jednakże wszyscy wierzą, że matura pójdzie dobrze, a my życzymy wszystkim zdania matury z jak najlepszymi wynikami.

W dniu 25 stycznia 1973 roku na szóstej lekcji już drugi raz w tym roku szkolnym odbył się występ Państwowej Filharmonii im. Elsnera w Opolu. Tym razem był to koncert muzyki klasycznej. Usłyszeliśmy dwa utwory. Była to symfonia najstarszego z trzech klasyków wiedeńskich – J. Haydna. Utwór ten jest trzecią symfonią c-mol powstała w czasie pobytu kompozytora w Anglii. Zaliczany jest do tzw. „symfonii londyńskich”. Z trzech usłyszanych części tej symfonii, szczególnie barwnym i bogatym muzycznie był menuet o charakterze tańca ludowego. Zapoznaliśmy się także z twórczością muzyczną rosyjskiego kompozytora Piotra Czajkowskiego. Jest on jednym z najbardziej znanych kompozytorów drugiej połowy XIX wieku. Pisał głownie opery i balety, a jego twórczość oparta jest głównie na motywach ludowych, odznacza się liryzmem melodii, bogactwem rytmiki i harmoniki. Spośród wielu jego utworów usłyszeliśmy drugą i trzecią część koncertu skrzypcowego. Solową partie koncertu wykonał znakomity skrzypek, laureat Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego – Stefan Czercza.

Przez kilka tygodni w naszej szkole panowało ożywienie. Ogłoszono Międzyklasowy Festiwal Piosenki Radzieckiej. Oprócz czwartych klas wszyscy rozpoczęli próby. Każda klasa przygotowywała piosenkę zbiorową i solową. Z niecierpliwością doczekaliśmy się dnia 13.02, kiedy to przyszła chwila oceny naszej pracy. Każda klasa starała się oto, by zrobić jak najlepsze wrażenie, Stremowani, ale pełni radości i wiary w nasze możliwości, zajęliśmy miejsca w auli. Wkrótce prof. Wacowska, która włożyła bardzo wiele trudu i starań w przygotowaniu imprezy, zapowiedziała rozpoczęcie konkursu. Pani profesorka przedstawiła nam także jury w składzie: prof. J. Stefanowicz, prof. B.Sękowska, prof. Z. Capi i prof. Jeński. Jako pierwsza wystąpiła pełna werwy i energii klasa II a, która wprowadziła na salę cenny w tej chwili uśmiech. Bardzo dobrze zaprezentowała się solistka klasy – Jola Zoń. Choć wszystkie klasy starały się jak mogły to spośród pozostałych najlepiej zaprezentowały się klasy: IIIa i b, Ia i II d. Wesoła atmosfera i prawdziwie festiwalowa rywalizacja nie opuszczała auli aż do końca. Po przesłuchaniu wszystkich klas jury wydało werdykt: I miejsce klasie IIIb – bardzo słuszna decyzja. Klasa przygotowała się bardzo solidnie akompaniował cały zespół mandolinistów, akordeonista i pianistka. Rutynowany solista klasy Mietek Kruk również bardzo dobrze śpiewał przy własnym akompaniamencie. II miejsce zajęła klasa II a, która również wspaniale śpiewała i wprowadziła elementy tańca. III miejsce przypadło klasie II a. Jury przyznało IV miejsce klasie IId oraz wyróżnienie dla klasy Ia. Przyznano nagrody 300zł dla klasy IIIb – za zajęcie I miejsca, 280zł dla klasy IIIa i spory woreczek czekoladek klasie IIa i Ia. Wśród solistów I miejsce zajęła Jola Zoń (klasa II a), II miejsce – Monik Willert (III a) oraz III miejsce – Mietek Kruk (III b). Festiwal stał się świetną okazją do popularyzowania radzieckiej piosenki. Międzyklasowy konkurs był również dowodem możliwości nas wszystkich oraz „zdrowej” rywalizacji poszczególnych klas nawet w dziedzinie piosenki. Odbył się pod hasłem piosenki, która „…!!!….”

Sobota 24 lutego 1973 roku była dniem, w którym odbyła się szkolna zabawa karnawałowa. Jej organizatorami tym razem byli uczniowie klas drugich. O godz. 17:00 w pięknie udekorowanej sali zebrali się nasi goście – grono nauczycielskie a tradycyjnymi już uczestnikami byli chłopcy z Technikum Żeglugi Śródlądowej i koleżanki, koledzy z naszej szkoły. Do tańca przygrywały dwa zespoły. Jeden z kozielskiej Jednostki Wojskowej oraz drugi pod nazwą „Żywi święci” z Powiatowego Domu Kultury w Koźlu. Wszyscy bawili się doskonale i zabawa minęła w przyjemnej i wesołej atmosferze.

500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika na całym świecie jest uroczyście obchodzona. W naszym, rodzinnym kraju Kopernika rocznica ta ma szczególny charakter. Przez kilka ubiegłych lat była ona przygotowywana przez nasze społeczeństwo. Nadszedł wreszcie dzień oczekiwany – 19 II 1973 r. – 500 rocznica. W dniu tym również w naszej szkole zaakceptowano tę wielką chwilę. Wrocławscy aktorzy, którzy przybyli, przedstawili nam montaż słowno- muzyczny pt. „Droga do gwiazd”. W interesującym wykonaniu usłyszeliśmy wspomnienia o Koperniku, wielkim astronomie, który rozsławił polską naukę na całym świecie. Montaż przyczynił się do wzbogacenia naszej wiedzy opolskim astronomom.

Spośród wszystkich organizacji działających w naszej szkole, Liga Obrony Przyrody w bieżącym roku uzyskała największą nagrodę za całokształt swojej pracy w roku szkolnym 1971/ 72 – zdobyła I miejsce w skali krajowej w ramach konkursu na najlepiej pracujące koło. Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że właśnie nam przypadła statuetka żubra, która teraz umieszczona została w „Sali Tradycji”. Zaskoczenie było tym bardziej miłe, że nikt nie spodziewał się tak wysokiej nagrody. Wszyscy jesteśmy jednak przekonani o słuszności tak podjętej decyzji wobec oceny pracy naszego LOP- u. Rzetelnie pracowali członkowie organizacji, aby zasłużyć na tak zaszczytną nagrodę. Jednak, aby uzyskać wysokie wyniki wszyscy uczniowie zrzeszeni w lidze musieli wiele włożyć pracy, a trzeba przyznać, że praca ta była bardzo sprawna i energiczna. Było to możliwe dzięki współdziałaniu wszystkich uczniów. Największe jednak zasługi i najwięcej pracy w osiągnięcia koła włożył jego opiekun– mgr Jan Kałuża. Pan profesor reprezentował wraz z zarządem na czele z B. Cybulską naszą organizację i udzielał wywiadów polskiemu radiu i telewizji. W tym roku szkolnym postawiliśmy sobie za cel jeszcze aktywniejszą pracę chcemy przecież powtórzyć nasz sukces i na zawsze zdobyć statuetkę żubra. Profesor Kałuża uzyskał tytuł doktora i obejmuje jeszcze w tym roku szkolnym stanowisko pracownika naukowego w placówce naukowej na Opolszczyźnie. Nie na zawsze pozostawia nas wspaniały nauczyciel biologii, opiekun LOP- u i zastępca dyrektora naszej szkoły. Nadal profesor Kałuża będzie prowadził zajęcia fakultatywne biologiczno- chemiczne w kl. IV. Zastępcą dyrektora została mgr Halina Zborowska, która od wielu lat uczy w naszym liceum matematyki.

Corocznie święto Kobiet jest uroczyście obchodzone w naszej szkole. I w tym roku „męska połowa” przygotowała miłą niespodziankę w postaci przygotowanej akademii. Jako pierwszy głos zabrał pan dyrektor, i złożył życzenia wszystkim paniom profesorkom, całemu żeńskiemu personelowi oraz uczennicom. Życzenia złożył również przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego. Wacek Półka z ramienia samorządu szkolnego oraz w imienia wszystkich uczniów przekazał w ręce profesorek najszczersze wyrazy podziękowań i życzenia pomyślności. Nasi koledzy wręczyli kwiatki, poczym S.Grzegorczyk „mini- przemówieniem” rozpoczął wesoły program artystyczny, na który składały się piosenki, wiersze i dialogi. Na zakończenie K. Staszewski wprowadził jeszcze wesoły element dochodząc na podstawie zawiłych rozumowań do wniosku, że obchodzimy 8 III- Dzień Kobiet to w rezultacie święto „męskiego żebra”.

Kwiecień to Miesiąc Pamięci Narodowej. Dlatego też 15 IV 1973 roku w Sławięcicach, na terenie byłego obozu koncentracyjnego odbyła się doroczna manifestacja mieszkańców Ziemi Kozielskiej i sąsiednich powiatów. W manifestacji wzięła udział również młodzież, aby uczcić pamięć mordowanych przez hitlerowców. Przed pomnikiem żołnierze zaciągnęli wartę honorową. Płonął znicz. Na manifestację przybyli zasłużeni dla ludowej ojczyzny ludzie, przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych władz partyjnych, Frontu Jedności Narodu, Ludowego Wojska Polskiego oraz ZBOWiD- u. Manifestacja rozpoczęta została hymnem narodowym. Następnie wygłosił przemówienie J. Kruczek- sekretarz KWPZPR. Głos zabrał również prezes ZBOWiD- u – J. Domadło. Przypomniano społeczeństwu tragiczne dniu okupacji, bohaterską walkę narodu polskiego. Następnie mjr Gwiżdż przeprowadził apel poległych. Żołnierze oddali salwę honorową. Manifestację zakończono złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem ku czci poległych.

W połowie kwietnia uczniowie klas IV przystąpili do próbnej matury z języka polskiego, matematyki i przedmiotów dowolnych. Przez 3 dni nasze koleżanki i koledzy sprawdzali swoją wiedzę zdobytą w ciągu 4 lat nauki. Mimo, iż to była próbna matura, wszyscy byli zdenerwowani i gorączkowo powtarzali swoje wiadomości. Tematy nie były zbyt trudne i teraz większość z ufnością patrzy w przyszłość. Zdają oni sobie sprawę z tego, że egzamin dojrzałości to zakończenie etapu życia, którym byłą szkołą średnia, a pomyślne wyniki na świadectwie maturalnym to przepustka w nowe życie.

27 kwietnia 1973 rok w naszej szkolnej auli odbył się koncert specjalny Państwowej Filharmonii w Opolu. W koncercie udział wzięli: Bożena Zborowska i Antoni Bogucki- soliści, oraz Czesław Stańczyk- akompaniator. W programie usłyszeliśmy utwory Schuberta, Schumana, Chopina, Moniuszki, Bransa, Czajkowskiego i Karłowicza. Były to utwory śpiewane: „Młodzieniec u źródła”, „Dwaj grenadierzy”, „Stary kapral”, „Kotek”, „Serenada”, „Zasmucony” oraz ballada c- moll Bransa i walc c- moll Chopina. Koncert przeznaczony dla nas, dotyczył utworów kompozytorów okresu romantyzmu, a więc okresu wspaniałego rozkwitu muzyki.

Dniem bardzo uroczyście obchodzonym jest 1 maja- święto mas pracujących. Jak co roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w pierwszomajowym pochodzie. Po okolicznościowym przemówieniu, zgromadzeni robotnicy, pracownicy zakładów, mieszkańcy miasta i młodzież ruszyli ulicami miasta. Młodzież naszej szkoły reprezentowała się bardzo efektownie. Wszyscy uczniowie w galowych mundurach, na początku członkowie ZMS ze szturmówkami w rękach, a potem fala dziewcząt i chłopców. Przemarsz był jedną z uroczystości pierwszomajowych. Inne imprezy odbyły się popołudniu w parku nad Odrą.

14 Maja zebraliśmy się w auli, aby wysłuchać koncertu zorganizowanego przez Państwową Filharmonie w Opolu. Tym razem gościli u nas: Halina Słoniowska- artystka Teatru Wielkiego i Piotr Ikowski z wrocławskiej opery. Jako pierwszą usłyszeliśmy Halinę Słoniowską, która śpiewała pieśń A. Rubensteina – „Noc”. Akompaniowała grą na fortepianie Alicja Syba. W wykonaniu duetu usłyszeliśmy m in. arię z opery „Aida” Verdiego. Program tego dnia był poszerzony, dlatego też więcej zaprezentowano nam utworów ze świata opery i operetki m in. aria z operetki „Kniaź”, „Igor”, „Serce”, „Wesoła wdówka”, „Bron cygański”. Program był efektowny i spotkał się z dużym uznaniem z naszej strony. Każdy z nas był zdania, że to spotkanie było najprzyjemniejsze.

Przez kilkanaście dni w szkole trwało szczególne ożywienie. Dzień 24 maja był dniem, w którym odbyła się spartakiada szkolna. Z niecierpliwością czekaliśmy na dzień, w którym spośród wszystkich klas, mieliśmy wyłonić klasę najlepszych sportowców. Wreszcie nadeszła oczekiwana chwila. Na boisku od rana toczyły się ciężkie boje o jedną sekundę, dosłownie o centymetry. Każdy bronił honoru klasy i starał się zdobyć jak najlepszy wynik. Jednakże sprawa została przesądzona. Zwyciężyła klasa IIa wyprzedzając następną klasę o ponad 100 punktów, II miejsce zajęła klasa IIIb , a III miejsce klasa III a. Niegodną postawę zaprezentowała klasa III c, nie wystawiając żadnej zawodniczki.

 

 

 

 

Zdjęcie 15. Spartakiada szkolna

Na zwycięzców czekają nagrody, które będą rozdane 20 czerwca.

Wszyscy doskonale wiedzą, że nasze szkolne koło LOP dąży do zdobycia po raz drugi statuetki Żubra, aby ta nagroda już na zawsze pozostała w naszym liceum. Zbliża się koniec roku szkolnego. Członkowie organizacji przez kilka dni przygotowywali swój coroczny dorobek do wystawy przez siebie zorganizowanej.

Chwila pożegnania bywa zawsze smutna. Niedawno na uroczystym apelu żegnano maturzystów. Jednak, mimo że te cztery lata były nieraz ciężkie, to mile je się wspomina, a mury starej szkoły żegna się ze łzą w oku. Na początku głos zabrał pan dyrektor. Gorąco pożegnał oraz podziękował za współpracę absolwentów. Młodsi koledzy tradycyjnym zwyczajem wręczyli starszym kolegom podkowy – symbol szczęścia i powodzenia. Przed nimi jeszcze chwile nerwów i napięcia. Egzaminy na wyższe studia i pomyślny ich wynik to przepustka w nowe życie. Trzymamy za was kciuki czwartoklasiści!

W tym roku nieco wcześniej niż zwykle rozpoczęły się letnie wakacje, na które każdy czekał z utęsknieniem. Przed nami wspaniałe dni wypoczynku. 20 czerwca odbyła się uroczysta akademia, którą zapoczątkował wesoły, nawiązujący do wakacji program artystyczny. Następnie pożegnał nas przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Skatuła. Później nastąpiło wręczenie nagród najlepszym uczniom oraz uczestnikom olimpiad. Następnie już w klasach rozdano nam świadectwa i w dobrych humorach pożegnaliśmy mury szkoły na całe dwa miesiące.

Po dłuższych o tydzień letnich wakacjach wróciliśmy znów do szkolnych obowiązków dnia 3 września. Odbyły się tradycyjne już coroczne uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Wystąpił poczet sztandarowy i cała młodzież odśpiewała hymn państwowy. Dyrektor naszej szkoły Ryszard Pacułt w swoim krótkim przemówieniu zapoznał nas ze zmianami w szkolnictwie, przedstawił jedenastu nowych pedagogów. W tym roku naukę rozpoczynają w LO uczniowie pięciu klas pierwszych o profilu: matematyczno – fizycznym, humanistycznym, i w dwóch klasach o profilu ogólnym. Uczniowie tych klas złożyli uroczyste ślubowanie w imię, którego zobowiązali się do rzetelnej pracy i nienagannego zachowania. Po tej uroczystej chwili wszyscy rozeszli się do swoich gabinetów na pierwsze dwie godz. lekcyjne. Już od następnego dnia rozpoczęła się normalna nauka.

Opiekunowie organizacji szkolnych:

Samorząd – mgr Janina Otrębowicz

ZMS – mgr Krystyna Pużak

TPPR – mgr Zygmunt Capi

PCK – mgr Halina Imielska

LOP –

LOK – mgr Rudolf Marczyński

ZHP – mgr Krystyna Stasiak

11 października b.r. odbył się pierwszy w historii szkoły Konkurs Piosenki Żołnierskiej. Okazja ku temu była szczególna, gdyż w tym roku obchodzimy 30 rocznice utworzenie LWP. Na konkurs zostali zaproszeni kpt. Wojciechowski z kozielskiej J.W. oraz redaktor Trybuny Opolskiej mgr St. Kubik. W jury zasiedli: prof. J. Otrębowicz jako przewodnicząca, prof. J. Jeński, prof. Anna Wawrzyk oraz nasz kolega z IVb Mietek Kruk. Konferansjerem był uczeń klasy IIc Litman. Konkursowe zmagania rozpoczął czteroosobowy zespół kl. II a, w którego wykonaniu usłyszeliśmy „Pierwszy rejs” przy akompaniamencie fortepianu i fletu. Przyjemnie słuchało się piosenki „Biały krzyż” w wykonaniu U. Adamczyk i A. Nowak z klasy II f. Znany przebój „Czerwone słoneczko” zaśpiewał nam zespół z II e. Klasa IId zaprezentowała nam piosenkę pt. „Uśmiechajcie się dziewczyny do żołnierzy”. Bezkonkurencyjna pod względem umiejętności piosenkarskich była Jola Zoń z kl. III a, która w towarzystwie trzech koleżanek z klasy zaśpiewała „Piosenkę żołnierską”. Przedstawiciel klasy IIIb zaśpiewał znany utwór „Gdy piosenka szła do wojska”, a klasa Ia zapewniała, że, „W wojsku nie jest źle”, klasa IIc stwierdziła zaś, że „Nie jest źle jak na początek”. Zasłużone brawa zdobyły sobie dwie koleżanki z klasy I e, które przy akompaniamencie tamburyna wspaniale zaśpiewały piosenkę „Panie kapitanie”. Przedstawiciele klasy IIb przedstawili utwór „Nim wstanie świt”, a Ic „A tu żniwa”. Jak to bywa, gdy idą do wojska dziewczyny dowiedzieliśmy się od uczennic z klasy III c. Pomyślnie wypadł również występ uczniów z kl. IIId i I d, a na zakończenie usłyszeliśmy „Wrzosy” w wykonaniu uczennicy z I b. Po wysłuchaniu wszystkich piosenek jury udało się na obrady. Wszyscy z napięciem oczekiwali wyników, a były one następujące:

I miejsce – kl. III c

II miejsce – kl. II d

III miejsce – kl. IIIa i I e

Piosenka klasy IIIa powinna zająć pierwsze miejsce i główną nagrodę – takie było właściwe postanowienie oceniających. II miejsce miały zdobyć uczennice z kl. I e. Na przeszkodzie stanęło pochodzenie piosenek tzn. pierwszy utwór był utworem francuskim a drugi włoskim.

13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Nauczyciela. Akademia rozpoczęła się o godz. 9:00. Młodzież przywitała swoich pedagogów gorącymi oklaskami. Na akademii obecni byli przedstawiciele z kuratorium i Komitetu Rodzicielskiego. Krótkie przemówienie wygłosił przedstawiciel z kuratorium. Mówił on o problemach szkolnictwa i jego bliskiej generalnej reformie. Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył dyplomy profesora szkoły średniej prof. Marii Wędzisze, prof. Pawłowi Adamcowi, prof. Zygmuntowi Capi oraz prof. J. Dziadkowcowi. Wszystkich zebranych powitał na akademii Krzysztof Staszewski. Dyrekcji naszego liceum został zadedykowany wiersz oraz utwór Beethovena „Dla Elizy” grany na fortepianie przez ucznia klasy IIIa Józka Gielasa. Dla polonistów dedykowano „Nasze myśli” w wykonaniu Mietka Kruka i Piotra Simonidesa. Biologom i geografom dedykowano piosenkę „Dziewczyna o perłowych włosach” w wykonaniu dziewczyn z kl. I e. „Sambę” oraz wiersz poświęcono historykom, a dla profesorów wychowania technicznego, fizycznego i obronnego- taniec w wykonaniu dziewcząt z klasy IIIraz piosenkę w wykonaniu duetu Karin-Alfred. Piosenkę „Z tobą w górach” zaśpiewali Jola Zań i Mietek Kruk profesorom języków obcych. „Marsza tureckiego” dla nauczycieli fizyki, matematyki i chemii zagrał na fortepianie Józek Gielas. Na zakończenie akademii wszyscy wykonawcy wspólnie zaśpiewali piosenkę „Odmieniły nam się drogi” wręczając kwiaty naszym profesorom.

 

Tradycyjnie jak co roku klasy III zorganizowały 1.12.73 zabawę andrzejkową. Na wstępie wieczorku urządzonego w auli naszej szkoły, zaprezentował swój ciekawy program kabaret, który występował w stylu „Bonanza”. Dużo pracy mieli dyżurni wróżbici, którzy wśród huku 3-watowych kolumn przepowiadali przyszłość różnymi metodami np: z kart, wosku, z ręki lub też nawet dość oryginalnie, bo… w stylu indiańskim. Zmęczeni tańcem mogli ratować się ucieczką do bufetu, w którym można było dostać pyszne ciastka i wodę mineralną. Miła atmosfera prysła, gdy na sali pojawiły się elementy spoza naszej szkoły, które jednak zostały szybko usunięte przez nasze „ORMO”. Dużo pracy miał operator techniczny, który siedząc zawalony aparaturą i opleciony pajęczyną przewodów szukał odpowiednich nagrań. Czas nieubłaganie uciekał, skracając miły wieczór i gdy nadeszła pora zakończenia zabawy, każdy z żalem opuszczał salę, w której spędził bardzo udany wieczór, sporo pracy mieli dyżurni szatniarze oraz członkowie sekcji kulturalnej, których zadaniem było uprzątnięcie „pobojowiska” Wszyscy solidarnie żywią nadzieję, że „Andrzejki 74” będą równie dobre i udane.

 

 

III  1.3.         Kronika lat 80

 

1980/1981

1 września: Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1980/1981. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie zebrani wysłuchali przemówienia ministra oświaty. W dalszej części uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły Ryszard Pacułt, który serdecznie powitał zebranych nauczycieli i uczniów, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy znajdują się w tej szkole. Dyrektor poinformował zebranych, że w czasie wakacji odbył się ogólno polski konkurs recytatorski, na którym reprezentantka naszej szkoły- Barbara Jurek- zajęła I miejsce. Przedstawił też nowych nauczycieli: prof. W. Knefel, I. Klimę i R. Gardełę. Poinformował, że odeszły ze szkoły: U. Talar i E. Toporowska. Po przemówieniu dyrektora odbyło się przyrzeczenie klas I. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły i złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem H. Sienkiewicza.

4 września: Po lekcjach odbyło się zebranie samorządu szkolnego. Dotychczasowa opiekunka prof. Jarosława Rogula poinformowała młodzież, że odtąd opiekę nad samorządem sprawować będzie prof. Janina Otrębowicz. Na zebraniu został opracowany szkic planu pracy samorządu.

10 września: Klasa IVa zorganizowała wieczorek zapoznawczy dla klas I pod nazwą „Otrzęsiny”. Na program wieczorku złożyły się dowcipne teksty o szkole, konkurs dla pierwszoklasistów na najlepszy portret swojego wychowawcy konkurs krasomówczy relacje o szkole, który przedstawił prof. Cz. Olichwer- wychowawca klasy Ia. W uroczystości uczestniczyli wychowawcy klas I, opiekunka samorządu I. Otrębowych i ok. 150 uczniów. W związku z apelem ministra kultury fizycznej i ministra oświaty o typowanie nauczycieli wychowania fizycznego do przyznania medalu (serce za pracę) samorząd szkolny wystosował prośbę o przyznanie takiego medalu prof. Krystynie Bugalskiej.

16 września: Na dużej przerwie odbył się apel zorganizowany prze szczep HSPS. Na apelu przedstawiono wakacyjną działalność harcerzy. W ramach harcerskiej akcji letniej uczestniczyli harcerze w następujących obozach:

1- na Warmii i mazurach 1- 15 lipca 1980 roku- 21 osób;

2- na obozie wędrownym w ramach akcji „Bałkany 80” na trasie Budapeszt- Gabrowo- Kawarna- (Węgry- Bułgaria 29 lipca- 18 sierpnia 1980r.- 27 osób);

3- w operacji ZHP (Bieszczady 40) 15 osób;

4- w obozie komendy chorągwi ZHP w Jarosławcu nad Bałtykiem- 15 osób.

Razem 78 osób, co stanowi 39% szczepu. W nagrodę za działalność szczepu zastępca komendant szczepu- S. Śmigielski otrzymał prawo do udziału w 2 tygodniowej wycieczce na olimpiadę w Moskwie.

17 września: Po popołudniu odbyło się zebranie rodziców wszystkich klas. Dokonano na nim wyboru komitetu rodzicielskiego.

18 września: Klasa IVb zorganizowała na korytarzu pierwszego piętra wystawę serwetek.

19 września: Po lekcjach odbyły się zawody o „Memoriał Władka Planetorza”. Szkołę reprezentowało

12 osób

20 września: Odbył się trzydniowy rajd turystyczny KMZHP „Powitanie Jesieni”. W rajdzie uczestniczyło 15 osób z klas 2a i 2d pod opieką prof. S. Śmigielskiego.

23 września: Klasa 4b w ramach swego dyżuru zorganizowała n dużej przerwie apel, w czasie, którego odbył się pokaz mody uczniowskiej, a przede wszystkim stroju obowiązującego w naszej szkole oraz przedstawione zostały prawa i obowiązki ucznia. Na apelu przedstawiono również członków zarządów wszystkich organizacji działających w szkole. Samorząd szkolny ponadto przedstawił młodzieży swój program działania.

25 września: Klasa IVb zorganizowała konkurs „Wrzesień 1939” wzorowany na telewizyjnej imprezie „Wielka gra”. W konkursie uczestniczyło 15 osób. Pierwsze miejsce zajęli:

 1. Bożena Tataj 4d
 2. Mirosław Sokołowski

Jury stanowiły prof. E. Kozak i J. Otrbowicz. Zwycięzcą wręczono książki.

27 września: Klasa IVa obejrzała w teatrze „Wesele Figara”.

29 września: SK TPPR zorganizowało wystawę „Rosja w pieśniach radzieckich”. Samorząd szkolny zaprezentował na gazetce ściennej informację o II zjeździe absolwentów.

1- 10 października: KMK zorganizował w bibliotece wystawę prac naukowych absolwentów LO

3 października: Klasa IVc zorganizowała na korytarzu wystawę kwiatów jesiennych z konkursem na najładniejszy bukiet. I miejsce zdobyła klasa III d. impreza cieszyła się dużym powodzeniem.

8 października: SK LOK zorganizowało z okazji 37 rocznicy powstania LWP, spotkanie z chorążym Henrykiem Czerskim, uczestnikiem Doraźnych Sił Zbrojnych na Bliskim Wschodzie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IIb i IVc.

9 października: KMK z klasy IIIa i IVa przedstawił w bibliotece program poetycki o Władysławie Bronieckim. W imprezie uczestniczyło ok. 35 osób. Po imprezie SK LOK wyświetliło film „Władysław Broniecki”

11 października: KMK z klasy Ib i IVc zorganizowało wystawę „Czesław Miłosz w poezji”. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży.

13 października: KMK z klasy Ib i IVc zorganizowało wystawę książek technicznych z cyklu „Kartoteka zagadnieniowa”.

13 października: Klasa IIIa w ramach swego dyżuru przedstawiła na gazetce ściennej zdjęcia pt. „Ciekawe i nie zwykłe”. Dotyczyły one osiągnięć technicznych ZSRR.

14 października: W auli odbyła się uroczysta akademia z okazji dnia nauczyciela. Młodzież złożyła nauczycielom życzenia i wiązanki kwiatów, a następnie samorząd szkolny przedstawił program artystyczny, w którym znalazło się wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli. Na wyróżnienie zasługuje utwór: preludium e- moll, op. 28 F. Chopina, który grała Barbara Wielgorz z klasy IV d, a wokalizę wykonała Grażyna Mendel z klasy III d. W akademii uczestniczyli uczniowie wszystkich klas. W czasie uroczystości dyrektor szkoły poinformował zebranych, że nagrody Kuratorium i Ministra Oświaty otrzymali następujący nauczyciele: Z. Szal, E. Rudol i D. Kotusz. Pani Kotusz otrzymała ponadto nominację na profesora liceum.

18 października: Po lekcjach odbył się koncert POS z Opola. W koncercie uczestniczyło 10 klas.

2 listopada: W auli odbył się apel, na którym dyrektor szkoły przedstawił informację o wywiadówce, wycieczkach i terminach zajęć w kółkach przedmiotowych.

4 listopada: W klasie IIc odbyła się lekcja pokazowa z chemii. Prowadził ją prof. Olichwer. Po lekcjach odbyła się Konferencja Rady Pedagogicznej, a o godzinie 17 zebranie informacyjne dla rodziców.

6 listopada: W szkolnym klubie „Pod magnoliami” klasa IVd zorganizowała w ramach swego dyżuru wieczorek poświęcony poezji Czesława Miłosza. Impreza odbyła się przy świecach. Recytację wygłaszano przy dobranym podkładzie muzycznym. Na wyróżnienie zasługuje recytacja Barbary Jurek i Iwony Derej. Uczestniczyło ok. 15 osób.

7 listopada: SKTPPR zorganizowało apel z okazji 63 rocznicy Rewolucji październikowej. Na apel złożyły się utwory poetyckie i wokalne. W apelu uczestniczyła młodzież wszystkich klas.

11 listopada: 20 harcerzy naszego szczepu uczestniczyło w Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej Hufca ZHP.

11 listopada: W gabinecie geograficznym odbyło się zebranie zarządu i łączników PTTK. Dotyczyło ono spraw organizacyjno finansowych.

18 listopada: SKTPPR wyświetliło filmy radzieckie w wersji oryginalnej. Ogłosiło również konkurs na najlepszą recenzję. I nagrodę zdobyła Iwona Korczyńska z klasy III d, która recenzowała film A. Pankratowa „Dorosły syn”.

20 listopada: Po południu odbył się po raz pierwszy w historii szkoły koncert muzyki F. Chopina. W koncercie uczestniczyli jako wykonawcy: Barbara Wielgorz z klasy IV d- grała preludium e- moll, as- dur, mazurek h- moll, walc a- moll. Grażyna Mendel klasa III d- polonez g- moll, Anna Zając z klasy Ia- polonez b moll i preludium e- moll, h- moll, Andrzej Kozak klasa II a. Etiuda op.10. uczennice z klasy IId przygotowały informację ożyciu i twórczości F. Chopina.

Impreza odbyła się przy świecach i została bardzo ciepło przyjęta przez publiczność (ok. 60 osób). Organizatorem był Samorząd szkolny.

23 listopada: 10 harcerzy naszego szczepu HSPS uczestniczyło w kursie drużynowych w Chorzowie.

24 listopada: Klasa IIIa w ramach swego dyżuru zorganizowała wieczorek poświęcony baśniom H. Sienkiewicza. Impreza była bardzo udana, uczestniczyło ok. 25 osób.

25 listopada: 5 harcerzy szczepu HSPS uczestniczy w sesji HRN w Kędzierzynie- Koźlu.

26 listopada: Samorząd szkolny zorganizował zabawę andrzejkową, w czasie, której oprócz tańców przedstawiono również wróżby związane z tym dniem. Zabawę zorganizowano przy współudziale uczniów z Technikum Żeglugi Śródlądowej, którzy zorganizowali stronę muzyczną imprezy uczestniczyło ok. 300 osób. W zorganizowaniu imprezy pomagali również rodzice: P. Mendel i P. Kurz.

27 listopada: KMK zorganizował wystawę książek poświęconych powstaniu listopadowemu.

28 listopada: Po lekcjach odbyła się uroczysta akademia poświęcona 150 rocznicy powstania listopadowego. Na akademię złożyły się utwory poetyckie i pieśni wykonane przez koło recytatorskie i chór szkolny. Imprezę przygotowały prof. Jadwiga Stefanowicz i Jolanta Stefaniak. Montaż słowno- muzyczny poprowadziła sesja popularno naukowa poświęcona powstaniu referaty wygłosiły: E. Blaszta klasa III d- geneza i przebieg powstania listopadowego, H. Silwanowicz klasa III d- sprawa chłopska w powstaniu listopadowym, B. Noll klasa IVd powstanie listopadowe w literaturze polskiej.

3 grudnia: Po południu odbyło się spotkanie młodzieży z dyrektorem szkoły, dr R. Pacułtem wzorowane na telewizyjnej imprezie „Wszystko za wszystko”. Impreza miała tytuł „Twierdza nie do zdobycia”. Młodzież zadawała dyrektorowi szereg pytań dotyczących spraw szkolnych. Na życzenie pana dyrektora Barbara Jurek recytowała utwór, za który otrzymała I miejsce na ogólno polskim konkursie recytatorskim, a inni uczniowie grali utwory muzyczne. w imprezie uczestniczyło ok. 90 osób, organizatorem był samorząd szkolny.

4 grudnia: KMK z klasy IV c przedstawił w szkole podstawowej nr 2 montaż poetycki na temat powstania listopadowego.

4 grudnia: SKTPPR zorganizowało po lekcjach „spotkanie przy samowarze”. Przedstawiono na nim relację uczniów z pobytu w ZSRR. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

8 grudnia: Młodzież obejrzała film „Dorosły syn”. W projekcji uczestniczyło ok. 200 osób. Organizatorem wyjścia do kina było koło TPPR.

15 grudzień: Na dużej przerwie odbyło się przyrzeczenie harcerskie. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu harcerskiego, a następnie uczniowie z klas I i II należący do ZHP złożyli przyrzeczenia. Otrzymali krzyże harcerskie. Uroczystość prowadzili: prof. S. Śmigielski i B. Paciasz z klasy IV a- szczepowa ZHP. Pod koniec uroczystości dyrektor szkoły R Pacułt poinformował zebranych, że prof. Krystyna Bugalska otrzymała medal „Serce za pracę”, przyznany na wniosek młodzieży naszej szkoły przez Ministerstwo Kultury Fizycznej.

18 grudnia: Na dużej przerwie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu choinkowego, organizowanego przez SKLOP. I miejsce zajęły klasy: IV a, IV c, II d.

18 grudnia: Po lekcjach odbył się festiwal piosenki radzieckiej. Pierwsze miejsce zajęli: zespołowo:

 • zespół z II c- U. Malinowska i U. Rogucka; Zespół „dal”- klasa IV c; Zespół z klasy III b;

Indywidualnie:

 • Elżbieta Kołodziejczyk – klasa I d; Grażyna Mendel- klasa III d; Małgorzata Fąferek klasa IV a;

Nagrodę publiczności otrzymała E. Kołodziejczyk i zespół z II c. W jury zasiadali: prof. I. Stefaniak, K. Pustelnik. Imprezę zorganizowało SKTPPR, a uczestniczyło w niej ok. 200 osób.

20 grudnia: Po lekcjach odbył się koncert POS z Opola. W koncercie młodzież wysłuchała fragmentów „Foski”. Uczestniczyło ok. 400 osób.

21- 27 grudnia: Ferie świąteczne.

31 grudnia: Po lekcjach samorząd szkolny przedstawił krótki program rozrywkowy związany z sylwestrem i połączony z życzeniami noworocznymi. W programie brały udział uczennice z klasy IV d- B. Jurek, B. Wielgorz, I. Derej, E. Hednicka. Nauczycielom wręczono dowcipne rysunki z życzeniami. W imprezie uczestniczyła cała młodzież.

1 stycznia 1981r. Dyżur w szkole objęła klasa III d. hasło dyżuru „O tempore, o mores”. W ramach dyżuru klasa ta zaprezentowała wypiek ciast, które znalazły powszechne uznanie wśród nauczycieli i uczniów. Na korytarzach zaprezentowano gazetki poświęcone modzie karnawałowej i problematyce savoir- vivre’u. Przedstawione zostały również wróżby i horoskopy na rok 1981.

15 stycznia: Po lekcjach w klasie IIIb odbyła się pogadanka związana z wyzwoleniem Warszawy i połączona z wyświetleniem filmu „Do ciebie Warszawo”. Organizatorem było SK LOK.

19- 31 stycznia: Dyżur w szkole objęła klasa II a. W ramach dyżuru urządzona została wystawa maskotek.

25 stycznia: Obyła się konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej.

30 stycznia: Uczniowie klas IV wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi spotkali się na zabawie studniówkowej. Imprezę rozpoczęło przemówienie dyrektora szkoły, a następnie w imieniu młodzieży powitała gości Barbara Jurek. W trakcie imprezy przedstawiony został ciekawy program artystyczny, na który złożyły się utwory poetyckie i polonez.

2- 14 lutego: Ferie zimowe. W czasie ferii młodzieży udostępniono korzystanie z biblioteki i sali gimnastycznej. W czasie ferii odbyły się również eliminacje kilku olimpiad. Olimpiady historycznej, języka rosyjskiego i języka francuskiego. Szkołę reprezentowali:

 1. Tataj, R. Centner- olimpiada historyczna;
 2. Tataj- olimpiada języka francuskiego;
 3. Hnatów i H. Silwanowicz- olimpiada języka rosyjskiego.

Uczniowie ci nie zakwalifikowali się do olimpiad centralnych.

16 lutego: Dyżur w szkole objęła klasa IIb. przedstawiła ona szereg ciekawych gazetek poświęconych malarstwu polskiemu. Urządziła też wystawę książek spod „znaku Tygrysa” oraz przegląd techniki XX w. (samochody i samoloty).

22 lutego: Odbyły się eliminacje do Turnieju Fizycznego o Puchar Kuratora Oświaty i Wychowania. Uczeń klasy II a- Jakub Turek zakwalifikował się do drugiego etapu turnieju.

26 lutego: W godzinach wieczornych odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez samorząd uczniowski. Na zabawę zaproszono młodzież z Technikum Żeglugi Śródlądowej. Uczestniczyło w imprezie ok. 200 osób.

28 lutego: W Miejskim Domu Upowszechniania Kultury w Koźlu odbyły się rejonowe eliminację piosenki radzieckiej i rosyjskiej. Naszą szkołę reprezentowały:

W kategorii solistów- Grażyna Mendel z klasy III d; Elżbieta Kołodziejczyk z klasy I d.

W kategorii zespołów- duet z klasy II c- Urszula Malinowska, Urszula Rogucka, oraz zespół z klasy IV c- Dalm. I miejsce uzyskała Grażyna Mendel oraz zespół Dalm.

28 lutego: W auli odbył się koncert POS z Opola. W programie znalazła się muzyka Czajkowskiego.

2 marca: Uczeń klasy IVa Rudolf Bernet zajął III miejsce w konkursie o ochronie przeciw pożarowej (konkurs miejski).

2- 14 marca: Dyżur w szkole pełni klasa II c. klasa dyżurująca przedstawiła ciekawą gazetkę o zakładzie opiekuńczym szkoły CPN. Na gazetce znalazły się liczne informacje o zakładzie oraz wywiady z pracownikami. Na kolejnych gazetkach ściennych zaprezentowane zostały sylwetki wybitnych Polaków oraz horoskopy Wschodu.

5 marca: Koło Miłośników Książki przedstawiło po lekcjach program poetycki o Gałczyńskim.

7 marca: Po lekcjach odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Samorząd uczniowski przedstawił ciekawy program artystyczny, na który złożyły się niemal wyłącznie utwory muzyczne m.in. piosenki Grechuty, Meca i Gercwina. Na wyróżnienie zasługuje walc cis- moll op. 64 nr 2 F. Chopina, zaśpiewany przez Grażynę Mendel z klasy IIId. Na zakończenie imprezy Barbara Jurek recytowała wiersz o tematyce patriotycznej.

7 marca: W WSP w Opolu odbył się drugi etap Turnieju Fizycznego. Uczeń klasy IIa Jakub Turek zakwalifikował się do finału. Po lekcjach klasa IIIa zorganizowała ciekawy wieczorek z okazji Dnia Kobiet. Impreza odbyła się przy świecach w klubie „Pod Magnoliami”.

14 marca: W WSP odbyły się finały Turnieju Fizycznego. Uczeń klasy IIa Jakub Turek zajął w ogólnej klasyfikacji 22 miejsce i równocześnie zakwalifikował się do drużyny młodszej (klas I II) reprezentującej Opolszczyznę w zawodach fizycznych „Opole-Poczdam”.

W ciągu bieżącego tygodnia rozpoczęła się kampania wyborcza Samorządu Szkolnego. Młodzież wybierać będzie przewodniczącego i zastępcę. Zgłoszono następujących kandydatów:

Jan Głuszek- IIIa; Aleksander Niedzielski- IIIa; Alicja Król- IIIa; Aleksandra Wołoszczuk- II d; Bogusława Foltyńska- IId; Bożena Kobuśińska- IIIb; Elżbieta Kałuża IIIc.

W ramach kampanii młodzież prowadzi szeroko zakrojoną akcję propagandową. Na korytarzach pojawiły się hasła reklamujące poszczególnych kandydatów. M. in.: „tylko Głuszek uratuje tę szkołę”, „i ty Jasiu, tylko ty będziesz moim panem”. Hasła wskazują, że młodzież stawia na wybór Głuszka. Sam kandydat również powiesił hasło o następującej treści: „Piękne są słowa, piękne są marzenia, lecz tylko czyn coś przemienia”.

16 marca: O godzinie 17 rozpoczęła się impreza „Jurek- show i kandydaci” zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Impreza ma na celu zapoznanie młodzieży z programem kandydatów do Samorządu i ich zdolnościami, Barbara Jurek prowadząca imprezę, połączyła swój program artystyczny z ciekawymi zabawami, do których włączyła kandydatów. Musieli oni wykazać się umiejętnością elokwencji, improwizacji i organizacji. Według opinii widzów kandydaci nie poradzili sobie z zadaniami stawianymi im przez Barbarę Jurek. W imprezie uczestniczyło ok. 60 osób.

18 marca: Dzisiaj odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Są to pierwsze prawdziwe demokratyczne wybory w tej szkole. Główny kandydat Jan Głuszek przedstawił 12 punktowy program wyborczy. Uczniowie w czasie przerw oddawali głosy w auli, gdzie znajdowała się urna wyborcza, a nad prawidłowością wyborów czuwała Komisja Wyborcza powołana przez uczniów. Komisja dokonała również podliczenia głosów. Na dużej przerwie zorganizowano apel, na którym ogłoszono wyniki wyborów. Dotychczasowa przewodnicząca Samorządu Elżbieta Barus odczytała protokół z wyborów. Głosowało 424 uczniów (na 460). Klasa IVb zbojkotowała wybory. Jan Głuszuk zdobył 67% wszystkich głosów. Aleksander Niedzielski 25%. Na podstawie tych wyborów przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego od tego dnia zostaje Jan Głuszek, a jego zastępcą Aleksander Niedzielski.

20 marca: Na ubraniu wyborczym PTTK wybrano nowy zarząd.

Przewodniczącą została Bogusława Foltyńska z klasy IId;

Zastępcą Barbara Hanaj z klasy IId;

Sekretarzem Małgorzata Stonoga klasa IIIa;

Skarbnikiem Janusz Zawade klasa IIIa;

Do koła przyjęto nowych członków z klas pierwszych:

Z klasy Ia- 23 osoby;

Z klasy Ib- 20 osób;

Z klasy Ic- 28 osób;

Z klasy Id- 24 osoby.

20 marca: W Kędzierzynie odbyły się eliminacje Turnieju Władzy o Śląsku Opolskim. Drużyna naszej szkoły w składzie: Cezary Bartkowski klasa IId, Ewa Jedrujewska klasa Id, Agata Wolazek klasa IId zajęła IV miejsce.

20 marca: Po lekcjach odbył się Capstrzyk z okazji wyzwolenia Koźla. W Capstrzyku uczestniczyło ok. 100 osób.

21 marca: Cała młodzież szkolna wzięła udział w topieniu Marzanny. Klasa IId przygotowała kukłę- symbol zimy, tradycyjnie wykonaną ze słomy i kolorowych gałganów. Wszyscy rozbawieni i weseli pożegnali zimę, a wiosnę przywitali zabawami i wesołymi pląsami. Palącą się Marzannę wrzucono do Odry. Całej zabawie towarzyszyły okrzyki, śmiech, radość i spontaniczność. Jednym z inicjatorów wielu zabaw był nowo wybrany przewodniczący Jan Głuszek.

25 marca: W Miejskim Domu Upowszechniania Kultury w Koźlu odbył się między szkolny konkurs z okazji 36 rocznicy wyzwolenia Koźla pt. „Moje miasto- jego historia i dzień dzisiejszy”. W konkursie tym wzięła udział reprezentacja naszej szkoły złożona z uczniów klasy IId. są to: B. Befinger, E. Wielnicka, A. Bujanowska, I. Fedyszyn, E. Mikuszewska, W. Hnat, I. Jaskółka, M. Kresowicz, A. Zgraja, A. Wolosek, A. Wołoszczuk. Konkurs składał się z różnorodnych zadań:

1- odpowiedzi zespołowe na pytania z zakresu historii Koźla przed i po II wojnie światowej, rozwoju kultury, sportu, gospodarki na terenie naszego miasta.

2- konkurencje praktyczne: ułożenie i zaśpiewanie piosenki o Koźlu, naszkicowanie planu zagospodarowania placu przy PKS, przeprowadzenie wywiadu z ciekawym człowiekiem, rozpoznanie fragmentu miasta na podstawie pokazanych zdjęć. Klasa IId przeprowadziła wywiad z panem Rożatowskim pseud. „Siekiera” oficerem Wojska Polskiego przed II wojną światową, uczestnikiem powstania warszawskiego- Komendantem Czerniakowa. Reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce.

10 kwietnia: O godzinie 18 rozpoczął się koncert muzyki F. Chopina i poezji C. Norwida. Głównymi wykonawcami byli: Grażyna Mendel i Barbara Jurek. Grażyna Mendel grała polonezy oraz śpiewała walca cis- moll op. 64 i preludium d- moll z op. 28. wykonała również wokalizę do preludium e- moll op. 28 oraz marsza żałobnego. Koncert zorganizowała prof. I. Otrębowicz. Uczestniczyło ok. 60 osób.

13 kwietnia: W bibliotece odbyło się zebranie SZKMK. Na zebraniu członkowie koła z klas IV- ych złożyli sprawozdanie ze swojej działalności i przekazali swoje funkcje młodszym koleżankom. Prof. Trawińska złożyła serdeczne podziękowania swoim współpracownikom.

13 kwietnia: W klubie „Pod Magnoliami” odbyły się eliminacje konkursu poezji i prozy radzieckiej. Jury w składzie: prof. K. Pustelnik, prof. S. Śmigielski, H. Silwanowicz przyznało I miejsce uczennicy z klasy IIId- Iwonie Korczyńskiej. Program jej recytacji składał się z wiersza Okudziawy „Ballada o żołnierskich butach” fragmentu poematu „Eugeniusz Oniegin” Puszkina (w języku rosyjskim) oraz fragmentu opowiadania pt. „Laska”.

16- 21 kwietnia: Ferie świąteczne

27 kwietnia: Członkowie KMK w liczbie 25 osób uczestniczyli w spotkaniu z Wojciechem Żukowskim (w bibliotece miejskiej)

30 kwietnia: Po lekcjach odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. Impreza rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły dr R. Pacułt przedstawił rezultaty 4- letniego pobytu klas IV- ych w szkole. Na wyróżnienie zasługują sukcesy artystyczne Barbary Jurek. I miejsce w recytacji Poezji i Prozy Radzieckiej i Rosyjskiej. I miejsce w recytacji poezji patriotycznej w Wałczu. Dyplom Przodownika Nauki i Pracy Społecznej otrzymali:

Barbara Jurek klasa IVd;

Mariola Hnatów klasa IVd;

Urszula Gruza klasa IVa;

Jerzy Herut klasa IVa;

Elżbieta Rarus klasa IVc;

Bożena Tataj klasa IVd;

Gabryela Piechaczek klasa IVd;

Alfred Kajzer klasa IVc.

Barbara Jurek otrzymała również pamiątkowy medal przedstawiający gmach szkoły. Na zakończenie dyrektor życzył uczniom klas IV-ych pomyślnego zdania matury. Następnie w imieniu młodzieży podziękowania dla grona nauczycielskiego złożyła Barbara Jurek. Włączyła ona w swój tekst wiersz Asnyka. Po jej wystąpieniu nastąpiło przekazanie pocztu sztandarowego w ręce klas III. Nowy poczet składa się z uczniów: Klaudiusz Wahl klasa IIIa, Elwira Blaszta i Danuta Zenetka klasa IIId. W dalszej części imprezy uczniowie klas IV-ych złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu odśpiewany został hymn szkoły. Deklaracja klas IV-ych udała się pod pomnik Mickiewicza, aby złożyć wiązankę kwiatów. Pozostali maturzyści poszli do Sali Tradycji szkoły, aby wpisać się do księgi pamiątkowej. Pozostała młodzież wysłuchała w auli dwóch referatów, które informowały o tradycjach 1 Maja oraz o Konstytucji 3 Maja.

1 maja: Część nauczycieli i uczniów uczestniczyła w pochodzie pierwszomajowym.

4 maja: W szkole odbyło się spotkanie z panią kurator i przedstawicielami samorządów szkolnych z terenu Kędzierzyna- Koźla. Na spotkaniu młodzież wyraziła chęć stworzenia wspólnego Niezależnego Związku Samorządów Szkolnych. Pani Kurator wyjaśniła, że idea ta w szkole nie powinna być wcielona w życie ze względu na to, że młodzież nie jest pełnoprawnym obywatelem i nie może działać w sposób niezależny od przełożonych.

7 maja: Uczniowie wzięli udział w spotkaniu z synem pułku Janem spotkanie zorganizowało LOK.

7 maja: Po lekcjach w gabinecie języka polskiego odbył się konkurs czytania prozy H. Sienkiewicza. Nagrody zdobyli:

I- Bożena Befinger klasa IId; Marzena Cydek klasa Ic;

II-Urszula Wieczorek klasa IIIb; Karina Rabsztyn klasa Id;

III- Agata Pawliczek klasa IIIc; Urszula Martyk klasa IIIc; Renata Stokłosa klasa Ia;

9 maja: Z okazji dnia zwycięstwa część młodzieży uczestniczyła w capstrzyku.

9- 11 maja: Uczennica klasy IIId Grażyna Mendel uczestniczyła w Turnieju Poezji Polskiej „Zwycięstwo” w Wałczu. Zajęła tam II miejsce w kategorii poezji śpiewanej

9- 10 maja: Odbył się rajd PCK po ziemi opolskiej. W rajdzie uczestniczyło część drużyny z Kędzierzyna- Koźla m.in. z LO im. Henryka Sienkiewicza. Drużyna z Kędzierzyna- Koźla zdobyła I miejsce.

11 maja: W szkole odbył się pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego.

13 maja: Pisemny egzamin dojrzałości z matematyki.

19 maja: Uczennica klasy IIId Iwona Korczyńska jako laureatka szkolnych eliminacji XII ogólnopolskiego konkursu recytacji prozy i poezji rosyjskiej i radzieckiej wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich w Opolu. Zajęła tam II miejsce, co kwalifikuje ją do udziału w eliminacjach centralnych w Koszalinie.

20 maja: W szkole gościł aktor dramatyczny J. Klimaszewski. Przedstawił utwory polskich poetów i prozaików związane z rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem.

21 maja: Po lekcjach odbyło się posiedzenie PKE, na którym podsumowano pisemne egzaminy dojrzałości.

22 maja: Dzisiaj maturzyści bronili prac pisemnych.

25- 28 maja: Ustne egzaminy dojrzałości.

28 maja: Po lekcjach odbyło się posiedzenie PKE podsumowujące wyniki z matury.

2 czerwca: Klasa Ia zorganizowała dyskotekę klasową.

3 czerwca: Pożegnanie absolwentów. Po lekcjach odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. Na wstępie pan dyrektor Ryszard Pacułt przedstawił wyniki matur. Egzamin dojrzałości zdobyły 83 osoby. W pracach pisemnych 21 osób zdobyły oceny bdb 60 osób oceny db W egzaminach ustnych 43 osoby zdobyły oceny bdb, 52 osoby oceny db. Mariola Hnatów i Iwona Giemza uzyskały wszystkie oceny bdb. Mariola Hnatów utrzymuje świadectwo z wyróżnieniem i odznakę „złota tarcza z laurem”. Decyzją Rady Pedagogicznej nazwisko tej osoby zostanie umieszczone na tablicy w Sali Tradycji. Następnie dyrektor poinformował, że Komitet Rodzicielski przyznał kilka nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną. Nagrodę otrzymali:

 1. Hantów, I. Giemza, J. Herud, B. Mężyk, G. Drechaczek, B. Tataj, M. Paczkowski, B. Kozłowska.

Po wystąpieniu dyrektora wychowawcy rozdali świadectwa absolwentom.

4 czerwca: W Opolu odbył się konkurs młodych mistrzów techniki jutra. Ucz. klasy IIa Andrzej Janocha zajął III miejsce.

5 czerwca: W auli odbyło się spotkanie z przyszłymi uczniami klas I. w spotkaniu uczestniczyli: Pan dyrektor, oraz troje wychowawców przyszłych klas I: prof. Kozak, prof. Szal, prof. Olichwer. Na początku głos zabrała pani dyrektor, która poinformowała swoich młodszych kolegów o programie nauczania w liceum. Omówiła również kilka spraw organizacyjnych. Później wypowiadali się przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Gości powitał przewodniczący samorządu szkolnego Jan Głuszek. O pracy tej organizacji mówiła A. Wołoszczuk. Zachęcała ona przyszłych uczniów do czynnego uczestniczenia w życiu kulturowym tej placówki. Powiadomiono ich również o działalności innych szkolnych organizacji. Komendantka szczepu- Elżbieta Bandurska opowiadała o pracy harcerzy i rozdała osobą, które chciały należeć do ZHP, ulotki o treści powitalnej. Po części oficjalnej oprowadzono pierwszaków po szkole. W roku szkolnym 1981/1982 powstanie pięć klas (dwie o profilu biologiczno chemicznym).

6 czerwca: Tradycyjnie w naszej szkole odbył się koncert muzyki poważnej, która dała Orkiestra Filharmonii opolskiej pod dyrekcją pana Marka Tracza. Przed koncertem uczeń A. Wołoszczuk w imieniu całej młodzieży podziękowała symboliczną wiązanką kwiatów za długoletnie dawanie koncertów. Jednocześnie pogratulowała panu Traczowi objęcia urzędu lektora na Wyższej Szkole muzycznej we Wrocławiu. Mieliśmy okazję wysłuchać IV symfonii b- dur i III koncertu fortepianowego c- mol Ludwika van Beethovena. W koncercie wystąpiła także znana pianistka Maria Magdalena Janowska- Bukowska.

17 czerwca: Dzisiaj odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej, która podsumowała wyniki roku szkolnego. Oceny wzorowe otrzymali:

I a- A. Zając, E. Rak, R. Stokłosa; I b- M. Leśnik, I. Onyszkiewicz; I c- Holsztein; I d- E. Jędrzejowska; II a- B. Han, I. Turek, R. Suchan; II d- A. Wołoszczuk; III b- B. Kobusińska; III c- A. Jakubczyk, E. Jędros, A. Schenk; III d- E. Blaszta.

Najwyższe średnie ocen otrzymali:

 1. Czerski 4,58- Klasa Ia; A. Zając 4,50- Klasa Ia; A. Fernezy 4,80- Klasa I c; I. Wordziec 4,70- Klasa I c; M. Jacek 4,70- Klasa I c; B. Harz 4,66- Klasa II a; I. Turek 4,58- Klasa II a; R. Suchan 4,58- Klasa II a; B. Markowska 4,90- Klasa II c; J. Pietranek 4,58- Klasa II c; A. Wołoszczuk 4,58- Klasa II d; H. Oronowicz 4,91- Klasa III c; E. Blaszta 4,92- Klasa III d; H. Silwanowicz 4,61- Klasa III d; I. Korczyńska 4,53- Klasa III d.

Średnie klas:

I a- 3,65; I b- 3,24; I d- 3,49; II a- 3,68; II b- 3,21; II c- 3,50; II d- 3,60; III a- 3,70; III b- 3,19; III c- 3,50;

24 czerwca: Odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego, dyrektor szkoły podsumował osiągnięcia uczniów w ubiegłym roku szkolnym na polu olimpiad, nauce, sporcie i różnych konkursach. Wymienił uczniów najlepszych i wręczył im świadectwa z wyróżnieniem. Po wystąpieniu dyrektora w imieniu młodzieży Jan Głuszek przewodniczący Samorządu Uczniowskiego złożył życzenia wakacyjne nauczycielom i uczniom. Młodzież wręczyła tradycyjne wiązanki kwiatów pedagogom. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandaru Samorząd Uczniowski zaprezentował krótką część artystyczną.

25 czerwca- 1 września: Wakacje.

Rok szkolny 1981/1982

1 września: O godzinie 900 rozpoczęła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 1981/1982. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego młodzież wysłuchała przemówienia radiowego ministra oświaty. Następnie dyrektor szkoły R. Pacułt powitał zebranych, przedstawił nowych nauczycieli panią Zofię Chromińską i panią Renatę Knefel. Oraz życzył wszystkim uczniom pomyślnych wyników w nauce. Po przemówieniu dyrektora odbyło się uroczyste ślubowanie klas I. Następnie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jan Głuszek powitał w imieniu młodzieży zebranych nauczycieli i uczniów, a przedstawiciele młodzieży wręczyli nauczycielom wiązanki kwiatów. Na zakończenie uroczystości odśpiewano hymn szkoły, a przed wyprowadzeniem sztandaru trójka przedstawicieli młodzieży złożyła pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza wiązankę kwiatów. O godzinie 1200 młodzież udała się pod pomnik Armii Radzieckiej na capstrzyk związany z uczczeniem rocznicy września 1939 roku.

10 września: Odbył się koncert Państwowej Orkiestry Symfonicznej z Opola. W programie była muzyka Czajkowskiego i Griega. Dyrygował Marek Tracz.

19 września: 12 osób ze szczepu Emilii Plater w zawodach o memoriał Włodka Planetorza organizowanych przez komendę Hufca. Przedstawiciele naszej szkoły zajęli II miejsce. Ponadto Szczep został wyróżniony dyplomem i pucharem za zajęcie I miejsca w współzawodnictwie szczepów w mieście wyprzedzając 36 punktami następnego konkurenta. W okresie wakacyjnym Harcerskiej Auli letniej 116 członków szczepu uczestniczyło w czterech obozach- w tym jednym zagranicznym Węgry- Bułgaria. Na wyróżnienie zasłużyli opiekunowie obozu dh. Barbara Knefel i dh. Lucjan Bujdok, dzięki którym jako komendantom odbyły się dwa obozy. A akcję letnią szczep został wyróżniony dyplomem przyznanym przez komendę Hufca.

26 września: Czterech przedstawicieli szkoły uczestniczyło w wojewódzkich zawodach wieloboju obronnego zorganizowanych przez KOIW, LOK.

26 września: 11 harcerzy ze szkolnego szczepu uczestniczyło w rajdzie Hufca ZHP „Brzegami jeziora nyskiego”.

28 września: Dyżurująca klasa IVa zorganizowała konkurs na najpiękniejszy bukiet jesienny. I miejsce zajęła klasa IV d.

30 września: Klasa IVa pod opieką wychowawczyni p. K. Pustelnik zorganizowała dla klas I tradycyjny już „Chrzest pierwszoklasistów”. W imprezie starsi uczniowie przygotowali swoim młodym kolegom liczne zabawy i konkursy m.in. odbył się konkurs, co wiesz o nowej szkole.

7 października: SKLOK zorganizowało spotkanie z oficerem wojska polskiego i delegatem na IX zjazd PZPR- Chorążym Henrykiem Czerskim z okazji 38 rocznicy powstania LWP. W spotkaniu uczestniczyły klasy II b, III c, IV b, IV d.

7 października: SKTPPR zorganizowało apel z okazji 64 rocznicy rewolucji październikowej. W apelu zaprezentowano utwory poetyckie i fragmenty dzieł Lenina związane z rewolucją.

7- 8 października: 31 harcerzy uczestniczyło w biwaku w Pokrzywnicy „na tropie srebrnego klonowego liścia”.

11- 12 października: 40 harcerzy uczestniczyło w biwaku w Pokrzywnicy „tropem woni sosnowych bierżan”.

14 października: Po lekcjach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego I. Bartkowski i przewodniczący Samorządu szkolnego I. Głuszek złożyli nauczycielom życzenia, a młodzież wręczyła wiązanki kwiatów. W części artystycznej przedstawione zostały utwory muzyczne, wśród których na wyróżnienie zasługuje walc cis mol op. 64 F. Chopina odśpiewany przez Grażynę Mendel z klasy IV d.

14 październik: SKLOK zorganizowało projekcję filmu o władzę dla ludu uczestniczyło w niej 37 osób.

15 października: Klasa I b, I c, I d, II b, IVb uczestniczyły w spektaklu teatralnym w Opolu.

17 października: KMK zorganizował kiermasz wydawnictw Towarzystwa Społeczno Kulturalnego w Kędzierzynie- Koźlu.

24- 25 października: Odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady historycznej. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano Elwirę Blasztę i Halinę Silwanowicz z klasy IV d.

6 listopada: Po lekcjach odbył się koncert POS z Opola dyrygował Marek Tracz. W koncercie wystąpiła Halina Czerny- Stefańska (pianistka), która odegrała kilka utworów Chopina. Młodzież nagrodziła artystkę wiązankami kwiatów i burzliwymi oklaskami.

7 listopada: SKTPPR zorganizowało apel z okazji 64 rocznicy Rewolucji Październikowej.

11 listopada: SKLOK zorganizowało apel z okazji 64 rocznicy Rewolucji Październikowej.

20- 22 listopada: Uczniowie klasy IIId Aleksandra Wołoszczuk uczestniczyła W Krajowym Konkursie Krasomówczym Przewodników PTTK w Gołubiu- Dobrzyniu. Tematem jej wypowiedzi była Góra Św. Anny.

21 listopada: Po południu odbyły się konferencje informacyjne dla rodziców.

24 listopada: O godzinie 1200 odbyło się spotkanie z absolwentami szkoły zaproszonymi przez prezydenta miasta W. Dereja i wiceprezydenta F. Siwca. W trakcie spotkania profesor Karol Jonica wygłosił dla absolwentów szkoły i uczniów prelekcję na temat książki „Noc i mgła”

3 grudnia: Odbyła się zabawa szkolna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Uczestniczyło w niej około 300 osób w tym chłopcy z TŻŚr. Dyżur pełnili nauczyciele szkoły i rodzice uczniów z klasy II d. zakończył się I etap pierwszej olimpiady fizycznej. Uczeń klasy IIIa Jakub Turek zakwalifikował się do części teoretycznej II stopnia.

13 grudnia: Z powodu stanu wojennego minister oświaty zerwał zajęcia w szkole.

Rok 1982

4 stycznia: Decyzją ministra oświaty zajęcia w szkole zostały wznowione.

6 stycznia: Odbyło się spotkanie z majorem Markowskim, wykładowcą WSNP w Warszawie. Przedstawiło on problemy związane ze stanem wojennym i udzielił odpowiedzi na pytania nurtujące młodzież i nauczycieli.

13 stycznia: Odbył się pogrzeb sekretarki szkoły p. Wandy Leśniewskiej. W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele Grona Pedagogicznego m.in. dyrektor R. Pacułt.

16 stycznia: W wojewódzkich zawodach tenisa stołowego w Kluczborku reprezentacja szkoły zajęła drugie miejsce. W skład reprezentacji wchodzili E. Bieżna klasa IVa T. Langer Klasa IId I. Wodniak klasa IVa I. Lindner klasa II e.

23 stycznia: W wojewódzkich zawodach szachowych w Nysie reprezentacja szkoły zajęła V miejsce. W skład reprezentacji wchodzą: I. Perunek III a, I. Smok II a, O. Sowiński II a, I. Kaliński II a, A. Downarowicz Ia.

24 stycznia: W WSP w Częstochowie odbyły się zawody II stopnia olimpiady fizycznej. Uczeń klasy IIa zakwalifikował się do części doświadczalnej II stopnia.

27 stycznia: Klasa IIc zorganizowała wieczornicę poświęconą G. Zapolskiej. Uczestniczyło ok. 25 osób. W okresie zimy harcerze zorganizowali ok. 400 zabaw dla dzieci z domu dziecka, z domu „Laritas” i szpitala. Harcerze otrzymali pochwałę Komendy Hufca.

30 stycznia: Samorząd uczniowski zorganizował wieczorek poezji miłosnej muzyki lirycznej. W wieczorku uczestniczyło 14 osób. Utwory muzyczne prezentowano z płyt oraz na fortepianie, grały Jolanta Góraj z klasy IId i Grażyna Mendel z klasy IV d. w roku bieżącym z powodu stanu wojennego nie odbyła się tradycyjna impreza klas IV studniówka. Nie będzie również ferii zimowych w lutym z powodu przerwy grudniowej.

3 lutego: Klasa IIc zorganizowała wystawę poświęconą konkursowi LOPu.

3 lutego: Odbyła się konferencja klasyfikacyjna za I półrocze. Młodzież uzyskała następujące wyniki:

Średnia klas:

I a- 3,66; I b- 3,09; I c- 3,29; I d- 3,46; I e- 3,45; II a- 3,53; II b- 3,18; II c- 3,90; II d- 3,46;

II e- 3,61; III a- 3,66; III b- 3,32; III c- 3,46; III d- 3,51; IV a- 3,73; IV b- 3,20; IV c- 3,43;

IV d- 3,79;

Najlepsi uczniowie w nauce:

Agnieszka Fernezy II c- 5,00; Beata Markowska III c- 4,91; Elwira Blaszta IV d- 4,82; Jadwiga Poronowicz IV c- 4,72; Jakub Turek III a- 4,62; Halina Silwanowicz IV d- 4,54; Iwona Korczyńska IV d- 4,54; Rosita Suchan III a- 4,54; Marek Kalisz IV c- 4,54; Jadwiga Przyszlak II d- 4,46; Zygfryd Waskin I d- 4,45; Dariusz Czerski II a- 4,45;

Uczniowie wzorowi:

III d- B. Hanaj, A. Zgraja; III a- R. Suchan, I. Turek; IV c- I. Dronowicz, G. Szpaczek; IV d- I. Korczyńska; II a- R. Stokłosa.

Młodzież szkoły z inicjatywy klasy IIId uczestniczyła w akcji pomocy dla powodzian. Zebrano szereg paczek z młodzieżą.

10 lutego: Odbyły się zebrania informacyjne dla rodziców.

12 lutego: Samorząd Uczniowski zorganizował popołudniu imprezę „Muzyka Czesława Niemena”. Uczestniczyło 16 osób.

14 lutego: W Częstochowie odbyły się zawody III stopnia olimpiady fizycznej- część doświadczalna. Uczeń klasy IIIa Jakub Turek zakwalifikował się do zawodów III stopnia (finałowych).

20 lutego: W MDMK w Kędzierzynie-Koźlu odbył się konkurs recytatorski na szczeblu rejonowym. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy Id Dorota Dziuba, Ewa Niedużak i Marzena Żurawicka. W klasyfikacji końcowej znalazła się Marzena Żurawicka a wyróżnienie otrzymała Dorota Dziuba.

23- 24 lutego: W zawodach miejskich o najbardziej usportowioną szkołę drużyna dziewcząt w tenisie stołowym zajęła I miejsce (E. Pierzyna IV a, I. Langer IV d), a chłopców II miejsce (I. Wodniak IV a, I. Lindner II e)

27- 28 lutego: W Opolu odbyły się eliminacje wojewódzkie XIII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Halina Silwanowicz z klasy IV d. Kwalifikuje ją to do eliminacji centralnych. W Olimpiadzie Języka Francuskiego Elwira Blaszta Z klasy IVd również zakwalifikowała się do eliminacji centralnych. Szkoła POP wystąpiła z inicjatywą organizowania popołudniowych prelekcji dla młodzieży zainteresowanych różną tematyką. Organizację prelekcji podjął się samorząd uczniowski. I prelekcja odbyła się 26 lutego na temat „Rok 1956” wygłosił ją dyrektor szkoły R. Pacułt. Uczestniczyło 30 osób.

8 marca: Odbyła się akademia z okazji dnia kobiet. W części oficjalnej akademii dyrektor szkoły R. Pacułt i przewodniczący samorządy szkolnego złożyli życzenia wszystkim kobietom a następnie młodzież wręczyła wiązanki kwiatów. W części artystycznej sekcja reprezentacyjna samorządy uczniowskiego przedstawiła program słowno muzyczny, na który złożyły się utwory poetyckie Mickiewicza i Gałczyńskiego. Na wyróżnienie zasługuje m.in. Grażyna Mendel, która odśpiewała utwór Mickiewicza „Do M”

11 marca: Po południu odbyła się prelekcja na temat „Kryzys lat 68- 70” prelekcję wygłosiła profesor U. Więcek. Uczestniczyło 20 osób.

18 marca: Po lekcjach odbyła się manifestacja z okazji rocznicy wyzwolenia Koźla. Uczestniczyło ok. 100 osób.

24 marca: Odbył się apel poświęcony problemom stanu wojennego. Dyrektor szkoły R. Pacułt przypominał obowiązki w warunkach stanu wojennego- m.in. konieczność noszenia tarczy i legitymacji szkolnej.

26 marca: W gabinecie chemicznym odbyła się po lekcjach prelekcja prof. Dichvera na temat „Falowość światła” uczestniczyło 9 osób.

27- 28 marca: W Opolu odbyły się eliminacje wojewódzkie Piosenki Rosyjskiej i Radzieckiej. Szkołę reprezentowała Elżbieta Kołodziejczyk z klasy II utworem „Kapitan”. Akompaniowała Jolanta Góraj z IId.

28 marca: W VII indywidualnych mistrzostwach oddziału WOPR w Kędzierzynie-Koźlu uczennica klasy IIa Anna Studzińska zajęła II miejsce.

2 kwietnia: Samorząd uczniowski zorganizował imprezę „Muzyka młodej generacji”. Uczestniczyło 16 osób.

3 kwietnia: W Paczkowie odbyły się wojewódzkie półfinały w piłce siatkowej. Drużyna szkolna zajęła IV miejsce. Skład:

 1. Animudzka IId;
 2. Stawska IId;
 3. Warucha IId;
 4. Jasiulek IIa;
 5. Piotrowska IIa;
 6. Studzińska IIa.

5 kwietnia: W gabinecie chemicznym odbyła się prelekcja profesora Dlichvera na temat „Teza Einsteina”. Uczestniczyło 6 osób.

13- 14 kwietnia: Uczeń klasy IIIa Jan Turek uczestniczył w eliminacjach centralnych Olimpiady Fizycznej.

23 kwietnia: Po lekcjach odbyło się zebranie sprawozdawcze samorządu uczniowskiego. Dotychczasowy przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności organizacji w ciągu ubiegłego roku. Następnie poinformował zebranych, że z dniem dzisiejszym dotychczasowy zarząd kończy kadencję i ustępuje z funkcji. W skład tego zarządu wchodzili:

Jan Głuszek- Przewodniczący; Aleksander Niedzielski- Zastępca przewodniczącego; Alicja Król- Skarbnik; Aleksandra Zgraja- Sekretarz; E. Bick- przewodnicząca sekcji redakcyjnej; C. Bartkowski- przewodniczący sekcji porządkowej;

Ponieważ w roku bieżącym nie odbyły się wybory nowych władz Samorządu Uczniowskiego. Ze względu na brak zgody wytypowanych przez młodzież kandydatów, nowy zarząd wyłoniono w drodze plebiscytu wśród klas. W skład nowego zarządu wchodzą:

Aleksandra Wołoszczuk- przewodnicząca; Beata Marczak- Zastępca przewodniczącego; Renata Stokłosa- Skarbnik; Aleksandra Zgraja- Sekretarz.

Obecna na zebraniu była pani dyrektor H. Jankiewicz w imieniu dyrekcji zatwierdziła dokonane zmiany w zarządzie Samorządu uczniowskiego. Opiekunka organizacji J. Otrębowicz wyraziła ubolewania nad paktem że nie odbyły się wybory przewodniczącego tak, jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Pani dyrektor złożyła podziękowania następującemu zarządowi i życzyła owocnej pracy nowemu.

24 kwietnia: W finałach wojewódzkich piłki ręcznej dziewcząt, reprezentacja szkoły zdobyła III miejsce.

23 kwietnia: Odbyła się konferencja klasyfikacyjna klas IV- ych. Najlepsze wyniki uzyskały klasa IV d- 4,00; klasa IV a- 3,88; klasa IV c- 3,50; klasa IV b- 3,35. indywidualnie najlepsze oceny uzyskali: Elwira Blaszta z klasy IV d, Jadwiga Dronowicz z klasy IV c- 4,09; Iwona Korczyńska IV d- 4,81; Marek Kalisz IV c- 4,64; Halina Silwanowicz IV d- 4,63; Dorowa Zemełka IV d- 4,54.

27 kwietnia: Na dużej przerwie odbył się apel, na którym dyrektor szkoły przedstawił osiągnięcia w zakresie olimpiad oraz w zakresie zmiany przewodniczących organów szkolnych. Są one następujące:

Samorząd uczniowski- nową przewodniczącą została Aleksandra Wołoszczuk z IIId;

ZHP- nowym szczepowym został Artur Jurkowski z klasy IId;

LOK- nowym przewodniczącym został Cezary Bartkowski z klasy IIId;

TPPR- nową przewodnicząca została Gabryela Holstein.

W olimpiadach szkoła odniosła następujące sukcesy:

Olimpiada Języka Rosyjskiego- H. Silwanowicz z klasy IVd uczestniczyła w eliminacjach centralnych;

Olimpiada fizyczna- Jakub Turek klasa IIIa uczestniczył w zawodach liniowych;

Olimpiada Języka Francuskiego- Elwira Blaszta klasa IVd uczestniczyła w eliminacjach centralnych;

Olimpiada wiedzy technicznej- Janusz Pokrywka klasa IVa, Dariusz Tercha- Nadkaniu i Roland Gerstenberg z klasy IIIa uczestniczyli w olimpiadach okręgowych;

Olimpiada matematyczna- Dariusz Czerski z klasy IIa zajął IV miejsce w województwie, VII miejsce Ryszard Wiśniewski Ia.

W olimpiadzie historycznej uczestniczyła na szczeblu wojewódzkim Elwira Blaszta klasa IVd

W Turnieju wiedzy o Śląsku opolskim- eliminacjach rejonowych drużyna szkoły zajęła III miejsce;

W olimpiadzie Biologicznej w eliminacjach wojewódzkich uczestniczyła J. Dronowicz z klasy IVc.

Olimpiada Geograficzna w eliminacjach okręgowych uczestniczył K. Maturzyk z klasy IIIc;

W konkursie krasomówczym- w zawodach finałowych uczestniczyła A. Wołoszczuk z klasy IIId;

W konkursie piosenki Radzieckiej i Rosyjskiej na szczeblu wojewódzkim uczestniczyła E. Kołodziejczyk i E. Staniszewska;

W turnieju tenisa stołowego reprezentacja szkoły zajęła II miejsce w województwie w piłce ręcznej dziewcząt III miejsce w piłce siatkowej dziewcząt IV miejsce w województwie;

W ratownictwie wodnym II miejsce na szczeblu miasta zajęła Anna Studzińska z klasy II a.

 29 kwietnia: Popołudniu odbyła się prelekcja dyrektora szkoły R. Pacułta na temat stosunków polsko- radzieckich w okresie 1939- 1945. w prelekcji uczestniczyli uczniowie z klas IVd, IIId, IId w liczbie 26 osób.

30 kwietnia: Po lekcjach odbyła się uroczystość pożegnania maturzystów. Impreza rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie dyrektor R. Pacułt podsumował czteroletni pobyt w szkole obecnych maturzystów. Wymienił ich sukcesy w olimpiadach i konkursach a następnie wręczył Dyplom Przewodnika Nauki i Pracy Społecznej LO im. H. Sienkiewicza następującym absolwentom:

Za bardzo dobre wyniki w nauce:

Elwira Blaszta IVd; Jadwiga Bronowicz IVc; Iwona Korczyńska IVd;

Za pracę społeczną na rzecz szkoły w ramach pełnienia funkcji przewodniczących organizacji:

Alicja Król IVa; Jan Głuszek IVa; Ewa Rudzka IVa; Halina Silwanowicz IVd; Grażyna Jakubczyk IVc;

Za rozsławienie imienia szkoły:

Halina Silwanowicz IVd; Grażyna Mendel IVd.

Po wręczeniu dyplomów odbyło się ślubowanie maturzystów, w imieniu klas wystąpili przewodniczący samorządów klasowych, następnie dokonano uroczystej zmiany pocztu sztandarowego nowy poczet stanowią uczniowie:

Jakub Jurek III a, Bogusława Foltyńska i Aleksandra Zgraja IIId.

Po zmianie pocztu sztandar pożegnał w imieniu maturzystów Jan Głuszek z klasy IVa. W dalszej części uroczystości wystąpiła Iwona Korczyńska z klasy IV d, która w serdecznych słowach pożegnała szkołę w imieniu swoich kolegów i koleżanek. Następnie uczniowie klas IV wręczyli kwiaty sześciu nauczycielom. Na zakończenie imprezy delegacja maturzystów udała się pod pomnik H. Sienkiewicza z wiązanką kwiatów, a pozostali maturzyści po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandaru przeszli do Izby Tradycji Szkoły, aby złożyć podpis w księdze pamiątkowej.

30 kwietnia: W godzinach popołudniowych klasa IIId zorganizowała wieczorek.

1 maja: Odbyła się manifestacja w Kędzierzynie, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas łącznie z maturzystami.

7 maja: Odbyło się spotkanie chłopców z oficerem marynarki wojennej.

10 maja: Maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości z języka polskiego.

11 maja: Odbył się egzamin dojrzałości z matematyki.

12 maja: Na dużej przerwie odbył się apel poświęcony sprawom porządkowym i dyscyplinie. Dyrektor szkoły R. Pacułt licznymi zaśmieceniami, jakie zauważa się na terenie szkoły. Szczególnie chłopcy demolują urządzenia sanitarne. Część uczniów zachowuje się niewłaściwie w szkole i środowisku, przedstawia problemy szkoły w sposób niezgodny z prawdą, część młodzieży nie nosi tarczy. W związku z rażącym naruszeniem dyscypliny naganę otrzymuje xxx, a uczennica yyy zostaje usunięta ze szkoły.

21 maja: Odbył się koncert symfoniczny POS z Opola pod dyrekcją Andrzeja Jakubowskiego. W wykonaniu orkiestry usłyszeliśmy utwory Liszta i Szymanowskiego.

24- 29 maja: Odbyły się ustne egzaminy dojrzałości.

25 maja: W rejonowym przeglądzie szkolnych zespołów artystycznych chór szkolny otrzymał wyróżnienie.

3 czerwca: Odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. W czasie imprezy dyrektor szkoły R. Pacułt wręczył świadectwa ze złotą tarczą Elwirze Blaszcie i Jadwidze Donowicz, które osiągnęły najlepsze wyniki w nauce (średnia 4,90) oraz najlepiej zdały egzamin dojrzałości- uzyskały 4 oceny bardzo dobre. Ten sam wynik na maturze uzyskała Halina Silwanowicz. W sposób wyróżniający maturę zdali:

Iwona Korczyńska IV d- dwie oceny bardzo dobre i dwie dobre;

 1. Pedyński IVd; M. Rychlik IVd; D. Zemełka IVd; I. Lachowicz IVa; I. Zawada IVa;

Otrzymali oni nagrody książkowe. Nagrodę za najciekawszą pracę pisemną z języka polskiego otrzymała: Grażyna Mendel IVd. Po rozdaniu nagród dyrektor oznajmił, że w tym roku wyjątkowo rada pedagogiczna zadecydowała, że żaden z absolwentów nie zostanie umieszczony na tablicy wyróżniających się absolwentów szkoły. Po przemówieniu dyrektora wychowawcy klas IV rozdali świadectwa, a następnie w imieniu absolwentów szkoły pożegnała Iwona Korczyńska. Absolwenci wręczyli nauczycielom wiązanki kwiatów.

5 czerwca: W szkole zorganizowano dzień sportu. Młodzież pod opieką nauczycieli uczestniczyła w różnych zawodach sportowych. Najlepsze wyniki otrzymali:

Dziewczęta

Skok w dal- Janon Gabryela I miejsce klasa III a; Bieg na 100 metrów- Rezner Iwona I miejsce klasa I c; Pchnięcie kulą- Plucik Brygida I miejsce klasa III a; Skok wzwyż- Grymielewska Teresa I miejsce II c; Bieg na 600 metrów- Gonsior Krystyna I miejsce klasa I c; Siatkówka I miejsce klasa II d;

Chłopcy

Bieg na 100 metrów- I miejsce Wąsik Waldemar II a; Skok w dal- I miejsce Kaliński Jacek II a; Skok wzwyż- I miejsce Dariusz Tercha Natkaniec III a; Pchnięcie kulą- Dariusz Tercha Natkaniec III a;

5 czerwca: W Opolu odbyły się indywidualne mistrzostwa ratownictwa wodnego. Uczennica klasy IIa Anna Studzińska zajęła III miejsce.

16 czerwca: Po lekcjach odbył się konkurs wiedzy o H. Sienkiewiczu. W konkursie uczestniczyło 31 osób. W punktacji indywidualnej. I miejsce zdobyli:

Piotr Baran i Marek Jacek z klasy IIc; II miejsce: Ewa Niedużak z Id; III miejsce: Renata Kruska, Beata Potan. Zespołowo: I miejsce: Klasa IIe; II miejsce: Kasa IIc; III miejsce: Klasa IId.

17 czerwca: W gabinecie biologicznym odbyła się projekcja filmów przyrodniczych: „Ochrona Powietrza”, „O czystą wodę”, „Tatrzański park narodowy”.

25 czerwca: Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z wiceprezesem I. Ozowskim zorganizowanym w ramach konsultacji ze społeczeństwem. Wśród zaproszonych gości byli również: I sekretarz KWPZPR- E. Mróz, członek KCPZPR- S. Krupa, wojewoda opolski- S. Siedlecki oraz reprezentacja organizacji społeczno politycznych działających na Opolszczyźnie. W toku spotkania I sekretarz KMPZPR- S. Zioła przedstawił problemy młodego pokolenia na terenie miasta. W dyskusji głos zabrali przedstawiciele młodzieży pracującej i szkolnej. Pytano m.in. o przyszłość wolnych sobót, ceny podręczników, studia. Wice premier po udzieleniu odpowiedzi na postawione mu pytania omówił problemy związane z reformą gospodarczą, podkreślił konieczność wyjścia ku aspiracją społeczeństwa i umocnienia władzy oraz autorytetu państwa.

25 czerwca: Po lekcjach odbyła się konferencja klasyfikacyjna najlepsze wyniki uzyskali:

Agnieszka Fernezy IIc- 5,00; Beata Markowska IIIc- 4,91; Marek Jacek IIe- 4,80; Jakub Turek IIIa- 4,77; Paweł Swiderski Ia- 4,73; Joanna Urbańska Ie- 4,66; Dariusz Czerski IIa- 4,66; Jadwiga Wyrobiec IIc- 4,64; Aleksandra Wołoszczuk IIId- 4,62; Rosita Suchan IIIa- 4,61; Kornelia Suchan Ia- 4,54; Dorota Tatyk I c- 4,54; Zygfryd Waskin Id- 4,54.

Średnia klas:

III d- 3,90; II c- 3,81; Ia- 3,80; III a- 3,73; I c- 3,66; II e- 3,60; II a- 3,60; II d- 3,57; Ia- 3,56; I d- 3,30; III b- 3,27; Ib – 3,13.

Oceny wzorowe uzyskali:

Klasa IIId-Aleksandra Wołoszczuk, Aleksandra Zgraja, Bogusława Foltyńska, Barbara Hanaj; Klasa IIIa- Jakub Turek, Stefania Kecher, Beata Hazr, Rosita Suchan; Klasa IIa- Dariusz Czerski, Renata Stokłosa, Anna Zając; Klasa IIc- Agnieszka Feranzy, Jadwiga Worobiec; Klasa IId- Jadwiga Przyszlak, Ewa Jędrzejewska; Klasa Ia- Jurek Tatiana, Kornelia Suchan; Klasa Ic- Dorota Tatyk; Klasa Ie- Joanna Urbańska, Monika Zaręba, Jolanta Kmiecik.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali:

Agnieszka Fernezy IIc; Jakub Turek IIIa; Rosita Suchan IIIa; Joanna Urbańska Ie; Aleksandra Wołoszczuk IIId; Dariusz Czerski IIa; Jadwiga Worobiec IIc; Kornelia Suchan Ia; Dorota Tatyk Ic; Zygfryd Waskin Id.

Na konferencji poruszono również problem uczniów, którzy uzyskali oceny niedostateczne i złożyli podania z prośbą o dopuszczenie do egzaminu końcowego. Rada Pedagogiczna udzielił zgody we wszystkich wypadkach, gdy wchodziła w grę jedna ocena niedostateczna, nie zezwolono natomiast zgody uczennicy, która otrzymała 3 oceny niedostateczne.

28- 29 czerwca: Odbyły się egzaminy komisyjne, spotkanie z uczniami klas I i sprzedaż podręczników.

30 czerwca: Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły R. Pacułt przedstawił wyniki osiągnięte w bieżącym roku szkolnym i wręczył świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom. Po przemówieniu dyrektora przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Wołoszczuk złożyła życzenia wakacyjne nauczycielom i uczniom, a przedstawiciele młodzieży wręczyli pedagogom tradycyjne wiązanki kwiatów. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandaru sekcja imprezowa samorządu uczniowskiego przedstawiła żartobliwy program artystyczny.

Rok szkolny 1981/1982

1 września: Uroczysta inauguracja roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego zebrani wysłuchali przemówienia ministra oświaty i wychowania. Następnie wszystkich powitał dyrektor szkoły Ryszard Pacułt, przedstawił też nowych nauczycieli: E. Witczaka, B. Kozłowską. Głos zabrał także przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego J. Bartkowski i przewodnicząca Samorządu Szkolnego A. Wołoszczuk. W drugiej części uroczystości odbyło się ślubowanie klas I. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wprowadzeniu sztandaru odbyła się krótka część artystyczna.

11 września: Klasa IIa zorganizowała „otrzęsiny”. Uczniowie klas I musieli wykazać się znajomością szkoły i nauczycieli w konkursie „co wiem o szkole” były też gry i zabawy. W imprezie wzięło udział ok. 50 osób.

21 września: Odbyło się spotkanie z uczestnikiem operacji „żagiel” pływającym na „darze młodzieży” Mateuszem Palcem. W spotkaniu uczestniczyła klasa Id i chłopcy z klas IV.

22 września: Odbyło się zebranie informacyjne dla rodziców. W czasie tego zebrania dokonano wyboru do Komitetu Rodzicielskiego. Odbył się konkurs wiedzy o szkole w eliminacjach pisemnych wzięli udział wszyscy uczniowie klas I. najlepszą znajomością historii i patrona szkoły w czasie eliminacji pisemnych i ustnych wykazali się: M. Magiera klasa Ia, A. Sozańska Ia, J. Klon Ia, M. Skrzyńska I d, M. Lamber Ia.

22 września – 6 października: Młodzież naszej szkoły wykonywała prace użyteczne na rzecz środowiska. Uczniowie klas Ia, IIa, IIIb, IIIc, IIe, IIIa, IId pomogli w zbiorze owoców i warzyw W Kombinacie Warzywno- Ogrodniczym w Sławęcicach a klasa IVd w Kombinacie Ogrodniczym w Żyrowej.

25 września: Odbył się jedno osobowy rajd na Baranią Górę. Zorganizowany przez szkolne koło PTTK. W rajdzie wzięło udział 30 osób.

8 października: Spotkanie z oficerem Wojska Polskiego z okazji 39 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego. W spotkaniu uczestniczyła klasa IId i IVd.

11 października: Uczniowie klasy Ia zwiedzili Izbę pamięci narodowej w Miejskim Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowaną przez zarząd miejski ZBOWiD.

12 października: Na dużej przerwie odbył się krótki apel z okazji dnia Ludowego Wojska Polskiego przygotowany przez szkolne koło LOK. W apelu uczestniczyła młodzież z całej szkoły.

14 października: W auli odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. W części oficjalnej przewodnicząca Samorządu Szkolnego A. Wołoszczuk i przewodniczący Komitetu rodzicielskiego I. Bartkowski złożyli życzenia wszystkim nauczycielom. Każdy nauczyciel otrzymał też symboliczną wiązankę kwitów. Część artystyczną przygotowała Sekcja Imprezowa przy samorządzie szkolnym pod kierunkiem mgr D. Kotusz. Była to składanka o charakterze wspomnieniowym złożona z dialogów, piosenek, wierszy i scenek mimicznych. W akademii wzięła udział młodzież z całej szkoły.

28 października: Odbyło się tradycyjne spotkanie z dyrektorem R. Pacułtem „wszystko za wszystko”. Dyrektor odpowiadał na pytania uczniów. W spotkaniu wzięło udział 60 osób.

29 października: W naszej szkole odbyło się spotkanie wychowawców klas I z miasta Kędzierzyna- Koźla. Dr S. Korczyński wygłosił referat „czynniki determinujące rozwój psychologiczny dziecka w okresie dorastania”, a M. Kowalczyk mówił o funkcjach i zadaniach wychowawcy klasy. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 nauczycieli.

3 listopada: Odbyło się spotkanie uczniów klas I i IV z psychologiem mgr Rodłowską z poradni psychologiczno zawodowej na temat „wpływ osobowości na wybór zawodu”.

6 listopada: Na dużej przerwie odbył się apel z okazji 65 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej przygotowany przez szkolne koło TPPR. W apelu wzięła udział młodzież z całej szkoły.

12 listopada: Odbyła się akademia z okazji 64 rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę przygotowana przez ZHP. W formie słowno muzycznej zostały przedstawione najważniejsze fakty z historii polski i jej droga do utraty, a później odzyskania niepodległości. W akademii wzięły udział wszystkie klasy.

15- 20 listopada: W szkole był obchodzony tydzień patrona szkoły. 15 listopada odbył się apel inaugurujący to święto, na którym został przedstawiony program obchodów. 17 listopada odbył się finał konkursu wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. Uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów w eliminacjach pisemnych wzięli udział w ustnym finale, który odbył się w auli z udziałem młodzieży z całej szkoły. Najlepszą ukazała się uczennica klasy IIId Jadwiga Przyszlak. Uczniowie klasy IIIa w ramach tygodnia patrona szkoły wygłosili na godzinach wychowawczych w e wszystkich klasach referaty o życiu Henryka Sienkiewicza.

11 listopada: Odbyło się zebranie rodziców wszystkich klas, na którym zostali poinformowani o wynikach nauki swoich dzieci.

19 listopada: Sekcja imprezowa Samorządu szkolnego zorganizowała wieczór z muzyka zespołu „Budka Suflera” w imprezie wzięło udział 15 osób.

20- 21 listopada: Uczennica klasy IVd brała udział w krajowym konkursie krasomówczym w Gołubiu Dobrzyniu zajęła V miejsce.

23 listopada: Obył się koncert Filharmonii Opolskiej pt. „Muzyka słowiańska”. W koncercie wzięły udział wszystkie klasy.

7 grudnia: Zwiedzili szkołę i zapoznali się z warunkami nauki przedstawiciele resortu oświaty i wychowania z Poczdamu pod przewodnictwem W. Ostermana.

9 grudnia: Wizytowali szkołę pełnomocnik KOK w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu, płk mgr Z. Cichy i wizytator KOIW mgr T. Talar. Wyrazili zadowolenie z pracy szkoły.

20 grudnia: Szkolne koło LOK zorganizowało konkurs na najładniejszą Chinkę. Wystawa choinek odbyła się na dużej przerwie. Konkurs wygrała klasa IIIb.

10 stycznia: Szkolne koło LOK zorganizowało spotkanie ze słuchaczami Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. J. Jasińskiego we Wrocławiu plut. pdr Markiem Sarnecem i plut. pdr Grzegorzem Wróblem. W spotkaniu uczestniczyła klasa IVa i chłopcy pozostałych klas IV.

17 stycznia: Koło LOK zorganizowało spotkanie ze słuchaczami Wojskowej Akademii Medycznej im. Bolesława Szareckiego w Łodzi min. st. szer. Dariuszem Skowronem. W spotkaniu brała udział klasa IVa i chłopcy klas IV.

19 stycznia: Odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej, na której zatwierdzono oceny uzyskane przez uczniów w pierwszym okresie nauki. W konferencji wzięli też udział przedstawiciele młodzieży. 97. uczniów uzyskało oceny niedostateczne, co stanowi 20% wszystkich uczniów. Oceny wzorowe z zachowania otrzymało 17. uczniów, a oceny nieodpowiednie 24. uczniów.

26 stycznia: Odbyły się zebrania wywiadowcze rodziców, na których zostali poinformowani o zachowaniu dzieci i ich ocenach w pierwszym okresie.

27 stycznia: Na długiej przerwie odbył się apel podsumowujący pierwszy okres. Dyrektor przedstawił min. uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie. Były to: Agata Kociel I d- 4,90; Agata Markowska IVc- 4,81; Agnieszka Ferenzy IIIc- 4,70. najlepszą klasą była Ia ze średnia ocen 4,15.

28 stycznia: Po rocznej przerwie odbył się tradycyjny bal studniówkowy. Na 100 dni przed maturą bawiła się młodzież klas IV.

11 lutego: Młodzież z całej szkoły mogła bawić się na zabawie karnawałowej, która odbyła się w auli. Młodzieżą opiekowali się nauczyciele i rodzice.

15 lutego: W auli odbył się koncert z cyklu „Musica viva” pt. „Muzyka polska”. Orkiestra Filharmonii Opolskiej pod dyrekcją C. Płaczka wykonała min. utwory Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki, Klimczuka i Lwowskiego. Śpiewał E. Kuszyk.

19 lutego: Uczennice naszej szkoły wzięły udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego. G. Holstein z klasy IIIc zajęła I miejsce, a A. Wołoszczuk z klasy IVd II miejsce. Pozostali uczestnicy zajęli miejsca IV i VI. Młodzież przygotowała mgr K. Pustelnik.

26 lutego: E. Kołodziejczyk z klasy IIId została wyróżniona na wojewódzkim festiwalu Piosenki Radzieckiej.

17 marca: Wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział we wyborach do Samorządu szkolnego. Wybory poprzedziła „Kampania wyborcza”. Kandydaci na przewodniczących byli przedstawieni na gazetce przedstawiali też swoje poglądy na spotkaniu z wyborcami. Przewodniczącą Samorządu Szkolnego została Beata Marczak z klasy IIId, zastępca przewodniczącej Krzysztof Stoszek z klasy IIc.

18 marca: Szkolne koło PTTK zorganizowało apel poświęcony 38. rocznicy Wyzwolenia Ziemi Kozielskiej. W apelu wzięły udział wszystkie klasy.

21 marca: Odbyło się uroczyste powitanie wiosny. Tradycyjnie topiono Marzannę- symbol zimy, a później wszyscy bawili się i śpiewali. W imprezie wzięła udział młodzież z całej szkoły.

26- 27 marca: Odbyły się zawody centralne 9. olimpiady Wiedzy Technicznej, w których wzięli udział R. Wiśniewski z IIa i R. Komorek, A. Jędrzejczyk, K. Madloch z klasy IIIa. Ich opiekunką jest mgr S. Misiewicz.

16 kwietnia: Uczniowie klas IV uczestniczyli w wycieczce do Puszczy i Oświęcimia. Młodzieżą opiekowali się wychowawcy i nauczyciele historii.

28 kwietnia: Odbyła się konferencja klasyfikacyjna klas IV. Uchwałą Rady Pedagogicznej wszyscy uczniowie ukończyli szkołę. Przyznano także dyplomy przewodnika nauki i pracy społecznej. Dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce i pracy społecznej otrzymały B. Markowska IVc, R. Suchan IVa. Dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce i pracy społecznej otrzymali: B. Harz IVa, S. Kecler IVa, J. Pietranek IVc, C. Bartkowski IV d, A. Zgraja IVd, B. Foltyńska IVa. Dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce, aktywną prace społeczną i rozsławienie dobrego imienia szkoły otrzymała A. Wołoszczuk IVd. Dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce i rozsławienie dobrego imienia szkoły otrzymał J. Turek IVa. Rada Pedagogiczna ustaliła, że na tablicę przodowników pracy społecznej w Sali tradycji zostanie wpisana Aleksandra Wołoszczuk z klasy IVd.

29 kwietnia: Po lekcjach odbył się uroczysty apel, na którym nastąpiło pożegnanie klas IV. Dyrektor szkoły przedstawił najważniejsze osiągnięcia uczniów podczas ich cztero letniego pobytu w szkole. Wręczył także dyplom przodownika nauki i pracy społecznej. W czasie apelu nastąpiło pożegnanie sztandaru i przekazanie go młodszym kolegom. W skład nowego pocztu sztandarowego wchodzą: Irena Borowiec IV c, Jadwiga Przyszlak i Krzysztof Tarka III b. Wszystkim nauczycielom i wychowawcą w imieniu absolwentów podziękowała B. Trafas. Później wystąpiła przewodnicząca Samorządu Szkolnego B. Marczak i pożegnała koleżanki i kolegów. Delegacja uczniów klas IV złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły. Po apelu absolwenci przeszli do sali tradycji, gdzie złożyli podpisy w księdze pamiątkowej.

1 maja: Młodzież i nauczyciele wzięli udział w tradycyjnym pochodzie pierwszomajowym.

10- 11 maja: Pisemne egzaminy maturalne. W tym roku pierwszy raz odbyły się według nowego regulaminu.

10 maja odbył się egzamin z języka polskiego, a 11 maja z matematyki, biologii, historii lub języka rosyjskiego, w zależności od profilu. Do matury przystąpiło 90 absolwentów.

16- 20 maja: Ustne egzaminy dojrzałości. Wszyscy maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego i nowożytnego. Oprócz tego egzamin z jednego wybranego przedmiotu.

25 maja: Uczniowie wszystkich klas III wzięli udział w wycieczce na Górę św. Anny. Młodzieżą opiekowali się wychowawcy i nauczyciele historii.

28 maja: Odbył się szkolny Dzień Sportu, w którym wzięła udział młodzież z całej szkoły. Oto zwycięzcy niektórych konkurencji w kategorii dziewcząt:

Bieg na 100 metrów- H. Szymańska Ia; Bieg na 200 metrów- K. Patyk IId; Bieg na 800 metrów- H. Zając IIa; Bieg na 1500 metrów- Ł. Koperska Ic; Sztafeta 4x 200 metrów- I. Najman, H. Otrefon, J. Ważna, B. Inorowicz Ic; Skok wzwyż- M. Zając IIc; Skok w dal- I. Starzyk IIIa; Pchnięcie kulą- I. Breitkopf IIa; Rzut oszczepem- C. Głąb IIc; Rzut dyskiem- B. Rozenberger IIc.

W kategorii chłopców:

Bieg na 100 metrów- W. Wąsik IIIa; Bieg na 200 metrów- A. Stawski IIa; Bieg na 800 metrów- I. Nowaczyński IIc; Bieg na 1500 metrów- A. Stawski IIa; Skok wzwyż- P. Gałuszyński IId; Pchnięcie kulą- A. Kość IIIa; Rzut oszczepem- H. Działach IIIa; Rzut dyskiem- Z. Baskin IId.

1 czerwca: Odbył się apel, na którym dyrektor podsumował wyniki szkolnego dnia sportu i omówił wyniki egzaminów maturalnych. Z 97. absolwentów do matury przystąpiło 90. egzaminu pisemnego ni zdało 14 osób, a egzaminu ustnego 22. osoby. Ogólnie maturę zdały 54 osoby.

7 czerwca: Odbyło się wręczenie świadectw maturalnych i świadectw ukończenia szkoły. Dyrektor wręczył „Złote tarcze”, które otrzymali:

Beata Markowska, Rosita Suchan i Jakub Turek. Resztę świadectw wręczyli wychowawcy klas.

22 czerwca: Odbyła się konferencja klasyfikacyjna, na której zatwierdzono oceny końcowe ze sprawowania i wszystkich przedmiotów. Oto wyniki klasyfikacji:

Średnia klas: Ia- 4,28; I d- 3,98; III c- 3,75; I e- 3,69; II e- 3,62; II a- 3,61; II d- 3,60; III a- 3,53; III e- 3,50; II c- 3,48; I c- 3,43; III d- 3,42; II b- 3,40; I b- 3,29; II b- 3,23.

Najlepsi uczniowie:

Agata Kociel Id- 4,90; Zygfryd Waskin IId- 4,84; Agnieszka Ferenzy IIIc- 4,80; Tomasz Zander Ia- 4,72; Dariusz Czerski IIIa- 4,66; Monika Zaręba IIa- 4,66; Jarosław Klon Ia- 4,54; Joachim Greoger Id- 4,54; Kornelia Schwarz IIa- 4,50, Barbara Wrelguz IIIc- 4,50; Jadwiga Przyszlak IIId- 4,50; Piotr Baran IIIe- 4,50; Marek Jacek IIIe- 4,50.

Uczniowie, którzy otrzymali ocenę wzorową ze sprawowania:

Ia- Jarosław Klon, Małgorzata Magiera, Bogusława Serdaczek, Tomasz Zander; Id- Agata Kociel i Grażyna Nowak; IIa- Jolanta Lubrich, Tatjana Jurek i Kornelia Swarz; IIc- Dorota Łatyk i Bożena Czerwiec; IIe- Jolanta Urbańska; IIIa- Renata Stokłosa; IIIc- Gabryela Holstein i Irena Wrobiec; IIId- Artur Jurkowski i Beata Marczak; IIIe- Maria Prefon.

29 czerwca: Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W czasie akademii pan dyrektor wręczył najlepszym uczniom „Złote tarcze” byli to:

Kornelia Schwarz- IIa; Tomasz Zander- Ia; Jarosław Klon- Ia; Agata Kociel- Id.

Przedstawiciele młodzieży podziękowali nauczycielom za całoroczną pracę i wręczyli symboliczne wiązanki kwiatów. Na zakończenie akademii odbyła się krótka część artystyczna. Potem młodzież rozeszła się do klas, aby odebrać świadectwa.

 

1983/1984

1 września: Uroczysta akademia inaugurująca nowy rok szkolny 83/84. Zgromadzoną w auli młodzież, w imieniu własnym i całego grona pedagogicznego, powitał nauczyciel przysposobienia obronnego, mgr. Rudolf Marczyński, serdecznie życząc wszystkim dziewczętom i chłopcom dobrych wyników w nauce w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym. Następnie przedstawił młodzieży zaproszonych na akademię gości: Piotra Gladosa- przewodniczącego Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Kędzierzynie-Koźlu i Romana Perejmę- członka egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Kędzierzynie- Koźlu. O godzinie 9 wysłuchano radiowego przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania, po którym głos zabrał dyrektor szkoły, dyr. Ryszard Pacułt. Następnie krótkie przemówienie wygłosił przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Przypomniawszy tragiczny wrzesień z przed 44 lat, Piotr Glados życzył wszystkim zebranym powodzenia w kolejnym pokojowym roku szkolnym. Po uroczystym ślubowaniu złożonym przez uczniów klas I młodzież powitała brawami przedstawionych przez dyrektora nowych nauczycieli- Małgorzata Ogonowska i Iwonę Szargut. Część oficjalną akademii zakończyło wystąpienie przewodniczącej Samorządu Szkolnego- Beaty Marczak. Po obejrzeniu i wysłuchaniu krótkiej części artystycznej młodzież rozeszła się do klas, aby wziąć udział w pierwszej w bieżącym roku szkolnym lekcji wychowania obywatelskiego.

12 września: Apel z okazji 300 rocznicy bitwy pod Wiedniem. Nauczycielka historii profesor U. Więcek, wygłosiła krótki referat podkreślający międzynarodowe znaczenie Odsieczy Wiedeńskiej.

11 września: Uczennica naszej szkoły Anna Studzińska z klasy IVa zajęła X miejsce w XXII Mistrzostwach Międzynarodowych w Ratownictwie Wodnym. Anna Studzińska reprezentowała nasz kraj w XXII Międzynarodowych Mistrzostwach w Ratownictwie Wodnym zorganizowanych w dniach 10-11 września w Warszawie zajęła II miejsce drużynowe zdobywając srebrny medal mistrzostw oraz X miejsce indywidualnie. W konkurencji holowania manekina zajęła IV miejsce. Anna Studzińska- reprezentująca barwy Oddziału Terenowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kędzierzynie-Koźlu została udekorowana brązowym medalem za wybitne osiągnięcia sportowe. Aktu dekoracji dokonał Przewodniczący Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu Marian Renke w dniu 12 września 1983.

21 września: Odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie informacyjne dla rodziców. Podczas krótkiego spotkania w auli dyrektor szkoły zapoznał rodziców uczniów klas IV z obowiązującym regulaminem egzaminu dojrzałości.

23 września- 13 października: W ramach akcji „Zbieramy płody jesieni” młodzież naszej szkoły brała udział w pracach jesiennych na terenie kombinatu warzywniczo ogrodniczego w Sławęcicach i kombinatu PGR w Ciężkowicach.

3 października: Już po raz trzeci odbył się konkurs wiedzy o szkole i jej patronie zorganizowany dla uczniów klas I, w tym roku najlepszymi okazały się Agata Malec Ia, Ewa Kuczkowiak i Małgorzata Szumilas Ia, Joanna Stelmach I c.

 

6 października:

Spotkanie z oficerem Wojska Polskiego chorążym Henrykiem Czerskim z okazji 40 rocznicy powstania LWP. W spotkaniu uczestniczyła młodzież klasy Ib i IIc.

8 października: Obejrzenie sprzętu modelarskiego i zwiedzenie wystawy zorganizowanej przez Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju w Kędzierzynie-Koźlu z okazji 40 rocznicy powstania LWP. W wycieczce uczestniczyła młodzież klas I.

11 października: Zorganizowano wyjście do koszar w ramach „Dni otwartych koszar”. W wycieczce wzięli udział uczniowie klasy Ib.

13 października: Odbył się uroczysty koncert z okazji MUSICA VIVA.

Jesienią bieżącego roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w następujących wycieczkach:

– wycieczka do Krakowa klasa II; wycieczka do Poznania i Gniezna klasa IIId; turystyczna- krajoznawcza wyprawa w Pieniny klasa IIIe; wyprawa na Babią Górę klasa IVb; wycieczka do Zakopanego klasa IVc i IVe; rajd w Góry Sowie zorganizowany przez PTTK klasa IVd.

13 października: Z okazji dnia nauczyciela uczniowie przygotowali uroczystą akademię, w czasie, której serdecznie podziękowali swoim nauczycielom za trud włożony w wykształcenie i wychowanie młodzieży.

7 listopada: W 66 rocznicę wybuchu Rewolucji Październikowej uczniowie zrzeszeni w działającym w naszej szkole TPPR zorganizowali krótki apel podkreślający wielkie znaczenie tego ważnego wydarzenia historycznego. Na zakończenie apelu dyrektor szkoły Ryszard Pacułt uroczyście wręczył legitymacje członkowskie uczniom przyjętym do TPPR w bieżącym roku szkolnym.

10 listopada: Uczennice i uczniowie klas IV wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Oświęcimia zorganizowanej przez nauczycieli historii.

11 listopada: Harcerze w działającej przy szkole drużyny XVIII szczepu ZHP imienia Emilii Plater przygotowali uroczysty apel poświęcony 65 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

14 listopada: Goszczące w naszej szkole aktorzy Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu wystąpili w sztuce „Eugeniusz Oniegin” przygotowanej według poematu Aleksandra Puszkina pod tym samym tytułem. Przedstawienie, które odbyło się w auli obejrzała cała młodzież naszej szkoły.

16 listopada: Odbyło się śródokresowe zebranie dla rodziców.

17 listopada: Uczennice i uczniowie wysłuchali koncertu symfonicznego z cyklu MUSICA VIVA.

23 listopada: W ramach obchodów Tygodnia patrona szkoły został zorganizowany uroczysty apel, w którym wzięła udział cała młodzież naszej szkoły.

26 listopada: Uczennice i uczniowie z klas IVc i IVe zwiedzili cukrownię w Polskiej Cerekwi. Opiekę nad młodzieżą sprawował nauczyciel chemii prof. Cz. Olichwer.

13- 19 grudnia: Trwa kompania poprzedzająca wybory do Samorządu Szkolnego. Ponieważ kadencja obecnego samorządu dobiega końca, młodzież musi się zastanowić nad wyborem nowych przedstawicieli, którzy będą reprezentować jej interesy w 1984 roku. Wszyscy wyborcy pilnie czytają rozwieszone na korytarzach szkoły kolorowe hasła mówiące o poszczególnych kandydatach do samorządu. Oto niektóre z nich:

– tocz Marzeny ko bój zacięty, ulec musi dziś, kto żyw!

Pokaż wszystkim swe talenty nikt nie będzie tobie krzyw;

– głosujcie na Gosię z II e; z nią na pewno nie będzie wam źle!!!

– dziś na mleko wejść nie mogę, idę zaraz w urny mrok.

Dziś Marzenę wybrać mogę, więc przyspieszam każdy krok;

– z mojej młodej piersi się wyrwało, w ciężkim bólu i rozterce.

Kogo wybrać nie wiedziało, roztargnione szkolne serce.

19 grudnia: Uczennice i uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl teatralny „Srebrna Natalia”.

21 grudnia: W wyniku wyborów, odbyły się w auli w czasie II przerwy wyłoniono Samorząd szkolny, 84 w którego skład weszli:

Beata Patan z klasy IIId jako przewodnicząca; Małgorzata Ignac z klasy IIe jako zastępca przewodniczącej; Mariola Jóźwiak z klasy IIa skarbnik; Grażyna Nowak z klasy IId sekretarz.

30 grudnia: Stary 1983 rok został pożegnany krótką akademią, w czasie, której zgromadzona w auli młodzież obejrzała przedstawienie pt. „Herody z Zawoi”, przygotowane przez uczennice i uczniów z klasy IIa.

16 stycznia 1984 roku: Zorganizowano spotkanie ze słuchaczem Wyższej szkoły marynarki wojennej im. Boh. Westerplatte w Gdyni podporucznikiem Jarosławem Storczykiem. W spotkaniu uczestniczyła klasa IVa.

21 stycznia: W odświętnie udekorowanej auli odbyła się tradycyjna studniówka młodzieży klas IV.

25 stycznia: W czasie konferencji klasyfikacyjnej Rada Pedagogiczna podsumowała wyniki osiągnięte przez uczniów naszej szkoły w pierwszym semestrze roku szkolnego 1983/1984. w bieżącym półroczu najlepszymi okazały się klasy IIa (średnia ocen 3,84), IId (3,76), Id (3,70) w klasyfikacji indywidualnej na wyróżnienie zasługują następujący uczniowie:

Agata Kociel z klasy IId (średnia ocen 4,80), Grzegorz Pacułt klasa Ic (4,74), Małgorzata Magiera IIa (4,66), Tomasz Zauder klasa IIa (4,50), Barbara Ligeza klasa Id (4,50).

26 stycznia: Odbyło się zebranie informacyjne dla rodziców.

27 stycznia: Pierwsze półrocze zostało zakończone krótkim apelem, w czasie, którego dyrektor szkoły Ryszard Pacułt zapoznał młodzież z wynikami klasyfikacji, a także dokonał prezentacji przedstawicieli wszystkich organizacji uczniowskich działających na terenie naszej szkoły. Oto nazwiska uczniów, którym w wyniku wyborów przeprowadzonych w styczniu bieżącego roku w ramach poszczególnych organizacji powierzono kierownicze funkcje:

Agata Łączyńska IIIc- szczepowa; Grażyna Patera IId- przewodnicząca szkolnego koła TPPR; Andrzej Lipiński IIIc- przewodniczący SK LOP; Joachim Greger IId- przewodniczący SK PTTK; Grażyna Gwóźdź- przewodnicząca SK PCK.

31 stycznia: Szkolne koło TPPR wystąpiło z inscenizacja bajki rosyjskiej pt. „Mopoз Ubaиobuτ” w imprezie tej uczestniczyła młodzież naszej szkoły oraz ich młodsze rodzeństwo.

15 lutego: Uczniowie klasy IVa i IVc wzięli udział w spotkaniu z I sekretarzem KM PZPR- Stefanem Ziołą.

17 lutego: Samorząd szkolny zorganizował bal karnawałowy dla młodzieży naszej szkoły. Dnia 21 lutego 1984 roku w czasie 6 i 7 lekcji w auli naszej szkoły odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Piosenki Radzieckiej, w których uczestniczyli nauczyciele i uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie LO im. Janka Krasickiego w Kędzierzynie- Koźlu. Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów jury po przewodnictwem mgr. Krystyny Pustelnik wyłowiono zwycięzców, którymi okazali się:

Iwona Staniszewska, Marek Kłosowicz Aleksandra Sozańska, Halina Bylinowska, Małgorzata Jurkowska.

Wyżej wymienieni uczniowie będą uczestniczyć w eliminacjach miejskich konkursu piosenki radzieckiej.

22 lutego: Uczennice i uczniowie klasy IIIa wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Politechniki Wrocławskiej- Januszem Szawronem.

29 lutego: Młodzież klasy IVa i IVc wzięła udział w spotkaniu z pierwszym sekretarzem KW PZPR, tow. S. Ziołą.

3 marca: W auli naszej szkoły odbył się koncert symfoniczny Państwowej Filharmonii w Opolu.

8 marca: Uroczysta akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

9 marca: Spotkanie młodzieży klas IV z pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

19 marca: Z okazji rocznicy wyzwolenia Koźla SK PTTK przygotowało apel, w czasie, którego zgromadzona w auli młodzież wysłuchała wspomnień uczestnika walk o nasze miasto- p Sasińskiego.

16 marca: Chór działający przy naszej szkole „wyśpiewał” wyróżnienie na Przeglądzie Zespołów Artystycznych zorganizowanym w Kędzierzynie- Koźlu.

19 marca: Uczniowie naszej szkoły- Marek Sembowski z klasy Ia i Ryszard Wiśniewski z klasy IIIa- wzięli udział w X Olimpiadzie Wiedzy Technicznej na szczeblu centralnym.

21 marca: Pierwszy dzień wiosny. Dokładnie o godzinie 12:45 młodzież naszej szkoły pożegnała odchodzącą zimę topiąc pięknie przystrojoną Marzannę w falach Odry.

24 marca: Nasze liceum reprezentowane przez ucznia klasy IIIa Ryszarda Wimiowskiego zajęło IV miejsce w Turnieju Fizycznym zorganizowanym pod patronatem Wyższej szkoły pedagogicznej w Opolu. W marcu 1984r.- pod hasłem „Poznajemy Zabytki Śląska Opolskiego” odbyły się eliminacje szkolne i rejonowe Turnieju Wiedzy o Śląsku Opolskiem, którego celem jest zapoznanie młodzieży szkolnej z zabytkami kultury materialnej i duchowej oraz środowiskiem geograficzno przyrodniczym naszego rejonu.

29 marca: W wyniku rozgrywek szkolnych następujący uczniowie zakwalifikowali się do eliminacji na szczeblu rejonowym:

Krystyna Wiesiołek IId, Grażyna Nowak IId, Grzegorz Pacułt Ic.

30 marca: Drugi etap Turnieju Wiedzy o Śląsku Opolskim zakończył się zwycięstwem reprezentacji naszej szkoły w składzie: Krystyna Wiesiołek I miejsce, Grażyna Nowak II miejsce, Grzegorz Pacułt IV miejsce. Zgodnie z regulaminem turnieju laureatka I nagrody Krystyna Wiesiołek, będzie reprezentowała naszą szkołę w finale wojewódzkim.

30 marca: Chłopcy z wszystkich klas IV wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Rejonowej Straży Pożarnej, kapitanem Zajączkiewiczem, który udzielił im podstawowych informacji na temat możliwości podjęcia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

13 kwietnia: Delegacja młodzieży działającej w szkolnym kole LOK złożyła wiązanki kwiatów na terenie byłego obozu śmierci w Sławięcicach.

17 kwietnia: Odbyło się zebranie informacyjne dla rodziców.

25 kwietnia: Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone podsumowaniu wyników nauczania w klasach IV.

27 kwietnia: Uroczyście przy dźwiękach hymnu państwowego i hymnu szkolnego, młodzież naszego liceum pożegnała absolwentów klas IV. Dyrektor szkoły dyr. Ryszard Pacułt wręczył pamiątkowe dyplomy następującym abiturientom:

Irenie Worobiec IVc za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę społeczną,

Renacie Stokłosa IVa, Gabryjeli Holstein IVc, Beacie Harczak IVd, Arturowi Jurkowskiemu IVd za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną na rzecz szkoły.

25- 28 kwietnia: Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w strefowych eliminacjach mistrzostw szkół ponadpodstawowych w szachach. Nasza drużyna w składzie:

Dariusz Poręby IIa, Agnieszka Smak IVa, Dariusz Sowiński IVa otrzymała pamiątkowy puchar za zajęcie III miejsca w wyżej wymienionych zawodach. Na szczególną uwagę zasługuje sukces Dariusza Porębnego, który wywalczył I miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

1 maja: Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w pochodzie zorganizowanym z okazji Święta Pracy.

10 maja: Punktualnie o godzinie 8 absolwenci klas IV przystąpili do pisemnego egzaminu dojrzałości z języka Polskiego.

11 maja: Pisemny egzamin dojrzałości z matematyki, biologii, historii i języka rosyjskiego.

14 maja: W Opolu odbył się wojewódzki finał konkursu recytacji poezji i prozy rosyjskiej i radzieckiej. W konkursie uczestniczyło ponad 100 uczniów szkół podstawowych średnich i zawodowych, zakwalifikowanych po wcześniejszych eliminacjach terenowych. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

Grażyna Nowak IId, Piotr Pawelec IId, Marzena Żurawicka IIId. Marzena Żurawicka została zakwalifikowana do eliminacji centralnych, które będą rozegrane w Kołobrzegu.

23- 30 maja: Młodzież naszej szkoły przystąpiła do drugiej części egzaminu dojrzałości.

24 maja: W auli naszej szkoły odbył się koncert państwowej filharmonii w Opolu.

24 maja: Uczniowie klasy IId obejrzeli spektakl „Czytając od nowa” przygotowany przez Akademicki Wielki Teatr Dramatyczny im. Maksyma Gorkiego z Leningradu.

25 maja: Inauguracja święta sportu szkolnego w biegu masowym na 800 metrów wzięli udział wszyscy uczniowie klas I- III. Oto najlepsze wyniki: Dziewczęta młodsze:

Marzanna Machulec Ia, Bożena Górol Ib, Bożena Bednarska Ib.

Dziewczęta starsze:

Maria Folk IIIa, Lucyna Orasińska IIIb, Brygida Zachlod IIId.

Chłopcy młodsi:

Bernard Apostel IIa, Artur Głąbik IIa, Joachim Greger IId.

Chłopcy starsi:

Adam Stawski IIIa, Jarosław Rokacz IIIc, Andrzej Lipiński IIIc.

29 maja: W drugim dniu święta sportu szkolnego młodzież uczestniczyła w V konkurencjach lekkoatletycznych:

Pchnięci kulą, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem i rzut dyskiem. Oto nazwiska uczniów, których osiągnięcia sportowe zasługują na wyróżnienie:

Pchnięcie kulą: Grażyna Nowak IId, Joanna Stelmach Ic, Elwira Komider IIId.

Skok w dal: Marzena Jurkowska IId, Helena Szymańska IIa, Małgorzata Zając IIIc, Krzysztof Kuryś Ib, Jakub Osóbka Ib.

Skok wzwyż: Dorota Bryara IIe, Ewa Nizioł Ib, Małgorzata Zając IIIc.

Rzut oszczepem: Joanna Stelmach Ic, Aleksandra Sozańska IIa, Sabina Głąb IIIc.

Rzut dyskiem: Bożena Górol Ib, Beata Napierajczyk IIc, Lidia Jasiulek IIb.

Rozegrano także turniej szachowy, w którym zwyciężyli:

Grzegorz Pacułt Ic, Mirosław Sotel IIIa, Jerzy Stelmach Ic.

31 maja- 3 czerwca: Harcerze naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim rajdzie wapiennym zorganizowanym przez PTTK i ZHP. Trasa, którą wybrała nasza prowadziła szlakiem Orlich Gniazd przez Kraków do Rabsztyna. Oto uczestnicy rajdu:

Anna Łuczyńska, Jolanta Lipka, Aleksandra Klon, Iwona Bigwa, Grzegorz Pacułt, Aleksandra Jaworska, Aleksandra Milik, Beata Loch, Mikołaj Turek młodzieżą opiekowali się profesorowie:

Czesław Olichwer i Stanisław Śmigielski.

6 czerwca: Uroczyste wręczenie świadectw maturalnych. Dyrektor szkoły Ryszard Pacułt złożył młodzieży serdeczne gratulacje z okazji pomyślnie zdanego egzaminu dojrzałości. Podsumowując wyniki tegorocznej matury podkreślił, że na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy uzyskali same oceny bardzo dobre na egzaminach maturalnych, oto ich nazwiska:

Dariusz Czerski IVa, Joanna Tomaszewicz IV, Agnieszka Ferenzy IVc, w tym roku złotą tarczę z laurem przyznano: Dariuszowi Czerskiemu IVa, Agnieszce Ferenzy IVc, Irenie Worowiec IVc. Decyzją Rady Pedagogicznej niżej wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe. IVa Dariusz Czerski- za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre wyniki na egzaminie dojrzałości, Marek Działak- za pracę społeczną, Danuta Piotrowska- za dobre wyniki w nauce pracę społeczną, Dariusz Sowiński- za bardzo dobre wyniki na egzaminie dojrzałości, Renata Stokłosa- Za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną, Joanna Tomaszewska- za bardzo dobre wyniki na egzaminie dojrzałości. IVb: Dorota Duda- za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną. IVc: Agnieszka Ferenzy- za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre oceny na egzaminie dojrzałości, Gabryela Holstein- za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną w organizacji TPPR, Barbara Wielgus- za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną na rzecz klasy, Irena Worowiec- za bardzo dobre wyniki w nauce pracę społeczną na rzecz klasy, Julitta Chluba- za czteroletnią aktywną pracę w Kole Miłośników Książki. IV d: Artur Jurkowski za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną w ZHP, Beata Marczak- za bardzo dobre wyniki w nauce i prace społeczną w Samorządzie Szkolnym.

IVe: Maria Treffon- za pracę społeczną na rzecz klasy.

Czerwiec 1984r. W 40. rocznicę powstania PRL nasz szkoła przystąpiła do konkursu na izbę pamięci narodowej maj czerwic 1984r. w bieżącym sezonie turystycznym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących wycieczkach:

12 maj wyjazd do Brzegu I d, 26- 28 maja wypraw w Pieniny IIb, 20 maja wyprawa na Kopę Biskupią Ic i IId, 4- 5 maja wycieczka w Gorce IIIb, 13- 15 maja wycieczka w góry Świętokrzyskie IIIa i IIIc.

25 czerwca: Odbyła się konferencja klasyfikacyjna.

27 czerwca: Uczeń klasy IIa Marek Lomber zajął III miejsce w konkursie plastycznym „Moja Ludowa Ojczyzna ma 40 lat”.

29 czerwca: Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Swoje krótkie przemówienie do młodzieży zgromadzonej w auli dyr. Ryszard Pacułt, zaczął od przypomnienia najważniejszych osiągnięć naszego liceum w roku szkolnym 1983/1984. Następnie wręczył świadectwa i nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. W bieżącym roku szkolnym do grona najlepszych należą:

Klasa Ia: Agata Malec śr. 4,00; Eleonora Szatan 4,50; Mikołaj Turek; 4,50.

Klasa Ib: Bożena Bednarska 4,20; Jolanta Josko 4,00.

Klasa Ic: Barbara Gajos 4,70; Aleksandra Milik 4,80; Grzegorz Pacułt 5,00.

Klasa Id: Barbara Ligęza 4,00.

Klasa IIa: Bernard Apostel 4,00; Małgorzata Magiera 4,50; Tomasz Zauder 4,50.

Klasa IId: Agata Kociel 4,70; Joachim Greger 4,00.

Klasa IIe: Małgorzata Ignac 4,40.

Klasa IIIa: Kornelia Schwarz 4,50; Andrzej Sownarowicz 4,10; Ryszard Wiśniowski 4,20.

Klasa IIIc: Bożena Czerwiec 4,50; Dorota Łatyk 4,60.

Klasa IIId: Beata Patan 4,40.

Klasa IIIe: Monika Zaręba 4,90.

W klasyfikacji zespołowej najlepsze okazały się klasy:

IIa- 3,96; Ia- 3,76; IId- 3,66. Oto lista osób, które w bieżącym roku szkolnym zostały nagrodzone wzorową oceną za sprawowanie:

Agata Malec Ia; Bożena Bednarski Ib; Jolanta Josko Ib; Ewa Król Ic; Aleksandra Milik Ic; Grzegorz Pacułt Ic; Bernard Apostel IIa; Małgorzata Magiera IIa; Hanna Treffon IIc; Joachim Greger IId; Agata Kociel IId; Grażyna Nowak IId; Małgorzata Ignac IIe; Dorota Łatyk IIIc; Grażyna Borecka IIId; Ewa Januszek IIId; Beata Patan IIId; Bożena Borek IIIe; Monika Zaręba IIIe.

 

Rok szkolny 1984/1985

1 września: Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1984/1985. Dyrektor szkoły dyr. Ryszard Pacułt, serdecznie powitał całą młodzież z naszego liceum i życząc wszystkim uczniom i uczennicą tylko dobrych wyników w nauce wyraził nadzieję, że bieżący rok szkolny podobnie jak lata poprzednie będzie obfitował w interesujące i miłe wydarzenia. Następnie głos zabrał zaproszony na naszą uroczystość członek komitetu centralnego, towarzysz Stanisław Krupa, który omówiwszy problem rekrutacji na wyższe studia gorąco zachęcił młodzież do wytrwałej walki o indeks. Z krótkim przemówieniem okolicznościowym wystąpiła również przewodnicząca Samorządu Szkolnego Beata Patan. Część oficjalna akademii zakończyła się złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły i odśpiewaniem hymnu naszej szkoły.

14 września: Aby ułatwić nowo przyjętym uczniom adoptację w warunkach naszej szkoły klasa IIb zorganizowała dla wszystkich pierwszoklasistów tradycyjne „otrzęsiny”. W czasie zabawy, która z pewnością przełamała pierwsze lody, opiekę nad młodzież sprawowały: prof. I. Stefanowicz, M. Ogonowska, I. Szargut.

19 września: Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej i pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie informacyjne dla rodziców.

27 września: Harcerze naszej szkoły wzięli udział w Rajdzie Szlakami Walk Partyzanckich Ziemi Kozielskich, zorganizowanych przez hufiec Kozielski. Rajd podzielony był na kilka tras. Nasz zastęp rajdowy, którego opiekunem był profesor St. Śmigielski wędrował trasą pierwszą. W skład naszego zastępu wchodzili: drużynowy R. Motyka oraz członkowie ZHP działający w naszej szkole:

 1. Bisowa, M. Dąbek, A. Jaworska, A. Klon, B. Loch, A. Malec, A. Milik, G. Pacułt, B. Sienkiewicz, T. Szendzielorz, M. Turek. Trasa rajdu wiodła z Zagnańska (start z pod dębu Bartek) szlakiem pogórza świętokrzyskiego przez Oblęgorek i Sarbie do Sierpi wielkiej gdzie nasi harcerze spędzili ostatnią noc wycieczki. Zanim jednak tam dotarli musieli samodzielnie pokonać 70 kilometrów szlaku i bezdroży Ziemi Koneckiej. W ostatnim, dniu rajdu nasi koledzy wzięli udział w manifestacji upamiętniającej 40. rocznicę partyzanckiej Bitwy pod gruszką. Tam tez odbył się apel dla uczestników wszystkich tras. Nasza drużyna zajęła I miejsce na swojej trasie zdobywając w nagrodę aparat fotograficzny, który posłużył do utrwalania wrażeń następnych wypraw.

Wrzesień- październik 1984

Zachęcona piękną jesienną pogodą, młodzież naszej szkoły wzięła udział w następujących wycieczkach krajoznawczych:

13- 15 września- rajd nad Kotliną Kłodzką; 14- 16 września, 17-30 września- wyprawa w Tatry klasa IVb i IVd; 22 września- jednodniowa wycieczka do Paczkowa; 24- 26 września- wycieczka w Karkonosze klasa IVd; 28 września- wycieczka do Wrocławia klasa IIa i IIb; 29 września- wyjazd do Opola Ic i Id; 28 września- 1 października- wyprawa w Kotlinę Kłodzką klasa IIIc; 3- 5 października- wycieczka do Zawoi klasa IIIa; 7- 9 października- rajd na Babią Górę klasa IIId.

1- 7 października: Krótkim apelem zainaugurowano tydzień turystyki szkolnej przygotowany poprzez szkolne koło PTTK.

15 września- 15 października: Jesienne prace polowe. W bieżącym roku szkolnym młodzież naszej szkoły pomagała w zbiorach cebuli i jabłek na terenie PGR w Ciężkowicach i PGR w Grudyni.

11 października: Uczennice i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w krótkim apelu poświęconym 41 rocznicy powstania LWP i 40- leciu istnienia Ligi Obrony Kraju. Szkolne koło LOK zorganizowało spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie- Koźlu,

ppłk Jonalikiem. W spotkaniu uczestniczyły klasy Id i IId.

12 października: Młodzież klas Ia, c, d, e obejrzała film pt. „Z dziejów LWP”

12 października: Z okazji zbliżającego się dnia edukacji narodowej, Samorząd Szkolny wystąpił z uroczystą akademią dedykowaną całemu gronu pedagogicznemu naszego liceum. O godzinie 13: 30 odświętnie ubrana młodzież zgromadziła się w auli szkolnej, aby serdecznie podziękować wszystkim pedagogom za codzienny trud. W imieniu uczennic i uczniów naszej szkoły głos zabrała przewodnicząca Samorządu Szkolnego Beata Patan. W krótkiej części oficjalnej zakończonej wręczeniem nauczycielom symbolicznych wiązanek kwiatów, nastąpiła część artystyczna, w czasie, której wysłuchano recytacji wierszy mówiących o trudnym zawodzie bakałarza.

15 października: Pod hasłem „Zbieramy płody jesieni” rozpoczęła się druga tura prac polowych. Dzisiaj dziewczęta z IVe pracowały na terenie PGR Zakrzów.

28 października: W reprezentacji młodzieży naszej szkoły, Tatjana Jurek i Piotr Semak, uczestniczyli w sesji Miejskiej Rady Narodowej. Wezwali oni młodzież innych szkół do podjęcia akcji mających na celu zebranie funduszy, które przekazane będą na konto Społecznego Komitetu Budowy Pawilonu Szpitalnego w Kędzierzynie- Koźlu. Młodzież naszej szkoły zadeklarowała na ten cel 10% pieniędzy zarobionych podczas jesiennej akcji „Zbieramy plony jesieni”.

16 października: Wizyta wicepremiera Manfreda Gorywody zainaugurowała cykl spotkań z absolwentami naszej szkoły, zorganizowanym z okazji 40 rocznicy jej powstania. Przebywający z roboczą wizytą w Kędzierzynie-Koźlu przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Przy Rodzinie Ministrów, wicepremier Manfred Gorywoda odwiedził również nasze liceum, którego jest absolwentem. Gościowi towarzyszyli: I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Kędzierzynie-Koźlu Stefan Zioła kierownik sekcji ideowo wychowawczej KM PZPR w Kędzierzynie-Koźlu Józef Lewczak i przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego I sekretarz Komitetu Zakładowego Zakładów Azotowych w Kędzierzynie Jan Bartkowski. W czasie spotkania z młodzieżą naszej szkoły wicepremier odpowiadał na szereg pytań zadawanych przez uczniów. Dotyczyły one rozmaitych kwestii. Młodzież chciała wiedzieć, jak wygląda dzień pracy wicepremiera, czy stworzone będą preferencje dla budownictwa jednorodzinnego, jak przebiega spłata zadłużeń. Pytano również o wspomnienia z czasów szkoły. Następnie gość zwiedził- oprowadzony przez dyrektora szkoły dyr. Pacułta- Izbę tradycji, gdzie wpisał się do Księgi Pamiątkowej. Ostatnim punktem wizyty wicepremiera Manfreda Gorywody na terenie naszego liceum było krótkie spotkanie z gronem pedagogicznym w czasie którego gość wykazał zainteresowanie sukcesami i problemami szkoły.

22 października: W naszej szkole odbyła się konferencja dyrektorów szkół średnich Opolszczyzny. W konferencji tej wzięli udział: kurator wojewódzki, dyrektor i wicedyrektor naszego liceum, oraz dyrektorzy pozostałych szkół województwa opolskiego i przewodniczący organizacji młodzieżowych działających na ternie naszej szkoły ZHP, LOP, LOK, PTTK, PCK, TPPR, SKS i Samorządu szkolnego. Dyskusję otworzył dyrektor naszej szkoły, dyr. Ryszard Pacułt, krótką informacją o wszystkich wyżej wymienionych organizacjach. Następnie przedstawiciele szczegółowo odpowiadali na szereg pytań zadanych przez uczestników konferencji. Ogromne zainteresowanie wzbudziła praca ZHP, młodzież reprezentująca ok. harcerzy naszego liceum wystąpiła z obszernym sprawozdaniem ze swojej działalności. Mówiono m.in. o sposobach werbowania nowych członków ZHP, o udziale w rajdach i obozach harcerskich, o zbiórce surowców wtórnych. Krótkie referaty na temat osiągnięć swoich organizacji wygłosili również przedstawiciele SK, LOK i PTTK. Następnie referat na temat osiągnięć głos zabrała wicedyrektor magister Halina Jankiewicz, która przedstawiła sposób, w jaki kontynuowana jest działalność wyżej wymienionych organizacji na terenie naszej szkoły. Na pytanie kuratora jak młodzież ocenia stosunki między dyrekcją a uczniami, odpowiedział przewodnicząca Samorządu szkolnego Beata Patan. Na podstawie obserwacji stosunków między samorządem szkolnym a dyrekcją, stwierdziła, że są one partnerskie. Młodzież ma prawo wypowiadania się w wielu sprawach dotyczących życia szkoły a jej przedstawiciele mają głos doradczy na konferencjach rady pedagogicznej. Następnie kurator podziękował uczniom za wystąpienie na konferencji. Dalsze obrady toczyły się bez udziału młodzieży.

7 listopada: Odbyła się wieczornica z okazji 67 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Uczniowie naszej szkoły (członkowie SKTPPR) przygotowali program artystyczny- wiersze i piosenki wręczono także przewodniczącej SKTPPR Grażynie Paterek IIId legitymacje oraz oznakę Młodzieżowego Aktywisty TPPR przyznaną przez zarząd główny, TPPR. W dniu tym delegacja uczniów, w większości członków SKTPPR uczestniczyła w manifestacji na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kędzierzynie- Koźlu.

11 listopada: W 66 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, harcerze naszej szkoły wystąpili z apelem, upamiętniającym ten waży moment w dziejach naszego kraju.

12 listopada: W czasie krótkiego apelu nauczycielka języka polskiego mgr. Jadwiga Stefanowicz ogłosiła wyniki Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły. Tym razem największą wiedzą o Henryku Sienkiewiczu wykazali się uczniowie klasy humanistycznej: Beata Wierniec i Ryszard Piątek. III miejsce zajęła uczennica klasy o profilu mat- fizyczny- Marzena Rabin.

14 listopada: Uczniowie wszystkich klas IV wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Oświęcimia. Młodzieżą opiekowali się: prof. Z. Szal, Z. Ornomańska, E. Kozak, Cz. Olichwer.

15 listopada: Młodzież naszej szkoły wysłuchała koncertu Państwowej Orkiestry Symfonicznej z Opola.

20 listopada: Grupa młodzieży członków TPPR uczestniczyła w uroczystym Plenum Zarządu Miejskiego TPPR w DK „Chemik”, poświęconym obchodom 67 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Po części oficjalnej odbyła się projekcja filmu radzieckiego

„Stworzył nas Jazz”.

19 listopada: Odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Komisja w składzie: przewodnicząca Dorota Łatyk, członkowie Ewa Janurzek, Beata Hańczyk, Beata Patan, Piotr Kałużyński ogłosiła: w wyborach brało udział 416 osób co stanowi 89,8% wszystkich uczniów szkoły. Oddano 416 głosów w tym 391 ważnych i 25 nieważnych. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Jarosław Klon II a- 95 głosów- 22,8%;

Małgorzata Ignac III e- 77 głosów- 18,5%;

Grażyna Nowak III d- 55 głosów- 13,2%;

Dariusz Durkacz III a- 53;

Hanna Trefan III c- 50;

Anna Jędrzejowska II d- 26;

Aleksandra Nowak II d- 26;

Piotr Pawelec III d- 9.

W związku z powyższym przewodniczącym Samorządu Szkolnego został Jarosław Klon, zastępcą Małgorzata Ignac.

Grudzień 1984r. Młodzież zrzeszona w ZHP, PTTK, LOP, LOK, TPPR i SKS przeprowadziła wybory samorządów swoich organizacji. Oto nazwiska uczniów, którzy uzyskali ilość największą głosów w poszczególnych wyborach:

Iwona Bisgwa- szczepowa ZHP;

Bożena Żoneczko- przewodnicząca PTTK;

Jan Kurzok- przewodniczący LOP;

Joachim Greger- przewodniczący LOK;

Grażyna Nowak- przewodnicząca TPPR;

Sabina Głomb- przewodnicząca SKS.

1985 rok

19 stycznia: W pięknie udekorowanej auli odbył się tradycyjny bal studniówkowy zorganizowany dla uczniów wszystkich klas IV.

16- 17 stycznia: Z okazji 40 rocznicy wyzwolenia Warszawy wyświetlono film pt. „Do ciebie Warszawo”. W projekcji filmu, zorganizowanej przez Szkolne Koło LOK, uczestniczyła młodzież klas I b,

II a, IIb i II d.

22 stycznia: Uczniowie klasy IIc uczestniczyli w spotkaniu ze słuchaczem III roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu, plut. pchr. Ireneuszem Mertą.

23 stycznia: W 40 rocznicę wyzwolenia Kędzierzyna- Koźla młodzież z klas Ib i Id złożyła symboliczną wiązankę kwitów pod pomnikiem ku czci żołnierzy Armii Radzieckiej.

23 stycznia: Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej.

25 stycznia: Uczniowie klas I c, Id i Ie wzięli udział w spotkaniu z absolwentem naszej szkoły, prezesem fanklub FC Liverpool- Wojciechem Kamińskim.

25 stycznia: 14 turniej Wiedzy o Śląsku Opolskim. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, w których wzięło udział 28 uczniów, Szkolna Komisja Turniejowa w składzie: mgr. Iwona Szargut przewodnicząca, mgr. Urszula Więcek, mgr. Rudolf Marczyński, zgłosiło do eliminacji rejonowych następujących uczestników:

Bernadetta Michalska II d;

Izabela Koszałka II d;

Krystyna Wiesiołek III d;

Renata Barteczko I d;

Regina Jurczyk I d;

Są one uczestnikami rezerwowymi.

25 stycznia: W czasie apelu podsumowującego I semestr roku szkolnego 1984/1985 dyrektor szkoły dyr. Ryszard Pacułt, wymienił nazwiska osób, które uzyskały najlepsze wyniki w nauce i wykazały wzorową postawę uczniowską: w tym semestrze wzorową ocenę ze sprawowania otrzymali:

Ewa Zając Ia; Grzegorz Pacułt II c; Anna Jędrzejowska II d; Kataryna Kirrznowska II d; Aleksandra Nowak II d; Joachim Greger III d; Agata Kociel III d; Grażyna Nowak III d;

Jan Kurzok III e; Dorota Łatyk IV c; Grażyna Borecka IV d; Ewa Januszek IV d; Beata Patan IV d; Barbara Urbah IV d; Bożena Borek IV e.

Najlepszymi uczniami pod względem osiąganych wyników w nauce okazali się: Agata Kociel III d- 4,80; Grzegorz Pacułt II c- 4,75; Monika Zaręba IV e- 4,66; Joanna Mizioł I d- 4,54; Barbara Ligenza II d- 4,54; Aleksandra Nowak II d- 4,46. przodujące miejsce w klasyfikacji ogólnej zajęły: klasa II d- średnia ocen 3,73; klasa III a- 3,68; klasa III d- 3,66. następnym punktem apelu było wystąpienie przewodniczącej Samorządu szkolnego, Beaty Patan, która przedstawiła wszystkim zebranym swojego zastępcę wybranego w grudniu 1984 roku- Jarosława Klona. Dokonano również oficjalnej prezentacji nowo wybranych przedstawicieli organizacji uczniowskich działających na terenie naszej szkoły.

25 stycznia: Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej i zebranie informacyjne dla rodziców.

27 stycznia: Uczennica klasy IVc Bożena Czerwiec zajęła I miejsce w Olimpiadzie Biologicznej (szczebel okręgowy).

28 stycznia: W dniu tym odbyła się w Opolu 11 Okręgowa Olimpiada Historyczna, organizowana co rocznie przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, Instytut Historii WSP oraz opolski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Uczniowie naszej szkoły: Piotr Gałszyński i Tomasz Zauder znaleźli się w śród tych osób które zostały uznane za najlepiej przygotowane do tej olimpiady. Komisja Główna Olimpiady zadecyduje czy zostaną oni dopuszczeni do zawodów centralnych.

13 lutego: Odbyło się spotkanie maturzystów z klas IV a, c i d z dziennikarzami z Rozgłośni Opolskiego Radia. Odpowiadając na pytania dotyczące zbliżającego się egzaminu dojrzałości młodzież wyraziła opinię, co do końcowego efektu matury.

18 lutego: Zorganizowano spotkanie ze słuchaczem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, sierż. Pchr. Piotrem Siermontowskim. W spotkaniu uczestniczyli chłopcy z klasy IVa i IV c.

8 marca: Uroczysty apel z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

13 marca: Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej.

16 marca: Na Terenia naszej szkoły odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli języka francuskiego. W konferencji przygotowanej przez wizytatora, mgr. Stefana Woźniaka wzięło udział 15 nauczycieli. Lekcję pokazową poświęconą doskonaleniom umiejętności pisania w języku obcym przeprowadził nauczyciel naszego liceum, mgr. Emil Rudol w klasie II z poszerzonym programem języka francuskiego.

18 marca: Młodzież naszej szkoły wzięła udział w apelu przygotowanym z okazji 40 rocznicy wyzwolenia Koźla z pod okupacji Hitlerowskiej.

21 marca: Całe nasze liceum witało wiosnę. Z tej okazji młodzież przygotowała specjalny program. Każda klasa przedstawiła swoją „wiosenkę” i okolicznościową piosenkę myśli w okrzyk. W konkursie wygrały klasy: IV c, IV a, II a, III c.

23 marca: Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Renata Barteczko I d, Regina Jurczyk I d, Krystyna Wiesiołek IIId zajęła I miejsce w rejonowych eliminacjach 14 turnieju wiedzy o Śląsku Opolskim.

23 marca: Uczennice naszego liceum zajęły II miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Bigach Przełajowych, zdobywając tam tytuł wicemistrz województwa 84/85.

23- 24 marca: W centralnych eliminacjach olimpiady wiedzy technicznej naszą szkołę reprezentowali:

Robert Czerniak Ia, Marek Dębowski II a, Andrzej Kochanek II a, Włodzimierz Szargut II a, Mikołaj Turek II a, Ryszard Wiśniowski IV a.

30 marca: Uczennica klasy IVc Bożena Czerwiec wzięła udział w centralnych eliminacjach 14 Olimpiady Biologicznej.

2- 3 kwietnia: Odbył się próbny pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego, matematyki, biologii, historii i języka rosyjskiego.

16 kwietnia: Odbyło się spotkanie młodzieży klas IV z sekretarzem KW PZPR w Opolu. W czasie spotkania, w którym udział wzięli uczniowie klas IVc i IVd mówiono m. in. O budownictwie mieszkaniowym w naszym mieście, Funduszu pomocy szkole i ochronie środowiska w naszym województwie.

Kwiecień 1985r. W ramach obchodów „Dni Przyjaźni ze Związkiem Radzieckim” w dniach 15- 22 kwietnia w naszej szkole miał miejsce szereg imprez organizowanych przez SK TPPR.

16 kwietnia: Odbyło się uroczyste otwarcie wystawy obrazującej osiągnięcia Szkolnych Kół TPPR Kędzierzyna- Koźla. Wystawa mieszcząca się w gabinecie języka rosyjskiego, została zorganizowana przez członków SKTPPR naszego liceum. Uroczystego otwarcia dokonał prezes ZM TPPR, prezydent miasta A. Radwański. W uroczystości tej brali udział:

Dyrektor naszej szkoły dyr. Ryszard Pacułt, przedstawiciel Wydziału Oświaty i Wychowania- mgr. G. Wilczek oraz uczniowie reprezentujący SK TPPR naszej szkoły i innych szkół Kędzierzyna- Koźla.

18 kwietnia: W czasie szkolnych eliminacji XVI Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Rosyjskiej i Radzieckiej jury w składzie: mgr. K. Pustelnik, mgr. I. Szargut, uczennica A. Kociel. Członek zarządu SK TPPR zakwalifikowało do etapu wojewódzkiego: Dorotę Terenc I d, Joannę Gładyszewską Id i Grażynę Nowak III d.

19 kwietnia: Pod hasłem „Wspomnienia i wrażenia z pobytu w ZSRR” odbyło się spotkanie przy samowarze, na które SK TPPR zaprosiło długoletniego nauczyciela naszej szkoły, obecnie przebywającego na emeryturze, mgr. Z. Capiego.

23 kwietnia: Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone klasyfikacji uczniów klas IV.

24 kwietnia: Młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu z absolwentem Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie- Koźlu, obecnie znanym aktorem scen polskich Jerzym Kamasem. Dyrektor szkoły wręczył honorowemu gościowi dyplom „Zasłużony dla Kędzierzyna- Koźla.

25 kwietnia: Uczniowie klas I c, IId i IIId przygotowali apel z okazji 40 rocznicy podpisania układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej między Polską a ZSRR.

26 kwietnia: Uroczyste pożegnanie absolwentów klas IV młodzież naszej szkoły uroczyście pożegnała naszych absolwentów. Dyrektor szkoły dyr. Ryszard Pacułt wyróżnił następujących uczniów za wzorowe oceny ze sprawowania:

IV a- Andrzej Dowanarowicz, Kornelia Schwarz, Iwona Wygiera;

IV c- Bożena Czerwiec, Dorota Łatyk, Krzysztof Stoszek, Beata Żuławiak;

IV d- Grażyna Borecka, Piotr Gałuszyński, Ewa Januszek, Ewa Wiedniak, Beata Patan, Zygfryd Waskin, Marzena Żurawicka;

IV e- Bożena Worek, Monika Zaręba;

Wręczono również Dyplomy Przodownika Nauki i Pracy Społecznej następującym absolwentom:

Dorota Łatyk, Monika Zaręba, Andrzej Downarowicz, Anna Łuczyńska, Andrzej Lipiński, Krzysztof Stoszek, Grażyna Borecka, Beata Patan, Marzena Żurawicka- za wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach młodzieżowych. Bożena Czerwiec, Ryszard Wiśniowski- za rozsławienie imienia szkoły

27 kwietnia: W ramach obchodów 40 rocznicy powrotu Kędzierzyna- Koźla do macierzy odbył się III Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie- Koźlu. Poświęcony 40 leciu istnienia naszej szkoły III Zjazd Absolwentów i Wychowawców został zainaugurowany uroczystym apelem, w czasie którego młodzież aktualnie ucząca się w Liceum powitała 400 absolwentów przybyłych na zjazd z różnych stron kraju. Po ceremonii przekazania absolwentom symbolicznych kluczy do bram szkoły dwóch uczestników uroczystości, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Karol Jonca i Senior Absolwentów i Wychowanków płk. Wiesław Derej dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez uczestników zjazdu organizatorem szkoły nauczycielom pracującym w LO w latach 1945/1985. Towarzyszyło temu krótkie przemówienie Wiesława Dreja przypominające pierwszych pedagogów naszej szkoły. Po zakończeniu apelu delegacja absolwentów i wychowanków wyruszyła na cmentarze, aby złożyć kwiaty na grobach profesorów i wychowanków szkoły. Rozpoczynając oficjalną część uroczystości przewodniczący zjazdu Roman Kojzar serdecznie powitał i podziękował za przybycie wszystkim absolwentom, wychowankom oraz zaproszonym gościom, wśród których znaleźli się: I sekretarz KM PZPR ST. Zioła, przewodniczący MRN M. Żurek i wiceprezydent miasta Fr. Siwiec. Nasza szkoła otrzymała dyplom 40- lecia i Medal „Zasłużony dla Kędzierzyna- Koźla” oraz srebrny „Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, które wręczył przewodniczący MRN M. Żurek uchwałą Rady Państwa odznaczeni zostali wieloletni nauczyciele Liceum: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski- St. Misiewicz i Z. Capi oraz Złotym Krzyżem Zasługi- Halina Zborowska Jankiewicz. Głos zabierali później uczestnicy zjazdu m.in. jeden z pierwszych uczniów, dr. Zdzisław Kurdziel i była długoletnia nauczycielka naszego liceum, mgr Józefa Cichy. Ciekawym punktem zjazdu było uroczyste zasadzeni9e trzech młodych dębów na dziedzińcu szkoły na pamiątkę tego kwietniowego dnia. W ceremonii tej wzięli udział: Witold Stanik (przedstawiciel najstarszych absolwentów naszej szkoły), Józefa Cichy (reprezentująca grono pedagogiczne LO) i Bożena Czerwiec (tegoroczna absolwentka i finalistka XIV Olimpiady Biologicznej). Po zakończeniu części oficjalnej w poszczególnych salach spotykały się klasy i roczniki, aby wspominać szkolne czasy, rozmawiać z nauczycielami. Z zainteresowaniem oglądano szkolne kroniki, filmy, fotografie, pamiątki, pamiątki z zali tradycji i tabla. Uczestnicy Zjazdu mieli również okazję obejrzeć wystawę malarską znanego w kraju i zagranicą artysty- plastyka Mieczysława Czyża, wychowanka szkoły, który podarował naszemu liceum jeden ze swych obrazów. Mieczysław Czyż zaprojektował także medal wybity z okazji 40. lecia naszego liceum i wręczony każdemu uczestnikowi zjazdu. W czasie zjazdu można było podziwiać prace malarskie innego absolwenta- pana Twardzika, które cieszyły się nie małym uznaniem. Ten dzień zakończony został balem, na który przybyli prawie wszyscy absolwenci i nauczyciele obecni na dziennych spotkaniach. W niedzielę (28 kwietnia) znowu spotkano się w szkole, celem wybrania Rady Seniorów i przedłużenia wspólnych chwil.

29 kwietnia 1985: Młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu z aktorem Teatru Polskiego we Wrocławiu, absolwentem naszej szkoły Ferdynandem Matysikiem.

Maj 1985: 1 maja:

Grono Pedagogiczne i uczniowie naszego liceum uczestniczyli w pochodzie zorganizowanym z okazji robotniczego święta.

8 maja: W przededniu 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem młodzież klasy I wystąpiła z krótkim programem artystycznym poświęconym temu historycznemu wydarzeniu. Po apelu odbyło się spotkanie z byłym żołnierzem AK, uczestnikiem walk partyzanckich na Wileńszczyźnie Zygmuntem Świderskim.

13 maja: Pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego.

14 maja: Pisemny egzamin dojrzałości z matematyki, biologii, historii i języka rosyjskiego.

23- 31 maja: Ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego, rosyjskiego, angielskiego, francuskiego, matematyki, fizyki, chemii historii i biologii.

21 maja: Posiedzenie Państwowej komisji egzaminacyjnej podsumowujące wyniki pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości.

31 maja: Młodzież klasy I, II i III obejrzała spektakl pod tytułem „Dzieci oskarżają” przygotowany przez Teatr Faktu i Publicystyki Estrady Łódzkiej.

31 maja- 2 czerwca: Harcerze naszej szkoły pod opieką profesora St. Śmigielskiego wzięli udział w 16 Chorągwianym Rajdzie Turystycznym Paczków 1985 na trasie im. Włodka Planetorza, która biegła z Kłodzka przez Bardo i Złoty stok do Paczkowa gdzie odbył się apel podsumowujący cały rajd. W rajdzie brało udział 7 osób; R. Motyka, B. Loch, A. Klon, A. Milik, A. Malec, M. Turek, G. Pacułt.

Czerwiec 1985

5 czerwca Uroczyste wręczenie świadectw maturalnych tegorocznym absolwentom naszego liceum. Zgodnie tradycją szkoły, dyrektor dr. R. Pacułt wręczył nagrody książkowe uczniom, którzy najlepiej zdali maturę. W tym roku same oceny dobre na egzaminie dojrzałości otrzymali; Andrzej, Downarowicz IV a, Dorota Zatyk IV c, Mirosław Wróbel 4c, wśród uczniów nagrodzonych za dobre wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym znaleźli się; Paweł Świderski 4a, Beata Patan,Grażyna Borecka, Ewa Januszek, Piotr Gałuszyński, Marzena Żurawicka 4d, Bożena borek, Monika Zaręba 4e. dyplomy za reprezentacje szkoły w zawodach sportowych w latach 1981-1985 otrzymali; P. Semak, Adam Stawski, Paweł Świderski.

14 czerwca Młodzież ucząca się j.angielskiego obejrzała krótkie przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy IIIa pt. „The Weighing- Machine”

19-20 czerwca Pisemne egzaminy wstępne z j. polskiego i matematyki.

20 czerwca Uczniowie klas II b, IIc obejrzeli „Krainę Uśmiechu” widowisko przygotowane przez Operetkę Gliwicką. Opiekę nad młodzieżą sprawowały prof. J. Stefanowicz i prof. K. Ignacy.

21-24 czerwca Ustne egzaminy wstępne

W miesiącu czerwcu następujące klasy uczestniczyły w wycieczkach:

8 czerwca-klasy Ib i Ic na Kopę Biskupią

10,11,12, czerwca –klasa IIa do Szczyrku

17,18,19, czerwca- klasa IId na Hale Lipowską

18 czerwca- klasy Ia i Id, do Głuchołaz i na Górę Chrobrego.

22 czerwca Młodzież naszej szkoły wzięła czynny udział w Dniu Sportu Szkolnego. Oto wyniki zmagań w poszczególnych konkurencjach sportowych:

Bieg na 100m dziewcząt:I miejsce- Marzena Jurkowska IIId i Helena Szymańska IIIa wynik -14,03

II miejsce – Bożena Góral II b- 14,08;

III miejsce- Iwona Sikora I c- 15,08;

III miejsce- Bożena Jaśkiewicz-15,08;

Bieg na 100m chłopców

I miejsce Romanowski Henryk I b- wyniki -12,00 s;

II miejsce Żarowski Jacek II a– wyniki 12,03 s;

III miejsce Ptaszyński Bernard I c– wyniki12,05 s;

Bieg na 800m dziewcząt:

I miejsce Sobiesierska Ewa I d- 2,59,5;

II miejsce Bujara Dorota III e- 3,00,.5;

III miejsce Smykała Regina I d- 3,07,0;

Bieg na 1500m chłopców:

I miejsce Apostel Bernard III a- 4,00,4;

II miejsce Greger Norbert III d- 6,00,0;

III miejsce Wybraniec Tomasz I c- 6,04,4;

Skok wzwyż dziewcząt:

I miejsce Bujara Dorota III e- 125cm;

II miejsce Kowalska Alicja III c- 125cm;

III miejsce Kasperska Łucja III c- 120cm;

Skok wzwyż chłopców:

I miejsce Turski Piotr III e- 145cm;

Skok w dal dziewcząt:

I miejsce Szymańska Helena III a- 4,50cm;

II miejsce Jurkowska Marzanna III d- 4,41cm;

III miejsce Kowalska Alicja III c- 4,10cm;

Skok w dal chłopców:

I miejsce Żarowski Jacek II a- 5,90cm;

II miejsce Muszyński Jacek III c- 5,65cm;

III miejsce Klon Jarosław III a- 5,30cm;

Pchnięcie kulą dziewcząt:

I miejsce Durkacz Dariusz III a- 9,75cm;

II miejsce Bania Jacek I c- 9,52cm;

III miejsce Drozdowski Robert III a- 9,40cm;

Rzut oszczepem dziewcząt:

I miejsce Głąb Sabina III c- 37m;

II miejsce Sozańska Aleksandra III a- 21m;

III miejsce Groma Irena III d- 16,72cm;

Rzut oszczepem chłopców:

I miejsce Lamber Marek III a- 33,08m;

II miejsce Ptaszyński Bernard I c- 31,97m;

III miejsce Bania Jacek Ia- 29,51m;

Mecz piłki siatkowej reprezentacji dziewcząt z chłopcami klas II: wynik meczu 3:2, mecz finałowy piłki nożnej chłopców klas IIa i III a: wynik meczu 7:5.

20- 23 czerwca: Uczniowie naszej szkoły pod opieką prof. Wędzichy i Komosy uczestniczyli w rajdzie w Beskid Wyspowy. Trasa biegła z Jordanowa do Mszany Dolnej, zdobyto po drodze Zębolową (858m.n.p.m), Lubomir (904m.n.p.m), Łysiadę (801m.n.p.m), Statzbel (976m.n.p.m). uczestnicy rajdu:

 1. Kluczniak, G. Pacułt, J. Stelmach, E. Stępritz, M. Barć, S. Woźniak, T. Pragłowki, I. Bener, M. Skrzyńska, A. Kociel, P. Pawelec, B. Rameczko i I. Nojman.

24 czerwca: Odbyła się konferencja klasyfikacyjna podsumowująca II półrocze.

29 czerwca: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1984/1985. podczas pożegnalnej akademii, na którą jako zaproszeni goście przybyli:

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Kędzierzynie-Koźlu Mieczysław Żurek, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Jan Bartkowski. Wręczono oznaczenia długoletnim nauczycielom naszej szkoły:

– profesorowie Janina Otrębowicz i Tadeusz Komosa udekorowani zostali medalem 40 lecia PRL;

– wśród wyróżnionych Odznaka Zasłużonemu Opolszczyźnie znaleźli się profesorowie: Zygmunt Capi, Jan Dziadkowiec, Rudolf Marczyński, Krystyna Pustelnik, Urszula Więcek, Zbigniew Urych. Podsumowując całoroczną pracę grona pedagogicznego i młodzieży naszego liceum dyrektor szkoły dyr. Ryszard Pacułt wymieniła nazwiska uczniów, którzy uzyskali najlepsze świadectwa. Byli to: Agata Kociel IIId- 4,90; Grzegorz Pacułt IIc- 4,83; Mizioł Joanna I d- 4,63; Małgorzata Magiera III a- 4,60; Jolanta Kmiecik III e- 4,55; Katarzyna Pierzek I d- 4,54; Eleonora Szatan II a- 4,50; Barbara Bajo IIc- 4,50; Bernard Apostel IIIa- 4,50. Wzorową oceną ze sprawowania zostali nagrodzeni:

Ia Ewa Zając, Id Mirosława Kwiatkowska, IIa Agata Malec, Mikołaj Turek, IIb Ewa Nizioł, Bożena Bednarska, IIIc Iwona Bigwa, Grzegorz Pacułt, IIId Joachim Greger, Agata Kociel, Grażyna Nowak, Bogna Rodeczko, IIIe Małgorzata Ignac. Wyróżnione zostały również osoby, które w ciągu całego roku szkolnego nie opuściły ani jednej godziny. Oto oni: Marzena Babut Ia, Sylwia Pytlik Ib, Elżbieta Kozioł Ie, Lidia Radiak Ie. W drugim okresie nie opuściły ani jednej godziny: Alina Adaś, Bożena Sawak, Sylwia Kecler, Janina Więcek. Przedstawione również zostały wyniki zmagań poszczególnych klas w nauce. Przedstawiają się one następująco:

I miejsce IIIa średnia- 3,97; II miejsce II a- 3,73; III miejsce II d- 3,67; IV miejsce III d- 3,86; V miejsce I c- 3,64; VI miejsce I d- 3,61; VII miejsce III c- 3,57; VIII miejsce II c- 3,52; IX miejsce Ia- 3,50; X miejsce II b- 3,49; XI miejsce III c- 3,33; XI miejsce I e- 3,33; XII miejsce I b- 3,31; XIII miejsce III b- 3,22;

 

Rok 1985/1986

Wrzesień 1985 2 września: Inauguracja roku szkolnego 1985/1986. Roześmianą i wypoczętą po wakacjach młodzież serdecznie powitali zaproszeni na uroczysty apel goście: sekretarz KWPZPR w Opolu Andrzej Walczak, przewodniczący zarządu miejskiego ZSMP w Kędzierzynie-Koźlu Jerzy Kowalewski oraz przewodniczący komitetu rodzicielskiego Jan Bartkowski. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły dyr. Ryszard Pacułt, który życzył, wszystkim uczniom i uczennicą bardzo dobrych wyników w nauce i wielu miłych dni spędzonych w murach liceum. Informując zebraną w auli młodzież o zaistniałych zmianach kadrowych pan dyrektor przedstawił wszystkich pedagogów, którzy we bieżącym roku rozpoczynają pracę w naszej szkole: mgr. Bożenę Listkiewicz, nauczycielkę języka polskiego i mgr. Beatę Tłuczek, nauczycielkę biologii.

2 września: 1985 uczennic u uczniów wzięło udział w młodzieżowej manifestacji pokoju w Sławęcicach. Opiekę nad młodzieżą sprawowali profesorowie: B. Śmigielska, U. Więcek, I. Szargut.

16 września: 1985- w czasie krótkiego apelu dyrektor szkoły dyr. Ryszard Pacułt poinformował zgromadzoną w auli młodzież, że nasze liceum otrzymało mikrokomputer ZX SPECTRUM. Młodzież naszej szkoły będzie mogła korzystać z niego zarówno na lekcjach informatyki jak i w ramach kółka minikomputerowego, organizowanego w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

17 września: Odbyła się konferencja Rady Pedagogicznej i pierwsze w tym roku szkolnym zebranie wywiadówkowe dla rodziców.

18 września: Uczniowie klas III i IV obejrzeli dokumentalny film II Wojny Światowej pt „Na wszystkich niedostępnych frontach”.

1- 7 października: Obchodziliśmy tydzień turystyki w naszej szkole. Z tej okazji odbył się szereg imprez:

1 października- odbył się apel inaugurujący obchody TTM, młodzież zgromadzona na tym apelu mogła zobaczyć strój pływaka oraz narciarza.

2 października- klasy III oraz IV zwiedzały muzeum Ziemi Kozielskiej, klasa IIc zwiedziła stację meteorologiczną w Sukowicach, odbyło się ogniska turystyczne w Zakrzowie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

3 października- klasy IIIa i IIIc odbyły wycieczkę po Kozielskiej Stoczni Rzecznej.

4 października- młodzież naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z długoletnim działaczem PTTK panem Janem Goslarem, który podzielił się wrażeniami z wyprawy alpinistycznej, prezes SK PTTK wziął udział w rajdzie szkoleniowo krajoznawczym po ziemi opolskiej.

6 października- klasa Ic zwiedziła stolicę naszego województwa Opole, grupa młodzieży pod opieką R. Felber udała się „Źródłami Wisły na Babią Górę”.

9 października: Młodzież klas II d, IIc i IIIc wzięła udział w spotkaniu z oficerem WP mjr. Gajcarem, które odbyło się z okazji 42 rocznicy LWP.

10 października: Szkolne koło LOK zorganizowało uroczysty apel upamiętniający 42 rocznice powstania LWP. Apel prowadzony przez przewodniczące SK LOK Joachima Gregera przygotowała klasa II d.

11 października: Uczennice i uczniowie klasy IIc obejrzeli film pt „Z dziejów LWP”.

11 października: Na krótkim apelu odbyło się uroczyste wręczenie dowodów osobistych uczniom klas IV przez dyrektora szkoły i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Osoby, które otrzymały w tym dniu dowody osobiste:

Aleksandra Sozańska, Radosław Stanek, Ida Posiadło, Jacek Muszyński, Jolanta Ważn, Beata Falkowska, Małgorzata Tarapata i Dorota Bujara.

Przepisywał Mateusz Góra 1g

 

 

III  1.4.         Księga pochwał i wyróżnień

 

 

Rok założenia 1970

 

25.09.1970 r. Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy organizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Cztery czwarte nagrody uzyskały: Urszula Balawender, Grażyna Roniewicz, Małgorzata Schaithauer, Maria Kałamarz.

11.10.1970 r. Ogólnopolski Konkurs na: „Najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP”. I miejsce w grupie liceów ogólnokształcących w woj. opolskim dla Szkolnego Koła LOP „Wrzos” przy Liceum Ogólnokształcącym w Koźlu.

7.12.1970 r. Pochwała za uzyskanie najlepszych wyników nauczania w I okresie roku szkolnego 1970/71 dla:Henryka Matusewicza, Bożeny Banaś, Bożeny Cybuskiej, Andrzeja Kryzara, Bogusławy Wis, Romana Kojzara, Andrzeja Mazura. Zespołowo najlepsze wyniki uzyskała klasa IIa.

17.01.1971 r. W eliminacjach powiatowych Konkursu Piosenki Żołnierskiej Teresa Iwaniszewska zajęła I miejsce; Monika Willert – V miejsce; zespół „Notabene” – III miejsce.

df

25.01.1971 r. W zawodach szachowych organizowanych przez Samorząd Szkolny zwyciężyli:

Marek Szwedowski – I, Gerard Szweda – II, Maksymilian Przybyła – III. W grupie dziewcząt zwyciężyły: Bogusława Wis, Danuta Trybus, Anna Hajdun.

12.02.1971 r. Pochwała za uzyskanie najlepszych wyników w nauce w II okresie roku szkolnego 1970/71 dla: Henryka Matusewicza, Bożeny Cybuskiej, Moniki Willert, Bożeny Banaś, Andrzeja Kryzara, Bogusławy Wis, Grażyny Roniewicz, Jolanty Chomentowskiej, Edmunda Cibisa.

Zespołowo najlepsze wyniki uzyskała klasa II a.

14.02.1971 r. W eliminacjach powiatowych Konkursu Piosenki Radzieckiej Renata Kandziora uzyskała I miejsce, Mieczysław Kruk – miejsce VII.

28.02.1971 r. W rejonowych zawodach matematycznych zwyciężyli: Maria Pijewska, Roman Kojzar, kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich.

2.03.1971 r. Konkurs rysunkowy „Nikifor w szkole”. Nagrody uzyskali: Maria Sulik – I

Ryszard Węgier – II Maria Bujak – III Włodzimierz Wiktor – IV Marian Raczkowski – V.

21.0X.1971 r. Urszula Siemionka zdobyła XI miejsce na Olimpiadzie Polonistycznej w Opolu.

4.05.1971 r. Pochwała dla absolwentów opuszczających szkołę: Krystyny Krzystkiewicz – przewodniczącej Samorządu Szkolnego, Teresy Iwaniszewskiej – laureatki konkursów piosenkarskich, zdobywczyni Nagrody Dziennikarzy na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, Renaty Kandziory – reprezentantki szkoły na konkursach recytatorskich i piosenkarskich, Krystyny Wysockiej – przewodniczącej T.P.P.R. Urszuli Balawander – za pracę w LOP, Andrzejowi Mazurowi – przewodniczącemu Z.M.S., Elżbiecie Mazur – przewodniczącej LOP, Grażynie Roniewicz – za pracę w LOP, Markowi Bombie – przewodniczącemu S.K.T.K., Małgorzacie Scheithauer – uczestniczce olimpiady języka francuskiego.

5.06.1971 r. W Zawodach Kościuszkowskich I miejsce zajęła grupa dziewcząt w składzie:

Grażyna Batóg, Grażyna Korpul, Danuta Trybus. Drugie miejsce zajęły: Bożena Cybulska, Jadwiga Kopacz, .Krystyna Smyła W grupie chłopców I miejsce zajęła drużyna w składzie: Jan Chlubek i Jerzy Czarniewski.

6.06.1971 r. Krystyna Kalbrun została nagrodzona Srebrnym Kłosem w Konkursie „Złoty Kłos dla twórcy, srebrny dla czytelnika”.

13.06.1971 r. W uroczystości rozdania nagród Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego, która odbyła się w Warszawie uczestniczyły: Grażyna Roniewicz, Maria Kałamarz, Krystyna Florczak.

22.06.1971 r. W Opolu odbył się Zjazd Przodowników Nauki i Pracy, w którym uczestniczyli:

Monika Willert, Roman Kojzar.

23.06.1971 r. Z okazji zakończenia roku szkolnego 1970/71 Dyrekcja wyróżniła najlepszych uczniów dyplomami. Dyplomy otrzymali: Monika Willert, Henryk Matusewicz, Bożena Cybulska, Bożena Banaś.

 

1971/72

 

21.09.1971 r. W Powiatowej Spartakiadzie klas I – ych organizowanej w Kędzierzynie zajęli następujące miejsca: Dobrosława Roniewicz III miejsce(skok wzwyż); II miejsce (bieg na 200m.). Jan Szary – I miejsce (trójskok) Andzej Sztwiertnia III miejsce (skok w dal) Włodzimierz Mazur II miejsce (trójskok) II miejsce (skok wzwyż).

26.09.1971 r. Zawody sportowe – „Szukamy przyszłych olimpijczyków”.

Jan Szary – I miejsce (trójskok), Włodzimierz Mazur II miejsce (trójskok), II miejsce (skok wzwyż).

23; 24.10.1971 r. VII Igrzyska szkół średnich i zawodowych. Dobrosława Roniewicz zajęła I miejsce w biegu na 100m. p. płotki II miejsce w skoku wzwyż.

8 – 9.10.1971 r. Krajowy Zjazd Młodych Działaczy LOP w Warszawie. Bożena Cybulska reprezentowała woj. opolskie. Szkolne Koło LOP „Wrzos” wyróżnione zostało nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 2000 zł.

14.11.1971 r.            Wojewódzki Zjazd Laureatów w konkursie LOP. I miejsce wśród liceów ogólnokształcących – zdobyło SKLOP „Wrzos”.

19.11.1971 r. Międzyszkolny konkurs na plakat o ochronie przyrody. II miejsce – Maria Sulik IV miejsce – Jadwiga Boruta I wyróżnienie – Zdzisława Zoń.

19 – 27.01.1972 r. Obchody 30 Rocznicy Powstania PPR.

Szkolny konkurs na plakat: I miejsce – Piotr Simonides, I miejsce – Iwona Gwiżdż.

Powiatowy konkurs na plakat: I miejsce – Ryszard Węgier, IV miejsce – Izabela Mazur, V miejsce – Iwona Gwiżdż.

Konkurs Wiedzy o PPR (Kędzierzyn): VI miejsce – Henryk Matusewicz.

18.01.1972 r. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Do zawodów powiatowych zakwalifikowali się: Monika Willert, Bożena Rostek, Bernard Kukieciak, Mirosława Sprenecka.

25.01.1972 r. Eliminacje Powiatowe XI Konkursu Piosenki Radzieckiej. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się: 1. Jolanta i Zdzisława Zoń (duet), 2. Monika Willert (solistka).

Luty 1972 r. Olimpiady przedmiotowe.

 1. Olimpiada Biologiczna – Zawody Okręgowe (Wrocław).

Anna Hajdun – wyróżnienie, Stanisław Mysiak – wyróżnienie, Leszek Staszewski – wyróżnienie.

 1. Olimpiada Języka polskiego – Zawody Okręgowe (Opole): Urszula Siemionka – wyróżnienie.
 2. Olimpiada Matematyczna – Zawody Okręgowe (Wrocław): Krystyna Nawa – wyróżnienie.
 3. Olimpiada Języka francuskiego – Zawody Wojewódzkie (Opole). Uczestniczyli:

Henryk Matusewicz, Jolanta Małecka, Hanna Szymończyk.

 1. Olimpiada Języka rosyjskiego – Zawody Wojewódzkie (Opole). Uczestniczyły:

Jadwiga Boruta, Lidia Makaro.

26.03.1972 r. W V Okręgowych Zawodach Matematycznych klas II udział wzięli:

Edmund Cibis – V miejsce, Arnold Sitek.

22.04.1972 r. W Wojewódzkich Eliminacjach XIX Konkursu Recytatorskiego Monika Willert uzyskała wyróżnienie.

31.04.1972 r. Listy pochwalne za całokształt pracy w szkole otrzymali absolwenci:

Czesław Olichwer, Paweł Noakowski, Henryk Matusewicz.

6 – 9.05.1972 r. W konkursie wiedzy o Henryku Sienkiewiczu zwyciężyli: Barbara Szczepańska I

Piotr Simonides II, Piotr Pokrywka III.

10.05.2972 r. W VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Książce nasze Liceum reprezentowali:

Bożena Janicka, Bożena Cybulska, Bożena Banaś, Hanna Szymończyk, Jolanta Małecka, Andrzej Kryzar. Zajęli w konkursie I miejsce.

10.05.1972 r. W Eliminacjach Powiatowych Teleturnieju Marynistycznego Andrzej Kryzar zajął I miejsce. Reprezentował powiat w eliminacjach wojewódzkich, gdzie zajął V miejsce. Drużynowo w eliminacjach powiatowych reprezentacja naszego Liceum w składzie: Andrzej Kryzar, Henryk Mangold, Bernard Kukieciak zajęła III miejsce.

 

1972/73

23.09.1972 r. Dziewczęta naszego Liceum a zawodach sportowych o puchar ZMS zajęły II miejsce.

10.10.1972 r. W Powiatowej Spartakiadzie Kościuszkowskiej uczeń Olgierd Kuleszyński zajął II miejsce.

22.11.1972 r. Na Krajowym Zjeździe Młodych Działaczy LOP delegacji naszego Liceum B. Cybulskiej i B. Szczepańskiej wręczono STATUETKĘ Żubra za zajęcie I miejsca w konkursie na „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP w Polsce”.

17.12.1972 r. W Powiatowym Turnieju Wiedzy o ZSRR z okazji 50 rocznicy powstania ZSRR udział wzięli: Andrzej Kryzar, Henryk Mangold, Janina Wójcik. Zespołowo nasze Liceum zajęło I miejsce.

 

30.12.1972 r. Po I okresie roku szkolnego 1972/73 najlepszymi uczniami w szkole są: I Tomasz Goslar kl. Ia, II Aleksandra Mierzwicka kl. Id, III Edmund Cibis, Monika Willert kl. IIIa. Wśród klas najlepszą okazała się kl. Ia

9 – 11.01.1973 r. W okręgowych eliminacjach Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej we Wrocławiu udział brali: Monika Willert, Teresa Kudrisz, Barbara Szczepańska.

17 i 20.01.1973 r. Na zawodach o mistrzostwo powiatu w piłce ręcznej, dziewczęta zajęły I miejsce, a w piłce koszowej II miejsce.

30.01.1973 r. III etap konkursu „Osiągnięcia Kulturalne ZSRR” zakończył się sukcesem uczniów:

I miejsce Maria Bujak kl IVa, II miejsce Maria Sulik kl IVb, III miejsce Jan Szary kl IIa

IV miejsce Ryszard Langer kl IVb

12.02.1973 r. W zawodach piłki ręcznej chłopców w grupie eliminacyjnej nasza reprezentacja zajęła II miejsce.

13.02.1973 r. W szkolnym Konkursie Piosenki Radzieckiej najlepiej zaprezentowały się klasy:

I miejsce kl. IIIb, II miejsce kl. IIIa, III miejsce kl. IIa, Wyróżnienie kl. Ia

Indywidualnie najlepszymi byli: I miejsce Jolanta Zoń kl. IIa, II miejsce Monika Wilpert kl. IIIa

III miejsce Mietek Kruk kl. IIIb

W międzyklasowym konkursie na plakat poświęcony tematyce ZSRR nagrodami wyróżniono prace:

 1. Śpiewak kl. Ia, R. Kubiny kl. Ie, E. Niedbaly kl. Ic

16.02.1973 r. Na eliminacjach powiatowych Konkursu Piosenki Radzieckiej Monika Willert otrzymała wyróżnienie, a Mietek Kruk zajmując II miejsce zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich.

17.02.1973 r. W Powiatowych Zawodach Wiatrówkowych Michał Adamski zajął III miejsce.

Zespołowo: dziewczęta A. Stroff, A. Nowak, G. Halbiniak – II miejsce.

Chłopcy – M. Adamski, H. Grütner, J. Kaletta – III miejsce.

23 – 24.02.1973 r.  Na Wojewódzkiej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego uczennice Janina Wójcik i Małgorzata Kusz zajęły V miejsce. Eliminacje te były poprzedzone Olimpiadą Rejonową, na której B. Ficoń zajęła I miejsce, J. Wojcik zajęła III miejsce, M. Kusz zajęła V miejsce.

11.03.1973 r. Na eliminacjach powiatowych XIX Konkursu Recytatorskiego – Monika Willert zajęła v I miejsce i będzie reprezentować powiat na eliminacjach wojewódzkich. Druga uczestniczka Mirosława Sprenecka otrzymała wyróżnienie.

25.03.1973 r. W Powiatowym Konkursie Czytelniczym na temat L.W.P. nasza reprezentacja: K. Staszewski, M. Willert, A. Ziobrowski zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich.

MARZEC Po drugim okresie klasyfikacyjnym najlepszymi uczniami w szkole są: I M. Willert – kl. IIIa, Tomasz Goslar – kl. Ia, II Stanisława Szubińska – kl. Ia, III Robert Żyłka – kl. Ia, IV Bożena Banaś – kl. IVa, V Aleksandra Mierzwicka – kl. Id. Wśród klas najlepszą jest klasa Ia.

20.03.1973 r. Reprezentacja naszego Liceum w składzie: 1. Barbara Ficoń IIIb, 2. Sylwia Kopytko IId, 3. Aleksandra Mierzwicka Id w Turnieju Wiedzy o Śląsku, w eliminacjach powiatowych zajęła II miejsce.

23 – 25.03.1973 r. Reprezentant powiatu uczeń Mietek Kruk z kl. IIIb w Wojewódzkich Eliminacjach Konkursu Piosenki Radzieckiej uzyskał wyróżnienie.

24.03.1973 r. W Turnieju Fizycznym szkół średnich w Opolu uczeń Edward Cibis zakwalifikował się do finału.

25.03.1973 r. Po rejonowych zawodach Małej Olimpiady Matematycznej uczeń Ireneusz Karaś zakwalifikował się do zawodów okręgowych.

29.04.1973 r. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Krzysztof Staszewski – kl. IIa, Andrzej Ziobrowski – kl. Ib, Janusz Wróbel – kl. Ib w okręgowych eliminacjach konkursu czytelniczego „Ludowe Wojsko Polskie” zajęła w Opolu I miejsce i zakwalifikowała się do eliminacji centralnych.

30.04.1973 r. W ulicznym biegu przełajowym między pomnikami o puchar przewodniczącego PPRN drużyna w składzie: D. Roniewicz – kl. IIa, M. Matuszewska – kl. IIb, D. Trybus – kl. IVa, B. Golczyk – kl. IVa, A. Wysocki – kl. IVa, J. Chlubek – kl. IVb, J. Kaleta – kl. IId, H. Suchan – kl. Ia, J. Adamczyk – kl. IIIb, J. Szary – kl. IIa, K. Staszewski – kl. IIa, O. Kuleszyński – kl. IIIa. Zajęła III miejsce

30.04.1973 r. Absolwentom R. Kojzar, A. Kryzar, B. Cybulska, G. Martynowicz, E. Martynowicz, J. Chlubek wyróżniającym się w nauce i pracy społecznej na terenie szkoły wręczono listy pochwalne.

MAJ Chór szkolny zdobył wyróżnienie II stopnia w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych.

21.05.1973 r. W VIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Plastycznej nasz reprezentant Piotr Simonides z kl. IIIa zajął I miejsce.

24.05.1973 r. Po sportowej walce zwycięzcami Spartakiady Szkolnej zostali: Dobrosława Roniewicz kl. IIa – bieg na 50m przez płotki. Mieczysław Kuleszyński kl. IIb – bieg na 50m przez płotki Grażyna Korpul kl. IIIb – bieg na 50m Mieczysław Kruk kl. IIIb – bieg na 50m Małgorzata Matuszewska kl. IIb – bieg na 100m Andrzej Józefiak kl. IIIb – bieg na 100m Monika Kuźnik kl. IIc – bieg na 400m Mikołaj Żyłka kl. IIIb – bieg na 400m Jan Adamczyk kl. IIIb – bieg na 800m Henryka Lech kl. Id – skok w dal Jan Szary kl. IIa – skok w dal Arletta Michnowska kl. Ie – skok wzwyż Włodzimierz Mazur kl. IIa – skok wzwyż Halina Haczkiewicz kl. IIIb – rzut kulą Witold Lipowski kl. IIb – rzut kulą

klasa Ie – piłka ręczna dziewcząt, klasa IIa – siatkówka dziewcząt, klasa IIIb – koszykówka dziewcząt, klasa IIa – piłka ręczna chłopców, klasa IIa – siatkówka chłopców, klasa IIa – koszykówka chłopców.

11.06.1973 r. Drużyna dziewcząt naszej szkoły zajęła I miejsce w finale wojewódzkim piłki ręcznej.

WYNIKI KONKURSU O HENRYKU SIENKIEWICZU.

Szkolna klasyfikacja indywidualna: I Izabella Mazur kl. IId – 23,5 pkt., II Wacław Pułka kl. IId – 22,5 pkt., III Barbara Szczepańska kl. IIIb – 21,5 pkt., III Barbara Siminides kl. IId – 21,5 pkt.

Wśród klas najlepszą okazała się kl. IId

 

1973/74

9.10.1973 r. W konkursie na „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP w Polsce” w roku szkolnym 1972/73, nasze koło zajęło I miejsce w grupie liceów ogólnokształcących i nagrodę pieniężną w wysokości 5000zł. STATUETKA ŻUBRA na stałe pozostała w naszej szkole.

11.10.1973 r. Odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej. Zwycięzcami zostali: I miejsce – kl. IIIc, II miejsce – kl. IIIb, III miejsce – kl. IIIa i Ie

12.10.1973 r. Uczniowie klas I naszego Liceum wzięli udział w Powiatowej Olimpiadzie w pływaniu. W sztafecie 4x50m dziewczęta zajęły I miejsce. W sztafecie 8x50m chłopcy zajęli III miejsce.

12.10.1973 r. Za udział w konkursie „XXX rocznica LWP w filmie” uczennice Maria Letyk i Małgorzata Moszek otrzymały dyplom uznania.

30.10.1973 r. W spartakiadzie klas I szkół średnich dziewczęta w piłce koszykowej i siatkowej zajęły II miejsce, a chłopcy w piłce koszykowej zajęli III miejsce. Konkurs na najlepszą recenzję filmu zakończył się zwycięstwem: (tekst uszkodzony nieczytelny)

10.01.1974 r. W wyniku przeprowadzonego konkursu na Najlepszą Izbę Pamięci Narodowej, Komisja Wojewódzka przyznała naszej szkole III miejsce.

20.01.1974 r. Po rejonowych zawodach z j. rosyjskiego przeprowadzonych w Technikum Żeglugi Śródlądowej, uczennice B. Ficoń, M. Kusz, A. Sikora, K. Münnich, J. Wójcik zakwalifikowały się do zawodów wojewódzkich.

25.01.1974 r. Szkolne Koło Przyjaciół Ziemi Kozielskiej otrzymało wyróżnienie specjalne – I nagrodę 2000 zł, w II etapie konkursu „Z młodymi i dla młodych” za rok 1973 organizowanego przez Opolskie Towarzystwo Kulturalno – Oświatowe.

30.01.1974 r. Po pierwszym okresie najlepszymi uczniami w szkole są: I T. Goslar kl. IIa, II M. Gola kl. IIb, III E. Cibis kl. IVa, III S. Szubińska kl. IIa, Wśród klas najlepszymi są: klasa Ia, klasa IIa, klasa Id.

9 – 11.02.1974 r. Odbyła się IV Olimpiada Literatury Języka Polskiego. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się uczniowie kl. IIId. Barbara Simonides i Alfred Głowania. Barbara Simonides zajęła IX miejsce w województwie.

17.02.1974 r. W I Harcerskim Turnieju Kometki Drużyna naszego liceum zajęła I miejsce w powiecie. Indywidualne miejsca II zajęli J. Kaleta, J. Sztwiertnia i I. Linart.

23 i 24.02.1974 r. Odbyły się w gmachu WSP w Opolu zawody wojewódzkie z j. rosyjskiego. Uczennica J. Wójcik z kl. IVb zajęła I miejsce i reprezentuje województwo opolskie w półfinałach w Kielcach.

24.02.1974 r. W powiatowych eliminacjach XIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej uczeń kl. IVb M. Kruk zajął I miejsce, a uczennica kl. IIIa J. Zoń III miejsce.

28.02.1974 r. Za najlepszą budkę lęgową nagrody otrzymali: I miejsce M. Wojdyła kl. IIIa, II miejsce H. Lech kl. IId, III miejsce E. Moszek i J. Rudzka kl. IIa, IV miejsce H. Linek kl. IIIa i S. Szubińska kl. IIa, V miejsce S. Cichoń kl. Id.

9.03.1974 r. W rejonowych eliminacjach Małej Olimpiady Matematycznej uczestniczyli zwycięzcy szkolnych zawodów matematycznych kl.II. Tomasz Goslar, Józef Madloch i Robert Żyłka. Tomasz Goslar zajął I miejsce, a drużynowo nasza szkoła zajęła IV miejsce w województwie.

9.03.1974 r. Szkolne koło PTTK zajęło I miejsce w Powiecie w konkursie na najlepiej pracujące koło PTTK i 2000zł nagrody.

21.03.1974 r. Szkolna reprezentacja w składzie: Sylwia Kopytko, Aleksandra Mierzwicka i Andrzej Dąbrowski zajęła II miejsce i powiatowych eliminacjach III Turnieju Wiedzy o Śląsku Opolskim.

23.03.1974 r. Mieczysław Kruk i Jolanta Zoń reprezentowali powiat w wojewódzkich eliminacjach XIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. Mieczysław Kruk zakwalifikował się do eliminacji ogólnopolskich do Inowrocławia.

31.03.1974 r. Tomasz Goslar z kl. IIa zajął I miejsce w Małej Olimpiadzie Matematycznej klas II liceów i techników województwa opolskiego.

7.04.1974 r. Zbigniew Gutek, Piotr Madloch z kl. IV i Tomasz Goslar z kl.IIa reprezentowali szkołę w eliminacjach wojewódzkich II stopnia Turnieju Fizycznego i zajęli zespołowo IV miejsce.

19.04.1974 r. Drużyna dziewcząt zajęła III miejsce w biegu sztafetowym 10x800m o Puchar TVP i Przeglądy Sportowego Mistrzostw Szkół Średnich.

27.04.1974 r. Drużyna sanitarna naszego liceum na eliminacjach powiatowych PCK uzyskała tytuł „Stałej gotowości”.

30.04.1974 r. W ulicznym biegu sztafetowym między pomnikami drużyna dziewcząt zajęła II miejsce w powiecie.

30.04.1974 r. Absolwentom Edmundowi Cibisowi, Barbarze Ficoń, Irenie Żyłce, Piotrowi Simonidesowi, Barbarze Szczepańskiej, Stanisławowi Grzegorczykowi i Mieczysławowi Krukowi wyróżniającym się w nauce i pracy społecznej, wręczono na apelu pożegnalnym listy pochwalne.

7.05.1974 r. W mistrzostwach powiatu szkół ponadpodstawowych w piłce ręcznej dziewcząt nasza reprezentacja zajęła I miejsce.

13.05.1974 r. W zawodach rejonowych piłki ręcznej dziewcząt nasza reprezentacja zajęła I miejsce pokonując Opole, Nysę i Strzelce.

21.05.1974 r. Ewa Węgrzyn z kl.Ia zajęła IV miejsce w wojewódzkim konkursie MO na plakat „Bezpieczeństwo na drogach publicznych”.

6.06.1974 r. W Szkolnej Spartakiadzie Sportowej wśród klas koedukacyjnych najlepszymi były: I miejsce – IIIa, II miejsce – Ia, III miejsce – IIa. Wśród klas żeńskich najlepszymi były: I miejsce – IIIc, II miejsce – IId, III miejsce – Ib, Najlepszym sportowcem szkoły został Mieczysław Wojdyła kl. IIIa.

Wyniki konkurencji pływackich: Dziewczęta: 25 metrów dowolnym: I miejsce – Dobrosława Roniewicz kl. IIIa, 25 metrów klasycznym: I miejsce – Marzanna Derej kl. IId, 25 metrów grzbietowym: I miejsce – Barbara Zioła kl. IIId. Chłopcy: 50 metrów dowolnym: I miejsce – Andrzej Zowade kl. IIb, 50 metrów klasycznym: I miejsce – Leszek Nowicki kl. IIc, 50 metrów grzbietowym: I miejsce – Sylwester Biegała kl. IIa Wyniki konkurencji biegowych: Dziewczęta: 60 metrów: I miejsce – Dorota Kuźnik kl. IIIa, 400 metrów: I miejsce – Mariola Motyka kl. Ib, chłopcy: 100 metrów: I miejsce – Mieczysław Kuleszyński kl. IIIb, 800 metrów: I miejsce – Alfred Klingberg kl IIIb. Wyniki skoku w dal: Dziewczęta: I miejsce – Małgorzata Matuszewska kl. IIIb, Chłopcy: I miejsce – Jan Szary kl. IIIa. Wyniki skoku wzwyż: Dziewczęta: I miejsce – Aleksandra Piotrowska kl. Id, Chłopcy: I miejsce – Włodzimierz Mazur kl. IIIa Wyniki w pchnięciu kulą: Dziewczęta: I miejsce – Ewa Długosz kl. IIa Chłopcy: I miejsce – Witold Lipowski kl. IIIb

25 – 28.07.1974 r. Reprezentacja naszej szkoły w piłce ręcznej dziewcząt w składzie: Kasperek Halina, Krzyżyk Gabriela, Kurka Rita, Magosz Edyta, Mrozik Barbara, Pająk Urszula, Piwko Elżbieta, Sobota Irena, Wantuła Elżbieta. Na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Akademickiej, ponadpodstawowej i podstawowej zajęła II miejsce.

 

1974/75

 

Wrzesień 1974 r. W konkursie na „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP” nasze koło zajęło I miejsce w województwie i nagrodę pieniężną w wysokości 1000zł.

18.09.1974 r. Dyplom dla Szkolnego Koła LOK przy LO w Koźlu za popularyzowanie postępowych tradycji narodowych i oręża polskiego w roku szkolnym 1973/74.

06.10.1974 r. Dyplom dla zespołu LO w Koźlu za zajęcie III miejsca w kategorii juniorów szkół średnich w powiatowym wieloboju sztafetowym zorganizowanym przez Zarząd Powiatowy LOK w Koźli z okazji XXX lecia LOK i Dnia L.W.P.

13.10.1974 r. Dyplom dla drużyny LO Koźle za zajęcie I miejsca w Konkursie Powiatowym zorganizowanym z okazji XXX rocznicy powstania MO i SB.

12.11.1974 r. W powiatowych eliminacjach w „Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej” Anna Pokrywka z IIIa zajęła IV miejsce; Bogna Nużyńska z IIIa zajęła V miejsce.

GRUDZIEŃ – STYCZEŃ        Eliminacje Olimpiady J. Rosyjskiego na szczeblu szkolnym zwyciężyły uczennice kl. II a, Sylwia Robota, Ewa Sieńko, Elżbieta Wantuła po rejonowych eliminacjach, do wojewódzkich zakwalifikowały się: Sylwia Robota i Elżbieta Wantuła Sylwia Robota zajęła V miejsce w eliminacjach wojewódzkich.

STYCZEŃ – LUTY        W wojewódzkich eliminacjach Olimpiady J. Polskiego uczniowie kl. IVd Józef Kaleta, Izabela Mazur i Barbara Simonides. Dwie ostatnie przeszły do II części eliminacji.

W wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Biologicznej uczestniczyli uczniowie kl. IVa Edyta Przewoźnik i Mirosław Szczerek. Andrzej Dąbrowski uczeń kl. IIIb zakwalifikował się do II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. W II etapie wojewódzkich eliminacji Olimpiady Historycznej szkołę reprezentował uczeń kl. IIIb Hubert Stich. W Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w eliminacjach rejonowych reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce drużynowo, a indywidualnie uczeń kl. IId Norbert Greger zajął II miejsce i zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich.

Po pierwszym okresie roku szkolnego 1974/75 najlepsze wyniki w nauce uzyskali uczniowie: Stanisława Szubińska kl. IIIa śr. 4,75 Tomasz Goslar kl. IIIa śr. 4,75 Aldona Nabrdalik kl. Ia śr. 4,66 Robert Żyłka kl. IIIa śr. 4,66 Wśród klas najlepsza była Ia – śr. 3,72

LUTY – MARZEC Do I stopnia XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej zakwalifikował się uczeń kl. IIIa Tomasz Goslar. W II etapie wojewódzkich eliminacji Olimpiady Geograficznej szkołę reprezentowali uczniowie: Krystian Bogaczek z kl. II b, Piotr Nawa z kl. IIa i Zbigniew Szołda z kl. II a.

MARZEC – KWIECIEŃ            Rajnhard Majcher zakwalifikował się do III stopnia Olimpiady Wiedzy technicznej – uzyskał ponadto wstęp bez egzaminu na studia (kierunek: wychowanie techniczne) i zwolnienie na egzaminie dojrzałości. W rejonowych eliminacjach Konkursu Czytelniczego uczestniczyły: Barbara Mazurkiewicz z kl. IIId i Dorota Komander z kl. I d. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się Barbara Mazurkiewicz. Jolanta Zoń ucz. kl. IVa reprezentowała powiat na wojewódzkich eliminacjach konkursu piosenki radzieckiej. Szkolne Koło PTTK we współzawodnictwie na pracę kół zdobyło I miejsce i tytuł Najlepszego Koła Ziemi Kozielskiej i 3000 zł nagrody. Spółdzielnia Uczniowska w konkursie na uspółdzielczenie (pełnoprawne) członków Spółdzielni Uczniowskich zajęła I miejsce w województwie.

Jan Szary na posiedzeniu Uczniowskiej Komisji Rekrutacyjnej w Łodzi został zakwalifikowany na studia zagraniczne do CSRS. Drużyna sanitarna Szkolnego Koła PCK za I miejsce w eliminacjach drużyn sanitarnych szkolnych zdobyła Puchar Przechodni. W I Powiatowych Zawodach Strzeleckich Szkół Średnich „O Srebrny Muszkiet” w konkurencji drużynowej dziewczęta zajęły III miejsce.

MAJ           Szczep HSPS przy naszej szkole zajął I miejsce na trasie nr 1 rajdu zwycięstwa organizowanego przez Hufiec ZHP w Koźlu. W biegu sztafetowym „Między pomnikami” dziewczęta naszej szkoły zajęły III miejsce. Dyplom Przodownika Nauki i Pracy Społecznej na apelu pożegnalnym wręczono: Jan Cichoń, Alfred Głowania, Włodzimierz Grzeszczuk, Adriana Hawryluk, Józef Kaletta, Edyta Przewoźnik, Krzysztof Staszewski, Jan Szary, Alfred Twardzik, Ryszard Więcek.

Duże sukcesy odnieśli przedstawiciele naszej szkoły uczestniczący w Powiatowej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży. I miejsce w piłce koszowej dziewcząt III miejsce w strzelectwie sportowym w kategorii dziewcząt III miejsce w LA dziewcząt II miejsce w piłce siatkowej dziewcząt oraz I miejsce w ogólnej punktacji szkół ponadpodstawowych i puchar.

Zespół w składzie: Andrzej Dąbrowski Janusz Wróbel w Eliminacjach Powiatowych XII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Teleturnieju Marynistycznego organizowanego przez LOK zajął I miejsce. Szkolna drużyna sanitarna PCK w eliminacjach wojewódzkich zajęła II miejsce i w nagrodę otrzymała aparat filmowy.

W Powiatowej Spartakiadzie Sportów Obronnych LOK nasza reprezentacja zajęła II miejsce.

Absolwent Rainhard Maicher zdobył tytuł Laureata I Ogólnopolskiej Olimpiady Technicznej a tym samym prawo wstępu bez egzaminu na wyższe uczelnie techniczne. W II Ogólnopolskim Turnieju Krajoznawczym w eliminacjach wojewódzkich nasza reprezentacja w składzie: Tomasz Goslar, Robert Żyłka, Andrzej Dąbrowski zajęła II miejsce.

 

1975/1976

WRZESIEŃ         W konkursie na „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP w roku szkolnym 1974/75” w grupie Liceów Ogólnokształcących w województwie nasze koło zajęło I miejsce.

LISTOPAD          W I stopniu Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej uczestniczyli uczniowie: Zdzisław Jary – kl. IIa, Rudolf Kocula – kl. IIa, Piotr Nawa – kl. IIIa

W I stopniu Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej uczestniczyli uczniowie: Bogna Nurzyńska – kl. IVa, (cztery dalsze nieczytelne nazwiska)

W I etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej uczestniczyli uczniowie: Andrzej Dąbrowski – kl. IVb, Rudolf Kocula – kl. IIa, Bożena Matczyszyn – kl. IVd, Wszyscy zakwalifikowali się do eliminacji I stopnia w Opolu.

GRUDZIEŃ        Uczeń kl. IIa Rudolf Kocula zakwalifikował się do II stopnia Olimpiady Geograficznej do Wrocławia.

Do II etapu Olimpiady Technicznej zakwalifikowali się uczniowie: Tomasz Goslar – kl. IVa, Robert Żyłka – kl. IVa, Dariusz Man – kl. IVa, Dariusz Kubów – kl. IVa, Jan Siciak – kl. IVc.

Konkurs na najładniejszy plakat z okazji VII zjazdu PZPR wygrała Aldona Nabrdalik z kl. IIa.

Szczep HSPS przy naszym Liceum we współzawodnictwie „Mój Sukces Socjalistycznej Ojczyźnie” organizowanym przez Federację Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej przy Radzie Miejskiej zajął II miejsce.

STYCZEŃ           Do II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej do Wrocławia zakwalifikowali się: Tomasz Goslar – kl. IVa Robert Żyłka – kl. IVa Tomasz Goslar po części teoretycznej Olimpiady zakwalifikował się do części doświadczalnej.

Zwycięzcami szkolnych eliminacji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zostali:

Krystyna Marciniak – kl. IVa, Józef Mandloch – kl. IVa, Waldemar Pałka – kl. IVa, Norbert Greger – kl. IIId i reprezentować będą szkołę na eliminacjach wojewódzkich.

Do wojewódzkich eliminacji Olimpiady J. polskiego do Opola zakwalifikowali się: Iwona Bielska – kl. IIIa, Joanna Chomicz – kl. IIIa, Dariusz Tabor – kl. IIId

Po I okresie klasyfikacyjnym najlepsze wyniki w nauce uzyskali: I m. – Tomasz Goslar – kl.IVa, I m. – Sanisława Szubińska – kl.IVa, II m. – Robert Żyłka – kl.IVa, III m. – Elżbieta Król – kl. Ie, Wśród klas najlepsze były: IVa – średnia – 3,87, IIId – średnia – 3,69, Id – średnia – 3,64

LUTY        Uczeń kl. IIa Rudolf Kocula zakwalifikował się do centralnych eliminacji II Olimpiady Geograficznej. Do II stopnia (eliminacje okręgowe) XXVII Olimpiady Matematycznej zakwalifikował się uczeń kl. IVa Tomasz Goslar.

W rejonowych eliminacjach Olimpiady Języka Rosyjskiego: I m. uczennica Urszula Fiałkowska kl. IVd II m. uczennica Janina Wiejacka kl. IVa, III m. uczennica Lidia Węglewska kl. IVb.

W rejonowych eliminacjach Konkursu Piosenki Harcerskiej I m. Uczennica Karina Głowania kl. IIIb, III m. Uczennica Danuta Sitnik kl. II a

MARZEC W szkolnych eliminacjach Olimpiady Matematycznej zwyciężyli: Krzysztof Matusiewicz – kl. IIa, Aldona Nabrdalik – kl. IIa W eliminacjach rejonowych w Kędzierzynie MOM Krzysztof Matusiewicz zajął II miejsce. Drużyna naszej szkoły zajęła VI miejsce.

W Konkursie Piosenki Radzieckiej (eliminacje rejonowe) uczennica Beata i Regina Romańczyk zajęły IV miejsce.

Do Centralnych Eliminacji Wiedzy Technicznej zakwalifikowali się: Tomasz Goslar – kl. IVa Robert Żyłka – kl. IVa

KWIECIEŃ          W Rejonowych Eliminacjach Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej nasi reprezentanci zajęli: II miejsce – Zdzisław Jary, IV miejsce – Olaf Pośpiech.

Do Wojewódzkich Eliminacji Turnieju Fizycznego zakwalifikowali się: Tomasz Goslar – kl. IVa, Krzysztof Stadnicki – kl. IVa, Rudolf Neukirek – kl. IVa, Jacek Żurek – kl. IVa T. Goslar i K. Stadnicki zmieścili się w pierwszej dziesiątce tego turnieju.

W eliminacjach wojewódzkich uczennice: Regina Krajuszek i Bogusława Szargut zdobyły brązową odznakę „Fotografa, krajoznawcy”. W szkolnej olimpiadzie j. polskiego dla klas I laureatami zostali: E. Adamiec, R. Jagiella, D. Galret, I. Konznacka, J. Rudzka, G. Król, A. Lipnicki, G. Wach.

Coroczny bieg sztafetowy „Między pomnikami” zakończył się sukcesem naszej szkoły, które zajęły I miejsce i zdobyły puchar. Uczeń kl. IIa Z. Jary zajął IV miejsce w eliminacjach wojewódzkich Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Dyplom Przodownika Nauki i Pracy Społecznej otrzymali absolwenci: Monika Gola – z kl. IVb, T. Goslar, M. Grzybowska, J. Madloch, St. Szubińska, R. Żyłka – z kl. IVa, J. Lubieniecka, A Mierzwicka – z kl. IVd. W zawodach eliminacyjnych piłki siatkowej dziewczęta naszej szkoły zajęły II miejsce, a chłopcy III miejsce. W zawodach eliminacyjnych piłki koszowej nasza drużyna dziewcząt zajęła I miejsce i weszła od ligi wojewódzkiej.

MAJ           Reprezentacja szkoły: Norbert Greger, Rudolf Kocula, Zdzisław Jary w rejonowych eliminacjach teleturnieju marynistycznego pn. „Polska leży nad Bałtykiem” zajęła II miejsce. Do finału wojewódzkiego indywidualnie zakwalifikowali się R. Kocula i Z. Jary.

Nasza szkoła uzyskała nagrodę pieniężną za zajęcie II miejsca w województwie w zbiórce makulatury.

Szkolne koło PTTK zajęło II miejsce w wojewódzkich eliminacjach III Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Krajoznawczej. Szkołę reprezentowali: R. Kocula Z. Jary T. Kwaśnicki

W konkursie na pracę kół zorganizowanych przez Oddział PTTK i Kędzierzynie-Koźlu szkolne Koło PTTK zajęło II miejsce i uzyskało nagrodę w wysokości 2000zł.

Szkolny szczep HSPS został wyróżniony dyplomem za realizację zadań w harcerskich kompaniach na zlocie Hufca ZHP w Kędzierzynie-Koźlu.

W ogólnej punktacji na VII Chorągwianym Rajdzie Turystycznym Hufiec Kędzierzyn-Koźle reprezentowany m.in. przez naszą młodzież zajął II miejsce.

CZERWIEC         W wojewódzkich eliminacjach Teleturnieju Marynistycznego pn. „Polska leży nad Bałtykiem” drużynowo reprezentacja (Z. Jary, R. Kocula) zajęła II miejsce, a indywidualnie R. Kocula zajął I miejsce i zakwalifikował się od eliminacji centralnych w Szczecinie.

Za realizację zadań Roku Harcerskiego 1975/76 nasz szczep HSPS został zaliczony do 10 najlepiej pracujących szczepów Chorągwi Opolskiej.

W szkolnych zawodach sportowych sukcesy odnieśli: w piłce ręcznej dziewcząt – kl. IIIe – I miejsce, w piłce siatkowej chłopców – kl. IIIc – I miejsce, w piłce nożnej chłopców – kl. IIIc – I miejsce, Pchnięcie kulą dziewcząt – Jolanta Korpul Pchnięcie kulą chłopców – Marek Skowron. Skok w dal dziewcząt – Ewa Węgrzyn. Skok w dal chłopców – Piotr Kłosek.

 

1976/77

PAŹDZIERNIK  Do eliminacji I stopnia Olimpiady Chemicznej zakwalifikował się Piotr Kłosek z kl. IIIc. W szkolnych eliminacjach Olimpiady Historycznej sukces odniosły: E. Norek – kl. IVd, J. Cholewińska – kl. IVd, G. Cielanga – kl. IVb, D. Laksy – kl. IVb,

LISTOPAD          Szkolny konkurs na najlepszą recenzję filmowej adaptacji dzieł H. Sienkiewicza zakończył się sukcesem uczennic: Laury Dzwonki, Moniki Kuniny, i Beaty Wilpert z kl. IIId

 

GRUDZIEŃ        Uczniowie klasy IIIa: Zdzisław Jary, Rudolf Kocula i Zbigniew Golasowski zakwalifikowali się do eliminacji II stopnia Olimpiady Geograficznej do Wrocławia.

W eliminacjach I stopnia Olimpiady Matematycznej udział brali: Piotr Paterok i Krzysztof Matusiewicz z kl. IIIa

Zwycięzcami szkolnych eliminacji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zostali: M. Mróz, M. Wiktor z IVa, E. Herchel, W. Komorek, N. Greger, Z. Linek z IVd.

 

STYCZEŃ           W eliminacjach I stopnia Olimpiady Fizycznej uczestniczyli: Krzysztof Wiśniewski z kl. IVa, Krzysztof Matusiewicz z kl. IIIa.

W eliminacjach II stopnia Olimpiady Fizycznej w Częstochowie uczestniczył Krzysztof Matusiewicz, który po części teoretycznej Olimpiady zakwalifikował się do części doświadczalnej.

Do II stopnia Olimpiady Biologicznej do Opola zakwalifikowały się uczennice: Ingrida Linek z IVb, Brygida Szymura z IVd.

Do wojewódzkich eliminacji Olimpiady J. Angielskiego zakwalifikowali się: Andrzej Bąkowski z kl. IIa, Iwona Bielska z kl. IVa.

W centralnych eliminacjach Olimpiady J. Rosyjskiego udział brała uczenn9ica kl. IIIa – Aldona Nabrdalik.

Po I okresie klasyfikacyjnym najlepsze wyniki w nauce uzyskali uczniowie: Sylwia Robota – kl. IVa – 4,61, Ireneusz Niedużak – kl. Ic – 4,6, Kornelia Staiszczyk – kl. Ic – 4,6, Ewa Adamiec – kl. IId – 4,54, Wśród klas najlepsze były: kl. IVa, kl. IVd, kl. IIa

LUTY        W rejonowych eliminacjach Konkursu Piosenki Radzieckiej udział brali: D. Sitnik, G. Podgórska, H. Szeremeta. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się H. Szeremeta z kl. IIf.

Do wojewódzkich eliminacji Olimpiady Literatury i J. Polskiego uczestniczyli uczniowie: Laura Dzwonka – kl. IIId, Krystyna Syska – kl. IIId, Dariusz Tabor – kl. IVd.

W wojewódzkich eliminacjach Olimpiady J. Francuskiego uczestniczyły uczennice: Urszula Grzybowska i Irena Lewandowska z kl. IIId.

MARZEC W szkolnych eliminacjach Małej Olimpiady Matematycznej (kl. II) zwyciężyli: Marek Matusiewicz, Ewa Konczala – IIa i Jan Kalbrun – IIb.

Szkolne zawody j. rosyjskiego dla kl. II wygrała I. Kownacka z kl. IIa.

Do Centralnych eliminacji Olimpiady Wiedzy Technicznej zakwalifikowali się uczniowie: Lucjan Bojdak – kl. IIa, Maciej Szymczewski – kl. IIa

Do centralnych eliminacji Olimpiady Geograficznej zakwalifikowali się uczniowie: Zdzisław Jary – kl. IIIa Rudolf Kocula – kl. IIIa

I Miejska Spartakiada Szkół Średnich Kędzierzyna-Koźla

Wyniki gier zespołowych: Piłka koszowa dziewcząt – II miejsce Piłka siatkowa dziewcząt – III miejsce

Piłka ręczna dziewcząt – II miejsce Tenis stołowy chłopców – III miejsce

Pływanie dziewcząt w ogólnej punktacji – II miejsce

Małgorzata Kelm z kl. IIb – I miejsce – 100m st. dowolnym

Monika Osieka z Ia – 100m stylem grzbietowym

Sztafeta 4x50m stylem dowolnym – II miejsce

W wojewódzkich eliminacjach Małej Olimpiady Matematycznej uczniowie Jan Kalbrun z kl. IIb, Marek Matusiewicz z kl. IIa zajęli V miejsce.

KWIECIEŃ

W centralnych eliminacjach Olimpiady Geograficznej uczeń Rudolf Kocula uzyskał Dyplom Laureata z III lokatą, a uczeń Zdzisław Jary uzyskał wyróżnienie.

Dyplom Przodownika Nauki i Pracy Społecznej otrzymali: Bogusława Gruszka kl. IVa, Małgorzata Pełka kl. IVa Olaf Pośpiech kl. IVa, Sylwia Robota kl. IVa, Ewa Sieńko kl. IVa, Barbara Smykała kl. IVc, Dariusz Tabor kl. IVa Elżbieta Wantuła kl. IVa, Helena Wiegand kl. IVb, Krzysztof Wiśniewski kl. IVa, Absolwenci Sylwia Robota i Dariusz Tabor zostali wpisani na tablicę wyróżnionych w Sali Tradycji.

MAJ           W finale Turnieju Wiedzy o Śląsku Opolskim drużyna w składzie: Ewa Adamiec kl. IId, Ewa Kuczala kl. IIa i Gerard Spyra kl. IId otrzymała wyróżnienie za zajęcie VI miejsca.

Spartakiada szkolna Skok w dal dziewcząt – Chałupa Alicja kl. I, Skok wzwyż dziewcząt – Panek Sylwia kl. IIIe Pchnięcie kulą dziewcząt – Morawin Maria kl. IId Pchnięcie kulą chłopców – Chęć Wiesław kl. IIId

Reprezentacja szkoły Rudolf Kocula i Zdzisław Jary w rejonowych eliminacjach turnieju marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem” zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego.

CZERWIEC         Uczeń Rudolf Kocula na spotkaniu z Ministrem Oświaty otrzymał medal Laureata Olimpiady oraz Harcerski Laur Naukowy.

Na VIII Chorągwianym Rajdzie Turystycznym Hufiec Kędzierzyn-Koźle reprezentowany m.in. przez młodzież naszej szkoły w ogólnej reprezentacji zajął I miejsce.

W wojewódzkich eliminacjach turnieju marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem” Rudolf Kocula zajął I miejsce i zakwalifikowała się do eliminacji centralnych.

1977/78

PAŹDZIERNIK  W konkursie na najlepiej pracujące koło LOP w roku szkolnym 1976/77 w grupie Liceów Ogólnokształcących w Województwie nasze koło zajęło I miejsce.

Na wojewódzkim zlocie na górze Św. Anny oddział reprezentujący – członkowie naszego koła PTTK zajęli w konkursach II miejsce. W biegach przełajowych (zawody rejonowe) reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce a chłopców IV miejsce. W konkursie krasomówczym w Opolu reprezentant naszej szkoły Rudolf Kocula z kl. IVa zajął III miejsce.

LISTOPAD          W szkolnym konkursie piosenki harcerskiej zwyciężyła klasa IIId I miejsce zajęła Małgorzata Fąferek z kl. Ia w konkurencji indywidualnej.

GRUDZIEŃ        W eliminacjach I stopnia Olimpiady Chemicznej w Opolu uczestniczyli: Piotr Kłosek z kl. IVe, Irena Widera z kl. IIIc, Ireneusz Niedużak z IIc. Piotr Kłosek zakwalifikował się do eliminacji II stopnia do Wrocławia.

STYCZEŃ           W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej w eliminacjach okręgowych w Opolu uczennica Elżbieta Król z kl. IIIc zajęła IV miejsce.

W okręgowych eliminacjach Ogólnopolskiej Olimpiady geograficznej we Wrocławiu uczestniczyli Zdzisław Jary z kl. IVa, Lucjan Bojdak z kl. IIIa. Zdzisław Jary zajął III miejsce.

W eliminacjach wojewódzkich olimpiady j. rosyjskiego uczennica Grażyna Kaczkowska z kl. IIIc zajęła IV miejsce, a Ilona Szara z kl. IVa zakwalifikowała się do eliminacji centralnych.

W wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym szkołę reprezentowali: Iwona Garczyńska, Rudolf Kocula i Krzysztof Stolarczyk z klasy IVa. Krzysztof Stolarczyk Zajął III miejsce.

Do wojewódzkich eliminacji konkursu recytatorskiego zakwalifikowały się: Barbara Gąsiewicz z IIIa, Barbara Jurek Id, Irena Widera IIIc.

PO I OKRESIE NAJLEPSZYMI W SZKOLE SĄ: Wśród klas: Klasa IIIa średnia 3,72; Klasa IVd średnia 3,66; Klasa IVa średnia 3,64

Uczniowie Krzysztof Matusiewicz z kl. IVa, Jerzy Kalbrun z kl. IVa, Marek Matusiewicz z kl. IIIa uczestniczyli w eliminacjach III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej.

W wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Wychowania Fizycznego reprezentowali uczniowie: Jerzy Kalbrun, Krzysztof Matusiewicz z kl. IVa, Piotr Kłosek z kl. IVc, Marek Matusiewicz z kl. IIIa, Józef Solski z kl. IIIa, Mirosław Zamirski z kl. IIa.

PO I OKRESIE NAJLEPSZYMI UCZNIAMI W SZKOLE SĄ: U. Grzybowska z kl. IVd – średnia – 4,75; G. Piechaczek z kl. Id – średnia – 4,75; G. Kaczkowska z kl. IIIc – średnia – 4,67; A. Nabrdalik z kl. IVa – średnia – 4,67; M. Hnatów z kl. Id – średnia – 4,67; P. Kłosek z kl. IVc – średnia – 4,6

LUTY        W wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Literatury Języka Polskiego uczestniczyli: Laura Dzwonka, Krystyna Syska, Andrzej Bakowski.

Uczeń Gerard Spyra z kl. IIId uczestniczył w wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Historycznej.

Po szkolnych eliminacjach Olimpiady Języka Angielskiego Andrzej Bakowski z kl. IIIa zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich. W szkolnych eliminacjach Olimpiady Języka Francuskiego zwyciężyła Irena Lewandowska i zakwalifikowała się do eliminacji okręgowych w Sosnowcu.

MARZEC Po zwycięstwie w szkolnych zawodach MAŁEJ OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ uczniowie Janusz Węgrzyk, Waldemar Wewiór z kl. IIa, Krzysztof Maryd z kl. IIIc uczestniczyli w zawodach rejonowych zajmując III, IV, V miejsce i zakwalifikwali się do eliminacji wojewódzkich.

Drużynowo w województwie nasza szkoła zajęła IV miejsce.

Uczniowei Krzysztof Matusiewicz z kl. IVa, Marek Matusiewicz z kl. IIIa i Piotr Kłosek z kl. IVc zakwalifikowali się do centralnych eliminacji OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ w Warszawie.

Elżbieta Król z kl. IIIc zakwalifikowała się do centralnych eliminacji OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ w Warszawie.

Do centralnych eliminacji OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ zakwalifikował się Zdzisław Jary z kl. IVa.

W wojewódzkich eliminacjach TURNIEJU FIZYCZNEGO uczestniczyli: Krzysztof i Marek Matusiewicze, Marek Rak, Janusz Węgrzyk.

Szkolne koło PTTK zajęło II miejsce.

Marek Matusiewicz i Krzysztof Matusiewicz zakwalifikowali się do drugiej części eliminacji i zajęli VII miejsce drużynowo.

KWIECIEŃ

Krzysztof Matusiewicz z kl. IVa został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W indywidualnych zawodach Małej Olimpiady Matematycznej uczeń Janusz Węgrzyk zajął III miejsce i reprezentował województwo w

W eliminacjach wojewódzkich konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej uczeń Lucjan Bojdak z kl. IIIa zajął III miejsce.

W corocznym biegu sztafetowym „MIĘDZY POMNIKAMI” II miejsce III miejsce.

DYPLOM PRZODOWNIKA NAUKI I PRACY SPOŁECZNEJ:

 1. Grzybowska Z. Jary, P. Kłosek, R. Kocula, M. Kunina, J. Lewandowska, A. Nabrdalik, P. Paterok, K. Syska, J. Szara, B. Wilpert

 

III  2.      Wychowanie obronne w kozielskim Liceum

Szkoła, grono pedagogiczne, a szczególnie nauczyciele przysposobienia obronnego ściśle współpracując ze swoimi sojusznikami mają duże możliwości realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w zakresie problematyki obronnej.

Nadrzędnym celem jest inspirowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym. W kozielskim liceum przywiązuje się odpowiednią wagę do rozbudzenia zainteresowań problematyką obronną. Umożliwiamy zainteresowanym rozwinięcie swych uzdolnień poprzez udział w konkursach i zawodach sportowo-obronnych. Celem opracowania jest przedstawienie działalności obronnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu w 60-leciu istnienia szkoły.

Zawarte w opracowaniu informacje i dane statystyczne oparto na podstawie Kroniki Wychowania Obronnego i Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju, która jest prowadzona od 1969 roku.

SZKOLNE KOŁO LIGI OBRINY KRAJU

Działalność Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju sięga dnia 9 lutego 1946 roku, kiedy na terenie szkoły powołano Ligę Morską kierowaną przez nauczycielkę języka polskiego, HELENĘ RAKSINOWICZ, która pracowała w szkole w latach 1945-1947.

Organizacja ta cieszyła się popularnością wśród młodzieży. Wstąpiło do niej 120 uczniów. Liga Morska popularyzowała problematykę marynistyczną wśród młodzieży.

Kiedy w 1947 roku HELENA RAKSIMOWICZ odeszła ze szkoły, działalność Ligi ustała, próby ponownego jej reaktywowania skończyły się niepowodzeniem.

Dnia 23 października 1949 roku utworzono w Liceum Koło Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Do organizacji zapisało się wtedy 30 uczniów. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza działa w Polsce w latach 1944- 1950. W 1950 roku nastąpiła zmiana nazwy organizacji na Ligę Przyjaciół Żołnierza. W szkole Koło Młodzieżowe Ligi Przyjaciół Żołnierza działało do 1962 roku.

Do najważniejszych prac Koła należało organizowanie akademii z okazji przypadających każdego roku 12 października Dnia Wojska Polskiego. Wtedy w szkole jako najważniejszą uroczystość miesiąca organizowano Tydzień Przyjaciół Żołnierza. Odbywały się tzw. marsze jesienne. Ciekawą formą było powitanie powracającego z poligonu stacjonującego w kozielskich koszarach

wojska. Jak można przeczytać w kronikach szkoły – witano wojsko w szpalerze, kwiatami i braterskim uśmiechem. Do wyróżniających się członków Ligi Przyjaciół Żołnierza należeli: -przewodniczący RYSZARD LATAREK, KRYSTYNA RATLER, BOŻENA DYSIEWICZ, ANNA KOŁODZIEJCZYK. Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 16 kwietnia 1964 roku nr OWZ 117/64 zezwolono na organizowanie i działalność w szkołach i innych placówkach oświatowych Szkolnych Kół Ligi Obrony Kraju.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu SK LOK działa od 1967 roku. Opiekunami byli nauczyciele przysposobienia wojskowego, później obronnego.

Tabela 2 Opiekunowie Organizacji Lokowskich w kozielskim Liceum

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA LIGA PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA LIGA OBRONY KRAJU
imię i nazwisko w latach imię i nazwisko w latach imię i nazwisko w latach
Józef Flasza (pracował w szkole w latach 1946-1951) 1949-1951 Jan Reichert

Stanisław Kaczówka

1952-1953 i 1955-1960

1953-1955

Ernest Menc (pracował w szkole w latach 1965-1969)

Rudolf Marczyński

1967-1969

 

 

 

 

od 1969-nadal

 

Do roku 1966 w kronikach szkoły brak informacji na temat sukcesów i działalności Towarzystwa Działalności Żołnierza i Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju.

Tabela Nr 2 ilustruje wykaz członków Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju w poszczególnych latach.

Tabela 3 Wykaz członków Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju w poszczególnych latach

 

Rok szkolny Liczba członków SK LOK
1 2
1967/68 62
1968/69 59
1969/70 79
1970/71 166
1971/72 141
1972/73 148
1973/74 215
1974/75 258
1975/76 313
1976/77 296
1977/78 213
1978/79 173
1979/80 129
1980/81 74
1981/82 64
1982/83 63
1983/84 35
1984/85 35
1985/86 68
1986/87 69
1988/89 123
1989/90 94
1990/91 86
1991/92 74
1992/93 45
1993/94 61
1994/95 54
1995/96 57
1996/97 80
1997/98 79
1998/99 76
1999/2000 64
2000/01 56
2001/02 38
2002/03 37
2003/04 25
2004/05 55

 

Z tabeli stanu liczebnego SK LOK wynika, że w roku szkolnym 1975/76 zapisanych było w szkole do Ligi Obrony Kraju 313 uczniów. Był to okres, kiedy decyzją władz oświatowych każdy uczeń powinien należeć do co najmniej dwóch organizacji. Stąd wielu uczniów chciało znaleźć „cichą przystań” przy lokowskiej organizacji. W następnych latach na skutek zmian społeczno-politycznych w naszym kraju liczba członków SK LOK wyraźnie zmalała.

Tabela 4 Przednoniczący Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju w latach 1967-2005

 

Rok szkolny Imię i nazwisko
1967/68 Herbert Frej
1968/69 Ryszard SZMLAKOWSKI
1969/70 Adam Zieliński
1970/71 Jolanta Pielech
1971/72 Jolanta Frąckiewicz
1972/73 Herbert Grütner
1973/74 i 1974/75 Janusz Wróbel
1975/76 Jolanta Rogowska
1976/77 Ginter Maicher
1977/78 Mariola Brauchoff
1978/79 Irena Czechowska
1979/80 Marek Michlak
1980/81 Cezary Bartkowski
1981/82 Olga Masłowska
1982/83 i 1983/84 Joachim Greger
1984/85 i 1985/86 Beata Niemiec
1986/87 i 1987/88 oraz 1988/89 Adam Drabik
1989/90 i 1990/91 oraz 1991/92 Joanna Wojciechowska
1992/93 i 1993/94 oraz 1994/95 Anna Kieruzal
1995/96 i 1996/97 Artur Lichtarski
1997/98 Marcin Zielenkiewicz
1998/2000 Michał Wójcie
2000/2001 Krzysztof Zorodowski
2001/2002 Mirella Rybarczyk
2002/2003 i 2003/2004 Nikodem Krat
2004/2005 Mariusz Gołdyn

 

 

Oprócz działalności statutowej Szkolne Koło LOK organizowało uroczystości z okazji ważnych rocznic państwowych. Organizowano uroczyste apele, konkurs piosenki żołnierskiej, montaże słowno-muzyczne, biesiady literacko-historyczne. Wyświetlano filmy dokumentalne.

Stałą pozycją było organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Zorganizowano spotkania:

 • z uczestnikami II wojny światowej na froncie wschodnim i zachodnim,
 • z więźniami łagrów syberyjskich i więźniami politycznymi okresu stalinowskiego,
 • z kadrą oficerską uczestniczącą w misjach pokojowych w Wietnamie oraz na Bliskim Wschodzie,
 • oficerami pracującymi w Siłach Zbrojnych RP ,
 • pracownikami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Wojskowej Komendy Uzupełnień,
 • słuchaczami wyższych uczelni wojskowych,
 • absolwentami szkoły pracującymi w Siłach Zbrojnych RP,
 • pracownikami Inspektoratu Obrony Cywilnej – aktualnie Wydziału Reagowania Kryzysowego Urzędu Miasta,
 • przedstawicielami Policji- Biura Ruchu Drogowego,
 • pionierami budowy władzy na ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej,
 • przedstawicielami miejscowej Straży Pożarnej,
 • prezesem Fan Club FC Liverpool WOJCIECHEM KAMIŃKIM,
 • przyjacielem młodzieży JERZYM BABIŃSKIM,
 • przyjacielem dzieci i młodzieży kawalerem „orderu uśmiechu” ROBERTEM WĘGRZYKIEM,
 1. SZKOLNICTWO WOJSKOWE

Dużą pomoc w realizacji zadań obronnych dawały stacjonujące na terenia naszego miasta jednostki wojskowe. W związku z restrukturyzacją Sił Zbrojnych jednostki te zakończyły działalność. Każdego oficera, żołnierza szkoła przyjmowała z sympatią. Współpraca z wojskiem układała się prawidłowo. Żołnierze wnieśli wiele wkładów w akcję pomocy szkole, pomagali w budowie sali gimnastycznej i urządzaniu Sali Tradycji szkoły.

Służyli też pomocą w naprawie sprzętu oraz wykonywaniu plansz do nauczania przysposobienia obronnego.

W ramach „dni otwartych Koszar” organizowano wycieczki do zaprzyjaźnionych jednostek, gdzie młodzież poznawała sprzęt i zapoznała się z tradycją i historią jednostek.

Oprócz tego organizowano wystawki osiągnięć Wojska Polskiego, wystawy filatelistyczne „Wojsko Polskie na znaczkach”, konkursy czytelnicze na temat historii wojska.

Dużą wagę zwracano na wizualną oprawę pracowni przysposobienia obronnego. Wymienić tu należy gazetki, fotogazetki, tablice dotyczące spraw wojskowych i obronnych.

Żywy kontakt utrzymywano z absolwentami szkoły pracującymi kiedyś bądź obecnie w Siłach Zbrojnych. Założono album absolwentów pracujących w wojsku. W albumie oprócz zdjęcia znajduje się krótka informacja o losie absolwentów.

Tabela Nr 4 przedstawia wykaz absolwentów Kozielskiego Liceum pracujących kiedyś bądź aktualnie zatrudnionych w wojsku.

Tabela jest niepełna. Zbliżający się V Zjazd Absolwentów będzie doskonałą okazją do uzupełnienia tabeli.

Tabela 5 Kozielscy absolwenci pracujący kiedyś bądź aktualnie w wojsku

Rok ukończenia Liceum Imię i nazwisko
1951 Leopold Szargut
1962 Piotr Kuzniecow
1963 Franciszek Kromolicki
1963 Henryk Gliński
1965 Marek Matlakiewicz
1967 Jerzy Wiczak
1969 Marek Stysiak
1969 Wiesław Wronkowski
1972 Leszek Staszewski
1972 Marek Szwedowski
1974 Stanisław Bulas
1975 Krzysztof Staszewski
1980 Krzysztof Lichota

Aktualnie studiuje na uczelni woskowej ARKADIUSZ SIENIAWSKI (absolwent z 1998 r)- Studium Oficerskie przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

 

WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM REJONOWYM LOK.

Ożywione kontakty utrzymywano z Zarządem Rejonowym Ligi Obrony Kraju w Kędzierzynie- Koźlu. Organizowano wycieczki dla młodzieży celem zwiedzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców LOK. Kierownik WŁADYSŁAW SZEWCZYK przyjmował z życzliwością wygłaszając prelekcję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zachęcał do uczęszczania na zajęcia prawo jazdy.

Decyzją władz oświatowych 14 maja 1998 r przekazano pierwszą partię broni strzeleckiej do Zarządu Rejonowego LOK w Kędzierzynie- Koźlu, a 20 kwietnia 2001r pozostałą broń celem złomowania do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. To były sądne dni dla przysposobienia obronnego.

Zlikwidowano magazyn broni, kończąc bezpowrotnie zajęcia ze szkolenia strzeleckiego, które uatrakcyjniały przedmiot. Często absolwenci we wspomnieniach przywołują strzelanie z broni sportowej na zajęciach przysposobienia obronnego. Od roku 1969 przeprowadzono z młodzieżą licealną około 250 strzelań programowych i przygotowujących do zawodów strzeleckich. Brało w nich udział około 6000 uczniów (były w cyklu nauczania – trzy strzelania programowe). Próbowano dla chętnych reaktywować strzelectwo sportowe, korzystając z uprzejmości Zarządu Miejsko-Gminnego LOK w Głogówku, klubu strzeleckiego „Sparta” w Kędzierzynie-Koźlu (Sławięcice) oraz korzystano ze strzelnicy sportowej w Dziergowicach- Solarni.

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w konkursach, zawodach sportowo-obronnych, zawodach strzeleckich, organizowanych przez Zarząd Rejonowy LOK. Również działalność SK LOK zamierała z chwilą rozwiązania Zarządu Rejonowego LOK w Kędzierzynie-Koźlu z dniem 30 kwietnia 2000r.

Pomimo prób reaktywacji nie udało się odbudować Ligi Obrony Kraju w naszym mieście. Funkcjonuje jedynie klub strzelecki „Sparta” w Sławięcicach oraz w szkołach.

KONKURSY, ZAWODY STRZELECKI I SPORTOWO-OBRONNE.

Do ważnych prac SK LOK należało organizowanie szkolnych zawodów sportowo-obronnych i konkursów.

Najpopularniejszymi konkursami i zawodami są:

 • zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze”
 • Konkurs Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”
 • młodzieżowy konkurs pożarniczy „Młodzież zapobiega pożarom”
 • zawody strzeleckie „O srebrne Muszkiety”
 • zawody strzeleckie z broni pneumatycznej i kulowej
 • młodzieżowy konkurs „Polska w NATO”
 • eliminacje szkolnych drużyn (sekcji) medyczno- sanitarnych
 • konkurs „Bezpieczne i czyste miasto”
 • konkurs motoryzacyjny
 • konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej
 • konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” oraz „Woda- Bezpieczeństwo – Ja”

Celem zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień w zakresie obronności. Na zajęciach przysposobienia obronnego istnieje możliwość uatrakcyjnienia przedmiotu poprzez udział młodzieży w zawodach sportowo-obronnych, zawodach strzeleckich oraz konkursach przedmiotowych. Zauważ się dość spore zainteresowanie młodzieży zawodami o charakterze obronnym. Wielu uczniów chętnie uczestniczy w tych zawodach, które dają im satysfakcję, a nawet popularność wśród społeczności uczniowskiej oraz autorytet.

Ze względu na specyfikę i specjalistyczny charakter zawodów, każdy uczeń powinien posiadać predyspozycje motoryczne i zdrowotne.

Sport obronny wymaga dobrej kondycji fizycznej, woli walki, dyscypliny oraz wykazania się podczas zawodów pełną dyspozycyjnością. Uczestnicząc w zawodach i konkursach młodzież miała możliwość zwiedzenia wielu miast województwa opolskiego oraz obiektów sportowych i obronnych.

Tabela Nr 5 ilustruje najważniejsze sukcesy szkoły w konkursach i zawodach sportowo- obronnych. Ze względu na brak adnotacji w dokumentach archiwalnych od roku 1967- nie wszystkie sukcesy młodzieży zostały uwzględnione.

Przyjęto zasadę wyszczególnienia sukcesów na szczeblu powiatu (od 1975 roku i od 1999 roku), województwa, regionu i centralnym.

Tabela 6 Ważniejsze sukcesy w konkursach i zawodach sportowo-obronnych

Rok Miejscowość Imię i nazwisko (Drużyna) Miejsce Nazwa konkursu zawodów sportowo-obronnych
1968 Kędzierzyn-Koźle Aleksandra Trybus

Danuta Wrona

Zdzisław Pasikiewicz

I powiatowa spartakiada kościuszkowska
1971 Kędzierzyn-Koźle Grażyna Batóg

Grażyna Korpus

Danuta Trybus

I powiatowa spartakiada kościuszkowska
1971 Kędzierzyn-Koźle Bożena Cybulska

Jadwiga Kopacz

Krystyna Smyła

II powiatowa spartakiada kościuszkowska
1971 Kędzierzyn-Koźle Jan Chlubek I powiatowa spartakiada kościuszkowska
1972 Kędzierzyn-Koźle Olgierd Kuleszyński II powiatowa spartakiada kościuszkowska
1972 Kędzierzyn-Koźle Andrzej Kryzar  

I

eliminacje powiatowe turnieju marynistycznego „Polska leży na Bałtykiem”
1972 Kędzierzyn-Koźle Andrzej Kryza

Bernard Kukieciak

Henryk Mangolo

III eliminacje powiatowe turnieju marynistycznego „Polska leży na Bałtykiem”
1972 Opole Andrzej Kryza IV wojewódzki finał turnieju marynistycznego „Polska leży na Bałtykiem”
1973 Kędzierzyn-Koźle Michał Adamski III powiatowe zawody wiatrówkowe
1973 Kędzierzyn-Koźle Grażyna Halbiniak

Anna Nowak

Anna Stroff

II powiatowe zawody wiatrówkowe
1973 Kędzierzyn-Koźle  Michał Adamski

Herbert Gruetner

Józef Kaletta

III powiatowe zawody wiatrówkowe
1973 Kędzierzyn-Koźle Krzysztof Staszewski

Monika Willert

Andrzej Ziobrowski

I powiatowy finał konkursu czytelniczego „Ludowe Wojsko Polskie”
1973 Opole Krzysztof Staszewski

Janusz Wróbel

Andrzej Ziobrowski

I wojewódzki finał konkursu czytelniczego „Ludowe Wojsko Polskie”
1973 Warszawa Krzysztof Staszewski

Janusz Wróbel

Andrzej Ziobrowski

III centralny finał konkursu czytelniczego „Ludowe Wojsko Polskie”
1973 Kędzierzyn-Koźle Monika Kuźnik

Małgorzata Matuszewska

Mariola Motyka

III powiatowa spartakiada sportów obronnych
1974 Kędzierzyn-Koźle Janusz Wróbel II eliminacje powiatowe turnieju marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem”
1974 Opole Janusz Wróbel laureat konkursu wojewódzkiego wojewódzki finał turnieju marynistycznego „Polska leży na Bałtykiem”
1975 Opole drużyna medyczno-sanitarna- dowódca-Józef Kaletta

z-ca d-cy Bogna Nużyńska

łącznik-Zdzisława Sprenecka

Anna Czarnecka

Marzena Derej

Krystyna Fedyszyn

Urszula Fiałkowska

Gabriela Kwiek

Urszula Lipa

Marlis Lisurek

Danuta Łoboda

Jolanta Martynowicz

Barbara Mazurkiewicz

Ewa Moszek

Grażyna Pijewska

Anna Pokrywka

Jolanta Rudzka

Stanisława Slubińska

Sylwia Szynoll

Genowefa Wróblewska

Lidia Wyrwicka

Alina Kucińska

II wojewódzkie zawody drużyn medyczno-sanitarnych
1976 Kędzierzyn-Koźle Zdzisław Jary

Olaf Pośpiech

II

IV

rejonowe eliminacje konkursu wiedzy o obronie cywilnej
1977 Opole Lucjan Bojdak IV finał wojewódzki konkursu wiedzy o obronie cywilnej
1977 Opole Zdzisław Jary

Rudolf Kocula

laureaci konkursu wojewódzkiego finał wojewódzki teleturnieju marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem”
1977 Myślibórz Zdzisław Jary

Rudolf Kocula

laureaci konkursu centralnego centralny finał teleturnieju marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem”
1978 Opole Lucjan Bojdak III finał wojewódzki konkursu wiedzy o obronie cywilnej
1978 Opole Zdzisław Jary

Rudolf Kocura

Lucjan Bojdak

I

III

IV

finał wojewódzki teleturnieju marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem”
1978 Myślibórz Zdzisław Jary

Rudolf Kocura

laureaci konkursu centralnego centralny finał teleturnieju marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem”
1978 Kędzierzyn-Koźle drużyna medyczno-sanitarna

d-ca Ginter Maicher

z-ca d-cy Irena Kurka

łącznik Ewa Konczala

Barbara Gąsiewicz

Ewa Faza

Bożena Kroemer

Bożena Żuchowska

Bożena Zegarowska

Bernardeta Moszek

Weronika Komander

Urszula Świeca

Maria Steinert

Lidia Matiasik

Iwona Kownacka

Irena Gorbacz

Elżbieta Drzazga

Joanna Rudzka

Krystyna Bujanowska

Urszula Ficoń

Hanna Górska

Urszula Kwiatkowska

Joanna Stachecka

Sylwia Pogundke

Kornelia Beczuk

Nina Paśkiewicz

Anita Śliwka

Danuta Zamirska

Beata Nikel

IV wojewódzkie zawody drużyn medyczno-sanitarnych
1979 Opole Mirosław Zamirski II finał wojewódzki konkursu wiedzy o obronie cywilnej
1979 Opole Rudolf Bernet

Mirosław Niedzielski

Ireneusz Wodniak

laureaci zawodów wojewódzkich finał wojewódzki wieloboju obronnego
1980 Opole Rudolf Bernet laureat finału wojewódzkiego finał wojewódzki konkursu wiedzy o obronie cywilnej
1981 Opole Andrzej Kozak

Piotr Rajtar

Dariusz Tercha-Natkaniec

V finał wojewódzki wieloboju obronnego
1983 Opole Dariusz Poręby laureat finału wojewódzkiego finał wojewódzki teleturnieju marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem”
1983 Opole Dariusz Poręby laureat finału wojewódzkiego finał wojewódzki konkursu wiedzy o obronie cywilnej
1985 Turawa Ewa Sobiesierska laureatka zawodów wojewódzkich Wojewódzkie zawody sportowo-obronne
1956 Turawa Aleksandra Podola I Wojewódzkie zawody sportowo-obronne – trójbój obronny
1986 Turawa Bożena MIelimączka

Aleksandra Podola

Ewa Sobiesiewska

II Wojewódzkie zawody letnich sportów obronnych- wielobój sztafetowy
1988 Prudnik Małgorzata Garlak

Małgorzata Mika

Dorota Szlachetko

III Wojewódzkie zawody sportowo-obronne
1988 Toruń Dorota Szlachetko V centralne zawody sportowo-obronne
1989 Opole Beta Czarnasiak

Małgorzata Garlak

Edyta Janczyszyn

Dorota Szlachetko

Joanna Taraszkiewicz

Małgorzata Mika

V Wojewódzkie zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze”
1990 Opole Jarosław Jurkowski I finał wojewódzki konkursu pożarniczego „Młodzież zapobiega pożarom”
1990 Gorzów Jarosław Jurkowski laureat konkursu centralnego finał centralny konkursu pożarniczego „Młodzież zapobiega pożarom”
1991 Opole Jarosław Jurkowski I finał wojewódzki konkursu pożarniczego „Młodzież zapobiega pożarom”
1991 Kołobrzeg Jarosław Jurkowski laureat konkursu centralnego finał centralny konkursu pożarniczego „Młodzież zapobiega pożarom”
1991 Opole Barbara Ermisz

Dorota Jankowska

Marzena Lis

Hanna Moryl

Iwona Sikora

II wojewódzkie zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze”
1991 Opole Iwona Sikora

Dorota Jankowska

I

III

wojewódzkie zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze”
1992 Opole Aleksander Labocha laureat finału wojewódzkiego finał wojewódzki konkursu pożarniczego „Młodzież zapobiega pożarom”
1993 Opole Elżbieta Wilk laureatka konkursu wojewódzkiego finał wojewódzki teleturnieju marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem”
1993 Opole Anna Filusz

Barbara Kędzior

Beata Marek

Iwona Mijków

Kamila Perkowska

II finał wojewódzki zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”
1993 Opole Beata Marek II finał wojewódzki zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”
1994 Opole Anna Filusz

Barbara Kędzior

Beata Marek

Iwona Mijków

Kamila Perkowska

IV finał wojewódzki zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”
1994 Opole Beata Marek II finał wojewódzki zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”
1995 Brzeg Katarzyna Czajkowska

Barbara Kędzior

Małgorzata Kęskiewicz

Beata Marek

Barbara Mularska

Agnieszka Adamczyk

II finał wojewódzki zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”
1995 Brzeg Barbara Kędzior IV finał wojewódzki zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”
1996 Opole Agnieszka Adamczyk

Katarzyna Czajkowska

Małgorzata Kęskiewicz

Barbara Mularska

Agnieszka Wiśniewska

Justyna Czyrska

III finał wojewódzki zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”
1997 Opole Marcin Zielenkiewicz IV drużynowo finał wojewódzki Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”
1997 Opole Marta Baran

Klaudia Goerlich

Iwona Śmiech

Agnieszka Wiśniewski

Ewa Gorgowicz

V finał wojewódzki zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”
1998 Opole Manuela Popek laureatka konkursu wojewódzkiego finał wojewódzki Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”
1998 Opole Michał Nowak

Marcin Zielenkiewicz

III drużynowo finał okręgowy Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”
1999 Opole Andrzej Chromik

Adam Rogula

Marcin Zielenkiewicz

I drużynowo finał okręgowy Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”
1999 Opole Andrzej Chromik

Adam Rogula

Marcin Zielenkiewicz

XII

VI

V

finał okręgowy Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”
1999 Opole Anna Pucia

Andrzej Chromik

Adam Rogula

Marcin Zielenkiewicz

VII wojewódzkie zawody strzeleckie z broni pneumatycznej
2000 Opole Andrzej Chromik

Adam Rogula

Magdalena Cebula

Marcin Zielenkiewicz

II drużynowo finał okręgowy Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”
2000 Opole Adam Rogula

Marcin Zielenkiewicz

IV

VI

finał okręgowy Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”
2001 Opole Magdalena Cebula

Adam Rogula

IV drużynowo finał okręgowy Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”
2001 Opole Magdalena Cebula

Adam Rogula

XII

IV

finał okręgowy Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”
2002 Pszczyna Magdalena Cebula

Patryk Ceber

V drużynowo finał okręgowy Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”
2002 Pszczyna Magdalena Cebula

Patryk Cuber

V

XIII

finał okręgowy Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”
2004 Reńska Wieś Artur Leja laureat konkursu powiatowego eliminacje powiatowe konkursu pożarniczego „Młodzież zapobiega pożarom”
2004 Opole Rafał Drewieńkowski

Paweł Fąfara

Kamila Jabłońska

Aleksandra Kowalewska

Karolina Pabiasz

laureaci konkursu wojewódzkiego eliminacje wojewódzkie młodzieżowego konkursu „Polska w NATO”

 

SZTANDAR SZKOŁY I CEREMONIAŁ SZKOLNY

Od 26 kwietnia 1959 roku szkoła posiada sztandar, który dla społeczności uczniowskiej jest znaczącym symbolem. Sztandar towarzyszył uroczystościom szkolnym podczas inauguracji i zakończenia roku szkolnego, przy przyrzeczeniu klas pierwszych i ślubowaniu absolwentów, podczas uroczystości państwowych i lokalnych, zjazdów absolwentów, na pogrzebach nauczycieli i uczniów. Kiedy poczet sztandarowy wprowadzał sztandar do auli zwykle towarzyszyła mu przejmująca cisza.

Na uroczystościach szkolnych śpiewany był hymn szkoły, którego treść zdeaktualizowała się, dlatego zastąpiony został hymnem Gaude Mater Poloniae.

Duży ładunek emocjonalny zawierają uroczystości szkolne, które prowadzone są zgodnie z ceremoniałem szkolnym.

Najważniejszą uroczystością w szkole jest pożegnanie absolwentów połączone z przekazywaniem sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu.

Uroczyste pożegnanie absolwentów odbywa się wg następującego scenariusza:

1.Wprowadzenie sztandaru

2.Hymn państwowy

3.Wystąpienie dyrektora szkoły połączone z wręczeniem dyplomów gratulacyjnych

4.Przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu

5.Przemówienie zaproszonych gości

6.Pożegnanie absolwentów ze strony młodzieży

7.Pożegnanie młodzieży i grona pedagogicznego ze strony absolwentów

8.Pożegnanie absolwentów ze strony młodzieży

9.Udanie się delegacji absolwentów pod pomnik Henryka Sienkiewicza w celu złożenia kwiatów

10.Wprowadzenie sztandaru

11.Wpis do księgi pamiątkowej absolwentów

Księga absolwentów prowadzona jest przez szkołę od 1974 roku. Podczas uroczystego pożegnania absolwentów śpiewany był hymn szkoły, później Gaude Mater Poloniae. W związku z przejściem szkoły na trzyletnie liceum ceremoniał uroczystości pożegnania absolwentów wymagać będzie modyfikacji.

Tabela Nr 6. wymienia chorążych pocztu sztandarowego. Lista nie jest pełna. Zachęcamy absolwentów, byłych chorążych do jej uzupełnienia.

Funkcja chorążego pocztu sztandarowego kozielskiego Liceum jest dla ucznia wyróżnieniem. Zwracamy uwagę na odpowiednie predyspozycje- ciekawą osobowość, zalety moralne, odpowiedzialność, dyspozycyjność a nawet prezentację. Historia dowiodła, że wytypowanie chorążego pocztu było trafne. Z zaprezentowanej listy wynika, że wielu byłych chorążych objęto aktualnie odpowiedzialne stanowiska w gospodarce, administracji, nauce, oświacie, służbie zdrowia, kościele katolickim.

Tabela 7 Chorążowie Pocztu Sztandarowego

Rok ukończenia Liceum Imię i nazwisko
1971 Stanisław Dąbek
1972 Leszek Staszewski
1974 Edmund Cybis
1975 Krzysztof Staszewski
1977 Henryk Pająk
1984 Krzysztof Tarka
1986 Jarosław Klon
1990 Andrzej Dymitrów
1992 Jarosław Jurgowski, Artur Wilczek
1994 Łukasz Perejma
1995 Rafał Dreksa
1996 Marcin Sieńczyk
1999 Maciej Suliga
2001 Łukasz Szóstek
2003 Rafał Kern
2005 Jakub Wojnicki

Nowo wybranym chorążym pocztu sztandarowego został Mariusz Gałązka.

6.OBOZY PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

W pracy wychowawczej przywiązano dużą wagę do starannego doboru uczniów na obozy przysposobienia obronnego. Starano się, aby na obóz PO byli kwalifikowani tacy uczniowie, którzy wykazywali predyspozycje dowódcze, organizatorskie i w pewnym sensie uzdolnienia wojskowe. Obozy przysposobienia obronnego służyły jako przygotowanie wytypowanych uczniów do funkcji instruktora, którzy pomagaliby nauczycielom przysposobienia obronnego podczas zajęć.

W latach 1969-1995 uczestniczyło na obozach przysposobienia obronnego organizowanych w Sławięcicach (dzielnica Kędzierzyna-Koźla), Podlesiu k/Głuchołaz oraz Zawadzkiem 70 uczniów naszej szkoły.

Na dzień dzisiejszy obozów PO już się nie prowadzi.

BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY

W kozielskim Liceum dużą wagę przywiązuję się do bezpieczeństwa młodzieży, przestrzegania zasad BHP. Jedną z form przygotowania młodzieży na wypadek zagrożeń są ćwiczenia próbnego alarmu przeciwpożarowego. Celem było szybkie opuszczenie budynku szkolnego przez uczniów i nauczycieli i wyjście na boisko szkolne.

Próbny alarm przeciwpożarowy jest doskonałą formą sprawdzenia zdolności dowódczych nauczycieli, wchodzący w skład radiofonicznej drużyny alarmowania obrony cywilnej. Wszyscy uczniowie zapoznawani byli ze szkolną instrukcją przeciwpożarową, planem ewakuacji na wypadek pożaru. Niekiedy ćwiczenia próbnego alarmu przeciwpożarowego wiązano z pokazem sprzętu oraz zasadami organizacji i prowadzenia akcji gaśniczej przez miejscową Straż Pożarną.

Starano się rozbudzić wśród młodzieży zainteresowania problematyką ochrony przeciwpożarowej przez organizowanie szkolnych eliminacji konkursu pożarniczego „Młodzież zapobiega pożarom”

i konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.

Planowa i systematyczna praca z młodzieżą licealną przynosi efekty. Aktualnie Karol Stępień (absolwent absolwentów 1980r) pełni funkcję komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Tomasz Golasz (absolwent absolwentów 2003r) studiuje absolwentów Szkole Centralnej Aspirantów Pożarnictwa PSP absolwentów Częstochowie.

Aby kozielska placówka szkolna zdobyła dobre imię i uznanie mieszkańców miasta i powiatu, potrzebni byli dla realizacji procesów wychowania obronnego sojusznicy.

Uznanie należy się dyrekcji szkoły, która stworzyła odpowiedni klimat wokół problematyki obronnej i zaakceptowała program. Innymi sojusznikami byli nauczyciele języka polskiego, historii, biologii, wychowania muzycznego i fizycznego, opiekunowie organizacji młodzieżowych (ZHP, PCK) oraz samorząd szkolny.

Rudolf Marczyński

III  3.      Sport w szkole

 

I  Lata 1946 – 1980 r.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że „kopalnią” talentów są Szkolne Koła Sportowe. Tutaj młodzież stawia z reguły pierwsze kroki w wybranej przez siebie dyscyplinie, tutaj podnosi swoje umiejętności, dochodząc często do mistrzostwa. Od roku 1945 w szkole czynione były próby powołania szkolnego koła sportowego, ponieważ wzrastało zainteresowanie uprawianiem różnych dyscyplin sportowych. W roku 1946 szkoła otrzymała do remontu budynek na ul. Filtrowej w Koźlu z przeznaczeniem na salę gimnastyczną, lecz oddanie go do zajęć wychowania fizycznego nastąpiło na początku lat pięćdziesiątych. Od tego czasu możemy mówić o wzmożonej aktywności Szkolnego Koła Sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Koźlu.

Opiekunowie Szkolnego Koła Sportowego później Szkolnego Klubu Sportowego wg lat:

 1. Flasza Józef 1946 – 1950 r.
 2. Łuczkiewicz Maria 1950 – 1951 r..
 3. Józiak Jerzy 1951 – 1954 r.
 4. Sarapuk Tadeusz 1954 – 1956 r.
 5. Szołdra Józef 1956 – 1959 r.
 6. Bugalska Krystyna 1959 – 1960 r. i 1965 – 1971 r.
 7. Mikołajewicz Adolf 1960 – 1965 r.
 8. Dziadkowiec Jan 1971 – 1982 r.
 9. Urych Zbigniew 1982 – 1987 r.
 10. Urych Joanna 1987 – nadal

Ta dziedzina życia przez cały czas, od początków szkoły pozostaje w centrum uwagi, dyrektorów szkoły, władz oświatowych sprawujących nadzór oraz tzw. „zakładów opiekuńczych”, a dzisiaj różnych sponsorów i darczyńców. Powszechne przekonanie, że od sprawności fizycznej ucznia zależą wyniki nauczania jego i szkoły, sprawiło to, iż nie żałowano (w miarę możliwości władz) środków finansowych i wsparcia dla uprawiających sport, jak i organizatorów życia sportowego, tj. nauczycieli.

Wśród licznych dyscyplin sportowych największym powodzeniem w całym okresie funkcjonowania SKS-ów cieszyły się gry zespołowe takie jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna trawiasta i halowa chłopców i dziewcząt, gimnastyka, tenis stołowy, tenis ziemny, szachy, lekkoatletyka, biegi przełajowe ind. i zespołowe, łyżwiarstwo szybkie na lodzie, narciarstwo alpejskie, strzelectwo sportowe. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się różne konkursy sportowe, współzawodnictwo międzyszkolne i spartakiady sportowe (szczególnie powiatowe).

W początkach istnienia SKS-ów praca nie należała do łatwych. Wyłaniać się poczęło szereg trudności, zwłaszcza dał się odczuć brak podstawowego sprzętu sportowego, kostiumów sportowych oraz urządzeń sportowych. Utrudniało to prowadzenie podstawowej pracy dydaktycznej w wychowaniu fizycznym. Dlatego w pierwszym okresie ograniczaliśmy się do organizowania imprez sportowych, wewnątrzszkolnych oraz braliśmy udział w organizowanych przez władze powiatu „Spartakiadach Szkolnych” szkół średnich Koźla, Kędzierzyn robił to samo, a od 1975 roku współzawodniczyliśmy w jednym mieście Kędzierzyn-Koźle.

Chciałbym wrócić na krótko do lat pięćdziesiątych, tj. rok 1957 wówczas w naszej szkole opiekunem Szkolnego Kola Sportowego był pan Józef Szołdra nauczyciel wf, a przewodniczącym SKS-u uczeń kl. IX b Stanisław Durkacz, wówczas koło liczyło 64 członków.

W latach pięćdziesiątych młodzież szkolna należała do dwóch organizacji sportowych i tak młodzież szkół średnich zawodowych należała do Zrzeszenia Sportowego „Zryw”, natomiast młodzież szkół ogólnokształcących i podstawowych należała do Szkolnych Kół Sportowych. W roku 1953 w Opolu zorganizowano największą imprezę sportową młodzieży szkolnej Opola – Spartakiada Szkół Opola, w której wystartowało wielu zawodników innych miast Opolszczyzny, byli wśród nich uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Koźlu, zrzeszeni w Szkolnym Kole Sportowym „Ogólniak” (właśnie taką nazwę miał klub szkolny). Byli to: Czesław Szymczewski w skoku wzwż zajął I miejsce z wynikiem 1,55 m., Maria Kulczycka w skoku w dal zajęła I miejsce z wynikiem 4,39, Zofia Burdzy w trójboju lekkoatletycznym zajęła I miejsce. Wszyscy znaleźli się w kadrze Opolszczyzny na I Ogólnopolskiej Spartakiadzie Szkół Ogólnokształcących, która odbyła się w czerwcu 1953 roku we Wrocławiu. W roku 1955 w Opolu odbyły się Mistrzostwa Województwa LA SKS –ów, mistrzami zostali nasi uczniowie: Wodoniak Jerzy w biegu na 1000 m. z czasem 2.55,4 oraz Janiczek Roman w pięcioboju la – 2064 pkt.

Uczniowie chętnie brali udział w lekcjach wychowania fizycznego, prowadzonych na niedogrzanej sali gimnastycznej przy ul. Filtrowej, jak i w parku kozielskim oraz na stadionie sportowym w Koźlu. Mobilizowali się do startów w zawodach organizowanych przez Szkolne Koło Sportowe Liceum Ogólnokształcącego w Koźlu. Jedną z wielu imprez szkolnych była II Spartakiada Szkolna na szczeblu licealnym, która odbyła się na kozielskim stadionie „Odra” w dniach 20-21 maja 1966 roku. W ogólnej punktacji wygrała klasa Xa, miejsce II przypadło kl. IXa. W punktacji indywidualnej dziewcząt pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IX b Małgorzata Greń. W punktacji chłopców najwięcej pkt. zdobył uczeń klasy Xa Jerzy Wiktor. W/w spartakiadę przygotowali nauczyciele wf prof. Krystyna Bugalska i prof. Jan Dziadkowiec oraz wcześniej na lekcjach wf prof. Adolf Mikołajewicz .

Mimo trudnych warunków bazowych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, członkowie Szkolnego Koła Sportowego, odnosili wiele sukcesów sportowych na terenie powiatu kozielskiego, niejednokrotnie zdobywając czołowe lokaty, wśród szkół średnich m.in. drużyna siatkówki dziewcząt w latach 1964-1965 i 1966-67 zdobyła I miejsce w rozgrywkach powiatowych.

Szkoła nasza była znaczącą szkołą w powiecie kozielskim, szczególnie w rywalizacji dziewcząt, natomiast w kategorii chłopców (niewielka liczba uczniów w szkole), szkoły ościenne czuły respekt przed nami.

W roku 1968 rozpoczęto budowę nowej wymarzonej sali gimnastycznej, spełniającej podstawowe warunki bazowo-sportowe. Wybudowano ją z funduszy Totalizatora Sportowego, dobrowolnych składek rodziców oraz pomocy władz miasta. W dniu 17.09.1970 roku uroczyście przekazano młodzieży nową salę gimnastyczną. W uroczystości tej, poza młodzieżą i gronem pedagogicznym, udział wzięli dawni nauczyciele LO, przedstawiciele władz oświatowych i partyjnych oraz budowniczych. Od tego momentu młodzież mogła ćwiczyć w nowoczesnej, jak na tamte czasy sali gimnastycznej.

 

Ważniejsze osiągnięcia Szkolnego Koła Sportowego w latach 1970-1974

 

1970/71 Spartakiada Klas i Szkół Średnich: 100 m. Korpul Grażyna I m., skok w dal Batóg Grażyna III m., 300 m. Batóg Grażyna I m., skok wzwyż Haczkiewicz Halina III m., 600 m. Adamczyk Jan II m.

Igrzyska Młodzieży Powiatu Kozielskiego: 100 m. Trybus Danuta II m., 300 m. Kopacz Jadwiga I m., 300 m. Leszkiewicz Maria      III m., skok w dal       Trybus Danuta II m., skok w dal Korpul Grażyna III m., skok wzwyż Włodarczyk Henryk I m., pchnięcie kulą Olichwer Czesław III m., rzut oszczepem Dąbek Stanisław III m.

1971/72 Spartakiada Klas i Szkół Średnich: la drużynowo chłopcy I m., Boje Młodych Lekkoatletów: la drużynowo chłopcy I m.

VII Igrzyska Młodzieży Powiatu Kozielskiego: 100 m. Batóg Grażyna II m. 300 m. Matuszewska Małgorzata II m. skok w dal Matuszewska Małgorzata III m. pchnięcie kulą Haczkiewicz Halina III m., skok wzwyż Włodarczyk Henryk I m., 200 m.Włodarczyk Henryk II m., rzut oszczepem Szary Henryk I m.

Zawody Rejonowe w Piłce Ręcznej w Opolu: drużyna miejsce I skład drużyny: Trybus Danuta, Banaś Bożena, Kurz Elżbieta, Smyła Krystyna, Kurzawska Elżbieta, Pająk Urszula, Krzyżyk Gabriela.

Zawody w Pięcioboju w Raciborzu: drużyna miejsce I.

1972/73  Mistrzostwa Województwa w Piłce Ręcznej w Opolu: drużyna miejsce I skład drużyny: jak wyżej.

1973/74  Spartakiada Klas i Szkół Średnich: piłka koszykowa dz. II m., piłka siatkowa dz. II m., piłka koszykowa chł. III m., Bieg Sztafetowy „Między Pomnikami”; drużyna dziewcząt miejsce II.

Ważnym sukcesem w roku szkolnym 1972/73 było zdobycie przez zespół piłki ręcznej dziewcząt I miejsca w województwie. Ten sam zespół w roku 1973/74 wywalczył na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Wicemistrzostwo Polski. Sukcesy odnosili także uczniowie w sportach indywidualnych, wśród nich był Witold Lipowski, który na Mistrzostwach Polski Juniorów w 1975 roku w rzucie młotem zdobył srebrny medal.

Zespoły szkolne uczestniczyły we wszystkich miejskich i powiatowych spartakiadach młodzieży szkół średnich, odnosząc znaczne sukcesy w rywalizacji z innymi szkołami.

Przykładem może być I miejsce w 1975 roku Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży Szkół Średnich w powiecie kozielskim. Natomiast w 1977 roku sportowcy naszej szkoły, wywalczyli 15 medali, w tym 4 złote, 2 srebrne i 9 brązowych, co zapewniło im I lokatę w mieście. W cyklicznie rozgrywanym w Kędzierzynie-Koźlu, „Biegu Między Pomnikami” (zawodnicy biegli z Koźla „Gwiazda”- pomnik do Kędzierzyna z metą przy pomniku na os. Pogorzelec) w roku 1976 dziewczęta zdobyły I m., a chłopcy I miejsce zdobyli w 1979 roku. Bardzo ważną imprezą, prowadzoną systematycznie od połowy lat sześćdziesiątych, była spartakiada szkolna, tradycyjnie rozgrywana na wiosnę. Wyłaniała ona najlepszych sportowców szkoły, a zwycięskim klasom zapewniała proporzec przechodni ufundowany przez komitet rodzicielski oraz puchar przechodni ufundowany przez zakład opiekuńczy.

Duże sukcesy odnosili nasi tenisiści stołowi w finałach wojewódzkich, indywidualnie, w deblu oraz w mikście w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i innych miastach naszego województwa w 1978 –1980 r. W roku 1979 w Finale Sztafetowych Biegów Przełajowych w Gogolinie dz. zajęły 6 miejsce a chł. miejsce 5, był to początek sukcesów w tej dyscyplinie sportu, zdobywaliśmy medale brązowe, srebrne i złote, był to duży wkład pracy nauczycieli wychowania fizycznego: prof. Jana Dziadkowca, prof. Zbigniewa Urycha, a wcześniej prof. Krystyny Bugalskiej.

Wyróżniającymi sportowcami w latach 1970-1980 byli niżej wymienieni uczniowie:

Grażyna Korpul, Danuta Trybus               bieg 100 m., skok w dal,

Henryk Włodarczyk                                              bieg 200 m., skok wzwyż,

Andrzej Sztwiertnia                                              skok w dal, piłka siatkowa,

Małgorzata Matuszewska                          bieg 100 m., 300 m., skok w dal,

Monika Kuźnik, Mariola Motyka              biegi średnie,

Jolanta Frąckiewicz, Gabriela Krzyżyk, Aleksandra Piotrowska, Elżbieta Wantuła,
Urszula Pająk, Ewa Greutner                        piłka ręczna,

Bożena Banaś                                                       piłka siatkowa,

Witold Lipowski                                        rzut młotem, pchnięcie kulą,

Mieczysław Wojdyła                                             piłka nożna,

Włodzimierz Wiktor, Józefina Małkińska, Jerzy Kalbron bieg 100 m.,

Jan Szary                                                   trójskok, skok w dal,

Dobrosława Roniewicz                             bieg przez płotki,

Marzena Derej                                                      pływanie, piłka siatkowa,

Alicja Cięglewicz, Sylwia Król                  piłka koszykowa,

Bożena Zegarowska                                              tenis ziemny,

Grażyna Gajek, Ewelina Tajner                piłka ręczna, biegi przełajowe,

Norbert Linek                                                       trójskok,

Elżbieta Pierzyna, Beata Karkosz, Robert Lindner                      tenis stołowy,

Ireneusz Wodniak                                     tenis stołowy, biegi przełajowe,

Sybila Kania, Grażyna Szpaczek, Krzysztof Moryl, Mirosław Zamirski, Piotr Rajtar, Urszula Wieczorek, Rudolf Bernerd, Marzena Kasprzycka           biegi przełajowe,

Marek Rak                                                 biegi przełajowe, gry zespołowe,

W organizacyjną pracę w Szkolnym Kole Sportowym zaangażowanych było dużo uczniów. Trudno jest ustalić nazwiska wszystkich działających w SKS –ie, wśród nich byli m. in.: Bożena Banaś, Teresa Kryspin, Ewa Martynowicz, Mieczysław Wojdyła, Jan Szary, Urszula Pająk, Lucjan Bojdak, Sylwia Król, Andrzej Bąkowski i Ilona Lipok.

 

 II Lata 1981 – 1995 r.

 

W roku 1981 Samorząd Szkolny I Liceum Ogólnokształcącego w Koźlu wystosował prośbę do Ministra Kultury Fizycznej i Ministra Oświaty o przyznanie nauczycielce wychowania fizycznego prof. Krystynie Bugalskiej medalu „Serce za pracę”, medal został wręczony.

W roku 1982 duże sukcesy sportowe na arenach wojewódzkich odnosili szachiści w rywalizacji indywidualnej i zespołowej: Jolanta Pieniążek, Dariusz Sowiński, Jacek Kaliński (do dnia dzisiejszego reprezentuje klub szachowy w Kędzierzynie-Koźlu), A. Smak, A. Downarowicz. Także w tym samym roku bardzo dobrze spisywała się drużyna piłki siatkowej dziewcząt, w Paczkowie zajęła III miejsce w silnie obsadzonym turnieju. Następne lata przyniosły, kolejne sukcesy na szczeblu rejonu, półfinału i finału wojewódzkiego. Opiekunami zespołu byli profesorowie Jan Dziadkowiec i Joanna Urych.

Nadal w szkole znaczące sukcesy odnosiła drużyna dziewcząt w piłce ręcznej, zdobywając w Krapkowicach brązowy medal Mistrzostw Województwa, opiekunem był prof. Zbigniew Urych. W latach następnych, zespół ten rywalizował z drużynami: Krapkowic, Zdzieszowic, Opola, Prudnika i Brzegu. Najlepszym sportowcem roku szkolnego 1982/83 została Ania Studzińska, która będąc zawodniczką WOPR w Kędzierzynie-Koźlu, zajęła X miejsce indywidualnie, a II miejsce zespołowo w rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata w ratownictwie wodnym.

W okresie od 1980 roku do 1990 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania wraz z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Opolu ogłosili Współzawodnictwo Sportowe Szkół województwa opolskiego. Na ok. 130 szkół średnich w województwie nasz Szkolny Klub Sportowy „LICEALISTA” należał do ścisłej czołówki, najbardziej zaangażowanych w życie sportowe szkół.

Oto zajęte miejsca w/w współzawodnictwie:

II miejsce w roku szkolnym               1982/83

III miejsce w roku szkolnym              1983/84

III miejsce w roku szkolnym              1984/85

II miejsce w roku szkolnym               1985/86

I miejsce w roku szkolnym                 1986/87

I miejsce w roku szkolnym                 1987/88

II miejsce w roku szkolnym               1988/89

II miejsce w roku szkolnym               1989/90

Celem w/w współzawodnictwa było popularyzowanie kultury fizycznej oraz aktywizowanie szkół w zakresie upowszechniania zajęć sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Poza osiągnięciami sportowymi szkoły, młodzież uczestniczyła w różnych formach zajęć nadobowiązkowych, wykonywała czynności na rzecz rozbudowy bazy sportowej szkoły, pozyskiwała sponsorów i darczyńców na zakup sprzętu sportowego i organizacji transportu potrzebnego przy wyjazdach sportowych w odległe miejsca województwa opolskiego. Aby osiągać sukcesy sportowe we współzawodnictwie, należało wówczas rozszerzyć zainteresowania różnymi innymi sportami.

Do naszego Liceum Ogólnokształcącego przychodziła młodzież dobrze wyszkolona w szkole podstawowej, bardzo sprawna fizycznie i w niektórych przypadkach, trenująca w klubach sportowych naszego powiatu. Nauczyciele wychowania fizycznego starali się umożliwić młodzieży udział w zajęcia SKS-u w różnych dyscyplinach sportu. Potrafili zachęcić do treningów i udziału w zawodach sportowych, znalezienia się w kadrze szkoły oraz reprezentowania jej na różnego rodzaju zawodach.

Wówczas wiodącymi dyscyplinami były: gry zespołowe (p. siatkowa, p. ręczna, p. koszykowa, p. nożna), biegi przełajowe, lekkoatletyka indywidualna i drużynowa, tenis stołowy, tenis ziemny, szachy, badminton, narciarstwo alpejskie. Młodzież w szkole, posiadała uzdolnienia, w kolarstwie szosowym, w ratownictwie wodnym, w pływaniu indywidualnym, w żeglarstwie, w strzelectwie sportowym.

Zajmując wysokie lokaty w wojewódzkim konkursie sportowym „Sport dla każdego”, reprezentowaliśmy województwo opolskie na Ogólnopolskim Zlocie Szkolnych Klubów Sportowych w kat. szkół ponadpodstawowych w Podgrodziu w województwie szczecińskim nad Zalewem Szczecińskim, w latach:

– 1989 r.          VI Ogólnopolski Zlot SKS,

– 1990 r.          VII Ogólnopolski Zlot SKS,

– 1993 r.          X Ogólnopolski Zlot SKS.

W skład reprezentacji w 1989 roku wchodziły dziewczęta: Violetta Sasińska, Marta Żołyniak, Irena Szweda, Karina Blaszke, Aleksandra Raszewska, Aleksandra Dyla – p. reczna.

W skład reprezentacji w 1990 roku wchodziły dziewczęta: Iwona Piosek, Bianka Przeździenk, Anna Poniszowska – p. koszykowa, Marta Majgier, Bogusia Filipczyk – p. ręczna.

W skład reprezentacji w 1993 roku wchodziły dziewczęta: Iwona Olearczyk, Agnieszka Rutyna, Alina Jaworska – p. koszykowa, Magda Miodyńska – p. siatkowa, Małgosia Żołyniak – p. ręczna.

Udział w w/w Ogólnopolskim Zlocie SKS-ów był dla naszej szkoły wielkim wyróżnieniem i jako jedyna szkoła ponadpodstawowa z Kędzierzyna-Koźla wywalczyła sobie start w tak prestiżowej, jak na te czasy, imprezie rekreacyjno-sportowej.

Duże zaangażowanie profesorów: Jana Dziadkowca, Zbigniewa Urycha i Joanny Urych oraz pomoc dyr. Szkoły Ryszarda Pacułta i Komitetu Rodzicielskiego, przyczyniły się do wymienionych niżej sukcesów sportowych szkoły w zawodach finałowych „Mistrzostw Województwa” Szkolnego Związku Sportowego.

1984/85 r.  – II miejsce      piłka koszykowa         dz.       Opole

V miejsce   tenis stołowy   dz. i chł.                      Zawadzkie

II miejsce   sztafetowe biegi przełajowe dz.         Gogolin

IV miejsce  indywidualne biegi przełajowe dz.     Zdzieszowice

I miejsce     indywidualne mistrzostwa la juniorki             Opole

II miejsce   indywidualne mistrzostwa la juniorki mł.      Opole

VIII miejsce           drużynowe mistrzostwa la dz. i chł.   Kędzierzyn-Koźle

X miejsce   narciarstwo alpejskie dz. i chł.                       Zieleniec

1985/86 r.  – V miejsce      indywidualne biegi przełajowe dz. i chł. Zdzieszowice

I miejsce     tenis stołowy dz.                                            Kluczbork

III miejsce  szachy dz. i chł.                                             Kędzierzyn-Koźle

IV miejsce  drużynowe mistrzostwa la dz. i chł.   Kędzierzyn-Koźle

III miejsce piłka ręczna dz.                                                          Opole

I miejsce indywidualne mistrzostwa la juniorki    Kędzierzyn-Koźle

IV miejsce indyw. mistrzostwa la juniorki mł.                  Kędzierzyn-Koźle

II miejsce tenis ziemny dz.                                                           Brzeg

1986/87     III m.  konkurs „Sport dla każdego”dz. i chł.           Opole

IV miejsce indywidualne biegi przełajowe dz.                  Zdzieszowice

VII miejsce            tenis stołowy dz.                                            Opole

I miejsce     szachy dz.                                                      Opole

I miejsce     badminton dz.                                    Głubczyce

1987/88     III m. druż. mistrzostwa la dz. i chł.  Kędzierzyn-Koźle

I miejsce     indywidualne biegi przełajowe dz.     Opole

I miejsce     tenis stołowy dz.                                            Nysa

VII miejsce            tenis stołowy chł.                                           Nysa

I miejsce     szachy dz.                                                      Kędzierzyn-Koźle

III miejsce  drużynowe mistrzostwa la dz.                        Kędzierzyn-Koźle

1988/89     I m. indyw. biegi przełajowe dz.        Kolonowskie

X miejsce   indywidualne biegi przełajowe chł.    Kolonowskie

I miejsce     szachy dz.                                                                 Kędzierzyn-Koźle

II miejsce   tenis stołowy dz.                                            Zawadzkie

III miejsce  narciarstwo alpejskie dz. i chł.                       Zieleniec

III miejsce  piłka koszykowa dz.                           Brzeg

1989/90                IV miejsce druż. mistrz. la dz. i chł.   Kędzierzyn-Koźle

II miejsce   szachy dz.                                                      Prudnik

IV miejsce  piłka koszykowa dz.                           Brzeg

1990/91      –           III m.  druż. mistrz. la dz. i chł.        Kędzierzyn-Koźle

III miejsce  piłka koszykowa dz.                           Brzeg

I miejsce     narciarstwo alpejskie sz. i chł.-                                 Zieleniec

III miejsce piłka ręczna dz.                                              Kędzierzyn-Koźle

1991/92                 III miejsce      piłka koszykowa dz.  Brzeg

V miejsce   tenis stołowy chł.                                           Zawadzkie

1992/93     II m. sztafetowe b. przełajowe dz.     Nysa

III miejsce  sztafetowe biegi przełajowe chł.        Nysa

II miejsce   tenis stołowy chł.                                           Prudnik

II miejsce   indyw. biegi przełajowe chł.               Lasocice

1993/94     – III miejsce    tenis stołowy chł.                   Zawadzkie

IV miejsce narciarstwo alpejskie   dz.                              Zieleniec

V miejsce   narciarstwo alpejskie chł.                   Zieleniec

I miejsce     indywidualne biegi przełajowe dz.                 Lasocice

IV miejsce  indywidualne biegi przełajowe chł.    Lasocice

II miejsce   sztafetowe biegi przełajowe chł.        Nysa

III miejsce  sztafetowe biegi przełajowe dz.         Nysa

I miejsce                p. koszykowa 1. Turniej Miast dz.     Opole

II miejsce   p. koszykowa 2. Turniej Miast dz.     Głuchołazy

1994/95     VII miejsce tenis stołowy chł.                      Kędzierzyn-Koźle

IV miejsce  tenis stołowy dz.                                            Kędzierzyn-Koźle

III miejsce  narciarstwo alpejskie dz.                                Zieleniec

VI miejsce  narciarstwo alpejskie chł.                   Zieleniec

IV miejsce  piłka koszykowa         dz.                               Brzeg

III miejsce  indywidualne biegi przełajowe dz.     Lasocice

IV miejsce  indywidualne biegi przełajowe chł.    Lasocice

II miejsce   sztafetowe biegi przełajowe   dz.       Nysa

IV miejsce  sztafetowe biegi przełajowe   chł.      Nysa

IV miejsce  p. koszykowa dz. 3. Turniej Miast     Kędzierzyn-Koźle

III miejsce  p. koszykowa dz. 4. Turniej Miast     Głuchołazy

II miejsce   p. koszykowa dz. 5. Turniej Miast     Opole

IV miejsce  łyżwiarstwo szybkie dz.                                 Opole

 Wyróżniającymi sportowcami w latach 1981-1995 byli niżej wymienieni uczniowie:

piłka koszykowa: Adamczyk Jolanta, Bojczuk Iwona, Czerkawska Aleksandra, Gąsienica Radosław, Głuszek Krystyna, Jakubiec Agata, Jastrzębska Magdalena, Kasperska Aleksandra, Kijaczko Aleksandra, Knuter Grzegorz, Konieczny Filip, Kowalska Dorota Mularska Sonia, Murawska Elzbieta, Olearczyk Iwona, Partyka Sylwia, Pawliszyn Aleksandra, Piosek Iwona, Podgórski Mariusz, Przezdzienk Bibianna, Rutyna Agnieszka, Semak Małgorzata, Sikora Iwona, Stawarz Justyna, Szczyrska Agnieszka, Szlezak Agata, Wachulec Marzena, Wójtowicz Ireneusz, Zając Małgorzata;

piłka siatkowa: Marzena Skrzyńska, Danuta Piotrowska, Marzena Jurkowska, Barbara Łukaszczykiewicz, Izabela Michniewicz, Ewa Przybyła, Bożena Szwak, Magdalena Marek, Joanna Iwańska, Anna Zawadzka, Aleksandra Błaszczyk;

piłka ręczna: Joanna Nizioł, Klaudia Stobrawe, Małgorzata Turowska, Beata Żołyniak, Marta Żołyniak, Małgorzata Żołyniak, Edyta Greger, Sabina Głomb, Ilona Niedźwiecka, Alicja Skakuj, Rosita Suchan, Violella Sasińska, Iwona Burak, Klaudia Stobrawe, Jolanta Semerak, Aneta Rams, Justyna Wolkiewicz;

tenis stołowy: Andrzej Demitrów, Krzysztof Zimny, Zuzanna Wawrzecka, Dorota Wielgus, Iwona Mucha, Rafał Dreksa, Teresa Langer, Brygida Drechsler, Rafał Rurański, Barbara Żołyńska, Irena Szweda, Irena Ziegler, Katarzyna Mackiewicz;

szachy: Barbara Furgoł, Bożena Pieniążek, Dariusz Porębny, Dariusz Sowiński, Jacek Kaliński, Bartosz Grondys, Łukasz Perejma, Joanna Wołek, Aleksandra Gibas;

biegi przełajowe: Daniel Dresler, Marta Grabowska, Agata Gajowiecka, Bożena Mielimączka, Tomasz Pragłowski, Łucja Kasperska, Ilona Gasz, Grażyna Sikora, Bożena Wilkowska, Anna Wołowska, Joanna Lehnert, Grażyna Kalbrun;

biegi: Marzena Śmigasiewicz (śr. i dł.), Dorota Jankowska (śr.), Andrzej Gołąbek, Adam Adamiak (kr.),

Anna Studzińska         piłka siatkowa, ratownictwo wodne,

Ewa Sobiesierska, Joanna Prochera   piłka ręczna, biegi przełajowe,

Joanna Prochera                     piłka ręczna, biegi przełajowe,

Elzbieta Rosa  piłka koszykowa, biegi krótkie,

Ewa Nizioł     piłka ręczna, tenis stołowy, lekkoatletyka,

Ewa Stępnik   tenis stołowy, szachy,

Jarosław Klon piłka koszykowa, szachy,

Ewa Zając                  biegi krótkie, skok w dal,

Jakub Osóbka, Edyta Czerska           lekkoatletyka,

Bożena Góral  piłka ręczna, lekkoatletyka,

Alicja Stępnik tenis ziemny,

Agnieszka Wilk           piłka ręczna, pchnięcie kulą,

Marek Kurpis  lekkoatletyka, gry zespołowe,

Jolanta Okuńska                     tenis stołowy, biegi przełajowe,

Joanna Taraszkiewicz piłka koszykowa, biegi krótkie,

Danuta Bieszczad       piłka koszykowa, pchnięcie kulą,

Tomasz Makowiecki   biegi krótkie, piłka koszykowa,

Urszula Hibner                       piłka ręczna, biegi przełajowe, pchnięcie kulą,

Grzegorz Kołtało       piłka koszykowa ,biegi przełajowe, tenis ziemny,

Iwona Mróz                piłka ręczna, rzut dyskiem,

Tomasz Reiter            piłka koszykowa, biegi przełajowe,

Jacek Pragłowski        biegi krótkie, piłka koszykowa, rzut oszczepem,

Grzegorz Kowalski     pchnięcie kulą, piłka koszykowa, szachy,

Maciej Wolski             biegi średnie, biegi przełajowe, piłka koszykowa,

Sabina Bolcek             piłka ręczna, biegi przełajowe,

Elżbieta Wilk              piłka ręczna, pchnięcie kulą,

Sebastian Porębny      piłka koszykowa, tenis ziemny,

Maria Folk                  piłka ręczna, biegi krótkie, biegi przełajowe,

Dorota Bujara             piłka siatkowa, biegi przełajowe,

Marzena Kruk             badminton, piłka siatkowa,

Dorota Ziętkowska    badminton, jazda szybka na lodzie,

Jacek Żarowski                       biegi krótkie ,gry zespołowe,

Aleksandra Podolak    biegi przełajowe, biegi krótkie, piłka ręczna, jazda szybka na lodzie,

Iwona Hliwa               tenis ziemny, tenis stołowy, piłka koszykowa,

Ewa Buczek               piłka ręczna, lekkoatletyka,

Ilona Sikora                piłka ręczna, biegi krótkie,

Dorota Szlaczetko      skok w dal,

Piotr Skorupa              pchnięcie kulą,

Damian Sremcewicz, Bartłomiej Galus                     tenis ziemny,

Jacek Falkowski                     tenis stołowy, biegi krótkie, piłka koszykowa, szachy,

Bożena Religa             piłka ręczna, pchnięcie kulą,

Joanna Pasek              piłka siatkowa, biegi krótkie,

Krystyna Głuszek       piłka koszykowa, skok w dal,

Ewa Różańska                        piłka ręczna, tenis ziemny,

Olga Dmytrarz                       narciarstwo alpejskie,

Daniel Frączek                       skok w dal,

Adam Drabik              biegi krótkie, piłka koszykowa,

Paweł Kluczniok        biegi krótkie, tenis ziemny,

Mirosława Fluer                     skok w dal, biegi krótkie,

Eligiusz Stefaniak       pchnięcie kulą, tenis ziemny,

Jarosław Jurkowski     biegi średnie, szachy, tenis stołowy,

Filip Konieczny                      piłka koszykowa, narciarstwo alpejskie,

Bartłomiej Strączek    tenis ziemny, narciarstwo alpejskie,

Grzegorz Gzyl            narciarstwo alpejskie, biegi przełajowe,

Grzegorz Chyla                       tenis stołowy, tenis ziemny,

Andrzej Dorosz                      piłka nożna, tenis stołowy,

Alina Furgoł               tenis stołowy, szachy,

Małgorzata Przywieczerska, Justyna Bohdanowicz, Agnieszka Bagrowska  narciarstwo alpejskie,

Dominik Szarek          narciarstwo alpejskie, lekkoatletyka,

Małgorzata Kęskiewicz, Adam Zauder          biegi średnie, biegi przełajowe,

Krzysztof Kosmal       biegi przełajowe, biegi średnie, tenis stołowy,

Jeremiasz Szostak       piłka nożna, biegi przełajowe,

Adam Sietczyński       piłka nożna, piłka koszykowa, biegi przełajowe, skok wzwyż,

Maciej Wolski             piłka koszykowa, piłka nożna, biegi przełajowe,

Joanna Marczak                      tenis stołowy, piłka ręczna,

Ewelina Wilczek                    piłka koszykowa, pchnięcie kulą,

Magdalena Miodyńska            piłka siatkowa, lekkoatletyka,

Beata Marek                           piłka ręczna, lekkoatletyka,

Andrzej Kantarski                  biegi krótkie, biegi przełajowe,

Anna Smykała            piłka ręczna, tenis ziemny,

Andrzej Trajdos                      piłka koszykowa, szachy,

Jacek Kern                              biegi przełajowe, piłka nożna,

Witold Więcek                        biegi przełajowe, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna, la,

Agata Krzyżyk                        piłka siatkowa, narciarstwo alpejskie, łyżwiarstwo szybkie,

Elżbieta Wilk              pływanie, ratownictwo wodne,

Barbara Kędzior                     biegi przełajowe, skok wzwyż,

Magda Baran               piłka koszykowa, narciarstwo alpejskie,

Justyna Czyrska                      piłka koszykowa, skok w dal,

Dużym wkładem pracy na rzecz sportu szkolnego wykazali się, także niżej wymienieni uczniowie i uczennice, a należą do nich:

Adamów P., Antonik S., Bańkowski M., Bartosz J., Blaszke B., Blaszke K., Bogacka B., Borecka I., Bulęda G., Cisowski T., Czarnasiak B., Deptuła A., Dołbik A.., Drążyk K.., Fijak M.., Filipczyk J., Frączak K., Frączek A., Gala J., Gałecki M., Garlak M., Głabiak M., Halicki K., Hanach G., Hernas B., Hernas B., Jakubowska K., Jałowiecka A., Jancyszyn E., Josko J., Jurek B., Kałuża B., Kamińska W., Kandziora K., Kasiński M., Kawecka B., Klajnowska E., Kołodziej A., Kołosowska L., Komander E., Korzeska A., Kosiorowska B., Kowalczyk K., Kowalik G., Kowalska D., Kozioł E., Kozłowska M., Kóska S., Kruk B., Kruk Ł., Krzaczkowska E., Kubina E., Kubina U., Kuczkowiak E., Kuklińska J., Kuklińska J., Kuraś E., Kuryś K., Kwiecień A., Labocha A., Strączek M., Lewandowska A., Lewicki T., Lipniecka A., Lis M., Majka A., Małucha I., Małysa B., Mastalerz M., Matwijów A., Mikołajczyk I., Mikołajczyk I., Mikołajewicz M., Mikutel G., Moric I., Moryl H., Mularska B., Musioł R., Musioł R., Nieradko Ł., Nowak B., Nowak K., Nowakowska S., Orlińska I., Ostrowska M., Owsińska M., Paruzel E., Pawliszyn K., Pazurek M., Perkowska K., Piłat A., Piskórz B., Podsiadło A., Potempa M., Przeradzka M., Radomska A., Rajczyk D., Rewa B., Samson C., Saska K., Siedlaczek M., Sieradzka M., Sikora I., Stach A., Stelmach J., Stelmach K., Strycharz G., Sura A., Szargut U., Szargut W., Szary J., Szczęsna B., Szenfels A., Szklarczyk S., Szloser J., Szubert A., Urbanowicz A., Wagarowska A., Wawrzecka Z., Wiechowska D., Więcek A., Wilczek A., Witkowska A., Zemełka J.

III  Lata 1996 – 2005

W rozwój sportu w tym okresie zaangażowani byli nauczyciele wychowania fizycznego, profesorowie: Zbigniew Urych (prowadzący zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chłopców, pełniący od 1984 roku funkcję Koordynatora Sportu Szkolnego w mieście, a obecnie w powiecie, organizator imprez rekreacyjnych dla społeczności lokalnych, pracujący w sporcie osób niepełnosprawnych), Joanna Urych (prowadząca sekcję piłki koszykowej dziewcząt, opiekun Szkolnego Klubu Sportowego w naszej szkole oraz założycielka Sekcji Partnerskiej Wolontariatu, przygotowuje grupy taneczne „Poloneza”, a także zespoły taneczne dziewcząt).

Danuta Piotrowska (prowadzi sekcję piłki siatkowej dziewcząt, współorganizatorka „Zielonych Szkół”), Iwona Olearczyk (prowadząca sekcję piłki nożnej dziewcząt, prowadząca „Kronikę Sportową” Szkolnego Klubu Sportowego, świetna organizatorka imprez sportowych w szkole i poza szkołą, odpowiedzialna za filmowanie wszystkich imprez szkolnych). Nauczyciele dochodzący prowadzący lekcje wychowania fizycznego w szkole to: Tomasz Siemaszko, Jacek Skrobisz i uczący w języku niemieckim tego przedmiotu, prof. Ingo Hopf z Bielefeld.

Naszą bazą sportową do roku 1997 było boisko do piłki ręcznej(wykorzystywane do piłki nożnej), piłki koszykowej, piłki siatkowej (trawiaste), skocznia w dal, skocznia wzwyż (piaskowa), rzutnia kulą, sala gimnastyczna do gier zespołowych, salka gimnastyczna do gimnastyki (hol) oraz tereny rekreacyjne w parku przy szkole. Także do roku 1995 na pierwszym piętrze do dyspozycji mieliśmy salkę do ćwiczeń korekcyjnych.

Po wielkiej powodzi 8 lipca 1997 roku obiekt sportowy przestał funkcjonować dla młodzieży, całkowitemu zniszczeniu uległa sala gimnastyczna, mniejszemu tereny boisk szkolnych. Całkowicie pogorszyły się warunki pracy nauczycieli i uczniów. W pierwszych miesiącach roku szkolnego 1997/1998 lekcje wychowania fizycznego zostały zawieszone. Pod naciskiem rodziców i młodzieży, domagającej się zajęć z wf, w miesiącu październiku uruchomione zostały, wcześniej wstrzymane zajęcia sportowe.

Prowadziliśmy prawie przez dwa lata lekcje wychowania fizycznego na boisku szkolnym, w parku, na korytarzach szkolnych, w auli, w klasie w delegaturze kuratorium, w piwnicy (obecnie mieści się kawiarenka), w pomieszczeniu przylegającym do gabinetu chemii na drugim piętrze. Mimo tak wielu trudności, wystartowaliśmy w zawodach sportowych, osiągając znaczące sukcesy.

Do wyremontowanej sali gimnastycznej weszliśmy w maju 1999 roku, przybyła nam do zajęć siłownia, która do dzisiejszego dnia cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W stanie niezmienionym pozostają obiekty otwarte (dbamy o utrzymanie ich w takim stanie, który umożliwia przeprowadzanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego). W trakcie budowy znajduje się boisko do siatkówki plażowej (dla starszych absolwentów – na dawnej działce biologicznej). Sądzimy, że doczekamy się remontu naszych boisk w najbliższym czasie.

Szkolny Klub Sportowy „Licealista” wraz z opiekunem prof. Joanną Urych, prof. Iwoną Olearczyk oraz pozostałymi nauczycielami wychowania fizycznego, organizują szereg imprez towarzyszących, do których należy m. in. Plebiscyt na „Najlepszego sportowca szkoły”. Wygrywają go uczniowie, którzy wielokrotnie i w wielu dyscyplinach sportu reprezentują naszą szkołę, np.: w 1986/ 1987 r. wygrali: Joanna Prochera z kl. IIc oraz Marek Kurpis z kl. III d, w 1994/1995 r. wygrali, w kat. dziewcząt: 1.m. Joanna Lehnert, 2.m. Anna Wołowska, 3.m. Barbara Mularska, w kat. chłopców: 1.m. Maciej Strączek, 2.m. Krzysztof Kosmal, 3.m. Andrzej Dorosz.

Wysokie osiągnięcia sportowe naszych wychowanków umożliwiły im udział w miejskim plebiscycie na „Najlepszego Sportowca Kędzierzyna-Koźla”, pozwolę sobie na przedstawienie tych, którzy swoimi wynikami znaleźli się w gronie laureatów w/w plebiscytu. Są to:

1999 rok     : Gregorczyk Izabela piłka siatkowa, Rus Izabela piłka siatkowa, Urbanowicz Izabela piłka siatkowa.

2000 rok: Skrzypek Joanna           piłka siatkowa, Rus Izabela piłka siatkowa, Urbanowicz Izabela piłka siatkowa, Miraszewski Bartosz tenis stołowy (wyróżnienie).

2001 rok: Łuczak Ewa piłka nożna, Łuczak Magdalena piłka nożna, Wojtkiewicz Anna piłka nożna, Miraszewski Bartosz tenis stołowy (wyróżnienie).

Łuczak Ewa piłka nożna: wyróżnienie w Plebiscycie Sportowym SPG w Opolu

2002 rok: Majka Miłosz piłka siatkowa, Łuczak Magdalena piłka nożna, Wojtkiewicz Anna piłka nożna, Łuczak Ewa piłka nożna.

2003 rok    : Majka Miłosz piłka siatkowa, Wojtkiewicz Anna piłka nożna, Bartoń Barbara piłka nożna, Łuczak Magdalena piłka nożna.

2005 rok: Stochaj Patrycja piłka nożna, Nowicz Elżbieta piłka nożna, Merchut Magdalena piłka nożna, piłka siatkowa.

Szkolny Związek Sportowy w Kędzierzynie-Koźlu wprowadził do współzawodnictwa, imprezę sportową pod nazwą „Licealiada ”, w której startowaliśmy we wszystkich edycjach (bez roku 1997), udział wzięły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu (8 szkół), oto rezultaty:

 1. 20-22.06.1995 r. – p. ręczna dz. I m., p. siatkowa dz. I m., p. koszykowa dz. I m.
 2. 11.06.1996 r. – p. koszykowa dz. I m., p. ręczna dz. III m., p. siatkowa dz. III m. p. nożna chł. IV m., p. koszykowa chł. IV m.
 3. 25-28.05.1998 r. – la dz. II m., la chł. II m., p. siatkowa dz. I m., p. siatkowa chł. VII m., p. koszkowa dz. I m., p. koszykowa chł. II m., p. ręczna dz. III m., p. ręczna chł. I m.

generalna punktacja:      dz.       I m., chł.        III m.

 1. 23-29.05.1999 r. – la dz. IV m., p. siatkowa dz. I m., p. ręczna dz. III m., p. koszykowa dz. II m., p. koszykowa chł. IV m., p. siatkowa chł. VII m.

generalna punktacja       dz.       II m., chł.       VII m.

 1. 29-.05.-2.06.2000 r. – la dz. III m., la chł. II m., p. koszykowa dz. I m., p. koszykowa chł. I m. p. nożna dz. I m., p. nożna    chł. V m., p. ręczna dz. II m., p. ręczna chł. II m., p. siatkowa dz. III m., p. siatkowa chł. IV m.

generalna punktacja       dz.       II m., chł.       I m.

 1. 15.10. 24.09.-2001 r. – la dz. II m., la chł. II m., p. siatkowa dz. IV m., p. siatkowa chł. I m., p. ręczna dz. III m., p. ręczna chł. I m., p. koszykowa dz. I m., p. koszykowa chł. I m., p. nożna dz. I m., p. nożna chł. V m.

generalna punktacja       dz.       II m., chł.       I m.

 1. 25.09.-13.10.2002 r. – la dz. II m., la chł. III m., p. siatkowa dz. III m., p. siatkowa chł. VII m., p. koszykowa dz. IV m., p. koszykowa chł. IV m., p. ręczna dz. I m., p. ręczna chł. III m., p. nożna dz. I m., p. nożna chł. V m.

generalna punktacja       dz.       III m., chł.     V m.

Duże zaangażowanie młodzieży w pracach Szkolnego Klubu Sportowego „Licealista” w okresie od 1995 – 2005 r, przyczyniło się do zorganizowania wielu sportowych konkursów, spotkań, przedstawień. Wymienimy tu „Szkolny Turniej Wiedzy Olimpijskiej”, w którym wystartowała olbrzymia grupa osób, najlepszymi okazali się uczniowie klasy IId (Piotr Pająk, Grzegorz Majewski, Sebastian Wołkowiecki, Krzysztof Koziar).

Pod opieką prof. Joanny Urych drużyna naszej szkoły reprezentowała województwo opolskie w II Młodzieżowym Turnieju Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Kulturze „ARETIADA 95” w Toruniu, gdzie zajęły II miejsce w Polsce. W turnieju startowało 17 ekip z Polski i z zagranicy. W skład reprezentacji I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu wchodziły: Barbara Kędzior, Anna Barteczko, Anna Smykała.

W rok później na III „Aretiadzie 96”, także w Toruniu nasza szkolna drużyna w składzie: Anna Wołowska, Aleksandra Kasperska, Ewa Kuraś, pod opieką prof. Joanny Urych zajęły wysokie VI miejsce, przy startujących 14 zespołach.

23 stycznia 1997 roku w Warszawie odbyły się zawody finałowe Ogólnopolskiego Telewizyjnego Turnieju Młodzieży „ASY”. W skład 12. osobowej reprezentacji województwa opolskiego wchodziło troje uczniów naszej szkoły. Byli to: Ewa Hryniszczak, Krzysztof Rydz, Marcin Sieńczyk. Drużyna naszego województwa przegrała jednym punktem awans do ścisłej czwórki turnieju. Nasza szkoła była reprezentowana przez grupę 50. uczniów- kibiców i troje nauczycieli, a opiekunami byli: Joanna Urych, Danuta Piotrowska i Zbigniew Urych.

W kolejnym konkursie o tematyce sportowej rozegranego w dniu 19 grudnia 2004 roku w Dzierżoniowie finału VIII Ogólnopolskiego Teleturnieju „Na olimpijskim szlaku – od Aten do Aten” w drużynie województwa opolskiego był Piotr Pająk uczeń klasy II d, gdzie wraz z zespołem zajął IV miejsce w Polsce. Reprezentacją Opolszczyzny zajmowała się prof. Iwona Olearczyk.

Tradycją Szkolnego Klubu Sportowego „Licealista” jest zapraszanie znanych sportowców z regionu Kędzierzyna-Koźla na spotkania z młodzieżą. Odbyło się ich kilka, natomiast dwa spotkania utkwiły nam w pamięci, a były to spotkania z zawodnikami siatkarskiego klubu sportowego Mostostal-Azoty, Mistrzami Polski, zdobywcami Pucharu Polski oraz uczestnikami spotkań w Lidze Mistrzów. Prof. Joanna Urych zaprosiła do szkoły: Sławomira Gerymskiego, Marcina Prusa i Sebastiana Świderskiego, obserwowali oni mecz finałowy o mistrzostwo szkoły w piłce siatkowej chłopców, który wygrała klasa IVa pod wodzą Kamila Kunickiego.

Były spotkania z młodzieżą, autografy oraz wspólne zdjęcia na pamiątkę.

Ciekawym pomysłem opiekuna SKS-u oraz zarządu klubu było zorganizowanie spotkania z kolejnymi siatkarzami klubu Mostostal-Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. Na spotkanie pod tytułem „Poranek z Baranem”, który poprowadził Marcin Baran uczeń kl. IV f, przybyli: Roland Dębończyk, Marek Kardos oraz Paweł Papke. Zadawano im pytania z różnych sfer ich życia, pracy zainteresowań, były konkursy i zabawy zręcznościowe impreza bardzo się udała i długo ją wspominano.

Od wielu lat z małymi przerwami, młodzież i nauczyciele wychowania fizycznego organizują typowo dydaktyczną i wychowawczą imprezę dla klas pierwszych jest to „Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego”. Jest ceremoniał olimpijski (zapalenie znicza, wniesienie flagi olimpijskiej), są gry i zawody sprawnościowe jest wiele radości oraz wspomnień. Inicjatorem jest prof. Joanna Urych wspomagana przez prof. Iwonę Olarczyk, Danutę Piotrowską i Zbigniewa Urycha oraz przez zarząd SKS-u.

Cykliczną imprezą szkolną organizowaną przez nauczycieli wychowania fizycznego prof. Joanną Urych i prof. Iwonę Olearczyk oraz młodzież zrzeszoną w Szkolnym Klubie Sportowym „Licealista” jest „Pożegnanie Absolwentów Sportowców”. Aby zostać wyróżnionym Dyplomem Absolwenta Sportowca, należy spełnić szereg wymagań, a są to: duża ilość startów w zawodach, indywidualne osiągnięcia sportowe, dobre wyniki w nauce, dobre lub bardzo dobre zachowanie, praca na rzecz wychowania fizycznego i Szkolnego Klubu Sportowego. Oto nazwiska absolwentów wyróżnionych w/w dyplomem:

Rok szkolny 1987/1988 – Dronia Danuta, Furgoł Andrzej, Grytz Karina, Jastrzębska Magda, Kern Jacek, Kita Brygida, Kochon Gustaw, Krzyżyk Agata, Maicher Dominika, Pieniawska Daria, Podsiadło Agnieszka, Rippel Grzegorz, Sadzik Roman, Sernacki Marcin, Więcek Witold, Wolański Jarosław.

Rok szkolny 1999/2000 – Berbecka Marta, Bieleń Robert, Bonk Magdalena, Chromik Andrzej, Ciepiela Elżbieta, Dominik Damian, Dziedziejko Izabela, Dzumek Paweł, Flegel Łukasz, Flegel Patryk, Franica Sabina, Głazowski Patryk, Grad Tomasz, Kasperski Grzegorz, Kirchniawy Robert, Kołtowski Piotr,, Kret Elżbieta Zajda Dominika, Kretowicz Daniel, Krzynówek Agata, Machoń Radosław, Majer Magdalena, Małek Magdalena, Mika Romana, Nowak Justyna, Nowak Michał, Piechaczek Katarzyna, Rusak Dawid, Tracz Joanna.

Rok szkolny 2000/2001 – Bednarek Grzegorz, Filak Jarosław , Forkajm Marcin, Hałgas Jacek, Hasny Agnieszka, Kluge Grzegorz, Kunicki Kamil, Łuczak Ewa, Mosek Ireneusz, Myśliwiec Jarosław, Raubal Rafał, Rus Izabela, Skiba Łukasz, Skowroński Maciej, Skrzypek Joanna, Szeliga Łukasz, Szostak Łukasz, Urbanowicz Izabela, Wójcik Michał.

Rok szkolny 2002/2003 – Bartoń Barbara, Czajkowski Sławomir, Domek Piotr, Dradra Tomasz, Duda Stanisław, Golasz Tomasz, Hudaszek Karolina, Jackiewicz Mieszko, Kłak Magdalena, Kołodziej Anna, Korecki Michał, Lisek Marek, Listkowicz Tomasz, Michalczyk Anna, Odulińska Agnieszka, Olbrych Agata, Parkosz Marek, Pikulski Jarosław, Pokrywka Michał, Rupaszewski Adrian, Rzeszucińska Martyna, Horoszczak Paweł, Sokół Bartłomiej, Świątek Radosław, Wilczek Arkadiusz, Wilisowski Łukasz, Wojtkiewicz Anna, Wycisk Anita, Zawadzki Andrzej, Zemczak Marcin.

Rok szkolny         2003/2004 – Breitkopf Sebastian, Cuber Patryk, Gelios Tomasz, Gola Marzena, Grodzka Joanna, Hrebieniuk Piotr, Kędziora Marek, Kozupa Karolina, Kruk Dominika, Musioł Marcin, Ondruf Iwona, Pabiarz Dominika, Rutkowski Michał, Scheit Krzysztof, Tworek Anna, Wick Magdalena.

Rok szkolny         2004/2005 – Adamaszek Sebastian, Bagińska Monika, Bajaś Dominika, Bernert Sonia, Chyla Stanisław, Derej Alicja, Garbaciok Michał, Górski Jerzy, Jabłońska Milena, Janusz Damian, Kuśnierz Anna, Leja Artur, Leja Małgorzata, Lesiak Kamila, Liebich Edyta, Małysz Kamil, Mikuś Piotr, Niemiec Damian. , Ostaszewska Agnieszka, Papuga Piotr, Parzonka Michał, Pawlik Jadwiga, Pławiak Anna, Sojka Paweł, Tyma Patrycja, Zmarzły Dorota. Proksza Dawid.

Od kilku lat opiekun, wraz zarządem SKS-u oraz z nauczycielami wych. fizycznego, organizują dla aktywnych członków klubu wyjazdy na narty. Wyjazdy te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w szkoleniach na młodzieżowych sędziów w poszczególnych dyscyplinach sportu. W latach dziewięćdziesiątych odbywaliśmy szkolenia na Młodzieżowych Organizatorów Sportu. Duża ilość uczniów ukończyła ten rodzaj szkolenia i z powodzeniem pełnili rolę asystenta nauczyciela wychowania fizycznego. Obecnie członkowie SKS biorą systematycznie co rok udział w szkoleniu Animatorów Sportu, które odbywają się pod nadzorem Kuratorium Oświaty oraz Szkolnego Związku Sportowego w Opolu.

Szkolny Klub Sportowy współpracuje z ośrodkami sportowymi w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, takimi jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy, Uczniowskie Kluby Sportowe, Ludowe Kluby Sportowe. Współpraca owocuje w postaci korzystania z obiektów sportowych, porad trenerskich i sędziowskich, dużą pomoc otrzymujemy od działaczy klubowych, którzy byli naszymi absolwentami.

Posiadamy kroniki sportowe od końca lat siedemdziesiątych. Zawarte w nich informacje pozwalają nam śledzić postępy i sukcesy naszych uczniów. Dużo pracy w opracowanie kroniki sportowej wkłada prof. Iwona Olearczyk wraz grupą redakcyjną. Praca ta będzie owocowała w latach późniejszych.

Nauczyciele wychowania fizycznego posiadają wyższe magisterskie wykształcenie, legitymują się uprawnieniami instruktorskimi, dwoje nauczycieli posiada tytuły trenera II klasy w takich dyscyplinach sportu, jak piłka koszykowa i piłka ręczna, także dwoje nauczycieli posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Od roku szkolnego 2000/2001 wprowadzony został do Przedmiotowego Systemu Oceniania, Punktowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego, dając możliwość wykazania się każdemu uczniowi, sprawnemu, jak i mniej sprawnemu fizycznie, osiągnięcia dla siebie takiej oceny z wf, jaką chciałby uzyskać, realizując zadania postawione w systemie oceniania.

Wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, należymy do grupy szkół bardzo aktywnych sportowo. Duża rzesza naszych absolwentów wybiera studia z wychowania fizycznego, a studenci tych uczelni chcą odbywać praktyki zawodowe w tej właśnie szkole z naszą młodzieżą.

       Osiągnięcia sportowe szkoły przypadające na okres od 1996 r. – 2005 r. (finały wojewódzkie)

1995/1996 r.          – I m. dz. XII m. chł.  II rzutu drużynowych mistrzostw la   Namysłów

– II m.         dz.                   piłka koszykowa         VII turniej miast                     Opole

– I m.          dz.i chł.           II międzynarodowe biegi ekologiczne            Zdzieszowice

– IV m.       dz.                   jazda szybka na lodzie                                               Opole

– IV m.       dz. i chł.          narciarstwo alpejskie                                      Zieleniec

– III m.       dz.                   piłka koszykowa         VIII turniej miast                   Głuchołazy

-V m.          dz.                   drużynowe la                                                  Namysłów

1996/1997 r.          – VI m. dz. VIII m. chł.          I rzut druż. mistrz. la  Namysłów

– I m.          dz.                   piłka koszykowa         IX turniej miast                      Opole

– II m.         dz.                   piłka koszykowa         X turniej miast                        Nysa

– II m.         dz. VI m.chł. sztafetowe biegi przełajowe                            Nysa

1997/1998 r.          – I m.   dz. piłka siatkowa                                                      Kędzierzyn-Koźle

– VI m.       dz.                   sztafetowe biegi przełajowe                           Nysa

– V m.         dz. IV m.chł. jazda szybka na lodzie                                     Opole

– V m.         dz.                   piłka koszykowa XI turniej miast                  Głuchołazy

– II m.         dz. absolwentki           piłka koszykowa XII turniej miast     Kędzierzyn-Koźle

– IV m.       dz.                   piłka koszykowa XII turniej miast

1998/1999 r.          – I m.   dz.       I rzut drużynowych mistrzostw la      Kędzierzyn-Koźle

– VI m.       dz.                   piłka koszykowa XIII turniej miast               Opole

– V m.         dz.                   piłka koszykowa XIV turniej miast               Nysa

– III m.       dz.                   jazda szybka na lodzie                                               Opole

– VII m.      dz. IX m. chł.  sztafetowe biegi przełajowe               Nysa

– II m.         dz.                   piłka siatkowa                                                Opole

1999/2000 r.         – VII m.           dz. VI m. chł. tenis stołowy ind.        Zawadzkie

– IV m.       dz.                   piłka koszykowa         turniej miast               Mysłowice

– II m.         chł.                  halowa piłka nożna                                        Praszka

– II m.         dz. VII m. chł.            jazda szybka na lodzie                                   Kędzierzyn-Kożle

– V m.         dz. VI m. chł.  tenis stołowy drużynowo                   Praszka

– XVI-XXV m. dz. chł.      narciarstwo alpejskie ind.                   Zieleniec

– VI m.       dz. IX m. chł.  sztafetowe biegi przełajowe               Nysa

– III m.       dz.                   piłka siatkowa                                                Kluczbork

– II m.         dz.                   piłka siatkowa plażowa                                             Nysa

– IV m.       dz.                   piłka siatkowa plażowa                                             Nysa

– IV m.       chł.                  piłka siatkowa plażowa                                             Nysa

– udział dz. i chł.    indywidualne mistrzostwa la                          Kędzierzyn-Koźle

– I m.          dz.                   piłka nożna trawiasta „6”                   Kędzierzyn-Koźle

– VI m.       dz.                   drużynowe mistrzostwa la                  Namysłów

2000/2001 r.         – XII m.           dz.                   tenis stołowy ind.       Zawadzkie

– VI m. i XV m.      chł.     tenis stołowy ind.                               Zawadzkie

– V m.         dz.                   halowa piłka nożna                            Olesno

– VII m.      dz.                   tenis stołowy drużynowo                   Praszka

– V m.         dz. VI m. chł.  łyżwiarstwo szybkie na lodzie            Opole

– udział       dz. i chł.          indywidualne mistrzostwa la              Kędzierzyn-Koźle

– I m.          dz.                   piłka nożna trawiasta „6”                   Kędzierzyn-Koźle

– IV m.       dz. V m. chł.   piłka siatkowa plażowa                      Krapkowice

– VII m. i VII m. chł.         tenis ziemny                           Kluczbork

2001/2002 r.         – V m. dz.        piłka koszykowa turniej o puchar prezydenta Opola

– III m.       dz.                   halowa piłka nożna                            Głubczyce

– III m.       dz. i III m. chł.           tenis stołowy drużynowo        Praszka

– VII m.      chł.                  halowa piłka nożna                            Praszka

– IV m.       chł.                  piłka siatkowa                                    Nysa

– udział dz. i chł.    indywidualne mistrzostwa w la                      Kędzierzyn-Koźle

– IV m. i VIII m. chł.         piłka siatkowa plażowa                                  Krapkowice

– I m.          dz.                   piłka nożna trawiasta „6”                   Kędzierzyn-Koźle

2002/2003 r.         – I m.   dz.                   halowa piłka nożna     Praszka

– IX m.       dz. i IX m. chł.           tenis stołowy ind.                               Praszka

– V m.         dz.                   tenis stołowy drużynowy                    Praszka

– udział dz. i chł.    indywidualne mistrzostwa w la                      Namysłów

– II m.         dz.                   piłka nożna trawiasta „6”                   Kędzierzyn-Koźle

2003/2004 r.         – VI m. dz. tenis stołowy drużynowe             Praszka

– V m.         dz.                   piłka nożna trawiasta „6”                   Kędzierzyn-Koźle

– IV m.       dz.                   piłka siatkowa plażowe                                  Krapkowice

– XIII m. i XVII m. chł.    piłka siatkowa plażowa                      Kędzierzyn-Koźle

– udział dz. i chł.    indywidualne mistrzostwa w la                      Namysłów

2004/2005 r.         – IX –XIII m.  chł.      tenis ziemny    Kluczbork

– V m. dz. i VIII m. chł     drużynowe mistrzostwa w la  Namysłów

– III m.VI m.XIII m. chł.  na olimpijskim szlaku „od Aten do Aten”     Opole

– IV m. chł.                        ogólnopolski konkurs „od Aten do Aten”      Dzierżoniów

– VII m. dz.                        szachy                                                Kluczbork

– VIII m. dz.                      tenis stołowy – drużynowy                 Praszka

– XI m.       chł.                 sztafetowe biegi przełajowe               Nysa

– V m.         dz.                  piłka nożna „trawiasta” szóstki          Kędzierzyn-Koźle

– III m. i VII m.                 piłka siarkowa plażowa                      Krapkowice

– VII m., X m., XI m. chł. piłka siatkowa plażowa                      Kędzierzyn-Koźle

– udział dz. i chł.                indywidualne mistrzostwa w la                      Namysłów (złoty medal – kula dz., oszczep chł., srebny medal – kula chł., brązowy medal – trójskok chł.)

Wyróżniającymi się sportowcami w latach 1996-2005 byli niżej wymienieni uczniowie:

       Dziewczęta:

Berbecka Marta, Dziedziejko Izabela, Jasiulek Joanna, Kozupa Karolina, Kret Elżbieta, Nosal Aldona, Olbrych Agata, Skrzypek Dorota, Szczepaniec Agnieszka, Zajda Dominika,            – p. koszykowa,

Czarnecka Aleksandra       – b. krótkie, p. koszykowa,

Czarnecka Lidia                 – skok wzwyż, p. siatkowa,

Długosz Klaudia                – tenis stołowy, b. przełajowe, p. nożna,

Furcińska Magdalena                     – b. przełajowe, b. krótkie, p. nożna,

Gajowiecka Wioleta                      – b. średnie,

Goerlich Klaudia               – b. krótkie, b. średnie, b. przełajowe, skok w dal,

Gola Agnieszka                 – b. średnie, skok w dal,

Gola Marzena                    – skok w dal, p. nożna,

Bonk Magda, Ciepiela Elżbieta, Gregorczyk Izabela, Łazuga Katarzyna, Merchut Magdalena, Marszałkiewicz Agnieszka, Odulińska Agnieszka, Rus Izabela, Sowada Ewelina, Skrzypek Joanna, – p. siatkowa,

Grodzka Joanna                 – p. ręczna, p. siatkowa. b. średnie,

Jabłońska Milena   – p. siatkowa, p. koszykowa,

Bolcek Żaneta Cichocka Elżbieta, Jaskólska Dominika, Karaś Maja, Łysak Ewa, Plata Justyna, Sęga Joanna  – p. ręczna,

Karaś Małgorzata              – łyżwiarstwo, skok wzwyż, b. przełajowe,

Kita Brygida                                  – b. przełajowe,

Kłosek Marlena, Pytlik Dominika, Rusak Dorota            – p. koszykowa, p. ręczna,

Kostek Lucyna                  – p. siatkowa, pchnięcie kulą,

Kruk Dominika                 – pchnięcie kulą, p. ręczna,

Krupa Małgorzata              – b. przełajowe, b. krótkie, p. nożna,

Krzynówek Agata              – łyżwiarstwo,

Kuraś Ewa                         – b. przełajowe, p. siatkowa,

Leja Małgorzata                 – p. koszykowa, skok w dal, skok wzwyż,

Bartoń Barbara, Lesiak Kamila, Mika Patrycja, Mika Katarzyna Pławiak Anna, – p. nożna,

Łuczak Ewa                                  – p. nożna, p. koszykowa, p. ręczna, b. średnie, tenis stołowy,b. przeł.,

Łuczak Magdalena             – p. nożna, tenis stołowy, b. średnie, b. przełajowe,

Machulak Katarzyna                     – b. krótkie, p. koszykowa, p. ręczna,

Majer Magda          – p. koszykowa, b. krótkie,

Metzner Marzena               – b. krótkie, p. siatkowa,

Michalczyk Anna, Kapij Elżbieta  – tenis stołowy,

Hudaszek Karolina, Mika Romana           – b. przełajowe, b. średnie,

Musiał Natalia                               – b. przełajowe, skok wzwyż, narciarstwo,

Nazar Aleksandra              – p. koszykowa, p. nożna,

Nowicz Elżbieta                – p. nożna, p. koszykowa, p. siatkowa, b. krótkie,

Ostaszewska Agnieszka    – p. ręczna, skok w dal,

Pabiarz Dominika              – p. siatkowa, p. ręczna, pchnięcie kulą,

Pabiasz Karolina                – p. nożna, skok w dal,

Pawlik Jadwiga                  – tenis stołowy, p. koszykowa,

Piechaczek Katarzyna       – p. ręczna, rzut oszepem, p. siatkowa,

Pieniawska Daria               – łyżwiarstwo,

Płonka Dominika              – tenis stołowy, p. nożna,

Sebesta Karolina                – pchnięcie kulą,

Stelamach Aleksandra       – p. koszykowa, p. nożna, p. ręczna, tenis stołowy, pchnięcie kulą,

Stochaj Patrycja                 – p. nożna, p. koszykowa, b. średnie,

Śmiech Iwona                    – p. ręczna, b. przełajowe,

Tiszbierek Monika, Jaworska Karolina     – b. przełajowe, łyżwiarstwo,

Tyma Patrycja, Kiczkajło Natalia – p. ręczna, p. siatkowa,

Urbanowicz Iza                 – p. siatkowa, skok wzwyż,

Wojtkiewicz Anna             – p. nożna, tenis stołowy, b. krótkie, p. ręczna, skok w dal,

Wojtuś Magdalena             – b. średnie, b. krótkie,

Wycisk Aneta                                – p. ręczna, p. nożna, pchnięcie kulą,

Zaborniak Joanna              – łyżwiarstwo, p. koszykowa,

Zgrzebniok Kamila                       – b. średnie, p. nożna,

Zmarzły Dorota                 – p. koszykowa, skok wzwyż,

Zubkowska Magda, Maicher Dominika, Schonenhof Beata         – b. przełajowe, b. krótkie,

Zych Wioletta, Stempel Marlena   – p. nożna, p. ręczna,

Żmuda Katarzyna              – szachy,

oraz pozostałe reprezentantki szkoły:

Adamów A., Antoniszyn A.,Bagińska M., Bajaś D., Bernacka A., Bernart S., Błaszczyk A., Błocik E., Brogowska J., Broś H., Cichocka J., Ciona I., Czachor B., Dawidenko A., Derej A., Drela M., Dronia D., Drozdowska Ewa., Dytkowicz M., Franica S., Garda I., Gibas A., Giblewska A., Gorczakowska V., Gotszalk P., Grad J., Grytz K., Harlos M., Hasny A., Hellebrant M., Henke N., Ignacy V., Janda T., Kaleta B., Kawalska B., Kirchniawy A., Kisiel J., Klimiec A., Kolenda A., Kolenda M., Kołodziej A., Kośmider A., Koterba J., Krauze J., Kulawik E., Kura A., Kusz B., Kuśnierz A., Kwiek D., Lach E., Larysz E., Lipińska P., Liszka S., Małek M., Mięsopust J., Mroczko D., Myśliwiec I., Nadolna A., Nizioł K., Olbrich J., Oleska D., Ondruf J., Ostrowska K., Pawlik A., Pietryszczyk M., Płonkiewicz K., Puk A., Pytlik D., Rakowska A., Raszka M., Reinhart P., Rogos S., Różańska A., Rus M., Rusin A., Rzeźnik M., Sarzyńska K., Skazidroga B., Sochor J., Sołga P., Stach M., Starczewska E., Szarek M., Szczęsny A., Szewerda K., Targosz P., Tiszbierek M., Tracz J., Traczyk A., Turek D., Turek I., Tworek A., Wilk M., Wilk M., Wiśniewska A., Wolf M., Wydra J., Zalewska M., Zuchowska M., Żak A., Żyłowska P.,

       Chłopcy:

Wolański Jarosław – p. nożna, b. średnie, skok wzwyż, łyżwiarstwo,

Małek Przemysław – p. koszykowa, p. nożna, tenis stołowy,

Trefon Karol                      – b. krótkie, b. przełajowe,

Prochera Bartosz    – b. średnie, b. przełajowe, p. nożna, p. ręczna,

Jermoliński Dariusz           – b. przełajowe, tenis ziemny,

Komarnicki Przemysław    – b. przełajowe, p. koszykowa, p. ręczna, skok wzwyż,

Rydz Krzysztof      – b. przełajowe, szachy,

Karliński Dobromir           – b. przełajowe, p. koszykowa,

Dzumek Paweł, Kirchniawy Robert, Durlak Łukasz        – b. przełajowe, p. nożna,

Ryba Mariusz                     – b. przełajowe, p. nożna, p. koszykowa, skok w dal,

Kasperski Grzegorz           – b. przełajowe, p. nożna, p. ręczna, p. koszykowa, p. siatkowa, w dal,

Grad Tomasz                     – p. siatkowa, łyżwiarstwo, p. ręczna, skok wzwyż,

Głazowski Patryk  – łyżwiarstwo, b. krótkie, p. nożna, p. siatkowa,

Mosek Ireneusz      – p. koszykowa, p. siatkowa, p. ręczna, p. nożna, łyżwiarstwo,

Dominik Damian   – p. nożna, p. ręczna, p. siatkowa,

Głuszczuk Łukasz – p. nożna, p. ręczna,

Woś Aleksander, Filehauer Damian          – b. średnie, b. przełajowe,

Orszulik Grzegorz – b. krótkie, p. koszykowa,

Bieleń Robert                     – p. koszykowa, p. siatkowa, p. ręczna, p. nożna, skok wzwyż,

Konic Adam                      – p. koszykowa, p. siatkowa, p. nożna, b. krótkie,

Skiba Łukasz                     – p. koszykowa, b. przełajowe,

Raubal Rafał                      – p. nożna, pchnięcie kulą,

Szeliga Łukasz                   – p. nożna, b. przełajowe,

Rusak Dawid                     – p. nożna, p. koszykowa,

Niedzwiedzki Mariusz       – b. krótkie, p. ręczna, p. nożna, b. przełajowe,

Laszkowski Dawid – b. krótkie, p. ręczna, b. przełajowe,

Słowik Krzysztof   – b. krótkie, b. średnie, b. przełajowe,

Grochowiak Marcin           – p. koszykowa, skok w dal, b. przełajowe, p. ręczna, skok wzwyż,

Miraszewski Bartosz          – b. przełajowe, tenis stołowy, skok w dal, skok wzwyż,

Skowroński Maciej – tenis stołowy,

Szostak Łukasz      – p. nożna, tenis stołowy,

Majka Miłosz                     – p. siatkowa, p. ręczna, p. koszykowa, p. nożna, łyżwiarstwo, wzwyż,

Czajkowski Sławomir        – p. nożna, p. siatkowa, b. krótkie, p. ręczna,

Kunicki Kamil                   – p. siatkowa, skok w dal, p. koszykowa, p. ręczna, b. krótkie,

Myśliwiec Jarosław, Świątek Radosław     – p. siatkowa, p. ręczna, p. nożna,

Wójcik Michał                   – p. siatkowa, p. ręczna, b. przełajowe,

Urbas Adrian, Filak Jarosław, Golasz Tomasz                 – p. nożna, b. średnie, b. przełajowe,

Kluge Grzegorz      – b. przełajowe, p. nożna, p. ręczna,

Flegel Łukasz                    – p. nożna, b. przełajowe,

Horoszczak Paweł – p. koszykowa, p. ręczna, szachy,

Gruszecki Łukasz  – p. nożna, p. ręczna, pchnięcie kulą,

Misiewicz Arkadiusz          – p. siatkowa, skok w dal,

Zemczak Marcin, Hrebieniuk Piotr           – p. koszykowa, p. ręczna,

Kern Krzysztof      – b. długie, b. przełajowe,

Jackiewicz Mieszko, Breithopf Sebastian  – p. nożna, p. ręczna, b. krótkie,

Rzeszuciński Paweł           – p. siatkowa, skok w dal,

Rutkowski Michał  – tenis stołowy, p. siatkowa, skok wzwyż, szachy,

Musioł Marcin, Pikulski Jarosław  – p. siatkowa, szachy,

Lisek Marek                       – p. koszykowa, p. siatkowa,

Korecki Michał      – p. nożna, p. koszykowa, b. średnie,

Gelios Tomasz                   – b. średnie, b. długie, b. przełajowe,

Kielniacz Paweł     – b. średnie, b. przełajowe, tenis stołowy,

Biały Sebastian      – pchnięcie kulą,

Wróbel Łukasz                  b. średnie, p. nożna, szachy,

Listkowicz Tomasz            – p. siatkowa, p. ręczna, p. koszykowa, tenis stołowy,

Kędziora Marek     – p. siatkowa,

Wilczek Arkadiusz – p. nożna, p. ręczna, b. średnie,

Zawadzki Andrzej, Furman Michał, Garbaciok Michał, Praciak Jakub   – p. nożna, b. krótkie,

Proksza Dawid                  – tenis stołowy, p. ręczna,

Janusz Damian                   – tenis stołowy,

Parzonka Michał    – p. siatkowa, p. ręczna,

Chyla Stanisław     – p. siatkowa, p. ręczna, skok w dal,

Mikuś Piotr                        – b. krótkie, skok w dal, p. siatkowa,

Adamaszek Sebastian- b. krótki, b. średni, b. przełajowy, p. nożna,

Małysz Kamil                    – b. krótki, skok w dal,

Leja Artur              – p. siatkowa, p. ręczna, p. koszykowa, skok w dal,

Papuga Piotr                      – p. nożna, p. ręczna,

Sojka Paweł                       – p. siatkowa, p. ręczna, b. krótki, skok w dal, trójskok,

Bzdak Adam                      – p. ręczna, b. krótki, b. średni, p. siatkowa,

Sobolewski Bartosz           – b. krótki, p. siatkowa, skok w dal, p. nożna, trójskok,

Majewski Grzegorz            – p. nożna, tenis ziemny, p. siatkowa,

Niemiec Damian, Drewienkowski Rafał   – p. nożna, b. średnie,

Chudomięt Kamil  – pchnięcie kulą, rzut oszczepem, skok w dal, p. siatkowa,

Gałka Kamil                      – b. krótki, p. ręczna, p. nożna,

Hencel Joachim      – p. nożna, p. ręczna, b. krótki, b. średni,

Kopiec Mariusz      – p. nożna, b. średni, skok w dal,

Tomczyk Daniel, Flegel Mateusz, Domek Piotr   – p. nożna,

Bojkowski Tomasz            – p. nożna, szachy, b. średni,

Furgoł Andrzej       – b. krótki, b. średni, b. przełajowy,

oraz pozostali reprezentanci szkoły:

Adamowski K., Bałut B., Baran M., Barteczko Ł., Bednarek G., Blania Ł., Chromik A., Chromik Ł., Cuber P., Denisiewicz A., Dradra T., Drozdowski P., Duda S., Flegel P., Forkajm M., Franczyk M., Fuks M., Gach M., Gębski A., Gisman A., Gołdyn M., Gorecki J., Gorgolik B., Górski J., Hałgas J., Horoszczak Ł., Kasiński Ł., Kern R., Kocot B., Kolasa P., Kołodziej W., Kołtowski P., Koterba J., Kotrys B., Kretowicz D., Kubala Ł., Lindhorst R., Lipiński J., Lokocz S., Łosski Ł., Machura P., Mańkowski T., Miśkiewicz D., Muc Ł., Musioł B., Niciejewski A., Niedzielski P., Nowak M., Nużyński M., Ochał M., Olejnik J., Parkosz M., Parusel M., Patecki Ł., Pawłusiów Ł., Pokrywka M., Pragłowski K., Przeniosło P., Przeździenk R., Raubal T., Rippel G., Rogula A., Rupaszewski A., Ryborz K., Sadzik R., Scheit K., Sernacki M., Sokół B., Starczyk B., Steuer Ł., Stolarek A., Sula P., Walat P., Wanat K., Wąchała R. Wąsowicz T., Wesołowski M., Wieczorek P., Wilisowski Ł., Wilkowski M., Wiśniewski L., Wiśniewski M., Wojdyła Sz., Wojnicki J., Wołek A., Wycisk Ł., Zawiła D., Zemczak J., Zwierz M., Żyrek M.

Duża rzesza uczniów-sportowców pracowała aktywnie w strukturach Szkolnego Klubu Sportowego działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. W okresie 1981 roku do 1993 roku byli to uczniowie-sportowcy:

Adamczyk Jolanta, Blaszke Beata, Błaszczyk Aleksandra, Bujara Dorota, Deptuła Agata, Dreschler Brygida, Dyla Aleksandra, Działach Marek, Falkowski Jacek, Filipczyk Bogusława, Głomb Sabina, Góral Bożena, Hibner Urszula, Jacek Magdalena, Jakubiec Agata, Jankowska Małgorzata, Jasiulek Ewa, Jurek Tatiana, Jurkowska Marzena, Kaliński Jacek, Kantarski Andrzej, Koszmider Elwira, Kowalski Jaroslaw, Król Ewa, Magda Alina, Majgier Marta, Marek Beata, Masik Barbara, Masłowska Olga, Michniewicz Izabela, Mikołajczyk Justyna, Miodyńska Magdalena. Moryl Hanna, Najman Iwona, Nizioł Ewa, Nizioł Joanna, Nossek Alicja, Orlik Marzena, Pejm Joanna, Podstolska Małgorzata, Prochera Joanna, Rossa Elżbieta, Sasińska Wioletta, Smykała Anna, Sobiesierska Ewa, Stobrawe Klaudia, Szweda Irena, Szweda Iwona, Taraszkiewicz Joanna, Wachulec Marzena, Wawrzeńczyk Zofia, Wielgus Dorota, Wiszowata Krystyna, Zając Helena, Zieliński Jerzy, Ziętkowska Dorota, Żolyńska Barbara, Żołyniak Beata, Żołyniak Marta,

W okresie od 1999 roku do 2005 roku w Zarządzie Szkolnego Klubu Sportowego „Licealista”, aktywnie pracowali następujący uczniowie: Bagińska Monika, Dziedziejko Izabela, Furcińska Magdalena, Gołdyn Mariusz, Jabłońska Milena, Kłosek Marlena, Korecki Michał, Kret Elżbieta, Kwiek Dominika, Leja Małgorzata, Lesiak Kamila, Łuczak Ewa, Myśliwiec Jarosław, Odulińska Agnieszka, Rzeszucińska Martyna, Szeliga Łukasz, Stochaj Patrycja, Zajda Dominika.

Sport szkolny to prawdziwe pole działań dla samych uczniów oraz nauczycieli wychowania fizycznego, to miejsce wykazania się swoimi zdobytymi w czasie nauki szkolnej umiejętnościami sportowymi, to także teren rywalizacji między klasami i szkołami w wielu dyscyplinach sportu.

Tutaj przeżywano pierwsze sukcesy i pierwsze porażki, tutaj zawiązywały się przyjaźnie oraz pierwsze zainteresowania sportem wyczynowym. Jako nauczyciel z wieloletnim stażem pracy w szkole mogę powiedzieć, że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, inny niż dzisiaj był duch bojowy wśród młodzieży szkolnej, nie tylko naszej szkoły, ale także innych szkół. Na zajęciach lekcyjnych i treningach młodzież uczestniczyła spontanicznie, przejawiała duże zainteresowanie tym, co robiła. Była ambitna w swych działaniach, prezentowała doskonałą kondycję fizyczną i psychiczną, wykazywała więcej chęci i znajdowała motywacje do uprawiania sportu.

Nie znaczy to, że dzisiejsza młodzież jest gorsza. Mają oni dzisiaj więcej możliwości wyboru zainteresowań. Natomiast ta grupa młodzieży, która rozumie cele sportu i wychowania fizycznego pozostanie przy nim, kształtując swoją kondycję fizyczną, opanowując podstawy zdrowego i aktywnego stylu życia w przyszłości.

Zbigniew Urych

 

 

III  4.       Historia i współczesność Szkolnego Koła PCK przy I LO

 

W 35 rocznicę I LO dr Ryszard Pacułt pisze[3]:

Od roku szkolnego 1945/1946 na terenie szkoły działa koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacja ta nastawiła się na pracę propagandową, polegającą na zaznajamianiu młodzieży z histirią i celami organizacji oraz na wpajaniu uczniom zasad higieny. Założone cele organizacja realizowała przez cały 35-letni okres istnienia szkoły. Wielokrotnie (zwłaszcza w latach czterdziestychi piędziesiątych) organizowano kursy ratowniczo-sanitarne. Systematycznie opiekowano sę apteczką szkolną. Włączając się w społeczną akcję budowy sanatorium w Rabce dla dzieci chorych na gruźlicę, członkowie koła przeprowadzali uliczne zbiórki pieniężne i szkolne loterie fantowe, z których dochód przeznaczano na ten cel. Systematycznie członkowie PCK uczestniczyli w konkursach organizowanych na terenie powiatu i województwa. W wielu z nich odnosili poważne sukcesy indywidualne lub zbiorowe. M.in. w konkursie pod hasłem: „Co wiesz o gruźlicy”, zorganizowanym w 1970r. Pierwsze miejsce w powiecie zdobyła Jolanta Helon, a w zawodach drużyn sanitarnych w roku szkolnym 1974/75 reprezentacja szkoły zajęła II miejsce w województwie. Koło PCK, polaryzując zasady oświaty sanitarnej,przeprowadzało z lekarzami i wyświetlało odpowiednie filmy. Tego rodzaju formy pracy częste były zwłaszcza pod koniec lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych. W tym samym czasie członkowie koła zorganizowali systematyczną pomoc dla ludzi starych oraz otoczyli opieką dzieci „Caritasu”. Dla nich to prowadzili zbiórki odzieży i zabawek oraz przygotowali przedstawienia teatrzyku kukiełkowego. Szkolna organizacja PCK zrzeszała przeciętnie od 30 do 60 uczniów. Pracą jej kierowali m.in. Barbara Bujak, Bożena Buczek, Sylwia Król, Irena Kurka i Lilla Skoczylas, a opiekunami z ramienia rady pedagogicznej byli Stanisława Aftarczuk, Józefa Cichy, Stanisława Misiewicz, Wanda Ostojska (nauczycielka szkoły podstawowej), Halina Imielska, Krystyna Bugalska, Krystyna Ignacy, Rudolf Marczyński i Dorota Kotusz.

Od 1987 nieprzerwanie opiekunem Szkolnego Koła PCK jest Zofia Haliniak, członek Zarządu Rejonowego PCK, nauczyciel chemii I LO.

Szkolne Koło PCK współpracuje z Rejonowym Zarządem PCK w Kędzierzynie-Koźlu

 • Wielokrotnie w ciągu roku członkowie PCK kwestowali na ulicach naszego miasta a od dwóch lat kwestują w Hypernowej. Zebrane fundusze przeznaczone są na pomoc społeczną.
 • Regularnie zasilamy różne fundacje organizując zbiórki pieniężne.
 • Z okazji 80-1ecia PCK, w 1999 r,uczniowie I LO przygotowali akademię w szkole oraz w Miejskim Ośrodku Kultury „Chemik” dIa działaczy PCK miasta Kędzierzyna-Koźla.
 • Z tej samej okazji zorganizowaliśmy loterię fantową, której dochód został przekazany na operację serca Andrzeja K.
 • W 2001 r przeprowadziliśmy sprzedaż bombek choinkowych z autografami zawodników Mostostalu. Zebrany dochód szkoła przekazała na rehabilitację Ani T. chorej na dziecięce porażenie mózgowe.
 • Z okazji 85. lecia PCK w 2004r zorganizowaliśmy w szkole loterię fantową, z której dochód przeznaczono na fundację dla dzieci z chorobą nowotworową.
 • Z okazji 85. lecia PCK członkowie Szkolnego Koła poprowadzili uroczystą akademię w Miejskim Ośrodku Kultury „Chemik” dIa działaczy PCK miasta Kędzierzyna-Koźla wobec władz miasta i władz wojewódzkich.
 • Regularnie od wielu lat organizujemy zbiórki żywności w akcji „Koszyczek Wielkanocny” i z okazji „Dnia Walki z Głodem”.
 • Od 2003 roku corocznie bierzemy udział w konkursie Zarządu Rejonowego PCK w Kędzierzynie-Koźlu w ramach akcji „Gorączka złota”.
 • Uczniowie klas rywalizują ze sobą zbierając „złote” grosze. Zebrane pieniądze przeznaczane są na zorganizowanie letnich kolonii dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

 

Współpracujemy z Zarządem Rejonowym PCK w zakresie edukacji prozdrowotnej.

 • Uczniowie klas III odbyli spotkania z Honorowymi Dawcami Krwi: panem Leonem Piecuchem oraz wiceprezesem Opolskiego Okręgowego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest równocześnie Przewodniczącym Okręgowej Rady Honorowych Dawców Krwi panem Ryszardem Skorkiem.
 • Uczniowie klas I spotykali się ze stomatologiem a uczniowie starszych klas z ginekologiem.
 • Corocznie członkowie PCK uczestniczą w Rejonowych Mistrzostwach Posterunków Sanitarych
 • W 1998 roku i 1999 roku uczennice Szkolnego Koła PCK zajęły III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Posterunków Sanitarnych.
 • W 2002, 2003 i 2005 roku drużyna zdobyła puchar Zarządu Rejonowego PCK Kędzierzyna-Koźla i zajęła II miejsce.
 • W 2004 roku drużyna Szkolnego Koła PCK zajęła I miejsce Rejonowych Mistrzostwach Posterunków Sanitarych i reprezentowała nasze miasto w województwie gdzie zajęła IV miejsce.
 • Uczniowie ze Szkolnego Koła PCK corocznie biorą udział w Oimpiadzie Promocji Zdrowia.
 • W 1999 roku uczeń PCK zajął I miejsce w Rejonowej Olimpiadzie i reprezentował naszą szkołę na szczeblu wojewódzkim.
 • W kwietniu 2002 roku uczennica naszej szkoły zajęła II miejsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez ZR PCK w Kędzierzynie-Koźlu a w maju tego roku zajęła III miejsce w województwie.
 • W 2004 roku uczennica I LO zajęła I miejsce w Rejonowym Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

W ramach Szkolnego Koła PCK sprawujemy patronat nad Domem Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu.

 • Corocznie od 1989 roku Szkolne koło PCK organizuje Mikołaja dla dzieci z DD. Uczniowie każdej klasy naszej szkoły zakupują prezent dla określonego wychowanka Domu Dziecka. Członkowie Szkolnego Koła PCK organizują 6 grudnia Mikołaja w Domu Dziecka i wręczają wczesniej przygotowane prezenty.
 • W 1994 r. przeprowadziliśmy zbiórkę żywności dla wychowanków DD.
 • W 1995 r. zorganizowaliśmy dobroczynny koncert z udziałem nauczycieli, który został przedstawiony uczniom I LO i ich rodzicom. Dochód z tego występu zasilił konto DD.
 • W 1996 roku przeprowadziliśmy zbiórkę środków czystości dla Domu Dziecka.
 • Od 1998 roku istnieje grupa wolontariuszy, która pracuje w Domu Dziecka. Młodzież I LO wspólnie z wychowankami realizuje różnego typu zajęcia, wynikające z rozkładu dnia jak zabawy, pomoc w nauce, spacery, itp.
 • W 2004roku w ramach akcji Mikołajkowej uczniowie I LO ufundowali wychowankom DD trzy wieże stereofoniczne.
 • Samorząd Wychowanków DD regularnie typuje wolontariuszy do kolejnych edycji Samorządowego Konkursu ,,8 Wspaniałych”.
 • Współpracujemy również z pedagogiem z Gimnazjum nr l w Kędzierzynie-Koźlu.
 • Organizujemy zbiórki: odzieży, zabawek, maskotek, książek,gier planszowych dla dzieci z Ośrodka Kuratorskiego.

Inna działalność

 • W 2002 roku na prośbę naszej absolwentki, obecnie pracującej na Ukrainie, zorganizowaliśmy loterię fantową. Dochód z loterii koło PCK wpłaciło na rzecz mieszkańców Ukrainy.
 • Od 2003 roku wspomagamy Dom dla Matki z Dzieckiem „Markot” w Zopowy.
 • Co najmniej dwa razy w roku przekazujemy mieszkańcom „Markotu” żywność i odzież.
 • Za dzialania „na rzecz innych” I LO zostało wielokrotnie nagrodzone dyplomami,odznakami.

Najcenniejsze nagrody to:

 • Przyznanie przez Zarząd Wojewódzki, opiekunowi w 1989 r odznaki Zasłużony Opiekun Koła PCK.
 • Przyznanie uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża w 1996 r. Odznaki Honorowej IV stopnia dla I LO.
 • Przyznanie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci opiekunowi Szkolnego Koła PCK, odznaki „Przyjaciel Dziecka” w 1996 r.
 • Przyznanie opiekunowi w 1999 r. okolicznościowego medalu z okazji 80-1ecia istnienia PCK.
 • Przyznanie w 2004 r opiekunowi Honorowej Odznaki PCK III stopnia z okazji 85. lecia PCK.

Zofia Haliniak

 

 

III  5.       Broszura III Zjazdu Absolwentów

 

 1. kwietnia 1985 r. miał miejsce III Zjazd Absolwentów (…) tekst przeniesiony do zakładki z publikacjami

 

 

III  6.       Jarmark papierowych pamiątek

 

Przepastne archiwum szkoły, Sala Tradycji czy półki na zapleczach gabinetów skrywają wiele niekiedy ciekawych dokumentów. Z pewnością najciekawszymi byłyby do publikacji dyplomy zdobywane przez uczniów szkoły w kolejnych latach. Ale w dzisiejszych czasach zawiadomienie o nieobecności ucznia w szkole, wysyłane jako kartka pocztowa na koszt adresata – to z pewnością również kuriozum, świadczące o dawnych czasach. Trudny to wybór – co umieścić w książce, która przecież ma określoną pojemność. Czy kopie stron prywatnego dzienniczka z ocenami podopiecznych prof. J. Balwirczaka? Czy odręczne notatki pierwszych dyrektorów związane z konferencją? Tyle dokumentów świadczących o minionych latach z ich priorytetami, polityką, problemami… Może powinna z tego zbioru powstać oddzielna publikacja?

Dokonałem wyboru. Mam nadzieję, że spotka się z ciepłym przyjęciem czytelników. Na pierwszy ogień – Regulamin Uczniowski, uchwalony w 1959 r. Nie zamieszczam tu jego fotokopii, a raczej samą treść. Poszczególne postanowienia mogły wywołać uśmiech już w moim pokoleniu (polecam uwadze punkty I-6, II-6 i II-7), a co dopiero dziś! Jednak jego lektura – mimo kontrowersyjnych zapisów zmusza do refleksji nad wychowaniem, szczególnie w obecnych czasach, wciskającej się do naszych domów komercji i nowomody, nie zawsze szczęśliwie przejmowanych z obcych kultur. Zadziwiające jednak, wręcz w osłupienie wprowadzające jest doświadczenie dyscypliny w renomowanych szkołach większości krajów zachodnich. Nijak nie przystaje to do obrazu zachodniej szkoły z filmów. Sądzę, że dziś można by znaleźć niejedną placówkę, w której nasz regulamin z 1959 r. funkcjonuje zupełnie znośnie ku radości rodziców i lepszej przyszłości młodzieży. Dość jednak tych belferskich utyskiwań. Zapraszam do – mam nadzieję – interesującej lektury.

 

PAŃSTWOWE

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W   KOŹLU

 

REGULAMIN    UCZNIOWSKI

1959

 

Nakładem Komitetu Rodzicielskiego

 

Jesteście obywatelami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Więzy krwi, języka i tradycji łączą Was na zawsze z naszym wielkim Narodem i jego chlubną historią. Naturalnymi fundamentami są zdrowe charaktery obywateli. Zadaniu swemu podołacie, bo w Was zamknięte potężna siły moralne, intelektualne i fizyczne. Bogactwa te jednak nierzadko niszczeją, spostrzec można u Was często brak ogłady, ulega niezłym wpływom i własnym zgubnym nałogom.

Troska o Wasze dobro i odpowiedzialność odpowiedzialność z naszej strony dyktują nam niniejsze normy. Pragniemy Was wesprzeć w niełatwej walce, która od wieków w każdej jednostce ludzkiej toczy się między dobrem i złem.

Będziemy umieli ocenić Wasz trud i wysiłek, niemniej zdecydowanie musieliśmy jednak potępić lekceważenie, złą wolę i przekraczanie regulaminu, podanego w imię dobra, piękna i prawdy.

Pamiętajcie o tej oczywistej prawdzie, że tylko dobra wola będzie odnosić zwycięstwo przy zdobywaniu charakteru i zdobywaniu korzyści z udzielonych nauk i sprawności.

Zechciejcie przede wszystkim mieć dobrą wolę i czynić dobrze z przekonania!

 

Szkoła to społeczność, stanowiąca dla siebie całość o swoich własnych celach, swoich metodach metodach i środkach, za pomocą, których cele te realizuje. Każda społeczność, z jednostek się składająca ma i musi mieć pewne przepisy, normy prawa, regulujące stosunek jednostek do siebie i jednostek do całości.

Normy pozwane zwyczajnie są twarde i zimne, mówią: to wolno, a tego nie wolno, dla niestosujących się mają przymus, ewentualnie karę.

Nasze normy, uchwalone na polecenie władz szkolnych, mają jednak inne źródła. Źródłem tym jest dobro młodzieży. Poczęte są z serdecznej troski i głębokiego uczucia dla niej. Z troski, bo chodzi tu przecież o przyszłość, siłę, zdrowie fizyczne i moralne pokolenia, które po nas wejdzie w życie, – z uczucia, bo nie można przypuścić, by nie mieli go rodzice dla swych dzieci, wychowawcy dla swych wychowanków. Pragnęlibyśmy, aby z każdego przepisu, które z resztą jak każde prawo najściślej musi być wykonane, aby z całości niniejszego regulaminu młodzież wyczuła i zrozumiałą te najgłębsze intencje, dyktowane wyłącznie jej dobrem. W wykonaniu przepisów apelujemy przede wszystkim do sumienia i honoru młodzieży, do jej poczucia obowiązków, jakie ma w stosunku do społeczeństwa i Narodu, rodziców i wychowawców, wreszcie do samych siebie.

Zachowanie się w szkole

 1. Wpisywanie się w poczet uczniów zakładu reguluje rozporządzenie władz szkolnych, które Dyrekcja w stałych terminach podaje do wiadomości.

Do wpisu zgłaszają się uczniowie w towarzystwie ojca, matki ewentualni opieki domowej, przedkładając dokumenty wypełnione w ogłoszeniu Dyrekcji. Ewentualne inne sposoby wpisu poda Dyrekcja każdorazowo do wiadomości.

 1. Rzetelna i wytrwała praca dla zdobycia wiedzy i umiejętności jest pierwszym obowiązkiem ucznia.
 2. Uczeń powinien pamiętać o tym, że szkoła jest dla niego drugą rodziną, która kształtuje jego umysł i serce, buduje jego przyszłe życie, winien jej też to samo, co rodzinie, a więc miłość i szacunek, zaufanie i posłuszeństwo.
 3. Odpowiedni wyraz powinno to znaleźć w stosunku do dyrektora i grona nauczycielskiego, na których uczeń powinien patrzeć, nie jak na zimnych, surowych czasem urzędników, ale oddanych jej wychowawców, więc z zaufaniem, czcią i szacunkiem oraz miłością.

Powinnością ucznia jest wystrzeganie się gburowatości, arogancji i lekceważenia drugich.

 

 1. Uczniowi nie wolno bez ważnego powodu opuszczać lekcji szkolnych. W razie możności przewidzenia nieobecności winien uczeń zwolnić się na jedną godzinę u uczącego profesora, na jeden dzień u opiekuna klasy, na czas dłuższy u dyrektora zakładu.

W wypadkach niedających się przewidzieć, uczeń względni jego rodzice, czy nadzór domowy winien najdalej najdalej w przeciągu ośmiu dni zawiadomić opiekuna klasy ucznia o przyczynie jego nieobecności, a po powrocie do szkoły usprawiedliwić bezzwłocznie nieobecność wiarogodnym świadectwem.

 1. Ośmiodniowa nieobecność ucznia bez wcześniejszego zawiadomienia Dyrekcji, ewentualnie opiekuna klasy o przyczynie nieobecności ciągnie ze sobą wykreślenie ucznia ze szkoły. Uczeń taki powrotem może być przyjęty tylko za zezwoleniem Kuratorium Okręgu Szkolnego.
 2. Uczniowie przychodzą najwcześniej kwadrans przed rozpoczęciem nauki i zachowują się w tym czasie spokojnie i przyzwoicie. Wzbronione jest za wczesne przychodzenie i gromadzenie się tłumne przed bramą zakładu. Uczniowie dojeżdżający wchodzą bocznym wejściem i zajmują miejsca w salach.

Żadną miarą nie będzie tolerowane spóźnienie się, które pociągnie za sobą konsekwencji nieusprawiedliwieni godziny.

Podczas przerw lekcyjnych uczniowie opuszczają spokojnie sale szkolne oprócz dyżurnych, których obowiązkiem jest czuwanie nad porządkiem w klasie i przewieszeniem sali. W dni pogodne wszystkie przerwy spędzać należy na podwórzu szkolnym. Nie wolno natomiast uczniom bez zezwolenia profesora biologii wchodzić do ogrodu szkolnego.

 1. Niedozwolonym jest w czasie przerw opuszczanie budynku szkolnego bez osobnego zezwolenia.
 2. Każdy uczeń powinien posiadać wszystkie potrzebne do nauki książki i przybory, nie wolno natomiast przynosić do szkoły książek i przedmiotów niemających związku z nauką.

Książki i przybory szkolne powinien uczeń utrzymywać w czystości i porządku.

 1. Uczniowi nie wolno samowolnie zmieniać miejsca wyznaczonego mu przez opiekuna klasy, z wyjątkiem wypadku, gdy nauczyciel zarządzi zmianę miejsca na swoich lekcjach.
 2. Nie wolno uczniom ani osobom obcym wywoływać uczniów uczniów z klas w czasie nauki.
 3. Zanieczyszczenie sal lub budynku szkolnego, uszkodzenie sprzętów lub pomocy naukowych pociągnie za sobą odczyszczenie lub naprawę przez sprawcę; w razie niemożności wykrycia go odpowiadają dyżurni lub cała klasa.

Szkoda, której powodem była złośliwość wyraźna, pociągnie za sobą oprócz tego surową karę.

 1. Uczniom nie wolno zabierać do domu żadnych przedmiotów, stanowiących własność szkoły; przedmioty i książki wypożyczone mają być zwrócone w oznaczonym terminie i bez uszkodzeń, ewentualnie uczeń poniesie koszty naprawy.
 2. Uczniom nie wolno wypożyczać książek do czytania z bibliotek publicznych bez zezwolenia Dyrekcji.
 3. W stosunku do kolegów uczeń będzie zawsze zgodnym, delikatnym, grzecznym, przyjacielskim, gotów do pomocy dla słabszych, co jest cechą prawdziwej życzliwości. Szkoła i wychowawcy tępić będą wszelkie objawy gburowatości, trywialności itd
 4. Uczniowie obowiązani są do brania udziału w przepisanych zajęciach oraz wszelkich uroczystościach narodowych i państwowych organizowanych na terenie szkoły.
 5. Uczniowie różnych wyznań i narodowości okazywać będą dla uczuć swoich kolegów największy szacunek; o sprawach tych nie można nigdy wyrażać się lekko i w sposób obrażający uczucie kolegi. Będzie to nawiązaniem do najpiękniejszych tradycji polskich, kiedy polskość tym właśnie zdobywała kraje i narody; zarazem będzie to jasnym promieniem na tle dzisiejszych czasów rozpętania do ostateczności egoizmów narodowych.
 6. Samorząd uczniowski ma być dla uczniów przygotowaniem do życia społecznego, w którym każdy uczeń stawia tu pierwsze kroki. Władze samorządu szkolnego i samorządów klasowych powinny znaleźć wśród uczniów zawsze pełny posłuch.
 7. Żadnemu uczniowi nie wolno mieszkać bez odpowiedniego nadzoru domowego, a o każdej zmianie mieszkania winien uczeń bezzwłocznie zawiadomić dyrekcję i opiekuna klasy.
 8. Zachowanie się poza szkołą
 9. Uczniów szkół średnich w szkole i poza szkołą obowiązuje przepisane umundurowanie szkolne. W tej dziedzinie nie będą tolerowane żadne odchylenia czy zmiany.
 10. Każdy uczeń nosi stale ze sobą legitymacje szkolną, którą winien okazywać na żądanie dyrektora, nauczycieli, organów milicji obywatelskie, władz kolejowych ewentualnie członków komitetu rodzicielskiego, rodzicielskiego ile to uczniom zostanie specjalnie podane do wiadomości.
 11. Zachowanie się młodzieży na ulicach, w miejscach publicznych będzie zawsze kulturalne i skromne, odpowiadające godności ucznia, który pamiętać winien, że zachowując się nie właściwie dyskwalifikuje swą rodzinę, przynosi im wstyd, a daje także podstawę do wytwarzania się ujemnej opinii o szkole, której jest uczniem.

Zachowanie się nieodpowiednie, hałaśliwe, niekiedy prowokujące publiczność, gromadne wałęsanie się po ulicach i placach publicznych lub skupianie się w bramach, dworcach kolejowych, kinach itd. jest bezwzględnie niedozwolone. Winni pociągnięci będą do odpowiedzialności.

 1. Uczniowie nie mogą przebywać poza domem w porze zimowej po godzinie 20-tej natomiast natomiast w porze letniej po godzinie 22-giej.

W pewnych przypadkach (koncert, teatr, podróż) może to mieć miejsce w towarzystwie opieki domowej; w odniesieniu do uczniów, mieszkających w internacie, należy rozumieć przez opiekę domową kierownika internatu względnie wychowawców.

Wyjątkowo tylko uczeń może znaleźć się sam na ulicy poza dozwolonymi godzinami w razie koniecznej i uzasadnionej przyczyny.

 1. Wszelkie popołudniowe zajęcia szkolne (gry, przedmioty i zajęcia nadobowiązkowe, zebrania organizacji) kończyć się będą najpóźniej do godz. 19, natomiast zabawy szkolne o godz. 22. rodzicom i nadzorem domowym poda dyrekcja do wiadomości szczegółowy rozkład zajęć popołudniowych.
 2. Młodzieży nie wolno uczęszczać do kawiarni, restauracji, barów, szynków itp. W wyjątkowych wypadkach, np. w czasie podróży lub wycieczki, wstęp do restauracji dozwolony jest dla młodzieży jedynie w towarzystwie rodziców lub nauczycieli.
 3. Niedozwolone jest również uczęszczanie młodzieży na dansingi oraz do szkół lub sal tańca. Lekcje tańców organizowane będą dla młodzieży pod opieką szkoły według tradycji lub praktyki dotychczasowej.
 4. Do kin młodzież szkolna może jedynie uczęszczać na pierwszy seans i nasilmy zakwalifikowane dla młodzieży.
 5. Uczęszczanie na koncerty i do teatrów jest zasadniczo dozwolone tylko w granicach dozwolonych przedstawień dla młodzieży. Uczęszczanie do kabaretów, teatrów rewiowych jest bezwarunkowo wzbronione.
 6. Niedozwoloną jest przynależność uczniów bez zezwolenia dyrekcji do jakichkolwiek organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych ani też udział w jakichkolwiek wiecach, zebraniach czy manifestacjach, bądź o charakterze stowarzyszeniowym bądź o szerszym charakterze publicznym.
 7. Wzbronione jest używanie alkoholu i palenie tytoniu.
 8. Szczególną uwagę zwróci szkoła na młodzież dojeżdżającą. Skargi ze strony publiczności i władz kolejowych na niekulturalnością, wandalizm i arogancja dojeżdżających są w ostatnich czasach niezbyt częste i wymowne.
 9. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują młodzież w miejscy każdorazowego jej pobytu oraz przez cały czas pobytu w szkole.
 10. Rada Pedagogiczna wychodzi z założenia, że właściwymi i niezawodnymi stróżami podanych przepisów będzie sumienie i honor ucznia, przewiduje jednak smutną konieczność zastosowania w ostateczności następujących kar dyscyplinarnych:
 11. a) Upomnienie od nauczycieli lub opiekuna klasy
 12. b) Nagana od opiekuna klasy wobec klasy
 13. c) Nagana od dyrektora w obecności Rady Pedagogicznej
 14. d) Przeniesienie do równoległego oddziału tejże szkoły
 15. e) Nagana od dyrektora wobec całej szkoły
 16. f) Zawieszenie w prawach ucznia do czasu uchwały Rady Pedagogicznej
 17. g) Przeniesienie do innej szkoły
 18. h) Zawieszenie w prawach ucznia na czas od 1 do 3 lat

Normy powyższe to drogowskazy w trudnym terenie życia. Ich nie zawodnym stróżem są w pierwszym rzędzie sumienie i poczucie honoru ucznia, magnet idei i wola, a dopiero w dalszej linii przymus zewnętrzny, kara czy obawa przed karą.

RADA PEDAGOGICZNA

 

 

 

 

Zdjęcie 16. Karta z zawiadomieniem dla rodziców

 

 

 

Zdjęcie 17. Znaczek i medal z okazji Zjazdu

 

 

Zdjęcie 18. Legitymacja szkolna z 1945 r.

Na dołączonej płycie CD-ROM znaleźć można jeszcze sporo „papierowych” i nie tylko, pamiątek. Dzięki postępowi w multimedialnej technice będzie można zmieścić więcej okazów w wresji elektronicznej. Myślę, że uczestnicy VI Zjazdu otrzymają większość naszej Sali Tradycji w formie cyfrowej.

IV Listy wyróżnionych absolwentów

IV  1.     Tablica Zasłużonych Absolwentów w Sali Tradycji

 

L.P. rok szk. Nazwisko i imię absolwenta
1. 1948/1949 Jan Kukla,
2. Henryk Pokrywka
3. 1949/1950 Wiesław Derej,
4. Waldemar Krawczyk,
5. Jerzy Wyrozumski
6. 1950/1951 Zdzisław Rabicki
7. 1951/1952 Franciszek Czerniak,
8. Edward Szparagowski
9. 1952/1953 Czesław Szymczewski,
10. Karol Szyndzielorz
11. 1953/1954 Artur Tkocz
12. 1954/1955 Hebert Piontek
13. 1959/1960 Manfred Gorywoda
14. 1961/1962 Teresa Lewandowska
15. 1962/1963 Janina Ciurka
16. 1964/1965 Andrzej Grzegorczyk,
17. Izabella Hyla
18. 1965/1966 Barbara Bereta,
19. Elżbieta Kurowska
20. 1967/1968 Jan Polak
21. 1968/1969 Marek Stysiak
22. 1970/1971 Andrzej Mazur,
23. Krystyna Krzystkiewicz
24. 1971/1972 Henryk Czarnik – Matusewicz,
25. Czesław Olichwer,
26. Paweł Noakowski
27. 1972/1973 Roman Kojzar,
28. Andrzej Kryzar,
29. Maria Pijewska
30. 1973/1974 Edmund Cybis
31. 1974/1975 Krzysztof Staszewski
32. 1975/1976 Tomasz Goslar
33. 1976/1977 Sylwia Robota,
34. Dariusz Tabor
35. 1977/1978 Urszula Grzybowska,
36. Rudolf Kocula
37. 1978/1979 Ewa Adamiec,
38. Grażyna Kaczkowska,
39. Elżbieta Król
40. 1979/1980 Alina Argasińska
41. 1980/1981 Mariola Hnatów
42. 1983/1984 Aleksandra Wołoszczuk
43. 1985/1986 Joachim Greger,
44. Małgorzata Ignac
45. 1986/1987 Grzegorz Pacułt
46. 1989/1990 Andrzej Demitrów
47. 1991/1992 Anna Lustig
48. 1992/1993 Dorota Ślęzak
49. 1993/1994 Arkadiusz Latusek,
50. Paweł Zając
51. 1994/1995 Rafał Rusin
52. 1998/1999 Anna Stolot
53. 1999/2000 Magdalena Szyszka
54. Michał Wilk
55. 2000/2001 Anna Cychner
56. 2001/2002 Tomasz Mańkowski
57. 2002/2003 Marta Leja
58. Marek Parkosz
59. Rafał Kern
60. 2003 / 2004 Katarzyna Szejna
61. Tomasz Panusz

Tabela 8. Tablica Zasłużonych Absolwentów w Sali Tradycji

IV  2.      Złota tarcza

1976 / 1977 – Grzybowska Urszula 3d, Wilpert Beata 3d, Kłosek Piotr 3c, Żuchowska Bożena 2a, Gąsiewicz Barbara 2a, Kouczala Ewa 2a, Kaczkowska Grażyna 2c, Widera Irena 2c, Król Elżbieta 2c

1977 / 1978 – Bojdak Lucjan 3a, Ficoń Beata 3a, Kouczala Ewa 3a, Żuchowska Bożena 3a, Kaczkowska Grażyna 3c, Król Elżbieta 3c, Widera Irena 3c, Niedzielska Bogusława 3c, Adamiec Ewa 3d, Jagiella Renata 3d, Kubata Inga 3d, Norek Irena 3d, Rak Marek 2a, Wojtola Ewa 1c, Kozłowska Barbara 1c, Piechaczek Gabriela 1d, Hnatów Mariola 1d, Kwak Kornelia 1d, Noll Beata 1d

1978 / 1979 – Wahl Klaudiusz 1a, Król Alicja 1a, Oronowicz Jadwiga 1c, Blaszta Elwira 1d, Hnatów Mariola 2d, Stajszczyk Kornelia 3c

1980 / 1981 – Zając Anna 1a, Oronowicz Jadwiga 3c, Turek Jakub 2a, Suchan Rosita 2a, Harz Beata 2a, Blaszta Elwira 3d, Wołoszczuk Aleksandra 2d

1981 / 1982 – Schwarz Kornelia 1a, Łotyk Dorota 1c, Waskin Zygfryd 1d, Urbańska Joanna 1e, Zaremba Monika 1e, Czerski Dariusz 2a, Fernezy Agnieszka 2c, Worobiec Irena 2c, Turek Jakub 3a, Suchan Rosita 3a, Markowska Beata 3c, Wołoszczuk Aleksandra 3d

1983 / 1984 – Grzegorz Pacułt 1c, Małgorzata Magiera 2a, Agata Kociel 2d, Joachim Greger 2d, Dorota Łatyk 3c, Monika Zaremba 3 e

1985 / 1986 – Jadwiszcak Ewa 1a, Więcek Agata 1a, Grażyna Gwóźdź 1d, Pluta Izabela 1d, Kubina Sylwia 1d, Bąk Beata 1c, Styra 1c, Gajos Barbara 3e, Pacułt Grzegorz 3c, Koszałka Izabela,

1986 / 1987 – Furgoł Barbara 1a, Bąk Beata 2c, Pierzak Katarzyna 3d

1987 / 1988 – Liegier Robert 2d, Jadwiszczak Ewa 3a, Piątek Barbara 1b, Matczak Małgorzata 1c, Niedużak Joanna 1c, Furgoł Barbara 2a, Natołoczna Barbara 2c, Kazik Beata 2c

1989 /1990 – Ślęzak Dorota 1a, Wyka Alicja 1a, Nowak Anna 1a, Mulka Aleksandra 1c, Panasińska Anna 1c, Smaga Anna 1e, Filusz Regina 2a, Lustig Anna 2a, Pawliszyn Aleksandra 2a, Jurkowski Jarosław 2b, Pietrzyk Ewa 2b, Bieniek Alina 2c, Miszczuk Dorota 2c, Niedużak Jolanta 2c,

Rduch Anna 2c, Wojutyńska Beata 2c, Michelewicz Katarzyna 2d, Stalęga Aleksandra 2d, Rosa Renata 2c, Burak Joanna 3a, Piontek Barbara 3b, Matczak Małgorzata 3c, Niedużak Joanna 3c, Jemioła Elżbieta 3c

1990/ 1991 – Perejma Łukasz 1a, Forkajm Joanna 1a, Furgoł Alina 1a, Latusek Arkadiusz 1d, Zając Paweł 1d, Ślęzak Dorota 2a, Herzog Radosłwa 2c, Stańczyk Gabriela 2d, Filusz Regina 3a, Jurkowski Jarosław 3b, Miszczuk Dorota 3e, Rduch Anna 3c, Niedużak Jolanta 3c, Bieniek Alina 3c, Wojutyńska Beata 3d, Michalewicz Katarzyna 3d, Ślusarczyk Rafał 3d, Rosa Renata 3e

ZŁOTA TARCZA Z LAUREM

1977 / 1978 – Grzybowska Urszula 4d, Kłosek Piotr 4c, Wilpert Beata 4d

1978 / 1979 – Adamiec Ewa 4d, Norek Irena 4d, Król Elżbieta 4c, Kaczkowska Grażyna 4c, Niedzielska Bogusława 4c, Widera Irena 4c, Kouczala Ewa 4a, Żuchowska Bożena 4a

1979 / 1980 – Stajszczyk Kornelia 4c

1980 / 1981 – Hnatów Mariola 4d

1981 / 1982 – Oronowicz Jadwiga 4c, Blaszta Elwira 4d,

1982 / 1983 – Suchan Rosita 4a, Turek Jakub 4a, Markowska Beata 4c

1983 / 1984 – Czerski Mariusz 4a, Fernezy Agnieszka 4c, Worobiec Irena 4c

1984 / 1985 – Łatyk Dorota, Zaremba Monika

1985 / 1986 – Kociel Agata

1986 / 1987 – Gajos Barbara 4c, Pacułt Grzegorz 4c

1988 / 1989 – Bąk Beata 4c

1989 /1990 – Furgoł Barbara 4a, Demitrów Andrzej 4d.

 

IV  3.     Absolwenci wyróżnieni Dyplomem Przodownika Nauki I Pracy Społecznej w latach 1971 – 2005

 

1970/1971

Urszula Balawender, Marek Bomba, Teresa Iwaniszewska, Renata Kandziora, Krystyna Krzystkiewicz, Andrzej Mazur, Elżbieta Mazur, Grażyna Roniewicz, Małgorzata Scheithauer, Krystyna Wysocka.

1971/1972

Henryk Czarnik – Matusewicz, Paweł Noakowski, Czesław Olichwer.

1972/1973

Bożena Cybulska, Jan Chlubek, Roman Kojzar, Andrzej Kryzar, Ewa Martynowicz, Maria Pijewska.

1973/1974

Edmund Cybis, Barbara Ficoń, Stanisław Grzegorczyk, Mieczysław Kruk, Piotr Simonides, Barbara Szczepańska, Irena Żyłka.

1974/1975

Jan Cichoń, Alfred Głowania, Włodzimierz Grzeszczuk, Adriana Hawryluk, Józef Kaletta, Edyta Przewoźnik, Krzysztof Staszewski, Jan Szary, Alfred Twardzik, Ryszard Więcek, Mieczysław Wojdyła.

1975/1976

Andrzej Dąbrowski, Monika Gola, Tomasz Goslar, Magdalena Grzybowska, Justyna Lubieniecka, Józef Madloch, Aleksandra Mierzwicka, Jolanta Rudzka, Stanisława Szubińska, Robert Żyłka.

1976/1977

Bogusława Gruszka, Małgorzata Pełka, Olaf Pośpiech, Sylwia Robota, Ewa Sieńko, Barbara Smykała, Dariusz Tabor, Elżbieta Wantuła, Helena Wiegand, Krzysztof Wiśniewski.

1977/1978

Urszula Grzybowska, Zdzisław Jary, Piotr Kłosek, Rudolf Kocula, Monika Kunina, Irena Lewandowska, Aldona Nabrdalik, Piotr Paterok, Krystyna Syska, Ilona Szary, Beata Wilpert.

1978/1979

Ewa Adamiec, Andrzej Bąkowski, Lucjan Bojak, Barbara Gąsiewicz, Renata Jagiella, Grażyna Kaczkowska, Ewa Konczala, Elżbieta Król, Bogusława Niedzielska, Irena Norek, Joanna Rudzka, Gerard Spyra, Irena Widera.

1979/1980

Kornelia Staszczyk, Alina Argasińska, Janusz Węgrzyn, Ireneusz Niedużak, Bernard Plucik, Marek Rak, Robert Lindner.

1980/1981

Barbara Jurek, Mariola Hnatów, Jerzy Herod, Barbara Babiarz, Elżbieta Rarus, Gabriela Piechaczek, Bożena Tataj, Ilona Giemza, Ilona Czchowska, Alfred Kaiser.

1981/1982

Jadwiga Oronowicz, Iwona Korczyńska, Elwira Blaszta, Alicja Król, Alina Jakubczyk, Beata Rudzka, Halina Silwanowicz, Jan Głuszek, Grażyna Mendel.

1982/1983

Beata Markowska, Rosita Suchan, Beata Harz, Stefania Kecler, Jolanta Pietranek, Cezary Bartkowski, Aleksandra Zgraja, Bogusława Foltyńska, Aleksandra Wołoszczuk, Jakub Turek.

1983/1984

Irena Worobiec, Renata Stokłosa, Gabriela Holstein, Artur Jurgowski, Beata Marczak.

1984/1985

Dorota Łatyk, Monika Zaręba, Andrzej Downarowicz, Anna Łuczyńska, Andrzej Lipiński, Krzysztof Stoszek, Grażyna Borecka, Beata Patan, Marzena Żurawicka- za wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach młodzieżowych. Bożena Czerwiec, Ryszard Wiśniewski.

1985/1986

——

1986/1987

——

1987/1988

Dorota Ferenc, Jacek Bania, Mariusz Furgał, Edyta Czerska, Adriana Łukowska, Tomasz Pragłowski, Mirosława Kwiatkowska, Katarzyna Pieczak.

1988/1989

Ewa Jadwiszczak, Beata Blaszke, Ewa Kowalska, Beata Bąk, Joanna Prochera, Barbara Dokuczaj, Andrzej Przyszlak, Katarzyna Ligęza, Sylwia Kubina, Monika Kolanek, Irena Ziegler, Katarzyna Sobota.

1989/90

Barbara Furgoł,  Andrzej Demitrów,  Grażyna Hebda,  Urszula Ledwoń,  Aleksandra Natołoczna,  Beata Kaizik,  Jarosław Pietrzyk,  Małgorzata Jadwiszczak,  Agnieszka Wilk,  Marzena Kowalczyk,  Iwona Kałuża,  Agnieszka Radomska

1990/91

——

 

DYPLOM WZOROWEGO ABSOLWENTA

(zmiana nazwy dyplomu)

1991/1992

Regina Filusz, Anna Lustig, Jarosław Jurkowski, Magdalena Wojsiat, Dorota Miszczuk, Katarzyna Michalewicz, Renata Rosa.

1992/1993

Elżbieta Berbecka, Małgorzata Kozłowska, Hanna Moryl, Radosława Herzog, Joanna Jasiorska, Renata Smaga, Justyna Wolkiewicz.

1993/1994

Alina Furgoł, Łukasz Perejma, Bożena Wilk, Klaudia Stobrawe, Grzegorz Chyla, Paweł Zając, Arkadiusz Latusek, Krzysztof Bytomski, Jolanta Semerak.

1994/1995

Jolanta Adamczyk, Katarzyna Banek, Małgorzata Postolska, Henryka Mościcka, Beata Zientarska.

1995/1996

Elwira Omilanowska,  Katarzyna Zabłocka,  Aneta Więcek,  Anna Smykała,  Małgorzata Młudzińska,  Joanna Sprężyna,  Sylwia Partyka,  Maciej Strączek,  Anna Barteczko,  Romana Janik,  Barbara Kędzior,  Magdalena Wawrzynowicz,  Grażyna Sikora

1996/1997

 1. Rygorowicz, M. Jezusek,  A. Kasperska,  E. Hryniszak,  A. Urbanowicz,  Ewa Kinaś,  Roman Scharzer,  Katarzyna Wójcik,  M. Nierychło,  U. Liszka,  Agnieszka Szczyrska,  E. Wilczek,  J. Marczak,  J. Skwara,  E. Mazurkiewicz

1997/1998

Ł. Blak,  A. Furgoł,  G. Kochoń,  M. Rzeszuciński,  W. Więcek,  J. Koterba,  A. Wiśniewska,  M. Gawron,  B. Pieczyk,  J. Kern,  K. Radko,  M. Maicher,  M. Filak,  J. Górecka,  M. Jastrzębska,  P. Osóbka,  A. Podsiadło,  E. Rokuch,  A. Seidel,  M. Sęk,  K. Bozek,  A. Talar,  M. Konaszewska,  K. Grytz,  B. Kita

1998/1999

Marcin Wesołowski, Dominika Mroczko, Izabela Gregorczyk, Ewelina Sowoda, Małgorzata Szczygieł, Agnieszka Wałach, Anna Stolot, Grzegorz Mainusz, Krzysztof Ulrich, Anna Gołębowska, Patrycja Rakoczy, Anna Mrozek, Barbara Skazidłog, Joanna Jasiulek, Katarzyna Kesińska, Aldona Nosol, Katarzyna Szymczak, Marek Dawid, Anna Żak, Agnieszka Sedmowska, Anna Kolasa, Magdalena Prochera, Katarzyna Ostrowska, Katarzyna Ślęzak, Donata Kudlek, Katarzyna Opiat, Marta Baran, Katarzyna Sulima, Katarzyna Borkowska, Ireneusz Podedworny, Barbara Kowalska, Agnieszka Marszałkiewicz, Karolina Wołoszczuk, Agnieszka Morawiec, Klaudia Goerlich, Iwona Śmiech, Anna Ślęczek, Katarzyna Płonkiewicz.

1999/2000

Michał Nowak, Olga Milczarek, A. Akonom, Romana Mika, Grzegorz Lis, Manuela Popek, Grzegorz Kasperski, Michał Kozupa, Dorota Skrzypek, Agnieszka Szczepaniec, Rafał Mickiewicz, Łukasz Kubala, Monika Rakoczy, Patryk Flegel, Mariola Majnusz, Sonia Breitkopf, Marcin Zielenkiewicz, Mirosława Habzda, Andrzej Chromik, Paweł Dzumek, Dominika Zajda, Elżbieta Kret, Izabela Dziedziejko, Agata Krzynówek, Mariola Buczek, Marta Berbecka, Magdalena Szyszka, Michał Wilk, Małgorzata Nadolna, Katarzyna Piechaczek, Magdalena Bąk, Elżbieta Ciepiela, Małgorzata Dytkiewicz, Dawid Rusak.

2000/2001

Joanna Skrzypek, Anna Hadam, Justyna Mazur, Damian Trelka, Ewa Zgrzebniok, Helena Chlubek, Róża Czernek, Agata Bagińska, Magdalena Jedlicka, Izabela Rus, Ewa Łuczak, Danuta Koryczan, Beata Smykała, Agnieszka Gałuszyńska, Anna Cychner, Aleksandra Domka, Anna Cychner, Aleksandra Domka, Olga Gołębiowska, Dorota Koehler, Aleksandra Pieńkowska, Anna Pucia, Joanna Urbaniak, Małgorzata Stach, Anna Burdzy, Agnieszka Ceglarek, Łukasz Szostak, Maciej Strzelczyk.

2001/2002

Dagmara Borek, Małgorzata Karaś, Magdalena Jaruga, Rafał Bartoń, Szymon Białas, Rafał Kukawski, Patrycja Szynol, Kura Ilona, Miszczuk Katarzyna, Tomczyk Justyna, Przemysław Walat, Kamila Zwolińska, Tomasz Mańkowski, Eliza Idec, Marta Kołodziejczyk, Magdalena Łuczak, Katarzyna Mika, Kornelia Romanczyk, Arkadiusz Misiewicz, Marcin Parusel, Marcin Szymczak.

2002/2003

Mateusz Białas, Izabela Ullrich, Marek Parkosz, Sonia Zielińska, Rafał Kern, Joanna Ptak.

2003/2004

Magdalena Wilk, Joanna Morawiec, Karolina Torbus, Karolina Gisman, Sabina Zgrzebniok, Joanna Duszel, Anna Trojnar, Agata Klinik, Hanna Dubielczyk, Katarzyna Trzemżalska, Małgorzata Pantke, Justyna Gawlica, Joanna Kasprzak, Tomasz Panusz, Katarzyna Szejna, Robert Musioł.

2004/2005

Anna Pławiak, Katarzyna Ciołek, Tomasz Wawrzik, Anna Kołodziejczyk, Agata Białoń, Dorota Cebula.

 

IV  4.     Uczestnicy olimpiad

Niżej zostali wymienieni uczniowie reprezentujący szkołę na najwyższym szczeblu olimpiad przedmiotowych oraz w konkursach kończących się etapem wojewódzkim.

 

Rok szkolny Nazwa olimpiady/konkursu Imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu
1969/70 Ogólnopolski konkurs na najlepiej pracujące szkolne koło LOP Szkolne Koło LOP „Wrzos”
1971/72 VI międzyszkolny konkurs wiedzy o książce Bożena Banaś, Bożena Cybulska, Bożena Janicka, Andrzej Kryzar, Jolanta Małecka, Hanna Szymończyk
1972/73 VIII Wojewódzka Olimpiada Plastyczna Piotr Simonides
1973/74 Olimpiada Języka Rosyjskiego – eliminacje centralne Janina Wójcik
Konkurs OTK-O „Z młodymi i dla młodych” Szkolne Koło Przyjaciół Towarzystwa Ziemi Kozielskiej
Mała Olimpiada Matematyczna Tomasz Goslar
Ogólnopolski konkurs na najlepiej pracujące szkolne koło LOP Szkolne Koło LOP „Wrzos”
1974/75 Olimpiada Wiedzy Technicznej – eliminacje centralne Rainhard Maicher
Ogólnopolski konkurs na najlepiej pracujące szkolne koło LOP Szkolne Koło LOP „Wrzos”
1975/76 Olimpiada Geograficzna – eliminacje centralne Rudolf Kocula
Olimpiada Wiedzy Technicznej – eliminacje centralne Tomasz Goslar, Robert Żyłka
1976/77 Olimpiada Języka Rosyjskiego – eliminacje centralne Aldona Nabrdalik
Olimpiada Wiedzy Technicznej – eliminacje centralne Lucjan Bojdak

Maciej Szymczewski

Olimpiada Geograficzna – eliminacje centralne Zdzisław Jary

Rudolf Kocula – III miejsce

Ogólnopolski konkurs na najlepiej pracujące szkolne koło LOP Szkolne Koło LOP „Wrzos”
1977/78 Olimpiada Języka Rosyjskiego – eliminacje centralne Ilona Szara
Olimpiada Wiedzy Technicznej – eliminacje centralne Krzysztof Matusiewicz

Marek Matusiewicz

Piotr Kłosek

Olimpiada Biologiczna – eliminacje centralne Elżbieta Król
Olimpiada Geograficzna – eliminacje centralne Zdzisław Jary
Olimpiada Języka Angielskiego – eliminacje centralne Andrzej Bąkowski
Ogólnopolski konkurs na najlepiej pracujące szkolne koło LOP Szkolne Koło LOP „Wrzos”
1978/79 Olimpiada Fizyczna – eliminacje centralne Marek Matusiewicz
Olimpiada Języka Rosyjskiego – eliminacje centralne Iwona Kownacka
Olimpiada Wiedzy Technicznej – eliminacje centralne Waldemar Błażeja

Jan Kalbrun

Olimpiada Języka Angielskiego –eliminacje centralne Andrzej Bąkowski
Mała Olimpiada Matematyczna Janusz Węgrzyn
1979/80 Olimpiada Języka Rosyjskiego – eliminacje centralne Małgorzata Borecka
Ogólnopolski Turniej Recytatorski Barbara Jurek – I miejsce
1982/83 Olimpiada Języka Rosyjskiego – eliminacje centralne Aleksandra Wołoszczuk
XI Krajowy Konkurs Krasomówczy dla Przewodników PTTK i młodzieży Aleksandra Wołoszczuk
Olimpiada Wiedzy Technicznej – eliminacje centralne Ryszard Wiśniowski
1983/84 XII Mistrzostwa Świata w Ratownictwie Wodnym Anna Studzińska – IX miejsce

Brązowy medal w konkurencji holowanie manekina

1984/85 Olimpiada Języka Łacińskiego – eliminacje centralne Joachim Greger
1986/87 Olimpiada Języka Łacińskiego – eliminacje centralne Joanna Nizioł
Olimpiada Wiedzy Technicznej – eliminacje centralne Włodzimierz Szargut
Olimpiada Biologiczna – eliminacje centralne Krzysztof Klucznik
1989/90 Olimpiada Języka Łacińskiego – eliminacje centralne Andrzej Dymitrów
Olimpiada Języka Rosyjskiego – eliminacje centralne Urszula Ledwoń

Dorota Ślęzak

1991/92 Olimpiada Języka Rosyjskiego – eliminacje centralne Anna Mroczko

Anna Panasińska

1992/93 Konkurs Piosenki Studenckiej Dorota Ślęzak
Konkurs Krasomówczy Elżbieta Grabowska – VII miejsce
1993/94 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Paweł Zając

Krzysztof Bytomski

Olimpiada Informatyczna – etap centralny Szymon Juraszczyk – III miejsce
XXIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – etap centralny Arkadiusz Latusek
XVIII Olimpiada Artystyczna – etap centralny Rafał Rusin
Olimpiada Języka Rosyjskiego – eliminacje centralne Magdalena Kubik

Alina Furgoł

Ogólnopolski Konkurs „Kultura Żydów Polskich” Krzysztof Bytomski
1995/96 XI Olimpiada Wiedzy Szkolnej Łukasz Blak
1996/97 Konkurs Poezji i Prozy Magdalena Konaszewska
XXIII Olimpiada Historyczna – etap centralny Łukasz Blak
1997/98 XXIII Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna – etap centralny Przemysław Osóbka
XXIV Olimpiada Historyczna Łukasz Blak – VI miejsce
1998/99 XXI Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” Zespół Preambulum – III miejsce
XXIII Olimpiada Artystyczna Michał Wilk – III miejsce
II Olimpiada Filozoficzna Agnieszka Saduniowska

Anna Cytner

III Ogólnopolski Konkurs na pracę z literatury Magdalena Jedlicka – I miejsce
Olimpiada Języka Niemieckiego Anna Stolot
2001/2002 XVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Marek Parkosz – finalista

Anna Trojnar- finalista

Olimpiada Historyczna – eliminacje centralne Tomasz Mańkowski
Konkurs „Parlamentaryzm w Polsce” Tomasz Mańkowski – finalista
Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jeden wiersz” Zuzanna Witkowska – I miejsce
Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Poetycka podróż” EXLIBRIS Zuzanna Witkowska – wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Popiełuszki „Z miłością aż po krańce” Zuzanna Witkowska – wyróżnienie
Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej w Łambinowicach Agata Klinik – I miejsce
2002/2003 Ogólnopolski Konkurs na recenzję filmu „Chopin – Pragnienie miłości” Ornela Kowalik – laureatka
Ogólnopolski Konkurs „O Literacki Laur 2002” Joanna Gralak – I miejsce

Zuzanna Witkowska – III miejsce

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Otwórzmy Okna” Magdalena Schatt – wyróżnienie
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Anna Trojnar – finalistka

Marek Parkosz – finalista

Olimpiada Ochrony Środowiska Marek Parkosz – finalista
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Liść Konwalii” im. Z. Herberta Zuzanna Witkowska – wyróżnienie
Konkurs Parlamentaryzm w Polsce w ramach XXIX Olimpiady Historycznej Rafał Kern – finalista
XI Wojewódzki Turniej Chemiczny Sonia Zielińska – laureat
2003/2004 II Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki Daniel Bojar – finalista
XXVII Olimpiada Języka Niemieckiego Sabina Zgrzebniok – laureatka
VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie Słowem” Zuzanna Witkowska – III miejsce
III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Gałązkę Oliwną” Zuzanna Witkowska – wyróżnienie
XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni” Joanna Gralak – wyróżnienie
VII Konkurs Poetycki „O Ludzką Twarz Człowieka” Zuzanna Witkowska – wyróżnienie
IX Wojewódzki Konkurs Recytatorski „O Buławę Hetmańską” Agata Klinik – I miejsce
XXIII Międzynarodowy Konkurs Poezji „O Złote Gęsie Pióro” Joanna Gralak – wyróżnienie

 

 

 

 

Grono pedagogiczne

 

(tu zdjęcia dyrektorów i nauczycieli

 

 

Zdjęcie 19. Grono w 1946 r.                                                                                                                                                                                                                                                                    Zdjęcie 20. Grono w 1970 r.

 

 

lista przeniesiona do zakładki kadra

 

VI   Wspomnienia nauczycieli

 

tekst przeniesiono do zakładki ze wspomnieniami

 

VII  Wspomnienia absolwentów

tekst przeniesiono do zakładki ze wspomnieniami

 

VII  1.     Lata 45 – 59

 

 

 

 

VII  2.    Lata 60-79

 

 

 

VII  3.    Lata 80-do dziś

 

 

 

VIII  Lista absolwentów z lat 1945-2005

Lista absolwentów zawiera spis tych osób, które ukończyły szkołę. Nie wynika z niej jednak, jacy uczniowie zapisani byli w szkole oraz w jakiej to się odbywało kolejności. O ile w latach pięćdziesiątych (i później) wpisów dokonywano po 1. września ustawiając nazwiska w porządku alfabetycznym, o tyle w pierwszych latach działalności szkoły wpisywano uczniów w kolejności zgłaszania się do szkoły. Z księgi głównej rejestru uczniów wynika, że pierwszą zapisaną do szkoły osobą była Gizela Kopiec. W 2002 r. miałem okazję rozmawiać z panem Jerzym Beskim. Wspomniał, że był pierwszym uczniem, który odwiedził nasze liceum z zamiarem zapisania się. Dyrektor W. Czerwiński powiedział, że „jesteś pierwszym, z którym w tej sprawie rozmawiam”. Pan Beski zapisał się do szkoły, lecz dopiero po paru dniach, stąd w Księdze Uczniów występuje pod numerem 3. Wizyta w szkole p. J. Beskiego była związana z oględzinami zdewstowanego obrazu prof. J. Szyllera „Rycerze pod Koźlem” i omówienia możliwości jego renowacji. Pan Beski zamierzał podjąć się tej trudnej pracy, jednakże warunki warsztatowe nie pozwoliły na to. Wspomniane płótno znajduje się w archiwum szkoły. Jest w złym stanie, wymaga ponownego zszycia i uzupełnienia brakujących fragmentów. Szacunkowy koszt takich prac wynosi ok. 10.000 zł. Mam nadzieję, że kiedyś uda się zebrać potrzebną kwotę i obraz wróci na swoje miejsce, na korytarzu w pobliżu gabinetu chemicznego. Przy okazji wspominał swego pierwszego nauczyciela plastyki, prof. J. Szyllera.

Poniższa lista absolwentów szkoły powstała w oparciu o opracowania poświęcone szkole[4] i oczywiście uzupełniona o kolejne roczniki. Jednak w związku z uwagami związanymi z przypadkami błędnej pisowni – wszystkie nazwiska zostały sprawdzone w Księdze Uczniów LO, Rejestrze Uczniów oraz w Księgach Protokołów Egzaminów Dojrzałości. Nie ukrywam, że w wielu przypadkach starszych roczników nie można było ustalić jednoznacznej pisowni nazwisk czy imion. Wynikało to z rozbieżności między zapisami we wspomnianych księgach. Zdarzało się i tak, że w najstarszych rejestrach, wypełnianych pięknym kaligraficznym pismem nie dało się jednoznacznie ustalić pojedynczych liter. Chciałbym prosić czytelników o nadsyłanie na adres szkoły uwag związanych z tą sprawą. Dzięki temu wydanie okolicznościowe z okazji kolejnego zjazdu nie będzie zawierało już żadnych błędów.

Ryszard Więcek

 

(…)

 

Tabela 9 Lista osób wymienionych na „gwoździach” sztandaru szkoły (zachowano oryginalną pisownię).

 

1.   Dyrektor Liceum A. Cieciura 2.   V – dyrektor Liceum J. Cichy 3.   Przew. Kom. Rodz. St. Chyla
4.   V – przew. Kom. Rodz. K. Bomba 5.   Skarbnik Kom. Rodz. Szydłowska H. 6.   Sekretarz Kom. Rodz. J. Makowiecka
7.   Czło