historia LO – daty, zasłużeni, poczet

Ważniejsze daty z życia szkoły

 

1860 Pierwsze próby utworzenia wyższej szkoły w Koźlu Julius Kittelman

Gustaw Schwartzkopf

Linus Patschowsky

22. 05. 1877 Powołanie Prywatnej Wyższej Szkoły Męskiej w Koźlu
29. 09. 1883 Oddanie nowego gmachu szkoły przy ul. Żeromskiego
1910 Budowa szkoły przy ul. Piramowicza
1914 Zmiana nazwy szkoły na „Królewskie Progimnazjum”
1919 Oddanie budynku przy ul. Piramowicza na potrzeby szkoły
1933 Zakończenie budowy lewego skrzydła budynku szkolnego
1938 Kolejna zmiana nazwy na „Państwowe Liceum dla Chłopców w Koźlu”
24. 03. 1945 Przybycie do Koźla polskich władz administracyjnych, przejęcie budynku szkolnego, sali gimnastycznej przy ul. Filtrowej, folwarku zaopatrującego internat i internatu przy ul. Piastowskiej przez dyrektora szkoły dr Wojciecha Czerwińskiego 20.IV.1945

-31.VIII. 1948

dr Wojciech Czerwiński

(historia)

15. 06. 1945 Rozpoczęcie przygotowawczego roku szkolnego
w Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym w Koźlu
14. 07. 1945 Uzyskanie przez szkołę budynku przy ul. Piastowskiej 11- przeznaczenie budynku – internat
1. 09.1948 Przekształcenie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Koźlu na:

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące
w Koźlu

1952 Przekazanie szkolnego folwarku dla Domu Dziecka 1.IX.1948

– 31.VIII.1950

mgr Władysław Salamon

(filologia klasyczna)

1.X.1950

– 31.VIII.1953

Jerzy Gutowski

(matematyka)

26. 04.1959 Wręczenie szkole sztandaru 1.IX.1953

-31.VIII.1964

mgr Antoni hr. Cieciura (biologia)

1959 Nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza
1964 Remont kapitalny dachu budynku głównego
Przyznanie Medalu 800-lecia Miasta Koźla przez Miejską Radę Narodową za zasługi w rozwoju społeczno-politycznym Ziemi Kozielskiej
1. 09.1966 Oddzielenie szkoły podstawowej od liceum;

Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koźlu; obydwie szkoły mieszczą się w tym samym budynku

1967/1968 Naukę w liceum rozpoczyna pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 1.IX.1964

– 31.VIII.1969

dr Jan Pacławski

(język polski)

1968 Początek budowy sali gimnastycznej
1968 zmiana nazwy na: Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koźlu
05. 1969 Ostatni egzamin maturalny w klasach jedenastych
1969 Pierwsze malowanie budynku szkoły
1970 Zburzenie ogrodzenia, remont dachu
19. i 20. 06. 1970 I Zjazd Absolwentów 1.IX.1969

– 31.VIII.1991

dr Ryszard Pacułt

(historia)

1. 09.1970 Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 4, przeniesienie z Kędzierzyna Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących do budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Koźlu
19. 06. 1970 Uroczyste przekazanie do użytku sali gimnastycznej; pierwsze zajęcia – 17.10.1970
05. 1971 Pierwsza matura rocznika zreformowanej ośmioletniej szkoły podstawowej
1. 05. 1972. Przeniesienie internatu z budynku przy ul. Piastowskiej 11  do budynku przy ul. Piramowicza 34
1972 Budowa asfaltowych boisk za szkołą
1970-1973 Zakończenie dużych remontów – przełożenie dachów, naprawa i malowanie elewacji,
20. 06.1974 Likwidacja internatu szkolnego
25. 11. 1974 Powołanie Średniego Studium Zawodowego o kierunku Społeczno-Prawnym przy Liceum dla Pracujących
w Koźlu
14. 06.1975 Obchody XXX lecia Liceum, odsłonięcie pomnika Henryka Sienkiewicza
15. 03.1977 Nadanie szkole odznaki „Zasłużonemu Opolszczyźnie”. Uroczystość w szkole – 30. IV 1977
1980 Naprawa elewacji, malowanie wnętrza szkoły
21. 06.1980 II Zjazd Absolwentów
1.02.1985 Rozwiązanie zespołu szkół ogólnokształcących, ustalenie nazwy szkoły – I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
24. 04.1985 Przyznanie szkole Srebrnego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa
27. 04. 1985 III Zjazd Absolwentów
27. 04. 1985 Przyznanie szkole Medalu „Zasłużony dla Kędzierzyna-Koźla”
19. 11. 1985 Przyznanie szkole okolicznościowego medalu z okazji 40 rocznicy powrotu Śląska Opolskiego do Macierzy przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
w Kędzierzynie-Koźlu
04. 1686 Przyznanie szkole MEDALU za Działalność Społeczną w Olimpiadzie Biologicznej
18. III 1991 Sympozjum z okazji 90. Rocznicy Urodzin dyr. Wojciecha Czerwińskiego – podjęcie inicjatywy przemianowania nazwy jednej z ulic Koźla na ul. dr. W. Czerwińskiego
1992 Utworzenie pierwszej pracowni informatycznej z komputerami Spectravideo; Pierwszymi nauczycielami nowego przedmiotu są: mgr Krystyna Ignacy, mgr Mirosław Wierzba i mgr Ryszard Więcek 1.IX.1991

– 31.VIII.1992

mgr Krystyna Ignacy (matematyka)

1.IX.1992

– 31.X.2000

mgr Jarosława Słowiak (matematyka)

mgr Alicja Bachowska

p.o. 1.XI.2000

– 8.II.2001

(matematyka, informatyka)

06. 1995 IV Zjazd Absolwentów
1. 09.1995 początek nauczania bilingwalnego
1996 Generalny remont instalacji elektrycznej.
1996 Rada Rodziców (dawniej Komitet Rodzicielski) współfinansuje zakup pierwszych komputerów PC (5 szt 386, mono, 1 szt 486, kolor).
20. 03.1996

 

Przyznanie szkole Odznaki Honorowej PCK IV stopnia
7-11. 07.1997 POWÓDŹ – poziom wody w budynku liceum (na parterze) 1,20 m. Remont piwnic, sali gimnastycznej i parteru szkoły (wymiana okien, podłóg, instalacji elektr. piwnic  i in.).
1. 09. 1997 Początek roku szkolnego – zajęcia popołudniowe w Zespole Szkół nr 1 (ul. Skarbowa)
8. 06. 2002 Uroczyste obchody 55. rocznicy Pierwszej Matury; nadanie szkole medalu Zasłużony dla Miasta Kędzierzyna – Koźla,

wizyta ministra Tomasza Gobana-Klasa

9.II.2001 – 15 III 2019

mgr Ryszard Więcek (technika, informatyka)

 

mgr Małgorzata Targosz (w zastępstwie dyr.)

01.07. 2010 – 01. 02. 2011,

10.04.2015 – 31. 07. 2015

01.01.2018 – 15. III 2019 2)

 

1. 09. 2002 Rozpoczęcie nauki w klasach 1. w zreformowanym trzyletnim liceum ogólnokształcącym przez pierwszych absolwentów szkół gimnazjalnych
30 10 2002 Przekazanie szkole daru Ministra Edukacji dr Krystyny Łybackiej – internetowej i multimedialnej pracowni komputerowych
 04. 2004 Pożegnanie ostatniego rocznika czteroletniego liceum
wakacje 2004 Duży remont – wymiana wszystkich okien i kaloryferów
maj 2005 Pierwszy egzamin maturalny według nowych zasad
wakacje 2005 Kompleksowy remont auli
30. IX 2005 Uroczyste przekazanie nowego sztandaru
8. 10. 2005 V Zjazd Absolwentów, 60. rocznica istnienia szkoły
Przyznanie szkole medalu Zasłużonemu Opolszczyźnie
2007 Wizyty w szkole: wnuczki patrona – p. Marii Sienkiewicz, prof. Jana Miodka, prof. Marka Safjana
8. 06. 2007 60 rocznica pierwszej matury
2008 8 miejsce na Opolszczyźnie w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych1)  Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (257 w kraju)
2009 5 miejsce na Opolszczyźnie w Olimpijskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (120 w kraju)
02 2010 6 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  Miesięcznika Edukacyjnego (181 w kraju)
1. 02. 2010 Początek wdrożenia dziennika elektronicznego. Od 1 września elektroniczny dziennik LIBRUS zastąpił całkowicie dokumentację papierową
18. 05. 2010 Druga powódź – ewakuacja parteru; zalane piwnice.
06. 2010 Międzynarodowa nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” dr Marzanny Pogorzelskiej
12. 2010 I miejsce w Polsce w konkursie MEN dla dyrektorów „Szkoła Obywateli”
03. 2011 Początek prac nad elektroniczną platformą edukacyjną
02. 2011 14 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (400+ w kraju)
13. 05. 2011 110. Rocznica Urodzin dr. Wojciecha Czerwińskiego. Gościem honorowym na sympozjum była córka, pani Teresa Czerwińska
06. 2011 Początek rewitalizacji budynku szkoły; projekt współfinansowany ze środków UE
2011 pierwsza zewnętrzna ewaluacja pracy szkoły – obszar Zarządzanie. Ocena trzech obszarów: B,A,A
02. 2012 14 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (372 w kraju)
03. 2012 Rada Miasta nadała ulicy Kędzierzyna-Koźla imię prof. Karola Joncy – jednego z pierwszych absolwentów. Trzecia z kolei ulica miasta związana jest z I LO (dr. W. Czerwińskiego, J. Balwirczaka)
19 04 2012 Spotkanie z autorem „Ślązacy i Kresowiacy” Janem Cofałką. Książka zawiera rozdział „Duma Koźla” poświęcony I LO.
06. 2012 Uroczyste zakończenie rewitalizacji budynku, największy remont w historii szkoły.
01. 2013 10 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (382 w kraju)
26 04 2013 Dekoracja sztandaru odznaką Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
28. 09. 2013 VI Zjazd Absolwentów 100. rocznica wybudowania gmachu głównego.
01 2014 10 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (371 w kraju)
06 2014 Ponad 800 osób wyróżnia („lubi to”) fanpage szkoły założony i prowadzony przez prof. W.T. Szkodzinskiego facebook.com/ILOKEDZIERZYNKOZLE
14. 01. 2015 9 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (1 w powiecie, 339 w kraju)
01. 09. 2015 otwarcie klasy sportowej we współpracy z ZAKSA Kędzierzyn
14. 01. 2016 9 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (393 w kraju), 5 miejsce na Opolszczyźnie (162 w kraju) w podrankingu olimpijskim
01. 2016 Uroczyste otwarcie studia szkolnej telewizji TVO
04. 2016 Trzeci raz pierwsze miejsce na świecie w kategorii „komiks” w międzynarodowym konkursie (USA) „Nieznani / cisi bohaterowie”.
09. 2016 Otwarcie klasy sportowej koedukacyjnej (siatkówka)
10. 2016 Ponad 2000 osób wyróżnia („lubi to”) fanpage szkoły założony i prowadzony przez prof. W.T. Szkodzińskiego facebook.com/ILOKEDZIERZYNKOZLE
10. 01. 2017 „Brązowa Tarcza” 16 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy
06. 2017 brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Piłce Plażowej w Papeete (Haiti; Beniamin Granieczny, Wojciech Szwed, Jakub Bugajski, klasa 1s sportowa-siatkarska
02. 2018 „Brązowa Tarcza” 9 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (414 w kraju)
16. III 2019-31. VIII 2019 – p.o. dyr.
mgr Małgorzata Targosz 

 

 

Od 1 IX 2019 do – nadal

mgr Małgorzata Targosz

 

 

01. 2019 „Srebrna Tarcza” 11miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (452 w kraju)
11. 05. 2019 Uhonorowanie szkoły medalem Stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża
9. 01. 2020 „Srebrna Tarcza” 13 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (452 w kraju)
marzec 2020 Początek nauczania zdalnego w związku z pandemią koronawirusa
czerwiec 2020 2. miejsce w województwie i 40. w kraju w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii za zrealizowane projekty, m. in. „Koncert Pokoleń” (2. miejsce w Polsce i odznaka Srebrne Wilki), „Wszystkiego dobrego”, „Ślązacy nie gęsi i też swój język mają”, „Walcz o lepsze jutro”.
styczeń 2021 „Srebrna Tarcza” 10 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (486 w kraju)
czerwiec 2021 Tytuł „Złota Szkoła NBP”; Certyfikat „Dobrze zaprojektowana Szkoła 2021”
wrzesień 2021 Certyfikat „Szkoła Demokracji” z wyróżnieniem za udział szkoły w projekcie „Akademia Demokracji”; Krajowa Odznaka Jakości dla szkoły za udział w udział w międzynarodowym projekcie „AmbassadEUrs forPromoting EU”
październik 2021 Europejska Odznaka Jakości za projekt „AmbassadEUrs forPromoting EU”
styczeń 2022 „Brązowa  Tarcza” 16  miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy.

Tytuł „Szkoła Ucząca Się” za lata 2020-2022 w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej – Całościowy Rozwój Szkół 1

kwiecień 2022 Tytuł „Szkoła Demokracji” w programie CEO
maj 2022 Certyfikat „Szkoła Ucząca Myślenia Krytycznego poziom 1”
styczeń 2023 „Brązowa Tarcza” 17 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (718 w kraju)

 

 

1) W ciągu kolejnych lat Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej zmieniał nazwę; początkowo dotyczył szkół, z których rekrutowali się laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Z czasem zaczęto brać pod uwagę również wyniki matur – przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Zmieniał się również skład partnerów Rankingu. Obecnie (2013) wyróżnia się Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych – tu dwie kategorie: technika oraz licea i dwa „podrankingi” w każdej kategorii – olimpijski oraz maturalny

Trzeba też wspomnieć, że ranking zlicza wyniki kilku tysięcy liceów w kraju!

2) Zastępstwa były spowodowane przewlekłą chorobą dyrektora

Funkcję zastępcy dyrektora pełnili kolejno: ks. Kazimierz Orkusz, Stanisław Kotowicz, Antoni Cieciura, Józefa Cichy, Zygmunt Capi, Cecylia Skowron, Jan Kałuża, Halina Jankiewicz-Zborowska, Janina Otrębowicz, Mirosław Wierzba, Alicja Bachowska, Zenobia Szal, Małgorzata Targosz, Grażyna Stelmach.

 

 

 

Zarys historii szkoły

W 1860 r. władze miasta Koźla podjęły pierwsze próby (nieskuteczne) utworzenia w szkoły, która kształciłaby chłopców na poziomie średnim ogólnokształcącym. W 1876 r. rozpoczęto działania zmierzające do powołania szkoły prywatnej.  I tak, 22 maja 1877 r. rozpoczęła pracę Prywatna Szkołą Męska w Koźlu.

Początkowo szkoła nie posiadała swojego budynku. Zajęcia były prowadzone w wynajętych pomieszczeniach prywatnych domów.  W 1883 oddano do użytku budynek szkolny przy ulicy Żeromskiego; w tym też roku szkoła uzyskała status progimnazjum (w 1919 r. gimnazjum).

Ciekawostką jest to, że religia była nauczana w trzech grupach, dla wyznania katolickiego, protestanckiego i mojżeszowego. Religii protestanckiej uczył katolicki ksiądz.  Sala gimnastyczna mieściła się w budynku obok wieży ciśnień przy ul. Filtrowej (tam odbywały się zajęcia wf do początków lat 60. ubiegłego wieku).

Stale rosnąca ilość uczniów spowodowała, że podjęto decyzję o budowie dużego budynku; postawiono go na ruinach umocnień fortecznych obok obecnego Urzędu Miasta. Szkoła otrzymała nazwę Królewskie Progimnazjum. Jednakże młodzież przeprowadzono do nowej szkoły dopiero po  I Wojnie, w 1919 r. Szkoła została znacjonalizowana i przyjęła nazwę Państwowe Gimnazjum w Koźlu.

W 1933 roku oddano do użytku skrzydło boczne.  Naukę prowadzono do końca 1944 roku. Zbliżający się front oraz przekształcenie szkoły w zapasowy szpital wojskowy  – to przyczyny zakończenia nauki.

24 kwietnia 1945 r., gdy administrację Koźla przejęli Polacy, do miasta przybył dr Wojciech Czerwiński przewidziany na dyrektora Gimnazjum i Liceum w Koźlu. Po przybyciu do miasta dr Czerwiński przejął budynek, szkoły oraz budynek sali gimnastycznej (ul. Filtrowa). W głównym gmachu zniszczeniu uległo wiele sprzętów szkolnych, znajdowało się około tysiąca łóżek, na ogół w złym stanie, odrapane i poobijane ściany. Niektóre klasy zamienione były przez żołnierzy radzieckich na stajnie. Sam budynek był częściowo uszkodzony; zniszczony dach, uszkodzone okna, zdemolowane pomieszczenia. Jedynie pracownia chemiczna zachowała się prawie w całości.

Dnia 15 czerwca 1945 roku rozpoczęto przygotowawczy rok szkolny. Obowiązki wicedyrektora pełnił wówczas ks. Kazimierz Orkusz. Naukę rozpoczęło 48 uczniów. Do tego czasu wykonano prowizoryczne naprawy i uporządkowano obiekt przy wydatnej pomocy pierwszego szkolnego woźnego, którym został Michał Hajdun. W poważniejsze prace porządkowe i remontowe zaangażowali się także uczniowie szkoły i ich rodzice. W okresie letnim uporządkowano budynek i zaopatrzono go w podstawowe sprzęty: ławki, tablice, stoły i krzesła. Starano się także uporządkować salę gimnastyczną. Gmach ten wymagał jednak gruntownego remontu, ponieważ brakowało w nim podłogi, urządzeń sanitarnych, zły był stan okien i drzwi. 14 czerwca 1945 szkoła uzyskała budynek przy ulicy Piastowskiej 11, który przeznaczono na internat. W roku szkolnym 1945/46 utworzono na bazie 6-cio klasowej szkoły średniej trzy pierwsze klasy gimnazjalne. Obok nich funkcjonowały trzy klasy drugie, dwie trzecie, jedna czwarta i pierwsza licealna. Od podstaw zorganizowano również bibliotekę szkolną.

W kolejnych latach ulegała poprawie baza szkoły, przybywało uczniów, zmieniały się władze. W 1959 roku szkoła otrzymała imię Henryka Sienkiewicza, a 26 kwietnia 1959 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru.

Mury I LO opuszczały kolejne roczniki absolwentów. Do dziś jest ich parę tysięcy. Setki pięknych życiorysów, karier politycznych, naukowych czy społecznych.

Wiele zmieniło się w szkole od tych początkowych lat; jedno pozostało niezmienne – przywiązanie absolwentów do tego miejsca. Tradycja i duch poznania przeplata się z nowoczesnością. Szkoła, jako pierwsza w powiecie wprowadziła nauczanie języków w systemie międzyoddziałowym, następnie nauczanie rozszerzeń w takim systemie. Jako pierwsza wprowadziła prowadzenie dokumentacji nauczania w formie e-dziennika.

Jakie karty historii zapisane będą w przyszłości? To zależy od kolejnych roczników gimnazjalistów, którzy tu skierują swoje kroki.

 

dyr. Ryszard Więcek

(Na podstawie książek dr Ryszarda Pacułta i prac dr Alfonsa Rataja poświęconych I LO)

 

Tablica Zasłużonych Absolwentów w Sali Tradycji

 

L.P. rok szk. Nazwisko i imię absolwenta
1. 1948/1949 Jan Kukla,
2. Henryk Pokrywka
3. 1949/1950 Wiesław Derej,
4. Waldemar Krawczyk,
5. Jerzy Wyrozumski
6. 1950/1951 Zdzisław Rabicki
7. 1951/1952 Franciszek Czerniak,
8. Edward Szparagowski
9. 1952/1953 Czesław Szymczewski,
10. Karol Szyndzielorz
11. 1953/1954 Artur Tkocz
12. 1954/1955 Hebert Piontek
13. 1959/1960 Manfred Gorywoda
14. 1961/1962 Teresa Lewandowska
15. 1962/1963 Janina Ciurka
16. 1964/1965 Andrzej Grzegorczyk,
17. Izabella Hyla
18. 1965/1966 Barbara Bereta,
19. Elżbieta Kurowska
20. 1967/1968 Jan Polak
21. 1968/1969 Marek Stysiak
22. 1970/1971 Andrzej Mazur,
23. Krystyna Krzystkiewicz
24. 1971/1972 Henryk Czarnik – Matusewicz,
25. Czesław Olichwer,
26. Paweł Noakowski
27. 1972/1973 Roman Kojzar,
28. Andrzej Kryzar,
29. Maria Pijewska
30. 1973/1974 Edmund Cybis
31. 1974/1975 Krzysztof Staszewski
32. 1975/1976 Tomasz Goslar
33. 1976/1977 Sylwia Robota,
34. Dariusz Tabor
35. 1977/1978 Urszula Grzybowska,
36. Rudolf Kocula
37. 1978/1979 Ewa Adamiec,
38. Grażyna Kaczkowska,
39. Elżbieta Król
40. 1979/1980 Alina Argasińska
41. 1980/1981 Mariola Hnatów
42. 1983/1984 Aleksandra Wołoszczuk
43. 1985/1986 Joachim Greger,
44. Małgorzata Ignac
45. 1986/1987 Grzegorz Pacułt
46. 1989/1990 Andrzej Demitrów
47. 1991/1992 Anna Lustig
48. 1992/1993 Dorota Ślęzak
49. 1993/1994 Arkadiusz Latusek,
50. Paweł Zając
51. 1994/1995 Rafał Rusin
52. 1998/1999 Anna Stolot
53. 1999/2000 Magdalena Szyszka
54. Michał Wilk
55. 2000/2001 Anna Cychner
56. 2001/2002 Tomasz Mańkowski
57. 2002/2003 Marta Leja
58. Marek Parkosz
59. Rafał Kern
60. 2003/2004 Katarzyna Szejna
61. Tomasz Panusz
62. 2006/2007 Mariusz Gałązka
63. Daniel Lazar
64. 2007/2008 Natalia Szewerda
65. 2009/2010 Kamil Szostek
66. Elżbieta Gawenda
67. 2011/2012 Piotr Gawenda
68. 2012/2013 Paweł Szklarczyk
69. 2013/2014 Anna Bojczuk
70. Dominika Tiszbierek
71. 2016/2017 Michał Kucała
72. Miłosz Łotecki
73. 2017/2018 Marta Woszczycka
74. Sebastian Barton
75. Emilia Kutyła
76. 2018/2019 Marcel Barzantny
77. 2019/2020 Katarzyna Kroker
78. Monika Drzazga
79. Adrian Rum
80. 2021/2022 Michaela Przezdzink

Jest to najstarsze i najwyższe wyróżnienie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. Uczeń, który w opinii Rady Pedagogicznej był wybitną osobowością, zostaje uhonorowany umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Zasłużonych Absolwentów w Sali Tradycji Szkoły.

Certyfikat wpisu na Tablicy Zasłużonych Absolwentów wręcza się w dniu zakończenia nauki przez klasy maturalne. Wzór certyfikatu stanowi załącznik do Statutu.

 

Chorążowie Pocztu Sztandarowego

 

 

 

w latach: Imię i nazwisko asysta
1959 Henryk Pendziałek Barbara Koszowska

Teresa Sielicka

1962-1964 Kazimierz Szumlakowski Urszula Mikoluk

Renata Chudzio

1965-1967 Jerzy Wiktor Zofia Szumlakowska
1967-1969 Aleksandra Trybus

Anna Wiktor

1969-1971 Stanisław Dąbek Grażyna Roniewicz

Renata Kandziora

1971-1974 Edmund Cibis Krystyna Dżygała

Irena Żyłka

w 1975

1974-1977

Krzysztof Staszewski

Henryk Pająk

Sylwia Robota

Helga Kondziela

Rezerwa: Bogusława Gruszka

1977-1978 Piotr Kłosek Aldona Nabrdalik

Beata Wilpert

1978-1979 Lucjan Bojdak Sylwia Kasper

Grażyna Kaczkowska

1979-1980 Marek Rak Kornelia Stajszczyk

Alicja Winkler

Jolanta Kowalska

1980-1981 Jerzy Herud Mariola Hnatów

Barbara Kozłowska

1981-1982 Klaudiusz Wahl

Aleksander Niedzielski

Beata Rudzka

Elwira Blaszta

Danuta Zemełka

1982-1983 Jakub Turek Aleksandra Zgraja

Bogusława Foltyńska

1983-1984 Krzysztof Tarka Irena Worobiec

Jadwiga Przyszlak

1984-1986 Jarosław Klon Małgorzata Ignac

Małgorzata Tarapata

1986-1987 Mikołaj Turek Barbara Gajos

Agata Tomaszewicz

1987-1988 Mariusz Furgał Adriana Łukowska

Edyta Czerska

1988-1989 Anrzej Przyszlak Beata Bak

Ewa Kowalska

1989-1990 Andrzej Demitrów Donata Strzoda

 

1990-1991 Maciej Wieczorek Joanna Florek

Joanna Niedużak

1991-1992 Jarosław Jurkowski,
Artur Wilczek
Małgorzata Bilewicz

Aleksandra Kowalska

1992-1994 Łukasz Perejma Joanna Forkajm

Arleta Janus

1994-1995 Rafał Dreksa Joanna Florek

Joanna Niedużak.

1995-1997 Marcin Sieńczyk Katarzyna Wójcik

Katarzyna Hrebieniuk

1997-1999 Maciej Suliga Katarzyna Kasińska

Agnieszka Saduniowska

1999-2001 Łukasz Szostak Katarzyna Florek

Kamila Florczyk

2001-2003 Rafał Kern Magdalena Rebizak

Teresa Gubkin

2003-2005 Jakub Wojnicki Alicja Derej

Małgorzata Leja

Rezerwa: Karolina Gisman

2005 Odprowadzenie starego sztandaru:

Aleksander Gisman

Przyjęcie nowego sztandaru:

Mariusz Gałązka

Marta Kosiel

Aleksandra Zajda

 

Agnieszka Jarus

Dominika Urbanik

2005-2007 Mariusz Gałązka Agnieszka Jarus

Dominika Urbanik

2007-2009 Jakub Parzonka Kamila Reiter

Alicja Zaskórska

Rezerwa:

Agnieszka Niewadzisz

Dominika Adamowska

2009-2011 Maciej Polak Victoria Gisman

Sara Nankiewicz

2011-2013 Grzegorz Krawiec Angelika Orłowska

Aleksandra Pałka

Rezerwa: Magdalena Tofel

2013-2015  Mateusz Stelmach Oliwia Brzozowska

Natalia Winkler

Rezerwa:

2015 – 2017 Miłosz Łotecki

 

Małgorzata Zdon Anna Gustaw

Martyna Bujak

Rezerwa: Patryk Balicki; Natalia Janicka

Joanna Krebs, Maja Mielczarek

2017 – 2019 Piotr Balicki Aleksandra Blachucik, Paulina Adamiak

Rezerwa: Sebastian Barton (do 2018), Andrzej Garecki, Natalia Kraska

Osowska Aniela

2019-2021 Szymon Paterak Roksana  Cieślik,  Michalina  Kamysz

Rezerwa: Przemysław Wychowaniec, Julia Piątkowska, Paulina Sobol

2021 – nadal Filip Konieczny Julia Góralczyk, Alicja Gebauer

Rezerwa: Sebastian Bachowski

 

Fundatorzy pierwszego sztandaru szkoły, wymienieni na „gwoździach” sztandaru

 1. V- dyrektor Liceum J. Cichy
 2. Kom. Rodz. St. Chyla
 3. Arged Koźle
 4. Zarząd P.Z.G.S. Koźle
 5. Członek Kom. Rodz. J. Diakowski
 6. Stocz.- Rzecz. Koźle
 7. Z.E.K. Koźle
 8. Żegl. n/ Odrze Koźle
 9. S.S. Kędzierzyn
 10. S.S. Koźle
 11. Rada Zakł. R.U.T.T.Koźle
 12. M.W.Z.G.S. Koźle
 13. Mgr inż. K. Nowak
 14. Płk. Z. Mucha
 15. Zdzebłowski
 16. Balwirczak
 17. Lipiński
 18. Martini
 19. Barcz
 20. Horak
 21. Ciepura
 22. Drzewiecki
 23. Goździk
 24. Hajduk
 25. Mgr W. Hajdun
 26. J. Jurasz
 27. Inż. J. Jurczyk
 28. Kłębek
 29. Mgr J. Kocowski
 30. Kaliga
 31. Inż. W. Lewandowski
 32. Mynte
 33. dent. G. Matusik
 34. Puchalski
 35. Piątkowski
 36. Z. Danecki
 37. Dr A. Paradysz
 38. Róg
 39. Sasiński
 40. Szydłowski
 41. Sapowska
 42. Dyrektor Liceum A. Cieciura
 43. V- przew. Kom. Rodz. K. Bomba
 44. Członek Kom. Rodz. J. Baranowska
 45. S.P. Koźle
 46. Rada Zakł. Z.P.A. Kędzierzyn
 47. Z.G.S. Zarz. Handlu Koźle
 48. Spółdz. Inwalidów Koźle
 49. P.K.G. i M. Koźle
 50. S. Bierawa
 51. Cukrownia P. Cerekiew
 52. S. Większyce
 53. Traugut
 54. Sp- nia Opolanka Koźle
 55. Gutowski
 56. Hajdun
 57. Bunio
 58. Kluk
 59. Ignatowicz
 60. F . Brodziński
 61. Mjr A. Bielecki
 62. K . Clarini
 63. L . Dutkiewicz
 64. Gworek
 65. Chryniewiecka
 66. Hajdun
 67. Janicki
 68. med. H. Jurasz
 69. Kastelik
 70. Kulik
 71. Kryspin
 72. Lewandowska
 73. Misiewicz
 74. Mazurkiewicz
 75. Persz
 76. Płachtyna
 77. S. Rakowski
 78. Polanowski
 79. Rusin
 80. Szumlakowski
 81. Sierka
 82. P.A. Kędzierzyn
 83. Sekretarz Kom. Rodz. J. Makowiecka
 84. W.K. Blachownia
 85. Elektro wag Koźle
 86. P.T. Koźle
 87. Spółdz. Mlecz. Koźle
 88. Spółdz. „ Wolność” Koźle
 89. K.S. Koźle
 90. S. Sukowice
 91. H.D. Kędzierzyn
 92. P.M.B.P.W. Januszkowice
 93. P.M.G. Koźle
 94. Czerniejewski
 95. Kołodziej
 96. Baranowska
 97. Florkowski
 98. Kotowicz
 99. Sikora
 100. Bielaszka
 101. Bajewicz
 102. Chmielowiec
 103. Dziurlaj
 104. Dela
 105. Głazowski
 106. Mgr E. Hołda
 107. Jędrzko
 108. wet. B. Janyk
 109. Inż. W. Krawczyk
 110. Kleśta
 111. Mgr J. Kamiński
 112. Lewacki
 113. Malec
 114. Nowaczyński
 115. Pejm
 116. med. J. Wistocka
 117. R. Opaliński
 118. Dr A. Radecki
 119. dent. S. Radzikowski
 120. Mgr B. Zapoth
 121. E . Sośnierz
 122. Reichert
 123. P.P.R N. J. Krakowiak
 124. Skarbnik Kom. Rodz. H. Szydłowska
 125. Elektrownia Blachownia
 126. Zakł. Koksochem. Blachownia
 127. P.S. Kłodnica
 128. K.R.W.M. Koźle
 129. E.D.P. Koźle
 130. S.P. Cerekiew
 131. S. Sławięcice
 132. S. R. Wieś
 133. Śląska Wiklina Kędzierzyn
 134. Młyn Koźle
 135. Krząkała
 136. Szymański
 137. Paczkiewicz
 138. Mgr J. Domański
 139. Wędzicha
 140. Sudomir
 141. Battel
 142. Mjr R. Benda
 143. Chuchmacz
 144. Inż. W. Dobrowolski
 145. Głąb
 146. Golenia
 147. Hahn
 148. Janicka
 149. Mierzwia
 150. Ligęzowa
 151. Kabus
 152. Kościułek
 153. Zwierzycki
 154. Malec
 155. Ostojski
 156. wet. J. Owsiński
 157. Pochopień
 158. Mjr M. Skocz
 159. Rypel
 160. Strzępka
 161. Mgr W. Szczerbaniewicz
 162. Szocik
 163. Szawirn
 164. Komosa
 165. Kurek
 166. Michalik
 167. Mgr T. Szwedek
 168. Szołdra
 169. Kowal
 170. wet. K. Bomba
 171. Bielecki
 172. Mgr S. Cichy
 173. Chmielecki
 174. Gallus
 175. Greń
 176. Honczowek
 177. Holländer
 178. Krawczyk
 179. Dr K. Kiryłowicz
 180. Kirchniawa
 181. med. W. Kliszcz
 182. Makowiecki
 183. Meissner
 184. Ogińska
 185. med. B. Olejak
 186. Pośpiech
 187. Paterek
 188. Sikora
 189. Głąb
 190. S. Szymańczyk
 191. Solarska
 192. Sielicki
 193. Sikorska
 194. Szole
 195. Inż. A. Świrski
 196. wet. A. Strzelecki
 197. Urban
 198. Wankiewicz
 199. Tekiel
 200. Wawrzynek
 201. Wójcicki
 202. Inż. Z. Wawrzynowicz
 203. med. J. Zabiega
 204. Dr T. Zabiega
 205. Dr J. Zabiega
 206. Zander
 207. med. J. Zabiega
 208. Durkacz
 209. Mgr P. Gladas
 210. Krzyszewski
 211. Zdybek
 212. Zarzycki