o Stowarzyszeniu

Tu znajdziecie Państwo garść informacji o naszym Stowarzyszeniu. Zapraszamy

 

Statut

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego

 1. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu powstało z inicjatywy Ryszarda Więcka, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego oraz grupy inicjatywnej – osób zainteresowanych rozwojem szkoły we wszystkich aspektach jej działania.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu zwane dalej Stowarzyszeniem lub w skrócie: SAiP.
 • 2 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 • 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat kędzierzyńsko – kozielski. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 36.
 • 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, dotyczy to również członków władz Stowarzyszenia. Do prowadzenia swych spraw finansowo-budżetowych Stowarzyszenie może zatrudnić księgowego. W razie potrzeby Stowarzyszenie może zatrudniać innych pracowników, dotyczy to zwłaszcza prac administracyjno-biurowych.
 • 5. Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 • 6. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 • 7. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
 1. Wspieranie pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu zwanego dalej Szkołą, a w szczególności: wspieranie zadań edukacyjno – wychowawczych, remontowych w budynku Szkoły, wyposażanie sal w sprzęt dydaktyczny, organizowanie kursów dokształcających i zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży (wyrównawczych, fakultatywnych, kółek zainteresowań);
 2. Opracowanie regulaminu systemu pomocy finansowej dla zdolnych uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 3. Promocja Szkoły;
 4. Integrowanie środowiska nauczycieli, uczniów oraz absolwentów Szkoły;
 • 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie różnego rodzaju imprez, wystaw oraz współudział ze szkołą
  w ich organizacji,
 2. Zbiórki pieniężne,
 3. Finansowanie zajęć pozalekcyjnych (kółek zainteresowań, zajęć wyrównawczych, fakultatywnych) zgodnie z potrzebami Szkoły,
 4. Pozyskiwanie sponsorów lub wykonawców zadań remontowych,
 5. Pomoc w zakupie pomocy naukowych i wyposażenia dla szkoły,
 6. Współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami w kraju i za granicą.
 • 9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

 • 10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 • 11.1 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • 12. l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz regularną pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
 • 13. 1 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 1. 1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz
  wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 3. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
  uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 5. Członek zwyczajny obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 • 14. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1.
 1. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych organach Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2.
 3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • 15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. Utraty praw publicznych albo utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. Wykluczenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 5. Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 6. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3-5 orzeka Zarząd Stowarzyszenia podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 7. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 8. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.


 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 • 16. 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów)
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Dyscyplinarny.
 • 17. 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata od daty wyboru. a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów Walnego Zebrania Członków.
 1. Walne Zebranie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały obecnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 • 18. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów)

 • 19. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 1. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków przysługuje każdemu członkowi Stowarzyszenia.
 • 20. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 stycznia roku następującego.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
 4. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres roku spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 • 21. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 1. Uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich, z zastrz. § 34 p.3
 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 • 22. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/10 członków zwyczajnych.
 4. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 23. 1. Jeśli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Zebranie Delegatów. Do Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 1. Delegatów wybierają grupy członkowskie:
 2. Nauczyciele
 3. Absolwenci
 4. Przyjaciele
 5. Delegatów wybiera spośród siebie w liczbie 1/3, na okres 3 lat, każda z grup wymienionych w ust.2.
 6. W posiedzeniach Zebrania Delegatów uczestniczą, bez względu na liczbę, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi.
 7. W corocznym zebraniu sprawozdawczym biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 8. Termin wyboru delegatów na kolejną kadencję ustala Zebranie Delegatów. Organizacja oraz przeprowadzenie wyborów delegatów w poszczególnych kategoriach należy do Zarządu Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 • 24. 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków: prezesa, dwóch zastępców, skarbnika, sekretarza i dwóch członków.
 2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są jednoosobowo członkowie Zarządu Stowarzyszenia z zastrz. § 35 p. 1
 • 25. 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 100 PLN,
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 • 26. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 • 27. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 • 28. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 • 29. W przypadkach określonych w § 25 pkt 3-4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Sąd Dyscyplinarny

 • 30 1. Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Sąd Dyscyplinarny może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
 • 31. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
 1. Naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. Sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.
 • 32. Sąd Dyscyplinarny może orzekać następujące kary:
 1. Upomnienie,
 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia,
 3. Skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.

Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

 

 

Rozdział VI
Majątek i fundusze

 • 33. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 • 34. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. Składki członkowskie,
 2. Darowizny, zapisy i spadki,
 3. Odpisy podatkowe,
 4. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 5. Dotacje celowe.
 6. Ofiarodawca ma prawo poczynić zastrzeżenia co do przeznaczenia swojej darowizny.
 7. Roczne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek w 2005 r. określa Zarząd Stowarzyszenia w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 • 35. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia przekraczających kwoty 1 000 PLN wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
 1. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 36. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
  3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855).

Uchwalony 1 XII 2004 r.

Podpisy Komitetu Założycielskiego i Sekretarza – Protokolanta:

 

 1. Ryszard Więcek                                   
 2. Małgorzata Targosz                                   
 3. Walter Komorek                                   
 4. Bogusława Łydka